Nájdené rozsudky pre výraz: vyhlásenie rozsudku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3112 dokumentov
1443 dokumentov
29827 dokumentov
477 dokumentov
21 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. K otázce jednoty skutku u pokračujícího trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 tr. zák. Jestliže pachatel soustavně rozkrádá knihy a je při tom veden stejným záměrem, např. vytvořit si tak vlastní knihovnu, není překážkou jednoty skutku, že rozkrádání provádí ke škodě různých socialistických organizací a různými formami jednání uvedenými v § 132 odst. 1 písm. a) až c) tr. zák. II. Jednota skutku u pokračující trestné činnosti je přetržena též vyhlášením oprošťujícího rozsudku. Pachatele pak lze stíhat jen za část pokračující trestné činnosti spadající ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení městského soudu v Praze ze dne 3. února 1982 sp. zn. 4 To 8/82 a rozsudek obvodního soudu pro Prahu 1 z 21. července 1981 sp. zn. 3 T 116/81 a obvodnímu prokurátorovi pro Prahu 1 přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 1 z 21. července 1981 sp. zn. 3 T 116/81 byl obviněný ing. J. K. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v s
Merito veci Nápravné opatrenie
R 17/1976
Právna veta: Spáchanie úmyselného trestného činu v čase od právoplatnosti odsúdenia do ukončenia výkonu trestu nápravného opatrenia, prípadne svojvoľné opustenie zamestnania, v ktorom odsúdený na trest nápravného opatrenia pracoval v čase vyhlásenia rozsudku, je spravidla dôvodom na premenu trestu nápravného opatrenia na trest odňatia slobody podľa § 45 ods. .2 Tr. zák. Premeniť však možno len neodpykaný zvyšok nápravného opatrenia, ak sa s výkonom nápravného opatrenia medzitým už začalo.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal v prospech odsúdeného J. S. generálny prokurátor SSR proti uzneseniu Okresného súdu Košice-vidiek z 23. júla 1973 sp. zn. 3 Ts 183/72, Najvyšší súd SSR zrušil toto uznesenie a sám vo yeci rozhodol tak, že podľa § 45 ods. 2 Tr. zák. premenil odsúdenému J. Š. zvyšok trestu nápravného opatrenia v trvaní šiestich mesiacov, ktorý mu bol uložený rozsudkom Okresného súdu Košice-vidiek zo 17. 7. 1972 sp. zn. 3 Ts 183/72, na trest odňatia slobody v t
Merito veci Úroky z omeškania
R 15/1979
Právna veta: Ak súd ukladá organizácii povinnosť zaplatiť úroky z omeškania v prípade, že nebol včas a riadne uspokojený nárek pracovníka na náhradu straty na zárobku, musí mať na nreteli, že túto náhradu vypláca organizácia pravidelne raz za mesiac (§ 59 ods. 3 nariadenia vlády ČSSR č. 54/1975 Zb.) a že výplata tejto náhrady súvisí i so splatnosťou mzdy (§ 120 Zák. práce).

Úryvok z textu:
Žalobca uplatnil žalobou proti žalovanej oganizácii nárok na odškodnenie pracovného úrazu, ktorý utrpel 15. 7. 1971 a po ktorom aj naďalej pracoval (bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia a stratu na zárobku počas práceneschopnosti i po jej skončení). Úroky z omeškania žiadal až v podaní, ktoré došlo súdu neskôr než žaloba a ktoré bolo treba v tomto zmysle považovať za rozšírenie žaloby podľa ustanovenia § 95 O. s. p. Okresný súd v Leviciach rozsudkom uložil žalovanému, aby zaplatil žalo
Právna veta: Ťarchavosť pracovníčky v čase uzavretia dohody o rozviazaní pracovného pomeru nie je dôvodom neplatnosti tejto dohody, a to ani v prípade osamelej pracovníčky, ktorá o svojej ťarchavosti v tom čase nevedela.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa žalobou domáhala, aby súd rozsudkom určil, že rozviazanie pracovného pomeru so žalovanou oragnizáciou dohodou z 30. 5. 1983 je neplatné a že pracovný pomer medzi nimi trvá. Súčasne žiadala, aby žalovaná organizácia bola zaviazaná nahradiť jej stratu na zárobku od 1. 6. 1983 i trovy konania. V odôvodnení žaloby uviedla, že neskôr zistila, že je ťarchavá a že ťarchavá bola už v čase uzavretia dohody, o čom však v tom čase nevedela; túto okolnosť považovala z hľadiska neplatnosti ro
Merito veci Pozostalí
R 14/1975
Právna veta: Pre vznik nároku na náhradu nákladov na výživu pozostalých (§ 197 ods. 1 písm. c/ Zák. práce) aj pre rozsah tohto nároku je rozhodujúci stav v čase smrti pracovníka. Ďalšie trvanie povinnosti poskytovať náhradu nákladov na výživu treba potom posudzovať vždy s prihliadnutím na tento pôvodný stav. Ustanovenie § 154 ods. 1 O. s. p. o tom, že pre rozsudok je rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia sa nedotýka ustanonovení hmotného práva, ktoré viažu vznik, zmenu či zánik práva alebo povinnosti k určitému času.

