Nájdené rozsudky pre výraz: vlastnícke právo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 47

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7471 dokumentov
5790 dokumentov
32640 dokumentov
296 dokumentov
77 dokumentov
298 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 10/1975
Právna veta: Ochranu proti tomu, kto neoprávnene zasahuje do vlastníckeho práva občana (§ 132 a § 489 O. z.) nemôže súd odoprieť vlastníkovi veci len z toho dôvodu, že zisteným neoprávneným zásahom spôsobený závadný stav, znemožňujúci obvyklé užívanie veci, je vyvolávaný súčasne aj konaním vlastníka veci.

Úryvok z textu:
Žalobcovia sa domáhali, aby súd uložil žalovaným odstrániť z ich pozemku zo vzdialenosti 18 až 20 m od pozemku žalobcov hygienicky závadnú záchodovú žumpu, lebo na pozemok žalobcov preniká zápach zo žumpy a voda v studni je znečisťovaná. Žalovaní popreli možnosť prenikania zápachu a nečistôt z ich žumpy na pozemok žalobcov a žiadali preto žalobu zamietnuť. Okresný súd v Galante po výsluchu účastníkov a zadovážení posudku znalca z odboru verejnej hygieny rozsudkom zaviazal žalovaných odstrániť
Kľúčové slová: registrácia zmluvyvlastnícke právo
R 43/1988
Právna veta: K smluvnímu převedu vlastnictví stavby spojené se zemí pevným základem je třeba vždy registrace smlouvy, ledaže se stavba převádí do socialistického vlastnictví. Smlouvu o převodu zahrádkářská chaty, která je nemovitostí a je postavena na cizím pozemku, lze registrovat jen tehdy, bude-li mít nabyvatel chaty zajištěno právo užívat pozemek, na němž js chata postavena.

Úryvok z textu:
Při převodu zahrádkářských chat, především na pozemcích, které svým členům dává do dočasného užívání zahrádkářská organizace, vznikají pochybnosti zejména o tom, zda k smluvnímu převodu takové stavby, má-li povahu věci nemovité, je třeba registrace smlouvy. Účelem registrace smlouvy o převodu nemovitosti státním notářstvím je zabezpečit právní jistotu vzniku právních vztahů podle uzavřené smlouvy. Zároveň je registrací zajišťována účinná kontrola souladu zájmu jednotlivce se zájmy společnosti
Meritum Kúpa domu
Právna veta: Dohodnutú kúpu dvojizbového rodinného domčeka jedným kupujúcim, ktorý žije sám a ktorý opúšťa byt, ktorý môže byť pridelený inému užívateľovi, nemožno považovať za právny úkon, ktorý sa prieči záujmom spoločnosti.

Úryvok z textu:
Účastníčky kúpnej zmluvy navrhli, aby Štátne notárstvo v Dunajskej Strede registrovalo zmluvu, ktorú uzavreli 12. 9. 1985 ohfadne prevodu rodinného domu č. 4 v D., postaveného na pozemku par. č. 3632, za kúpnu cenu 196 310,42 Kčs. Súčasťou kúpnej zmluvy bola v zmysle ustanovenia § 218 ods. 2 O.z. dohoda o vyporiadaní hodnoty práva osobného užívania pozemkov pare. č. 3632 - zastavaná plocha o výmere 510 m2 a pare. č. 3631 - záhrada o výmere 314 m2; toto právo prešlo pódia ustanovenia § 218 ods. 1
Meritum Stavba
Právna veta: Jde-li o přestavbu původní stavby a nebylo-li mezi jejím vlastníkem a stavebníkem (společnými stavebníky) dohodnuto něco jiného, je třeba při posuzování vlastnického vztahu k takové nemovitosti zpravidla vycházet z toho, že to, co přirostlo k původní neodstraněné stavbě náleží vlastníku této původní stavby. V důsledku zhodnocení původní stavby provedenou přestavbou lze tu však vůči vlastníku původní stavby uplatňovat nárok na vydání takto získaného neoprávněného majetkového prospěchu (ve smyslu ustanovení § 451 a násl. o. z.).

