Nájdené rozsudky pre výraz: vlastnícke právo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 47

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7471 dokumentov
5847 dokumentov
32640 dokumentov
296 dokumentov
77 dokumentov
298 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Každý z bezpodílových spoluvlastníků je samostatně oprávněn k podání žaloby o vydání neoprávněně zadržované věci z bezpodílového spoluvlastnictví (a také žaloby o vyklizení nemovitosti, jíž je bezpodílovým spoluvlastníkem). Tato oprávnění má obdobně (§ 496 o.z.) i v době, kdy bezpodílové spoluvlastnictví sice již zaniklo, avšak nebylo ještě provedeno jeho vypořádání.

Úryvok z textu:
Žalobce požadoval, aby žalovaným bylo uloženo vyklidit a ve lhůtě do tří dnů od právní moci rozsudku žalobci vyklizené předat dvě místnosti v přízemí rodinného domku čp. 936 v Č. Uvedl, že tento rodinný domek je součástí zaniklého, avšak dosud nevypořádaného bezpodílového spoluvlastnictví navrhovatele a jeho bývalé manželky S. J.; žalovaní se do rodinného domku nastěhovali bez jeho souhlasu, ačkoliv žalovaná J. J. má byt vP.;k němuž podle ustanovení § 176 odst. 1 o.z. vzniklo žalovanému P. J. pr
Právna veta: Při odcizení věcí odpovídá pojištěnému občanovi za škodu ten, kdo ji způsobil zaviněným porušením právní povinnosti (§ 420 odst. 1 o.z.), tedy především osoba, která věci odcizila. Pouhé převzetí odcizených věcí od jiné osoby nezakládá samo o sobě odpovědnost za škodu toho, kdo tyto věci převzal. V tomto smyslu uplatňuje státní pojišťovna podle ustanovení § 368 o.z. právo na náhradu škody, které na ni přešlo z pojištěného.

Úryvok z textu:
Žalující státní pojišťovna v žalobě uvedla, že 5. 5.1985 převzal žalovaný od nezjištěné osoby zlaté šperky a magnetofon přesto, že věděl, že tyto věci byly odcizeny manželům A. T. a S. T. Za to byl žalovaný odsouzen v trestním řízení. Žalující organizace za škodu vyplatila 39 951 Kčs jako pojistné plnění a do výše vyplaceného plnění uplatnila proti žalovanému právo na náhradu škody. Žalobou se tedy domáhala zaplacení uvedené částky s příslušenstvím, neboť žalovaný odpovídá za škodu, způsobenou p
Meritum Kúpa domu
Právna veta: Dohodnutú kúpu dvojizbového rodinného domčeka jedným kupujúcim, ktorý žije sám a ktorý opúšťa byt, ktorý môže byť pridelený inému užívateľovi, nemožno považovať za právny úkon, ktorý sa prieči záujmom spoločnosti.

