Nájdené rozsudky pre výraz: vodič motorového vozidla

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 34

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

294 dokumentov
75 dokumentov
1477 dokumentov
20 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 72/1971
Právna veta: Ak pri vzniku následku uvedeného v § 137 a 224 Tr. zák. spolupôsobili viaceré príčiny (konanie obvineného aj poškodeného), treba hodnotiť každú príčinu čo do jej významu pre vznik následku osobitne a určiť jej dôležitosť pre následok, ktorý z konania obvineného nastal. Konanie obvineného, i keď je len jedným článkom reťaze príčin, ktorá spôsobili následok, je príčinou následku aj vtedy, keby následok nenastal bez ďalšieho konania tretej osoby.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR na sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného J.J., zrušil zastavujúce uznesenie okresného prokurátora v Žiline zo 7. septembra 1970 sp. zn. Pv 1610/70 a prikázal mu, aby vec v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Proti obvinenému J. J. sa viedlo trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr. zák. a trestný čin poškodzovania majetku v socialistickom vlasníctve podľa § 13
R 33/1972
Právna veta: Porušením dôležitej povinnosti pri premávke na cestách je najmä také porušenie povinností vodiča motorového vozidla, ktoré so zreteľom na silu, rýchlosť a váhu motorových vozidiel môže mať za následok vážnu dopravnú nehodu a ktoré podľa všeobecnej skúsenosti takýto následok skutočne často máva.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Humennom zo 6. februára 1970 sp. zn. 1 T 3/70 bol obvinený M. V. uznaný vinným z trest- neho činu poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 137 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 20. októbra 1968 o 10,30 hod. na štátnej ceste Humenné—Závadka na kopci za Štátnym majetkom „Suchý jarok“ pri Humennom vo výške 15 061 Kčs. Porušením dôležitej povinnosti HN-13-18 rýchlosťou asi 80 km/hod., pričom nemal prehľad, či za kopcom nie je na ceste nejak
R 19/1973
Právna veta: K ukladaniu trestov za trestné činy spáchané v doprave.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR v neprospech obvineného Z. S., Najvyšší súd SSR zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Lučenci z 21. júna 1971 sp. zn. Ts 197/71 vo výroku, ktorým bol obvinenému Z. S. podľa § 58 ods. 1 písm. a), § 59 ods. 1 Tr. zák. podmienečne odložený výkon trestu odňatia slobody vo výmere 3 mesiacov na skúšobnú lehotu jedného roka a vo výroku, ktorým bol uložený obvinenému podľa § 49 ods. 1 Tr. zák. trest zákazu vodičske
R 19/1973
Právna veta: K ukladaniu trestov za trestné činy spáchané v doprave.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR v neprospech obvineného E. G., Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 12. januára 1972 sp. zn. 4 To 612/71 ako aj rozsudok Okresného súdu v Prievidzi z 30. septembra 1971 sp. zn. 3 T 91/71 vo výroku o treste a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Prievidzi z 30. 9. 1971 sp. zn. 3 T 91/71 bol obvi
R 29/1974
Právna veta: Nedostatok poučenia poškodeného je síce chybou konania, ale nie chybou podstatnou, ktorá by odôvodňovala zrušenie rozsudku v odvolacom konaní podľa § 258 ods. 1 písm. a) Tr. por. a vrátenie veci prokurátorovi na došetrenie podľa § 260 Tr. por.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd ČSSR vyslovil na podklade sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR v trestnej veci proti voj. v zál. M. B., že uznesením vyššieho vojenského súdu sp. zn. To 256/73 z 9. 1. 1974 bol porušený zákon v ustanovení § 258 ods. 1 písm. a), § 260 Tr. por. V dôsledku toho Najvyšší súd ČSSR zrušil napadnuté uznesenie v celom rozsahu a zároveň zrušil aj ďalšie rozhodnutia na zrušené rozhodnutie obsahovo nadväzujúce, pokiaľ so zreteľom na zmenu, ku ktorej došlo zruše
Meritum Doprava
R 21/1976