Úryvok z textu:
Žalobci se domáhali vydání rozhodnutí, jímž by byla žalovaným uložena povinnost vyklidit byt o kuchyni a třech pokojích s příslušenstvím v přízemí domu č. p. 3630 v J., a to do 15 dnů od přidělení náhrady za byt. Žalobu odůvodnili tím, že jako bezpodíloví spoluvlastníci rodinného domku, v němž byt je, umožnili žalovaným protihodnotu výpomoci při přestavbě původní nemovitosti bezplatným užíváním uvedeného bytu až do doby, než děti žalovaných dosáhnou zletilosti. Žalovaní se však i po uplynutí tét
Právna veta: Soud není oprávněn rozhodovat podle § 80 odst. 1 tr. ř. o vrácení věcí patřících k majetku, který byl prohlášen za propadlý podle § 51 násl. tr. zák. a na který se vztahuje prozatímní správa podle vyhl. č. 86/1977 Sb. Je-li sporné, zda tyto věci náležely odsouzenému, a jestliže k těmto věcem uplatňují vlastnická práva třetí osoby, projedná žádosti třetích osob příslušný národní výbor podle § 3 odst. 2 a § 5 odst. 3 cit. vyhl., a nikoliv soud v trestním řízení.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení městského soudu v Praze ze dne 19. května 1983 sp. zn. 1 T 4/80. Z odůvodnění: Usnesením městského soudu v Praze z 19. května 1983 sp. zn. 1 T 4/80 bylo rozhodnuto tak, že podle § 80 odst. 1 tr. ř. se ukládají částka 121 620 Kčs z částky 154 940,50 Kčs zapsané pod pol. 1 knihy trestních depozit městského prokurátora v Praze č. 11/20 a vkladní knížka 925810 označená M. a I. Č. se zůstatke
Kľúčové slová: podmienky konaniažaloba o určenie vlastníckeho práva
R 18/1989
Právna veta: Právomoc súdu rozhodovať o rozvrhu zloženej sumy náhrady za vyvlastnený majetok podľa stavebného zákona (zákona č. 50/1976 Zb.), ktorá je v úschove štátného notárstva, je v zmysle ustanovenia § 70 Not. por. daná vtedy, ak sa má v tomto rozvrhovom konaní rozhodovať o spôsobe čiastočného uspokojenia uplatňovaných nárokov zo zloženej sumy, z ktorej nemožno plne uspokojiť všetkých oprávnených, vrátane tých, pre ktorých viazli na vyvlastnenom majetku ťarchy (§ 111 zákona č. 50/1976 Zb.), a ak medzi oprávnenými nedošlo k dohode o rozvrhu. Nejde tu o rozhodovanie o uplatňovaných sporných vlastníck ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Štátne notárstvov Žiline postúpilo Okresnému súdu v Žiline návrhy oprávnených, ktorí v konaní o úschove týkajúcej sa náhrady za vyvlastnený majetok uplatňovali nároky na podiel zo zloženej sumy, a to na rozhodnutie o rozvrhu (§ 70 Not. por.), keď medzi týmito oprávnenými nedošlo k dohode o spornom rozsahu ich spoluvlastníckych podielov. Okresný súdv Žiline svojím uznesením zastavil konanie o rozvrhu náhrady za vyvlastnený majetok zloženej v tejto veci do úschovy u Štátneho notárstva v Žiline
Právna veta: Podíloví spoluvlastníci se mohou dohodnout o změně podstaty společné věci, a to i dodatečně; nesouhlas spoluvlastníka tu však nelze nahradit rozhodnutím soudu. Ochranu práv podílového spoluvlastníka proti zásahu ze strany druhého ze spoluvlastníků, který bez souhlasu spoluvlastníka (spoluvlastníků) mění nebo změnil podstatu společné věci, soud přizná s použitím ustanovení § 132 o. z. Dotčenému spoluvlastníkovi náleží i právo na náhradu škody, která mu uvedeným jednáním spoluvlastníka případně vznikla.

