Nájdené rozsudky pre výraz: výpoveď obvineného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 112

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

394 dokumentov
132 dokumentov
216 dokumentov
1 dokument
33 dokumentov
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. K aplikaci pravidla „v pochybnostech ve prospěch obviněného“ vyplývajícího ze zásady presumpce neviny. II. K úloze znalce psychologa při hodnocení věrohodnosti výpovědi obviněného, popř. svědka. Znalec psycholog je povolán vyjádřit se k těm rysům osobnosti obviněného, popř. svědka, které mohou mít vliv na jeho věrohodnost, není však oprávněn vyjadřovat se k otázce, zda výpověď obviněného nebo svědka je věrohodná ci nikoliv, popřípadě která z rozdílných výpovědí téže osoby je věrohodnější. Takové hodnocení důkazů přísluší soudu, který je povinen postupovat při tom podle § 2 odst. 6 tr. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSSR, Nejvyšší soud ČSSR zrušil v celém rozsahu rozsudek městského soudu v Praze ze dne 20. července 1982 sp. zn. 1 T 10/82 i usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 13. října 1982 sp. zn. 11 To 68/82 ohledně obviněného J. N. a městskému soudu v Praze přikázal, aby věc v rozsahu zrušení znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem městského soudu v Praze ze dne 20. července 1982 sp. zn. 1 T 10/82 byl obviněný J. N. uznán v
R 18/1978
Právna veta: Doznání obviněného jako podmínka pro vydání trestního příkazu musí být takové, že samosoudce při zhodnocení výsledků předsoudnílio řízení nebude mít důvod pochybovat o jeho pravdivosti. Po obsahové stránce se musí doznání vztahovat na celý skutek, jsou-li rozpory mezi výpovědí obviněného a dalšími důkazy, i když jen v otázce rozsahu způsobené škody, lze tyto rozpory odstranit jen projednáním věci v hlavním líčení.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR vyslovil, že trestním příkazem okresního soudu v Příbrami ze dne 30. 12. 1976 sp. zn. 1 T 341/76, jímž byl obviněný V. B. uznán vinným přečinem proti majetku v socialistickém a v osobním vlastnictví podle § 3 odst. 2 zák. č. 150/1969 Sb. a uložen mu peněžitý trest ve výši 500 Kčs, ev. pro případ, že by výkon tohoto trestu mohl být zmařen, náhradní trest odnětí svobody na 14 dní a v řízení, které tomuto trestnímu příkazu předcházelo, byl porušen zákon v ustanovení § 3 odst. 2 zá
R 25/1979
Právna veta: Překročení státní hranice bez povolení s úmyslem zůstat v cizině Je třeba kvalifikovat jako trestný clu opuštění republiky podle § 109 odst. 1 tr. zák., nikoli jen jako přecin proti zájmům socialistická společnosti v oblasti styku s cizinou podle § 5 písm. d) zák. c. 150/1939 Sb., o přečinech.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení městského soudu v Praze ze dne 31. března 1978 sp. zn. To 62/78, pokud jím bylo zamítnuto odvolání obžalovaného }. N. proti rozsudku obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 15. února 1978 sp. zn. 3 T 28/78 i ohledně výroku o vině přečinem proti zájmům socialistické společnosti v oblasti styku s cizinou podle § 5 písm. d] zák. č. 150/1969 Sb., dále zrušil tento rozsudek ve výroku o vině uvedeným přečin
Právna veta: Ak Československá socialistická republika prevezme na žiadosť cudzieho štátu a základe medzinárodnej zmluvy trestné stíhanie svojho občana, treba dôkazy, ktoré boli pripojené k žiadosti o prevzatie trestného stíhania, na hlavnom pojednávaní vykonať podľa predpisov Trestného poriadku. Zápisnice o výpovediach osôb pripojené k žiadosti o prevzatie trestného stíhania preto nemožno prečítať ako listinné dôkazy podľa § 213 Tr. por.; tieto osoby treba spravidla vypočuť osobne {§ 2 ods. 11 Tr. por.) a zápisnice o ich výpovediach spísané orgánmi cudzieho štátu možno prečítať len za podmienok § 207 ods. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvinenných Ž. B. a K. B., Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Rimavskej Sobote z 10. júla 1981 sp. zn. 2 T 150/81 i uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 15. decembra 1981 sp. zn. 8 To 575/81 a Okresnému súdu v Rimavskej Sobote prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Rimavskej Sobote z 10. júla 1981 sp. zn. 2 T 150/81 boli obvinen
R 45/1978
Právna veta: V akom procesnom postavení možno
 vypočúvať bývalého spoluobvinéného a za akých podmienok
 možno prečítať jeho predchádzajúcu výpoveď.