Právna veta: Ani skutočnosť, že bicyklista išiel po vozovke za zníženej viditeľnosti bez bieleho svetla a tým hrubo porušil ustanovenie § 23 ods. 6 vyhl. č. 80/1966 Zfo. o pravidlách cestnej premávky, nevylučuje vinu vodiča motorového vozidla, ktorý v rozpore s ustanovením § 9 ods. 1 cit. vyhlášky neprispôsobil rýchlosť vozidla vzdialenosti, na ktorú mal rozhľad a v dôsledku toho nezbadal neosvetleného bicyklistu a spoluspôsobil tak dopravnú nehodu.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie okresného prokurátora Bratislava-vidiek zo 6. januára 1975 sp. zn. Pv 1202/74 a okresnému prokurátorovi prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ ZNB — oddelenie vyšetrovania VB Bratislava- vidiek uznesením z 15. novembra 1974 sp. zn. VV 660/74 začal podľa § 160 ods. 1 Tr. por. trestné stíhanie a uznesením z 18. decembra 1974 podľa § 163 ods. 1 Tr
R 15/1977
Právna veta: Ak spácha trestný čin opilstva podľa § 201 Tr. zák., vodič motorového vozidla, treba mu spravidla uložiť trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil výrok o treste v právoplatnom rozsudku Okresného súdu v Rožňave zo 7. 8. 1975 sp. zn. 1 T 340/75 a rozhodol sám vo veci tak, že uložil obžalovanému F. F. podľa § 201 Tr. zák. s použitím § 43 ods. 1 a § 44 ods. 1, 3 Tr. zák. trest nápravného opatrenia v trvaní ôsmich mesiacov so zrážkou z platu vo výške 10 % a podľa § 49 ods. 1 Tr. zák. trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá. Z odôvod
Meritum Nutná obrana
R 55/1977
Právna veta: Prekonanie odporu, ktorý smeruje k zmareniu oprávneného služobného zákroku (použitie fyzickej sily na predvedenie vodiča motorového vozidla, odôvodnene podozrivého z požitia alkoholických nápojov, ktorý odmieta dobrovoľne sa nechať predviesť a zákroku príslušníkov ZNB sa vzpiera), je právom i povinnosťou príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti (§32 ods. 1 zák. č. 40/1974 Zb.). Preto nutná obrana proti takémuto zákroku príslušníkov ZNB nie je prípustná a použitie násilia na zamedzenie zákroku treba považovať za trestný čin útoku na verejného činiteľa podľa § 155 ods. 1 Tr. zák.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenia zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného T. R. v lehote uvedenej v § 272 Tr. por., Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Trebišove z 29. decembra 1975 sp. zn. 3 T 1089/75 a okresnému súdu prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Trebišove podal na obvineného T. R. obžalobu pre trestné činy útoku na verejného činiteľa podľa § 155 odst. 1 písm. b) Tr. zák. a podľa § 156 ods. 1 pí
Meritum Doprava
R 14/1978
Právna veta: Na jazdu s motorovým vozidlom na detskom ihrisku sa nevzťahujú pravidlá cestnej premávky stanovené vyhláškou Ministerstva vnútra ČSSR č. 100/1975 Zb. Vodič motorového vozidla, ktorý jazdí na mieste, ktoré nemá charakter pozemnej komunikácie v zmysle § 2 ods. 1 cit. vyhl. a § 1 ods. 2 zák. č. 135/1961 Zb. a ktoré teda nie je určené na premávku motorových vozidiel, je povinný zachovávať potrebnú opatrnosť primeranú okolnostiam tak, aby mohol zabrániť nehode a neohrozil osoby nachádzajúce sa na takomto mieste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie okresného prokurátora v Komárne zo 14. júna 1976 sp. zn. Pv 376/76, ktorým bolo zastavené trestné stíhanie proti obvinenému mladistvému G. J. pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 Tr. zák. a okresnému prokurátorovi v Komárne prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Komárne uznesením zo 14. júna 1976 sp. zn. Pv 376/76 zast
Meritum Doprava
R 13/1978
Právna veta: Voči chodcovi, ktorý už vstúpil do vozovky na vyznačenom prechode a správa sa spôsobom stanoveným v ustanovení § 42 ods. 7 vyhl. č. 100/1975 Zb., je vodič motorového vozidla povinný sa správať tak, aby neohrozil jeho bezpečnosť (§ 18 ods. 1 písm. a) vyhl. č. 100/1975 Zb.). Vodič motorového vozidla si preto nesmie svojou jazdou vynucovať prednosť pred chodcom spôsobom, ktorý ho ohrozuje (§ 7 ods. 20 cit. vyhl.), ani sa spoliehať na to, že chodec mu dá prednosť, pokiaľ to chodec neurobí celkom jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností. Ustanovenie § 4 ods. 1 písm. e) cit. vyhl. treba v tejto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie okresného prokurátora v Leviciach zo 6. mája 1976 sp. zn. Pv 177/76 a okresnému prokurátorovi prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ ZNB Oddelenia vyšetrovania VB v Leviciach uznesením z 23. februára 1976 sp. zn. VV — 36/1976 začal podľa § 160 Tr. por. trestné stíhanie a súčasne podľa § 163 ods. 1 Tr. por. vzniesol obvinenie proti D. O. pre tre
MENU