Nájdené rozsudky pre výraz: vlastnícke právo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 47

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7471 dokumentov
5847 dokumentov
32640 dokumentov
296 dokumentov
77 dokumentov
298 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 3/1971
Právna veta: Ak došlo k neoprávneným zásahom do práv vlastníka veci (§ 132, § 489 O. z.), uloží súd tomu, kto neoprávnene do vlastníckeho práva zasahuje, aby sa týchto zásahov zdržal. Nemožno však ukladať iné povinnosti, ako tie, ktoré smerujú na odstránenie neoprávnených zásahov do práv vlastníka, iba ak by išlo o vážne ohrozenie (§ 417 ods. 2 O, z.) a ohrozený sa domáhal, aby súd uložil vykonať vhodné a primerané opatrenie na odvrátenie hroziacej škody tomu, z ktorého počínania vážne ohrozenie vzniklo.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal, aby bolo žalovanému uložené vyrúbať jaseň; stojaci vedľa žalobcovho domu na pozemku žalovaného, pretože strom tak zmohutnel že sa opiera o základy domu, čím zapríčiňuje praskanie steny tohto domu a vetvy stromov za vetra bijú do strechy a vylamujú krytinu. Žalovaný navrhol žalobu zamietnuť a tvrdil, že konáre stromu odstránil, takže nemôžu poškodzovať strechu žalobcovho domu. Strom bol zasadený už v čase, keď žalobca svoj dom staval, a hoci je vzdialený len 50 cm od steny
R 4/1971
Právna veta: Účinnost rozhodnutí výkonného orgánu místního národního výboru, vydaného podle vl. nař. č. 50/1955 Sb., jímž je přikázána část zemědělské půdy, popř. také provozního zařízení, nebo celé hospodářství vlastníka do užívání zemědělskému závodu socialistického sektoru, nezaniká smrtí vlastníka pozemků a provozního zařízení; omezení vyplývající z takového rozhodnutí váže i dědice vlastníka.

Úryvok z textu:
Žalobci se domáhali proti Jednotnému zemědělskému družstvu ve V. B. zaplacení náhrady za užívání stodol, které zdědili po A. S., zemřelé začátkem ledna 1967. Uvedli, že za života zůstavitelky byly tyto stodoly spolu s celým majetkem jmenované přikázány jednotnému zemědělskému družstvu do užívání podle vl. nař. č. 50/1955 Sb. Podle názoru žalobců pozbylo rozhodnutí místního národního výboru o přikázání hospodářství do užívání zemědělskému závodu socialistického sektoru, ve smyslu vl. nař. č.
R 14/1971
Právna veta: Na návrh štátu odôvodnený tým, že veriteľ odmietol prijať vec z dedičstva na úhradu svojej pohľadávky, možno nariadiť likvidáciu i dedičstva nepredlženého. Otázka možnosti uspokojenia veriteľovej pohľadávky z majetku'poručiteľa je pre posúdenie dôvodnosti návrhu na likvidáciu dedičstva otázkou rozhodnou.

Úryvok z textu:
V konaní o dedičstvo po poručiteľke H. H. bola určená výška dlhov poručiteľky sumou 122 265,54 Kčs a čistá hodnota dedičstva sumou 2375,71 Kčs. Podaním ž 1. 9, 1967 zahlásila Štátna sporiteľňa štátnemu notárstvu ako ďalšie pasívum dedičstva svoju pohľadávku, ktorá ku dňu poručiteľkinej smrti predstavovala sumu 2310 Kčs. V ďalšom konaní Štátne notárstvo v Žiline zamietlo návrh ONV v Ž. na nariadenie likvidácie dedičstva, ďalej konštatovalo, že dedičstvo pripadá podľa § 462 O. z. štátu a stano
R 17/1973
Právna veta: Jestliže dědic prodejem zděděného majetku, jímž zaniklo bezplatné užívání tohoto majetku socialistickou organizací, získal do tří let po uplynutí kalendářního roku, v němž nabyl dědictví (§ 10 odst. 1 vyhlášky č. 25/1964 Sb.), hodnotu majetku dosud ze základu notářského poplatku z dědictví vyloučeného, odpadl důvod, pro který byla výhoda podle předpisů o notářských poplatcích poskytnuta, a je třeba notářský poplatek z dědictví doměřit.