Úryvok z textu:
Žalobkyne M. B., J. B. a E. B. sa domáhali náhrady škody z pracovného úrazu, ktorý utrpel ich manžel a ich otec 7. 4. 1972 pri plnení pracovných úloh u žalovanej organizácie a následkom ktorého zomrel. Žiadali priznať jednorazové odškodnenie pozostalých a žalobkyňa M. B. i náhradu nákladov na výživu manželky. Okresný súd v Rimavskej Sobote žalobe vyhovel. Pokiaľ ide o náhradu nákladov na výživu žalobkyne M. B., priznal ju v sume 500 Kčs mesačne počnúc 7. 4. 1974, pretože dovtedy jej bol vyplá
Merito veci Hlavné pojednávanie
R 70/1980
Právna veta: V neprítomnosti obvineného možno konať hlavné pojednávanie len ak sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky. Ich podstatou je zabezpečenie práva na obhajobu a zistenie objektívnej pravdy. Spravidla je vylúčené konať hlavné pojednávanie v neprítomnosti obvineného, ak je stíhaný pre pokračujúci, trvajúci a podobný trestný čin a na podklade spisového materiálu možno usudzovať, že obvinený pokračuje v trestnom čine aj po skončení prípravného konania, prípadne po podaní obžaloby. V takomto prípade by v neprítomnosti obvineného nemohol byť riadne zistený skutkový stav. Pri rozhodovaní o tom, či ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Žiline z 29. augusta 1979 sp. zn. 2 T 710/79 a tomuto súdu prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Žiline z 29. augusta 1979 sp. zn. 2 T 710/79 bol obvinený P. Ď. uznaný za vinného z trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa '§ 213 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že ako otec maloletej Júlie Ď., ku kt
Merito veci Ďalší trest
Právna veta: Rozhodujúcim dňom pre aplikáciu ustanovenia § 36 Tr. zák. je deň vyhlasovania nového rozsudku, ktorým sa ukladá trest rovnakého druhu. K tomuto dňu nesmie novo ukladaný trest spolu s dosiaľ nevykonaným trestom rovnakého druhu uloženým skorším rozsudkom presahovať najvyššiu výmeru dovolenú zákonom pre daný druh trestu. Ak sa ukladá novým rozsudkom trest odňatia slobody, za trest rovnakého druhu uložený skorším rozsudkom v zmysle § 36 Tr. zák. treba považovať aj trest nápravného opatrenia, ktorý bol v dobe vyhlasovania nového rozsudku právoplatne premenený na trest odňatia slobody.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR, Najvyšší súd ČSSR zrušil uznesenie Najvyššieho súdu SSR z 20. októbra 1982 sp. zn. 1 To 95/82, pokiaľ ním bolo zamietnuté odvolanie obvineného A. R. proti rozsudku Mestského súdu v Bratislave z 9. júla 1982 sp. zn. 1 T 9/82 aj proti výroku o treste odňatia slobody, zrušil ďalej cit..rozsudok Mestského súdu v Bratislave vo výroku o treste odňatia slobody a o spôsobe jeho výkonu, ako aj vo výroku o uložení ochranného
R 8/1975
Právna veta: Otázka, či platí zákonná fikcia, že sa na odsúdeného hľadí, akoby nehol odsúdený, nie je v prípade úvah o uložení súhrnného trestu otázkou týkajúcou sa viny obvineného. V dôsledku toho existencia právoplatného rozhodnutia súdu o odpustení trestu uloženého obvinenému v skoršej veci na základe rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 23. februára 1373 s účinkom uvedeným v čl. VII citovanej amnestie bráni súdu pri rozhodovaní o uložení súhrnného trestu z hľadiska úvahy podľa § 35 ods. 3 Tr. zák. posúdiť otázku, či o skoršom odsúdení piat! uvedená zákonná fikcia, ako predbežnú otázku {§ 3 ods ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu vo Veľkom Krtíši z 24. mája 1973 sp. zn. 1 T 141/72 bol obvinený mladistvý G. B., nar. 30. júna 1956, uznaný za vinného z trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 209a ods. 1 Tr. zák. a odsúdený na trest odňatia slobody vo výmere dvoch mesiacov v nápravnovýchovnom ústave pre mladistvých. Výrok o vine založil okresný súd na zistení, že mladistvý vzal 6. augusta 1972 vo večerných hodinách v Sklabinej z Vývojového strediska JRD motocykel t
MENU