Nájdené rozsudky pre výraz: vecná príslušnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2144 dokumentov
420 dokumentov
4755 dokumentov
8 dokumentov
31 dokumentov
54 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Príslušnosť súdu
Kľúčové slová: vecná príslušnosť
R 38/1990
Právna veta: Pre riešenie otázky príslušnosti vyššieho vojenského súdu vykonávať v prvom stupni konanie o trestných činoch funkcionárov ČSĽA, pre ktorých bol určený (§ 17 ods. 2 Tr. por.), je podstatné, že musí ísť o veliteľa najmenej na úrovni veliteľa pluku, resp. náčelníka mu na roveň postaveného. Nie je rozhodujúca hodnosť, prípadne plánovaná hodnosť pre zastávanú funkciu.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia : Na pplk. v zál. Ing. J. Z. a mjr. Ing. M. Ch. podal vojenský obvodový prokurátor obžalobu pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a) Tr. zák. u obvineného ad 1) a trestný čin rozkrádania majetku y socialistickom vlastníctve podlá § 132 ods. 1 písm. c) Tr. zák. u obvineného ad 2). Vojenský obvodový súd túto obžalobu predbežne prejednal a uznesením 1T 64/89 podľa § 188 ods. 1 písm. a) Tr. por. vec postúpil vyššiemu vojenskému súdu ako s
R 45/1971
Právna veta: Pro určeni věcné příslušnosti krajského soudu jako soudu prvního stupně (§ 17 odst. 1 tr. ř.) je rozhodná dolní hranice trestní sazby odnětí svobody ve výši nejméně 5 let, stanovená na příslušný trestný čin ve zvláštní části trestního zákona, pokud nejde o trestné činy, o nichž podle § 17 odst. 1 druhá věta tr. zák. rozhoduje v prvním stupni krajský soud bez ohledu na trestní sazbu. Nelze proto pro určení věcné příslušnosti soudu u zvlášť nebezpečného recidivisty přihlížet k úpravě trestní sazby podle § 42 tr. zák.

Úryvok z textu:
Z odůvodnění: Věcnou příslušnost krajského soudu jako soudu prvního stupně stanoví § 17 odst. 1 tr. ř. ve znění zák. č. 149/1969 Sb. V první větě obecně uvádí, že krajský soud koná řízení v prvním stupni o trestných činech, pokud na ně zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož dolní hranice činí nejméně pět let anebo pokud je za ně možno uložit trest smrti. V druhé větě taxativně vypočítává trestné činy, o nichž řízení v prvním stupni koná krajský soud vždy, tedy bez ohledu na dolní hranic
Právna veta: Ustanovenie § 146a Tr. por. je vo vzťahu špeciality k ustanoveniam § 16 a 17 Tr. por., ktoré upravujú vecnú príslušnosť súdov na konanie v prvom stupni. Ustanovenie § 146a Tr. por. určuje osobitným spôsobom vecnú i miestnu príslušnosť súdov na konanie o riadnom opravnom prostriedku, v ktorom súd preskúmava neprávoplatné rozhodnutie iného orgánu o zaistení osôb alebo majetku. Preto okresný súd rozhoduje podľa § 146a Tr. por. o sťažnosti podanej proti uzneseniu okresného prokurátora, ktorým bol obvinený vzatý do väzby, aj vtedy, ak je obvinený stíhaný pre trestný čin, pre ktorý je podľa § 17 od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR v spore o príslušnosť medzi Krajským súdom v Banskej Bystrici a Okresným súdom v Lučenci rozhodol tak, že na rozhodnutie o sťažnosti obvineného M. B. proti uzneseniu Okresného prokurátora v Lučenci z 2. marca 1981 sp. zn. Pv 153/81, ktorým bol obvinený vzatý do väzby z dôvodov § 67 písm. a), c) Tr. por., je vecne príslušný Okresný súd v Lučenci. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Okresnej správy ZNB Oddelenia vyšetrovania VB v Lučenci z podnetu poškodenej maloletej Ľ. D. z 27. febr
Právna veta: Výjimečně lze podmíněně propustit i odsouzeného, na kterém byla vykonána celá požadovaná část uloženého trestu odnětí svobody, tj. polovina (§ 61 odst. 1 tr. zák.), popř. dvě třetiny (§ 62 tr. zák. j započtením vazby, a který po právní moci rozsudku je již na svobodě. K rozhodnutí o podmíněném propuštění v takovém případě je příslušný okresní soud, v jehož obvodu se naposled vykonávala vazba, a to i tehdy, jestliže trestní věc náleží v prvním stupni do věcné příslušnosti krajského soudu (§ 17 odst. 1 tr. ř.).

