Nájdené rozsudky pre výraz: všeobecná zodpovednosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

138 dokumentov
50 dokumentov
1183 dokumentov
9 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosťvšeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu
R 56/1986
Právna veta: Jestliže jeden ze spolupachatelů odpovídá za škodu podle zákoníku práce (§ 172 odst. 1) a druhý podle občanského zákoníku (§ 420 odst. 1), není jejich odpovědnost solidární, ale každý z nich odpovídá samostatně podle míry svého zavinění.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR k odvolání krajského prokurátora a obžalovaného Z. W. zrušil podle § 258 odst. 1 písm. f), odst. 2 tr. ř. rozsudek krajského soudu v Ostravě ze dne 3. prosince 1985 sp. zn. 3 T 9/85 ve výroku o náhradě škody a podle § 259 odst. 3 tr. ř. rozhodl tak, že obžalovaní Z. R. a Z. W. jsou podle § 228 odst. 1 tr. ř. povinni zaplatit koncernovému podniku Výstavba ostravskokarvinských dolů v Ostravě, a to obžalovaný Z. R. částku 76 681,24 Kčs s 3 % úroky z prodlení od 10. 2. 1984 a obžal
Právna veta: Rodič, kterému bylo nezletilé dítě svěřeno do výchovy, odpovídá za škodu vzniklou druhému z rodičů v důsledku zmaření styku s dítětem i tehdy, když tohoto rodiče včas neinformoval o objektivní překážce (např. o onemocnění dítěte) bránící uskutečnění styku s nezletilcem ve stanovenou dobu. Potřebu použití vlastního motorového vozidla rodiče k uskutečnění styku s nezletilým dítětem ve výchově druhého z rodičů je třeba posoudit jednak z hlediska přepravy rodiče do místa styku a jednak i z hlediska účelnosti využití vozidla v průběhu styku s dítětem. Při vyčíslení nákladů spojených s tímto použ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobce v žalobě uvedl, že na základě rozsudku okresního soudu pro Prahu-východ ze 6. 11. 1979 sp. zn. P 195/79 je oprávněn ke styku se svým nezletilým desetiletým synem vždy každou sudou sobotu v měsíci tak, že si dítě vyzvedne v 9 hod. ráno v bydlišti matky, kam jej opět v 16 hod. odpoledne předá matce. Protože matka nezletilého postupně zmařila žalujícímu otci větší počet styků s nezletilým synem, domáhal se vůči ní náhrady škody, která mu vznikla v souvislosti s jeho cestami do bydliště matk
Právna veta: Při odcizení věcí odpovídá pojištěnému občanovi za škodu ten, kdo ji způsobil zaviněným porušením právní povinnosti (§ 420 odst. 1 o.z.), tedy především osoba, která věci odcizila. Pouhé převzetí odcizených věcí od jiné osoby nezakládá samo o sobě odpovědnost za škodu toho, kdo tyto věci převzal. V tomto smyslu uplatňuje státní pojišťovna podle ustanovení § 368 o.z. právo na náhradu škody, které na ni přešlo z pojištěného.

Úryvok z textu:
Žalující státní pojišťovna v žalobě uvedla, že 5. 5.1985 převzal žalovaný od nezjištěné osoby zlaté šperky a magnetofon přesto, že věděl, že tyto věci byly odcizeny manželům A. T. a S. T. Za to byl žalovaný odsouzen v trestním řízení. Žalující organizace za škodu vyplatila 39 951 Kčs jako pojistné plnění a do výše vyplaceného plnění uplatnila proti žalovanému právo na náhradu škody. Žalobou se tedy domáhala zaplacení uvedené částky s příslušenstvím, neboť žalovaný odpovídá za škodu, způsobenou p
Meritum Náhrada škody
Kľúčové slová: zodpovednosť za škoduvšeobecná zodpovednosťžaloba o náhradu škody
R 13/1986
Právna veta: Advokátní organizace odpovídá za škodu vzniklou v důsledku toho, že advokát zastupující žalobce v občanském soudním řízení na základě plné moci nerozšířil žalobu o náhradu škody vedle jiných žalovaných subjektů i vůči dalšímu žalovanému, který žalobci za škodu skutečně odpovídal. V případě škody, která uživatelům silnice vznikla z jejího stavebního stavu nebo z její povahy, vylučuje ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 135/1961 Sb. pouze odpovědnost organizací silničního hospodářství.