Úryvok z textu:
Státní notářství v Rakovníku projednalo v r. 1967 dědictví po zůstaviteli E. C., zemřelém 27. 8. 1967, V tomto řízení o dědictví zařadilo státní notářství do soupisu aktiv také sušárnu a stodolu, jakož i pozemek pare. ě. 244 v K., na níž obě tyto stavby stojí. Tyto nemovitosti byly oceněny celkem částkou 17 400 Kčs. Při vyměřování notářského poplatku z tohoto dědictví vyloučilo státní notářství podle ustanovení § 10 odst. 1 vyhlášky č. 25/1964 Sb. uvedené nemovitosti z poplatkového základu, poně
R 49/1972
Právna veta: K výkladu pojmu „věc, která je v opatrování socialistické organizace nebo státního orgánu" ve smyslu § 139 tr. zák. Takovou věcí je i věc, která je v osobním vlastnictví a kterou socialistická organizace převzala do úschovy nebo která byla odložena u socialistické organizace za podmínek § 433 odst. 2 obč. zák.

Úryvok z textu:
Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 1 z 10. února 1971 sp. zn. 2 T 117/70 byl kromě jiného uznán vinným mladistvý P. P. trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák., který spáchal tak, že 20. února 1970 kolem 2.00 hod. v Praze 1, Vodičkova ul., ve varieté Praga odcizil ze šatny dámský kožich v hodnotě 2800 Kčs ke škodě V. Č. a byl za to odsouzen podle § 132 odst. 1 tr. zák. za použití § 79 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání š
R 42/1972
Právna veta: Z rozboru a zhodnocení rozhodovací činnosti soudů v České socialistické republice ve věcech vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů a stanoviska občanskoprávního kolegia Ne]vyššího soudu ČSR k výkladu zákonných ustanovení o bezpodílovém spoluvlastnictví.

Úryvok z textu:
Podle základních zásad zákona o rodině (zákona č. 94/1963 Sb.) je rodina založená manželstvím základním článkem naší společnoštl, jehož společenským účelem je řádná výchova dětí. Rodina plní ovšem i důležitou funkci zabezpečení potřeb členů rodiny; tuto funkci plní i ve vztahu k celé společnosti. Z toho vyplývá důležitost majetkových vztahů manželů, jejich právní úpravy i řešení konfliktních situací, které v těchto vztazích vznikají. Bývalý Nejvyšší soud krátce po nabytí účinnosti občanského
Meritum Vydání věci
R 44/1973
Právna veta: Zákonné zástavní právo podle § 31 zák. č. 36/1953 Sb. váznoucí na věci podléhající celní kontrole je důvodem vydání věci celnici podle § 80 odst. 1 druhá věta tr. ř. Toto rozhodnutí činí v řízení před soudem předseda senátu (samosoudce).