Úryvok z textu:
Účastníčky kúpnej zmluvy navrhli, aby Štátne notárstvo v Dunajskej Strede registrovalo zmluvu, ktorú uzavreli 12. 9. 1985 ohfadne prevodu rodinného domu č. 4 v D., postaveného na pozemku par. č. 3632, za kúpnu cenu 196 310,42 Kčs. Súčasťou kúpnej zmluvy bola v zmysle ustanovenia § 218 ods. 2 O.z. dohoda o vyporiadaní hodnoty práva osobného užívania pozemkov pare. č. 3632 - zastavaná plocha o výmere 510 m2 a pare. č. 3631 - záhrada o výmere 314 m2; toto právo prešlo pódia ustanovenia § 218 ods. 1
Meritum Plná moc
Právna veta: Plná moc udělená účastníkem řízení podle § 17 odst. 1 zák. č. 71/1967 Sb. (správní řád) k jednání s národním výborem, který provádí realizaci trestu propadnutí majetku, neopravňuje zástupce k podání stížnosti proti rozhodnutí předsedy senátu podle § 346 odst. 1 tr. ř., že se na určité věci vztahuje trest propadnutí majetku.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl stížnost A. C. proti usnesení mestského soudu v Praze ze 7. 9. 1987 sp. zn. 1 T 18/85. Z odůvodnění: Napadeným usnesením bylo podle § 346 odst. 1 tr. ř. rozhodnuto, že na věci uvedené v 21 položkách výroku usnesení se vztahuje trest propadnutí jedné poloviny majetku, který byl odsouzené J. C. uložen rozsudkem městského soudu v Praze z 25. 10. 1985 sp. zn. 1 T 18/85 ve spojení s usnesením Nejvyššího soudu ČSR z 5. 3. 1986 sp. zn. 11 To 6/86. Proti usnesení podal stíž
Kľúčové slová: podmienky konaniažaloba o určenie vlastníckeho práva
R 18/1989
Právna veta: Právomoc súdu rozhodovať o rozvrhu zloženej sumy náhrady za vyvlastnený majetok podľa stavebného zákona (zákona č. 50/1976 Zb.), ktorá je v úschove štátného notárstva, je v zmysle ustanovenia § 70 Not. por. daná vtedy, ak sa má v tomto rozvrhovom konaní rozhodovať o spôsobe čiastočného uspokojenia uplatňovaných nárokov zo zloženej sumy, z ktorej nemožno plne uspokojiť všetkých oprávnených, vrátane tých, pre ktorých viazli na vyvlastnenom majetku ťarchy (§ 111 zákona č. 50/1976 Zb.), a ak medzi oprávnenými nedošlo k dohode o rozvrhu. Nejde tu o rozhodovanie o uplatňovaných sporných vlastníck ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Štátne notárstvov Žiline postúpilo Okresnému súdu v Žiline návrhy oprávnených, ktorí v konaní o úschove týkajúcej sa náhrady za vyvlastnený majetok uplatňovali nároky na podiel zo zloženej sumy, a to na rozhodnutie o rozvrhu (§ 70 Not. por.), keď medzi týmito oprávnenými nedošlo k dohode o spornom rozsahu ich spoluvlastníckych podielov. Okresný súdv Žiline svojím uznesením zastavil konanie o rozvrhu náhrady za vyvlastnený majetok zloženej v tejto veci do úschovy u Štátneho notárstva v Žiline
Kľúčové slová: medzinárodné zmluvyštátne občianstvo
R 31/1989
Právna veta: Při rozhodování o sporech, jež se týkají návrhů státních příslušníků USA vůči čs. státu a čs. státním organizacím ohledně majetku a majetkových práv, s nimiž bylo uvedenými čs. subjekty nakládáno před 2.2.1982, musí čs. soud posoudit případný dopad ustanovení Dohody mezi vládou ČSSR a vládou USA z 29. 1. 1982 o vypořádání určitých otevřených nároků a finančních otázek na právní vztahy mezi uvedenými účastníky.

Úryvok z textu:
Navrhující státní hospodářská organizace se domáhala, aby bylo zrušeno a vypořádáno podílové spoluvlastnictví čs. státu a odpůrkyně k rodinnému domku čp. 710 v P.-K. se stavebním pozemkem pare. č. 2034 o výměře 509 m2 a zahradou pare. č. 2035 o výměře 4 510 m2 v P.-K. Navrhovala, aby spoluvlastnický podíl odpůrkyně, která je státní občankou USA, kde také bydlí, byl přikázán do výlučného vlastnictví státu za náhradu ve výši 140 004,35 Kčs do 15 dnů od právní moci rozsudku. Návrh odůvodnila tí
Meritum Stavba
Právna veta: Jde-li o přestavbu původní stavby a nebylo-li mezi jejím vlastníkem a stavebníkem (společnými stavebníky) dohodnuto něco jiného, je třeba při posuzování vlastnického vztahu k takové nemovitosti zpravidla vycházet z toho, že to, co přirostlo k původní neodstraněné stavbě náleží vlastníku této původní stavby. V důsledku zhodnocení původní stavby provedenou přestavbou lze tu však vůči vlastníku původní stavby uplatňovat nárok na vydání takto získaného neoprávněného majetkového prospěchu (ve smyslu ustanovení § 451 a násl. o. z.).