Úryvok z textu:
Žalobkyně se domáhala vůči žalované advokátní organizaci náhrady škody, jež jí vznikla v důsledku nekvalitní právní pomoci. Uvedla, že jako spolujezdkyně utrpěla poškození na zdraví při havárii osobního automobilu řízeného jejím manželem, k níž došlo 8. 8. 1970. Náhradu škody za poškození na zdraví uplatnila proti správě silnic a provozovateli autobusu, s nímž se uvedené osobní vozidlo střetlo. Její žaloba byla okresním soudem v Jihlavě zamítnuta, neboť odpovědnost žalovaných nebyla shledána.
Právna veta: Neoprávněným majetkovým prospěchem organizace je plnění přijaté od pracovníka na úhradu schodku, jestliže schodek vznikl úplně nebo zčásti bez jeho zavinění, takže v tomto rozsahu plnil bez právního důvodu. Rozsah, v němž se pracovník zprostil podle ustanovení § 176 odst. 3 zák. práce uvedené odpovědnosti, musí být v řízení o vydání neoprávněného majetkového prospěchu bezpečně zjištěn, aby bylo možné určit výši neoprávněného majetkového prospěchu, který takto organizace získala a který je povinna vydat.

Úryvok z textu:
Žalobci se žalobou domáhali proti žalované organizaci vydání neoprávněného majetkového prospěchu. Uvedli, že pracovali jako hmotně odpovědní pracovníci žalované organizace v jejích prodejnách č. 021 a 336 v Ch., v nichž byly zjištěny schodky ke dni 21. 2. 1983, 21. 3. 1983 a 1. 2. 1984. Na úhradu těchto schodků jim bylo na základě dohody o srážkách ze mzdy sraženo celkem 12 740 Kčs. Členkou kolektivu hmotně odpovědných pracovníků byla v rozhodných inventarizačních obdobích také Z. D., jež byla o
Právna veta: Odmítl-li pracovník předložit organizaci svůj občanský průkaz k provedení záznamu o skončení pracovního poměru ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 nařízení vlády ČSSR č. 54/1975 Sb. (např. z toho důvodu, že organizace nebyla ochotna uspokojit jeho peněžité nároky), nezavinila tu organizace nesplnění povinnosti stanovené v § 3 tohoto nařízení vlády CSSR a pracovník nemá nárok na náhradu škody z důvodu znemožnění pracovníku uzavřít pracovní poměr s jinou organizací.

Úryvok z textu:
Žalobce se domáhal náhrady škody, která mu vznikla tím, že mu žalovaná organizace nevyznačila v občanském průkazu skončení pracovního poměru dnem 28. 2. 1979 a v důsledku toho nemohl nastoupit nové zaměstnání. V průběhu řízení upřesnil žalobní návrh tak, že žádal náhradu škody do 17. 9. 1979, kdy mu organizace vyznačila skončení pracovního poměru, a to v celkové částce 13 904 Kčs včetně náhrady za alikvotní část dovolené. Okresní soud v Mělníku rozhodl rozsudkem tak, že pracovní poměr mezi úč
Kľúčové slová: náhrada škodyvšeobecná zodpovednosť zamestnanca za škoduvznik škody
R 11/1991
Právna veta: Není dána příčinná souvislost mezi škodou vzniklou zaplacením regresní náhrady a porušením právní povinností toho, komu bylo zaviněně způsobeno organizací ublížení na zdraví. V řízení o náhradu škody vzniklé organizaci v důsledku jednání jejího pracovníka tím, že musila zaplatit regresní náhradu předepsanou v souvislostí s úrazem poškozeného, za nějž organizace odpovídá, se proto již nelze zabývat tvrzením o výlučném zavinění poškozeného, které bylo posouzeno v řízení o regresní náhradu podle ustanovení zákona č. 33/1965 Sb.