Úryvok z textu:
K stížnosti krajského prokurátora v Praze Nejvyšší soud ČSR zrušil podle § 149 odst. 1 písm. b) tr. ř. usnesení krajského soudu v Praze ze dne 30. března 1983 sp. zn. 1 T 32/79 a podle odst. 5 cit. ustanovení tr. ř. per analogiam přikázal obvodnímu soudu pro Prahu 8, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem krajského soudu v Praze ze dne 31. 7. 1981 sp. zn. 1 T 32/79 byl obviněný I. N. uznán vinným trestným ěinem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 t
R 36/1975
Právna veta: Ustanovenie § 320 ods. 2 Tr. por. upravuje príslušnosť súdu rozhodovať o prerušení výkonu trestu odňatia slobody podľa § 325 ods. 1 Tr. por., ak je odsúdený v čase rozhodovania vo výkone trestu odňatia slobody. V zmysle § 320 ods. 2 Tr. por. treba za súd, v obvode ktorého sa vykonáva trest odňatia slobody, považovať ten súd, který má rovnakú vecnú príslušnosť ako súd, ktorý rozhodol vo veci v prvom stupni, pokial zákon výslovne nestanoví, že je príslušný okresný súd.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR rozhodol podľa § 24 Tr. por. v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom v Trnave a Krajským súdom v Bratislave v trestnej veci proti obvinenému V. Š. tak, že súdom príslušným na vykonanie konania je Krajský súd v Bratislave. Z odôvodnenia: Z obsahu spisu možno zistiť, že obvinený V. Š. bol rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici z 31. augusta 1972 sp. zn. 8 T 14/72 právoplatne uznaný za vinného z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 1
R 32/1977
Právna veta: Jestliže důkazy shromážděné a provedené v přípravném řízení poskytují dostatečný podklad pro možnost posouzení skutku uvedeného v žalobním návrhu jako trestného činu, o němž přísluší konat řízení v prvním stupni krajskému soudu (§ 17 odst. 1 tr. ř.), je tento soud příslušný k projednání věci v prvním stupni i tehdy, když v obžalobě je tento skutek právně posouzen jako trestný čin, o němž přísluší konat řízení v prvním stupni okresnímu soudu.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR v řízení o stížnosti pro porušení zákona vyslovil, že usnesením krajského soudu v Plzni ze dne 27. 5. 1976 sp. zn. 4 To 180/76, pokud jím 'bylo ke stížnosti okresního prokurátora zrušeno usnesení okresního soudu v Karlových Varech ze dne 13. 4. 1976 sp. zn. 6 T 35/76 ve výroku o postoupení věci a tomuto soudu uloženo, aby o věci znovu jednal a rozhodl, byl porušen zákon v ustanovení § 17 odst. 1 tr. ř. Toto usnesení pak zrušil a stížnost okresního prokurátora proti usnesení okr
Právna veta: Na projednání trestných činů (přečinů) funkcionářů ozbrojených sil a ozbrojených sborů, pro které byl určen vyšší vojenský soud podle ustanovení § 17 odst. 2 tr. ř. jako soud prvního stupně, nelze použít ustanovení § 314a a násl. tr. ř. o řízení před samosoudcem.

Úryvok z textu:
Ppor. SNB Z. K. byl vojenským obvodovým prokurátorem stíhán a obžalován pro skutek kvalifikovaný jako trestný čin opilství podle § 201 tr. zák. Samosoudce vojenského obvodového soudu projednal tuto obžalobu v hlavním líčení a rozhodl usnesením podle § 222 odst. 1 tr. ř. tak, že s odkazem na ustanovení § 17 odst. 2 tr. ř. postoupil věc vyššímu vojenskému soudu. Podkladem pro toto rozhodnutí bylo zjištění, že obžalovaný je zařazen ve funkci učitele, pro kterou je plánována hodnost plukovník
Merito veci Lúpež
Kľúčové slová: lúpež
R 25/1989
Právna veta: Nejde o použití násilí ve smyslu ustanovení § 234 tr. zák., jestliže pachatel za pomoci lsti podá poškozenému omamný prostředek a potom využije vzniklého stavu bezbrannosti ke zmocnení se věci z jeho majetku.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl podie § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. stížnost městského prokurátora v Praze, kterou podal proti usnesení městského soudu v Praze z 28. září 1988 sp. zn. 1 T 22/88. Z odůvodnění: Dne 16. 9. 1988 podal městský prokurátor u městského soudu v Praze obžalobu na obviněné I.R.,A.D.aV.S. pro trestnou činnost kvalifikovanou u prvních dvou obviněných jako pokus trestného činu loupeže podle § 8 odst. 1,§ 234 odst. 1,2 písm. b) tr. zák.,u obviněného V. S. jako pokus trestného čin
Právna veta: Sama skutočnosť, že sa obvinený nedostavil na hlavné pojednávanie, hoci bol riadne predvolaný, dostatočne neodôvodňuje obavu, že sa skrýva, aby sa vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu tak, ako to má na mysli § 67 písm. a) Tr* por* Prítomnosť obvineného na hlavnom pojednávaní treba predovšetkým zabezpečiť prostriedkami predpokladanými v ustanovení § 90 Tr. por.

Úryvok z textu:
Uznesením Mestského súdu v Bratislave z 19. januára 1988 sp. zn. 1 T 11/87 boli podlá § 68 Tr. por. obžalovaní Š. Č. a J, Č. vzatí do väzby z dôvodov uvedených v § 67 písm. a) Tr. por. Najvyšší súd SSR na základe sťažností, ktoré podali obžalovaní Š a J. Č., zrušil uvedené uznesenie mestského súdu a prepustil ich z väzby na slobodu. Z odôvodnenia: Mestský súd videl dôvody väzby uvedené v § 67 písm. a) Tr. pot . v tom, že sa obžalovaní nedostavili na hlavné pojednávanie 18. 1. 1988, hoci b
Právna veta: Základnou podmienkou pokračovania v trestnom čine je, že páchateľ čiastkovými útokmi uskutočňuje ten istý trestný čin. Nemôže byť preto súčasťou pokračovania v trestnom čine spáchanom formou páchateľstva útok, ktorým páchateľ napĺňa znaky účastenstva.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR rozhodol v spore o príslušnosť medzi Obvodným súdom Bratislava 3 a Mestským súdom v Bratislave, že príslušným súdom na vykonanie konania v trestnej veci proti obvinenému J. K. a spol., pre trestný čin podľa § 132 Tr. zák. a iné, je Obvodný súd Bratislava 3. Z odôvodnenia: Obvodný prokurátor pre Bratislavu III. podal 1. augusta 1988 na Obvodnom súde Bratislava 3 obžalobu na obvineného J. K. pre pokračovací trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 1
MENU