Úryvok z textu:
Pravomocný rozsudkem okresního soudu v Teplicích ze dne 15. 5. 1970 čj. 5 T 240/70 byl obviněný uznán vinným trestným činem ohrožení devizového hospodářství podle § 146 odst. 1 tr. zák., jehož se dopustil tím, že dne 20. 3. 1969 v Praze koupil od jugoslávského státního občana, tedy devizového cizince, ojetý osobní automobil zn. Ford-Taunus SPZ M 903346 a v rozporu s devizovými předpisy mu zaplatil v hotovosti 32 000 Kčs, přičemž tato koupě byla maskována fingovanou darovací smlouvou. Za to byl o
R 2/1974
Právna veta: Zrušenie práva užívať časť bytu, prenechanú užívateľom bytu zmluvou na užívanie inému občanovi, z dôvodov uvedených v ustanovení § 184 písm. b/ O. z. sa uplatňuje návrhom na súde (§394 ods. 3 O. z.). Ak nedošlo k uzavretiu zmluvy o prenechanie časti bytu, uplatňuje sa nárok na vypratanie bytu na súde žalobou o vypratanie časti bytu. Túto žalobu možno uplatniť aj proti príslušníkom domácnosti užívateľa bytu, ak zneužívajú svoje práva proti záujmom užívateľa bytu alebo sa správajú spôsobom, ktorý odporuje zásadám socialistického spolužitia (či. VI a 81. VII O. z.).

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal, aby žalovaným bolo uložené vysťahovať sa z časti jeho bytu v rodinnom domčeku č. 5 v S. a odovzdať túto časť bytu žalobcovi. Žalobu odôvodnil tým, že žalovaným dovolil v r. 1967 bývať v časti jeho bytu, že však žalovaní sa k nemu a jeho manželke hrubo správali, dokonca 7. 4. 1972 ho žalovaný zbil a spôsobil mu zranenie. Okresný súd v Poprade svojím uznesením konanie zastavil z tých dôvodov, že vec nespadá do právomoci súdu, ale podľa ustanovenia § 391 O. z. má rozhodnúť mi
R 51/1974
Právna veta: Dohoda, ktorou si účastníci upravujú práva medzi nimi sporné tak, že jeden uznáva existujúce vlastníctvo druhého k nehnuteľnosti, nepodlieha registrácii štátnym notárstvom. Dohodu o zrušení a vyporiadaní existujúceho podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti nemožno nahradiť dohodou, ktorou by jeden z podielových spoluvlastníkov uznal výlučné vlastníctvo druhého podielového spoluvlastníka k tejto nehnuteľnosti.

Úryvok z textu:
Na Štátnom notárstve v Bardejove bola formou notárskej1 zápisnice spísaná „zmluva z uznania” uzavretá 8. 2. 1972 medzi účastníkmi V. L. a Š. Š., podľa ktorej V. L. uznala, že podiely z nehnuteľností zapísaných v pozemnoknižnej zápisnici č. 19 pre katastrálne územie S. ako pare. č. 140 a 141 pod B 40 na jej mene, ako aj pod B 1, 4, 5, 6, 8, 24, 25, 26, 30, 35/a, b, c, a 41/a, b, d, ešte na mene dalších šestnástich spoluvlastníkov patria vlastníckym právom výlučne pozemnoknižnému spoluvlastníkovi,
R 66/1974
Právna veta: Přiznáním náhrady škody rehabilitované osobě ministerstvem spravedlnosti ČSR nebo SSR podle ustanovení § 27 zákona č. 82/1968 Sb. s tím, že na náhradu této škody bude poskytnut např. rodinný domek, který byl vlastnictvím rehabilitované osoby, nedochází ještě k opětovnému nabytí nemovitosti do osobního vlastnictví. Vlastnictví se tu nabývá až uzavřením smlouvy o převodu nemovitosti a její registrací státním notářstvím.

Úryvok z textu:
V řízení o projednání dědictví po A. K., která zemřela 31. 8. 1969, přicházely v úvahu jako dědičky ze zákona pozůstalé dcery A. H. a M. V. Zůstavitelka měla v době své smrti pouze starší obnošené šatstvo, prádlo a obuv v nepatrné ceně. Podle přiznání náhrady škody ministerstvem spravedlnosti ČSR z 25. 4. 1969 sp. zn. odškod. 439/69, provedeného před smrtí zůstavitelky, mělo být z majetku propadlého ve prospěch státu podle rozsudku bývalého lidového soudu v Pardubicích z 23. 10. 1952 sp. zn. 2 T
MENU