Nájdené rozsudky pre výraz: výkon povolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

299 dokumentov
156 dokumentov
3115 dokumentov
163 dokumentov
40 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: trest zákazu činnostivýkon povolaniazákaz výkonu povolania
R 8/1981
Právna veta: Podle § 49 odst. 1 tr. zák. lze pachateli zakázat jen výkon určitého zaměstnání, povolání nebo funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení (§ 50 odst. 1 tr. zák.). Proto nelze uložit pachateli zákaz nakupovat v samo- obslužných prodejnách, třebaže se trestného činu, popř. pře- činu dopustil v souvislosti s takovou činností.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný trestní příkaz okresního soudu v Hradci Králové ze dne 8. února 1980 sp. zn. 3 T 828/79 a okresnímu soudu v Hradci Králové přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Trestním příkazem okresního soudu v Hradci Králové ze dne 8. února 1980 sp. zn. 3 T 828/79 byla obviněná M. J. uznána vinnou přecinem proti majetku v socialistickém a v osobním vlastnictví podle § 3 odst. 1 písm
R 8/1977
Právna veta: Pokiaľ nejde o vybavovanie bežných záležitostí týkajúcich sa spoločných vecí, môže byť v zmysle ustanovení § 496 a § 145 ods. 1 O. z. vec z dosiaľ nevyporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva prevedená do vlastníctva iného občana (organizácie) jedným zo spoluvlastníkov len so súhlasom druhého zo spoluvlastníkov.

Úryvok z textu:
Štátne notárstvo Košice-mesto registrovalo svojím rozhodnutím kúpnu zmluvu zo 16. 4. 1975, ktorou predávajúci O. J. predal kupujúcim M. Š. a B. Š. do ich bezpodielového spoluvlastníctva rodinný domček s dvorom a záhradou v R. za kúpnu cenu 102 573 Kčs. Do kúpnej zmluvy bolo pojaté vyhlásenie M. J., manželky predávajúceho, že súhlasí s tým, aby jej manžel tieto nehnuteľnosti predal, a že uvedené nehnuteľnosti tvoria výlučné vlastníctvo predávajúceho, keďže ju nadobudol ešte pred uzavretím man
R 30/1978
Právna veta: Ustanoveniam Občianskeho zákonníka nezodpovedá žalob- ný návrh o zrušenie zmluvy o prevode vlastníctva k veci. Takému návrhu súd preto nemôže vyhovieť. Je však jeho povinnosťou postupovať podľa ustanovení § 5 a § 43 O. s. p. a viesť žalobcu k oprave žalobného návrhu (napr. o určenie, že zmluva je neplatná, alebo o určenie, že žalobca je vlastníkom veci, prípadne o vydanie hnuteľnej veci), ktorá by zodpovedala ustanoveniam právnych predpisov aj právu a oprávnenému záujmu žalobcu, ktorých ochrany sa žalobou domáha.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal, aby súd „zrušil darovaciu zmluvu“ zo 6. 2. 1970 registrovanú Štátnym notárstvom v Michalovciach pod sp. zn. R I 125/70 a aby určil, že rodinný dom č. p. 106 v M. postavený na pozemku pare. č. 249 je v bezpodielovom spoluvlastníctve žalobcu a žalovanej A. K. V žalobe uviedol, že 19. 4. 1952 uzavrel manželstvo so žalovanou A. K. Štyri dni pred uzavretím manželstva daroval žalovanej nehnuteľnosti (drevený dom pokrytý slamou, dvor, záhradu a stodolu). Počas trvania ma
R 2/1982
Právna veta: Za znalca z odboru psychiatrie v zmysle § 116 ods. 1 Tr. por., ktorý môže vyšetriť duševný stav obvineného, možno pribrať len lekára psychiatra, ktorý získal predpísaným spôsobom vysokoškolské lekárske vzdelanie a špecializáciu v odbore psychiatrie. Takýmto znalcom nemôže byť klinický psychológ, ktorý nemá lekárske vzdelanie, hoci by aj pracoval ako tzv. iný odborný pracovník v zdravotníctve na úseku psychiatrie a získal tak odborné znalosti z odvetvia psychiatrie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd ČSSR v konaní podľa § 316 ods. 2 Tr. por. zrušil uznesenie Najvyššieho súdu SSR z 30. 12. 1980 sp. zn. 3 To 58/80 v časti týkajúcej sa obvineného J. J. a Najvyššiemu súdu SSR prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prerokoval a rozhodol. Odôvodnenie: Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z 25. júna 1980 sp. zn. 2 T 21/80 bol obvinený J. J. uznaný za vinného: 1. z trestného činu vraždy spáchaného v spolupáchateľstve podľa § 9 ods. 2, § 219 Tr. zák., 2. z trestného činu l
MENU