Nájdené rozsudky pre výraz: vrátenie veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3089 dokumentov
1861 dokumentov
21632 dokumentov
55 dokumentov
32 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Vec doličná
Kľúčové slová: vrátenie vecioslobodzujúci rozsudokúschova na štátnom notárstve
R 52/1984
Právna veta: Z hľadiska ustanovenia § 48 ods. 1 písm. b) Tr. por. aj nepojatie čiastkových skutkov do odsudzujúceho rozsudku, ktoré súd nepovažoval za dokázané, má pri pokračovaní v trestnom čine povahu oslobodzujúceho rozsudku. Predpokladom pre postup podľa § 80 ods. 1 tretia veta Tr. por. o uložení veci, ktorá bola podľa § 78 yydaná alebo je podľa § 79 Tr. por. odňatá, do úschovy na štátnom notárstve je, aby iná osoba na ňu uplatnila právo, o ktorom však sú pochybnosti. Ak na vec, ktorú obvinený podľa § 78 Tr. por. vydal, neuplatňuje právo iná osoba, nemožno postupovať podľa § 80 ods. 1 tretia veta Tr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznesením z 15. októbra 1982 sp. zn. 1 T 2/72 zrušil podľa § 48 ods. 1 písm. a), c) Tr. por. zaistenie vecí, a to sumy 19 178,40 Kčs obvineného F. N., ďalej vkladnej knižky č. 607600, znejúcej na meno R. N. s vkladom 27 960,20 Kčs, nachádzajúcich sa v depozite Krajskej prokuratúry v Bratislave pod č. 7/71. Súčasne podľa § 80 ods. 1 Tr. por. nariadil vrátiť sumu 19 178,40 Kčs obvinenému F. N., uvedenú vkladnú knižku č. 607600 s vkladom 27 960,20 Kčs R. N. a ďalšiu sumu 30
Právna veta: Soud není oprávněn rozhodovat podle § 80 odst. 1 tr. ř. o vrácení věcí patřících k majetku, který byl prohlášen za propadlý podle § 51 násl. tr. zák. a na který se vztahuje prozatímní správa podle vyhl. č. 86/1977 Sb. Je-li sporné, zda tyto věci náležely odsouzenému, a jestliže k těmto věcem uplatňují vlastnická práva třetí osoby, projedná žádosti třetích osob příslušný národní výbor podle § 3 odst. 2 a § 5 odst. 3 cit. vyhl., a nikoliv soud v trestním řízení.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení městského soudu v Praze ze dne 19. května 1983 sp. zn. 1 T 4/80. Z odůvodnění: Usnesením městského soudu v Praze z 19. května 1983 sp. zn. 1 T 4/80 bylo rozhodnuto tak, že podle § 80 odst. 1 tr. ř. se ukládají částka 121 620 Kčs z částky 154 940,50 Kčs zapsané pod pol. 1 knihy trestních depozit městského prokurátora v Praze č. 11/20 a vkladní knížka 925810 označená M. a I. Č. se zůstatke
R 45/1976
Právna veta: Dôvodom na vrátenie veci prokurátorovi na došetrenie podľa § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. je fakt, že obvinený nemal v prípravnom konaní obhajcu, hoci so zreteľom na sadzbu odňatia slobody ide o prípad nutnej obhajoby v zmysle § 36 ods. 3 Tr. por.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Leviciach z 12. 2. 1975 sp. zn. 2 T 347/74 bola obvinená T. M. uznaná za vinnú z trestného činu krádeže podľa § 247 ods. 1, 2 písm. d) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 1. 8. 1974 odcudzila z bytu F. B. v Mochovciach vkladnú knižku s vkladom 22 500 Kčs, z ktorej toho istého dňa v Slovenskej štátnej sporiteľni vybrala pre svoj prospech 21 500 Kčs. Za to jej bol uložený bezpodmienečný trest odňatia slobody v prvej nápravnovýchovnej skupine. Tento rozsudok stal sa
R 70/1971
Právna veta: K predpokladom vrátenia veci na došetrenie prokurátorovi v štádiu hlavného pojednávania podľa § 221 ods. 1 a 2 Tr. por. Postup súdu v prípade, keď na hlavnom pojednávaní vyjde najavo, že obžalovaný spáchal ďalšie útoky, ktoré spolu s útokmi uvedenými v obžalobe tvoria jeden pokračujúci trestný čin.