Úryvok z textu:
Žalobci se domáhali vydání rozhodnutí, jímž by byla žalovaným uložena povinnost vyklidit byt o kuchyni a třech pokojích s příslušenstvím v přízemí domu č. p. 3630 v J., a to do 15 dnů od přidělení náhrady za byt. Žalobu odůvodnili tím, že jako bezpodíloví spoluvlastníci rodinného domku, v němž byt je, umožnili žalovaným protihodnotu výpomoci při přestavbě původní nemovitosti bezplatným užíváním uvedeného bytu až do doby, než děti žalovaných dosáhnou zletilosti. Žalovaní se však i po uplynutí tét
Právna veta: Podíloví spoluvlastníci se mohou dohodnout o změně podstaty společné věci, a to i dodatečně; nesouhlas spoluvlastníka tu však nelze nahradit rozhodnutím soudu. Ochranu práv podílového spoluvlastníka proti zásahu ze strany druhého ze spoluvlastníků, který bez souhlasu spoluvlastníka (spoluvlastníků) mění nebo změnil podstatu společné věci, soud přizná s použitím ustanovení § 132 o. z. Dotčenému spoluvlastníkovi náleží i právo na náhradu škody, která mu uvedeným jednáním spoluvlastníka případně vznikla.

Úryvok z textu:
Žalobce se domáhal udělení souhlasu k podání žádosti o dodatečné stavební povolení k přístavbě provedené u rodinného domku čp. 438 v P.-S., o půdorysném rozsahu 7 m x 1,4 m s vnitřní výškou přístavby 2,8 m, na jižní straně domu a souhlasu k podání žádosti o stavební povolení k provedení přístavby kůlny o půdorysném rozměru 2,7 m x 1,6 m a výšce 1,9 m na západní straně za použití březolitové omítky. Žalobu, pokud jde o udělení souhlasu k podání žádosti o dodatečné stavební povolení, odůvodnil
Kľúčové slová: súčasť vecipríslušenstvo vecihlavná veczmluva o prevode nehnuteľnosti
R 7/1987
Právna veta: Příslušenství věci (§ 121 odst. 1 o. z.) může být převedeno na nového nabyvatele, a to buď zároveň s věcí hlavní nebo nezávisle na tomto převodu; nepřechází však vždy bez dalšího na nabyvatele věci hlavní. Ve smlouvě o převodu nemovitosti musí být proto vedle věci hlavní uvedeny a řádně identifikovány také věci, jež jsou jejím příslušenstvím. Součásti věci hlavní (§ 120 o. z.) však přecházejí na nového nabyvatele věci hlavní, i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě o převodu věci hlavní.

Úryvok z textu:
Státní notářství ve Svitavách svým rozhodnutím registrovalo kupní smlouvu, podle níž manželé A. P. a M. P. prodávali manželům I. G. a M. F. rekreační chalupu čp. 30 v B. se stavebním pozemkem pare. č. 52 o výměře 402 m2 a zahradu pare. č. 330 o výměře 597 m2, a to s veškerým příslušenstvím, s veškerými právy a povinnostmi s nimi spojenými, za dohodnutou kupní cenu 34 684 Kčs. Nejvyšší soud ČSR rozhodl o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, tak, že tímto rozho
Kľúčové slová: vydržaniežaloba o určenie vlastníctvadohoda o osobnom užívaní pozemku
R 24/1987
Právna veta: 1. Ak sa v občianskom súdnom konaní uplatňuje nárok podľa ustanovenia § 135a ods. 2 O. z., je súd vždy povinný posúdiť, či v tomto konaní nemá byť účastníkom konania aj československý štát — príslušný ONV (ďalej iba „štát“), príslušný národný výbor alebo organizácia, ktoré majú pozemok v správe (dočasnej správe) pokiaľ už nie sú účastníkmi konania. 2. Ak štát nadobudol pozemok v zmysle ustanovenia § 135a ods. 2 O. z. do vlastníctva a príslušný národný výbor alebo organizácia, ktoré majú pozemok v správe, odmietnu uzavrieť dohodu o osobnom užívaní pozemku, môže občan podať na súde žalobu, v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Pri aplikácii ustanovenia § 135a ods. 2 O. z. súdy postupujú nejednotne. Majú rozdielny právny názor najmä v tom, v kto- rých prípadoch musí byť, pokiaľ ide o žaloby podané podlá ustanovenia § 135a ods. 2 O. z., účastníkom konania štát, pri-' slušný národný výbor alebo organizácia, ktoré majú poze-l mok v správe (dočasnej správe], a kedy má byť štát v týchto sporoch iba vedľajším účastníkom konania. Okrem toho' súdy nemajú rovnaký názor ani v tom, aké druhy žalôb možno podať podľa tohto záko
MENU