Úryvok z textu:
Trestné kolégium Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky na svojom zasadnutí konanom 17. októbra 1978 zaujalo podľa § 28 ods. 2 zák. č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení vyhl. č. 19/1970 Zb. a podľa čl. 13 ods. 1 písm. c) rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky č. Plsf 1/73 z 2. júla 1973 k správnemu výkladu zákona v uvedenej otázke toto stanovisko: Osoba, ktorá bola pôvodne spoluobvinená a u ktorej toto procesné
R 36/1971
Právna veta: Postúpiť vec pri predbežnom prejednaní obžaloby podľa § 188 ods. 1 písm. a) Tr. por. v dôsledku toho, že súd posudzuje zažalovaný skutok podľa iného ustanovenia Trestného zákona ako obžaloba, možno len vtedy, keď dôkazy zhromaždené a vykonané v prípravnom konaní poskytujú dostatočný, skutkový podklad pre právne posúdenie zažalovaného skutku; inak súd vráti vec prokurátorovi na došetrenie.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením z 13. novembra 1970 sp. zn. 1 T 49/70 postúpil podlá § 188 ods. 1 písm. a] Tr. por. vec obvinených S. B., R. E. a J. K. Okresnému súdu v Prievidzi; zažalovaný skutok obvinených kvalifikoval na rozdiel od obžaloby ako trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a) Tr. zák. s vynechaním ods. 4 tohto zákonného ustanovenia. Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti krajského prokurátora zrušil uznesenie Krajského súdu
Meritum Dokazovanie
R 22/1976
Právna veta: Vysvetlenia osôb, ktoré orgány prípravného konania zadovážili podľa § 158 ods. 3 Tr. por. (resp. podľa § 19 ods. 1 zák. č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti) pred začatím trestného stíhania na preverenie oznámenia o trestnom čine, prípadne iného podnetu za začatie trestného stíhania, nemôžu slúžiť ako dôkaz pred súdom.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvinených J. D. a M. D., Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Leviciach sp. zn. 3 T 245/74 z 27. septembra 1974 v spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave z 15. januára 1975 sp. zn. 5 To 652/74 a okresnému súdu v Leviciach prikázal, aby vec obvinených J. D. a M. D. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Leviciach z 27. septembra 1974 sp. zn. 3 T 245
R 6/1982
Právna veta: Nesplněním povinnosti uložené v § 15 odst. 1 písm. b) zák. ě. 142/1370 Sb., o devizovém hospodářství nabídnout devizové bance nebo devizovému místu (např. PZO Tuzex) k odkupu valuty do 15 dnů po nabytí vzniká devizová škoda. Odpovědnosti za tuto způsobenou škodu se pachatel může zbavit jen skutečným, byť i dodatečným (srov. sdělení ministerstva financí uveřejněné v částce č. 6/1954 0. 1.) dobrovolným splněním nabídkové povinnosti, nikoliv poukazem na to, že chtěl v budoucnosti použít zatajených valut k nákupu v tuzexových prodejnách.

Úryvok z textu:
Na obviněného byla podána obžaloba pro trestný čin ohrožení devizového hospodářství podle § 146 odst. 1 tr. zák., jehož se měl dopustit tím, že nejméně od roku 1976 v souvislosti se svým zaměstnáním číšníka získával od cizích státních příslušníků cizí měnu, kterou hromadil a nenabídl ji do patnácti dnů od nabytí k odkupu devizové bance, čímž porušil zákon č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství, a tímto svým jednáním způsobil devizovému hospodářství škodu ve výši 8581,66 Kčs. Okresní soud v
Právna veta: Spočívá-li porušení předpisů o devizovém hospodářství (§ 146 odst. 1 tr. zák.) v tom, že devizový tuzemec platí devizovému cizozemci za zboží dovezené z ciziny československou měnou bez povolení (§ 19 odst. 1 písm. a/ zák. č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství), je základem pro výpočet devizové škody částka devizovému cizinci skutečně vyplacená, nikoliv tržní maloobchodní cena nakoupeného zboží. Skutečnosti rozhodné pro posouzení, zda určitá osoba je devizovým cizozemcem ve smyslu § 6 zák. č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství, je třeba zjišťovat; neplyne to bez dalšího z toho, že t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Hradci Králové ze dne 21. května 1982 sp. zn. 1 T 313/82 a tomuto okresnímu soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Hradci Králové z 21. května 1982 sp. zn. 1 T 313/82 byl obviněný A. V. uznán vinným trestným činem ohrožení devizového hospodářství podle § 146 odst. 1 tr. zák. a trestným činem spekulace podle § 117 od
MENU