Úryvok z textu:
Žalobce se domáhal udělení souhlasu k podání žádosti o dodatečné stavební povolení k přístavbě provedené u rodinného domku čp. 438 v P.-S., o půdorysném rozsahu 7 m x 1,4 m s vnitřní výškou přístavby 2,8 m, na jižní straně domu a souhlasu k podání žádosti o stavební povolení k provedení přístavby kůlny o půdorysném rozměru 2,7 m x 1,6 m a výšce 1,9 m na západní straně za použití březolitové omítky. Žalobu, pokud jde o udělení souhlasu k podání žádosti o dodatečné stavební povolení, odůvodnil
R 60/1977
Právna veta: Štátnym notárstvom vydané osvedčenie (§ 100 ods. 1 Not. por.) o vyhlásení účastníka o jeho vlastníctve k nehnuteľnosti dokladá iba to, že takéto vyhlásenie bolo urobené, nie však vlastnícke právo občana alebo organizácie. O skutočnosti osvedčenej na žiadosť účastníka spisuje štátne notárstvo notársku zápisnicu (§ 100 ods. 1, veta druhá, Not. por.). Písomné vyhlásenie účastníka podľa ustanovenia § 63 ods. 1, veta štvrtá, Not. por. môže napísať účastník sám alebo ho na žiadosť účastníka spíše štátne notárstvo ako písomnosť, ktorá nemá formu notárskej zápisnice (§ 99 ods. 1 Not. por.); môže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
M. S. urobila 11. 8. 1972 na Štátnom notárstve v Čadci do notárskej zápisnice vyhlásenie osvedčené štátnym notárstvom, podľa ktorého je výlučnou vlastníčkou pozemkov pare. č. 2909 a 2910/2 v Č. s tým, že na týchto pozemkoch si manželia J. S. a F. S. postavili rodinný domček. J. S. a F. S. dali vyhlasujúcej M. S. overené vyhlásenie, že jej vlastníctvo uznávajú. Štátne notárstvo osvedčenie tejto účastníkom vyhlásenej skutočnosti zaslalo Stredisku geodézie v Č. na vykonanie zápisu vlastníckeho p
R 3/1971
Právna veta: Ak došlo k neoprávneným zásahom do práv vlastníka veci (§ 132, § 489 O. z.), uloží súd tomu, kto neoprávnene do vlastníckeho práva zasahuje, aby sa týchto zásahov zdržal. Nemožno však ukladať iné povinnosti, ako tie, ktoré smerujú na odstránenie neoprávnených zásahov do práv vlastníka, iba ak by išlo o vážne ohrozenie (§ 417 ods. 2 O, z.) a ohrozený sa domáhal, aby súd uložil vykonať vhodné a primerané opatrenie na odvrátenie hroziacej škody tomu, z ktorého počínania vážne ohrozenie vzniklo.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal, aby bolo žalovanému uložené vyrúbať jaseň; stojaci vedľa žalobcovho domu na pozemku žalovaného, pretože strom tak zmohutnel že sa opiera o základy domu, čím zapríčiňuje praskanie steny tohto domu a vetvy stromov za vetra bijú do strechy a vylamujú krytinu. Žalovaný navrhol žalobu zamietnuť a tvrdil, že konáre stromu odstránil, takže nemôžu poškodzovať strechu žalobcovho domu. Strom bol zasadený už v čase, keď žalobca svoj dom staval, a hoci je vzdialený len 50 cm od steny
Kľúčové slová: vydržaniežaloba o určenie vlastníctvadohoda o osobnom užívaní pozemku
R 24/1987
Právna veta: 1. Ak sa v občianskom súdnom konaní uplatňuje nárok podľa ustanovenia § 135a ods. 2 O. z., je súd vždy povinný posúdiť, či v tomto konaní nemá byť účastníkom konania aj československý štát — príslušný ONV (ďalej iba „štát“), príslušný národný výbor alebo organizácia, ktoré majú pozemok v správe (dočasnej správe) pokiaľ už nie sú účastníkmi konania. 2. Ak štát nadobudol pozemok v zmysle ustanovenia § 135a ods. 2 O. z. do vlastníctva a príslušný národný výbor alebo organizácia, ktoré majú pozemok v správe, odmietnu uzavrieť dohodu o osobnom užívaní pozemku, môže občan podať na súde žalobu, v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Pri aplikácii ustanovenia § 135a ods. 2 O. z. súdy postupujú nejednotne. Majú rozdielny právny názor najmä v tom, v kto- rých prípadoch musí byť, pokiaľ ide o žaloby podané podlá ustanovenia § 135a ods. 2 O. z., účastníkom konania štát, pri-' slušný národný výbor alebo organizácia, ktoré majú poze-l mok v správe (dočasnej správe], a kedy má byť štát v týchto sporoch iba vedľajším účastníkom konania. Okrem toho' súdy nemajú rovnaký názor ani v tom, aké druhy žalôb možno podať podľa tohto záko
MENU