Úryvok z textu:
Mestský prokurátor v Košiciach podal Mestskému súdu v Košiciach obžalobu na V. Š. pre pokračujúci trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1 písm. a) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že v r. 1968 a 1969 v Košiciach podviedol v krátkych časových intervaloch štyroch občanov, J. M., F. M., M. G. a F. L., celkom o sumu 2430 Kčs. Podanú obžalobu Mestský súd v Košiciach uznesením z 15. septembra 1970 podľa § 194 Tr. por. prijal. Na hlavnom pojednávaní 2. októbra 1970 mestský súd vypočul znalca doc
R 21/1978
Právna veta: K výkladu ustanovení § 221 odst. 1 tr. ř. Požadavek rychlosti řízení nelze uplatňovat v praxi na úkor řádného a všestranného objasnění skutečného stavu věci ve smyslu § 2 odst. 5 tr. ř.

Úryvok z textu:
Z odůvodnění: Napadeným usnesením vyšší vojenský soud vrátil podle § 221 odst. 1 tr. ř. trestní věc pplk. A. D. vyššímu vojenskému prokurátorovi k došetření. Toto své rozhodnutí odůvodnil tím, že výsledky hlavního líčení ukazují na podstatnou změnu okolností případu, k jejichž objasnění je třeba dalšího šetření. Změna okolností se týká bodu 1. obžaloby, v němž se obžalovanému klade za vinu, že zpronevěřil částku 4000 Kčs, kterou mu dne 10. 8.1975 předali manželé O. s tím, aby ji předal manželům
R 41/1979
Právna veta: Za „podstatnú zmenu okolností prípadu“ v zmysle § 221 ods. 1 Tr. por. treba považovať nové skutkové okolnosti, ktoré neboli zrejmé z výsledkov prípravného konania a ktoré sú také závažné, že by mohli viesť k iným skutkovým zisteniam a iným právnym záverom, než z ktorých vychádzala obžaloba. Postup súdu podľa tohto ustanovenia nemôžu odôvodniť len chyby v postupe prípravného konania (napr. nedodržanie ustanovenia § 2 ods. 14 Tr. por.). Keď sa neumožní obvinenému použiť materinský jazyk pred orgánmi prípravného konania, môže to byť dôvod na postup podľa § 221 ods. 1 Tr, por. vtedy, keď sa na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti pre porušenia zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného L. A., zrušil uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 20. októbra 1977 sp. zn. 5 To 359/77, ako aj uznesenie Mestského súdu v Bratislave z 9. augusta 1977 sp. zn. 3 T 93/77 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Mestský súd v Bratislave uznesením z 9. augusta 1977 sp. zn. 3 T 93/77 vrátil prokurátorovi na došetrenie
Právna veta: Podmienky na rozhodnutie o vrátení veci prokurátorovi na došetrenie z hlavného pojednávania v zmysle § 221 ods. 1 Tr. por. nie sú splnené, keď výsledky dokazovania vykonaného na hlavnom pojednávaní ukazujú na potrebu doplnenia dokazovania, ktoré prípadne môže viesť k podstatnej zmene skutkových okolností prípadu, doplnenie dokazovania však môže bež' ťažkostí vykonať súd sám. Postup podľa citovaného zákonného ustanovenia neprichádza do úvahy ani vtedy, keď výsledky dokazovania vykonaného na hlavnom pojednávaní ukazujú, že v prípravnom konaní neboli dodržané osobitné ustanovenia o konaní pro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici vrátil uznesením z 30. januára 1984 sp. zn. 1 T 45/83 podľa § 221 ods. 1 Tr. por. trestnú vec proti obvinenému H. A. W., cudziemu štátnemu príslušníkovi, pre trestný čin vraždy podľa § 219 Tr. zák. a iné prokurátorovi na došetrenie. Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti krajského prokurátora zrušil uznesenie krajského súdu a vec vrátil Krajskému súdu v Banskej Bystrici na ďalšie konanie a rozhodnutie. Z odôvodnenia: Krajský prokurátor v Banskej Bystrici poda