Úryvok z textu:
Žalující organizace se domáhala zaplacení částky 2 348 Kčs na náhradu škody, která jí vznikla zaplacením regresní náhrady předepsané v souvislosti s úrazem žalovaného z 26. 3. 1985. Za tuto škodu odpovídá žalovaný, protože si úraz způsobil sám tím, že při práci použil okružní pilu bez ochranného krytu. Okresní soud v Teplicích rozsudkem uložil žalovanému zaplatit žalující organizaci 587 Kčs a rozhodl o nákladech řízení účastníků. Dospěl k závěru, že v souvislosti s úrazem došlo k porušení
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosťzodpovednosť za škodupoľovnícka organizácia
R 28/1990
Právna veta: Zodpovednosť za škodu spôsobenú zastrelením poľovného psa v poľovnom revíre treba posúdiť v zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 písm. b) a ods. 2 zákona č. 23/1962 Zb. a podľa ustanovení § 415 a § 420 O. z.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava-vidiek uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcom náhradu škody v sume 4920 Kčs a náhradu trov konania v sume 200 Kčs do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Žalovanný zastrelil psa žalobcov a žalobcovia uvádzali, že k zastreleniu psa nedošlo za podmienok uvedených v ustanovení § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 23/1962 Zb., pretože z vyjadrenia Slovenského poľovníckeho zväzu - Okresného výboru v B, vyplývalo, že išlo o loveckého psa pri výkone služby, za situácie, pri ktorej
Právna veta: Ak organizácia požaduje od pracovníka náhradu škody z dôvodu zodpovednosti za stratu zverených predmetov podľa ustanovenia § 178 Zák. práce a ak sa v konaní zistí, že nedošlo k zvereniu predmetov na písomné potvrdenie, je súd povinný ešte skúmať, či pracovník zodpovedá za škodu podľa všeobecnej úpravy zodpovednosti v zmysle ustanovenia § 172 Zák. práce.

Úryvok z textu:
Žalujúca organizácia sa domáhala na žalovanom zaplatenie sumy 8647 Kčs. V priebehu sporu upravila svoj žalobný návrh tak, že žiadala, aby bol žalovaný zaviazaný zaplatiť jej sumu 6874 Kčs. Svoj nárok odôvodňovala tým, že žalovaný ako vedúci autoservisnej služby prevzal pracovné nástroje [2 skúšač- ky, 1 striekaciu pištoľ, 1 hydraulický zdvihák, 1 nabíjačku, 1 technické stopky, 1 tlakomer a 1 merač ), pri inventúrach 19. 9. a 17. 10. 1977 žalovanému uvedené veci v servise chýbali, a preto v zmysl
Právna veta: Úplatok je neoprávnený majetkový prospech pre toho, kto ho prijal. Prijatie úplatku páchateľom trestného činu prijímania úplatku podľa § 160 Tr. zák. nezakladá preto zodpovednosť za škodu (§ 420 Obč. zák. a nasl.), ale zodpovednosť za neoprávnený majetkový prospech (§ 451 a nasl. Obč. zák.). Vydanie neoprávneného majetkového prospechu tomu, kto úplatok poskytol, prípadne štátu (§ 457 ods. 2 Obč. zák.), nemožno uplatňovať v trestnom konaní podľa § 43 ods. 2 Tr. por., ale len v konaní o veciach občianskoprávnych.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Topoľčanoch z 22. júla 1981 sp. zn. 8 T 172/81 bol obvinený V. C. uznaný za vinného z trestného činu prijímania úplatku podľa § 160 ods. 2 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že v čase od 9. 10. 1979 do 7. 12. 1980 v Partizánskom ako vedúci predajne Autobazáru prijal v súvislosti s odpredajom ojazdených osobných motorových vozidiel od 22 kupujúcich úplatky v celkovej sume 17 900 Kčs. Bol mu za to uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, trest zákazu činnosti vykonáv
MENU