R 52/1980
Právna veta: I. Odvolací soud může vrátit věc prokurátorovi k došetření jen proto, že není náležitě objasněna. Pro jiné vady přípravného řízení může vrátit věc prokurátorovi jen tehdy, jestliže tyto vady měly za následek, že věc nebyla náležitě objasněna. II. Nepravdivý údaj o jiném, že je duševně nemocný, může být údajem způsobilým značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů a poškodit ho v zaměstnání, resp. způsobit mu jinou vážnou újmu ve smyslu znaků trestného činu pomluvy podle § 206 tr. zák.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR vyslovil rozsudkem, že usnesením krajského soudu v Brně ze dne 30. května 1979 sp. zn. 5 To 151/79, jímž byl k odvolání obviněného R. D. zrušen rozsudek městského soudu v Brně ze dne 16. ledna 1979 sp. zn. 3 T 91/78 a věc byla vrácena prokurátorovi k došetření, byl porušen zákon v ustanovení § 260 tr. ř. Toto usnesení zrušil a krajskému soudu v Brně přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem městského soudu v Brně ze dne 16. le
Právna veta: Z ustanovenia § 191 odst. 2 Tr. por. vyplýva, že s právoplatným rozhodnutím súdu o vrátení veci prokurátorovi na došetrenie sa spája účinok, že sa vec vracia do štádia prípravného konania. To znamená, že orgány prípravného konania musia dodržiavať všetky predpisy, ktoré upravujú postup v tomto štádiu konania, vrátane ustanovení o zoznámení obvineného s výsledkami vyšetrovania (§ 166 Tr. por.), resp. upozornení obvineného na možnosť preštudovať spisy po skončení vyhľadávania (§ 169 písm. b/ Tr. por.) po došetrení veci. Ak bola podaná obžaloba voči viacerým obvineným a nariadené došetrenie sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Uznesením Krajského súdu v Bratislave z 18. 8. 1982 sp. zn. 2 T 33/82 bola podľa § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. vrátená vec proti obvinenému Š. G. a spol. pre trestný čin podľa § 132 Tr. zák. a iné na došetrenie krajskému prokurátorovi. Najvyšší súd SSR zrušil na základe sťažnosti krajského prokurátora uvedené uznesenie súdu prvého stupňa a uložil mu, aby o veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: V dôvodoch napadnutého uznesenia krajský súd okrem iného uviedol, že predchádzajúcim vráten
Právna veta: Okolnosť, že znalec pribratý v prípravnom konaní po podaní obžaloby zomrel, môže byť dôvodom na vrátenie veci prokurátorovi na došetrenie podľa § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. len ak je zrejmé, že na hlavnom pojednávaní nebudú splnené podmienky pre precitanie jeho posudku podľa § 211 ods. 4 Tr. por., a preto bude treba pribrať nového znalca.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol podľa § 148 ods. 1 písm. c) Tr. por. sťažnosť krajského prokurátora proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 8. júna 1982 sp. zn. 2 T 9/82. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením krajský súd podľa § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. vrátil trestnú vec proti obvinenému A. F. na došetrenie krajskému prokurátorovi. Obvinený A. F. je stíhaný pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. b), ods. 4 Tr. zák. na tom skutkovom zákl
MENU