Nájdené rozsudky pre výraz: vyšetrenie duševného stavu obvineného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

67 dokumentov
20 dokumentov
44 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: vyšetrenie duševného stavu obvineného
R 24/1990
Právna veta: Podkladom pre nariadenie vyšetrenia duševného stavu obvineného jeho pozorovaním v zdravotníckom ústave, resp. osobitnom oddelení nápravného zariadenia, v zmysle § 116 ods. 2 Tr. por. nemôže byť len úvaha súdu. Postup podľa citovaného zák. ustanovenia je namieste najmä vtedy, keď z vyjadrenia znalcov-psychiatrov vyplýva, že bez pozorovania obvineného v zdravotníckom zariadení nemôžu urobiť spoľahlivé diagnostické závery o jeho duševnom stave.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Obvodného súdu Bratislava 1 z 18. februára 1988, sp. zn. 5 T 231/87, bola obvinená M. S. uznaná za vinnú z trestných činov príživníctva podľa § 203 Tr. zák. a krádeže podľa § 247 ods. 1 Tr. zák. a odsúdená na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere jedného roka nepodmienečne so zaradením do prvej NVS a tiež trest zákazu pobytu na území mesta Bratislavy na dobu 2 rokov. Súčasne jej bol uložený aj ochranný dohľad v rozsahu § 2 ods. 1 zákona č. 44/1973 Zb. na dobu 2 rokov. Mestský súd v
Merito veci Znalecký posudok
Kľúčové slová: znalecká činnosťznalecký posudok vyšetrenie duševného stavu obvineného
R 55/1986
Právna veta: K hodnocení znaleckého posudku o duševním stavu obviněného. Jestliže znalci psychiatři zkoumající duševní stav obviněného činí svůj nález závislým na úrazu hlavy obviněného a jeho následcích, musí se ve svém posudku vyrovnat s dosavadní zdravotnickou dokumentací týkající se tohoto úrazu a jeho následků včetně předchozích posudků znalců psychiatrů, kteří se těmito otázkami v minulosti již zabývali. Bez objasnění a zdůvodnění odlišných závěrů nelze považovat posudek znalců za úplný.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocné usnesení vyšetřovatele Obvodní správy SNB, oddělení vyšetřování VB Praha 5 ze dne 17. ledna 1985 sp. zn. ČVS: VV-402/84 a uvedenému vyšetřovateli přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením vyšetřovatele OS SNB, oddělení vyšetřování VB Praha 5 CVS: VV-402/84 ze dne 22. 11. 1984 bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podvodu podle § 25
Právna veta: I. Pochybnosti o správnosti posudku znalcov psychiatrov alebo posudku ústavu o duševnom stave obvineného, prípadne neúplnosť alebo nejasnosť posudku možno odstrániť len postupom podľa § 109 Tr. por., t. vysvetlením znalcov prípadne osôb poverených vypracovaním ústavného posudku, a keby to neviedlo k výsledku, pribratím iných znalcov, resp. vyžiadaním posudku iného ústavu. Orgán činný v trestnom konaní nemôže požiadať o odborné vyjadrenie o podanom posudku lekára psychiatra. Takéto odborné vyjadrenie nemožno považovať za dôkazný prostriedok v zmysle Trestného poriadku a nemožno k nemu prizer ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 9. augusta 1979 sp. zn. 1 T 16/79 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu SSR z 10. decembra 1979 sp. zn. 1 To 59/79 bola obvinená V. K. oslobodená podľa § 226 písm. d) Tr. por. z obžaloby pre dvojnásobný trestný čin vraždy podľa § 219 Tr. zák., ktorý údajne spáchala tak, že 23. mája 1978 v čase od 5.45 do 6.45 hod. vo svojom byte v P. v dôsledku neusporiadaných rodinných pomerov ovplyvnených nadmerným požívaním alkoholických nápojov usmrtila najprv dcéru M
Merito veci Dokazovanie
Právna veta: I. K hodnoteniu znaleckého posudku o vyšetrení duševného stavu obvineného. II. V prípravnom konaní nemožno upustiť od výsluchu znalca, resp. znalcov podľa § 108 ods. 3 Tr. por., ak vzniknú pochybnosti o spoľahlivosti a úplnosti písomného znaleckého posudku. Y takých prípadoch sú orgány prípravného konania povinné znalcov vypočuť a postupom podľa § 109 Tr. por. odstraňovať nejasnosti alebo neúplnosti posudku. Nedodržanie uvedeného postupu môže byť dôvodom pre rozhodnutie súdu o vrátení veci prokurátorovi na došetrenie v zmysle § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznesením z 8. decembra 1987 sp. zn. 2 T 27/87 podlá § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. vrátil trestnú vec obvinenej M. P. prokurátorovi na došetrenie. Najvyšší súd SSR podľa § 148 ods. 1 písm. c) Tr. por. sťažnosť krajského prokurátora zamietol. Z odôvodnenia: Na obvinenú M. P., nar. 22. 7. 1907, bola podaná obžaloba pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 222 ods. 1, 2 Tr. por. na tom skutkovom základe, že dňa 28. 8. 1987 v čase medzi 20.00 hod. až 22.30 hod. v
R 2/1982
Právna veta: Za znalca z odboru psychiatrie v zmysle § 116 ods. 1 Tr. por., ktorý môže vyšetriť duševný stav obvineného, možno pribrať len lekára psychiatra, ktorý získal predpísaným spôsobom vysokoškolské lekárske vzdelanie a špecializáciu v odbore psychiatrie. Takýmto znalcom nemôže byť klinický psychológ, ktorý nemá lekárske vzdelanie, hoci by aj pracoval ako tzv. iný odborný pracovník v zdravotníctve na úseku psychiatrie a získal tak odborné znalosti z odvetvia psychiatrie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd ČSSR v konaní podľa § 316 ods. 2 Tr. por. zrušil uznesenie Najvyššieho súdu SSR z 30. 12. 1980 sp. zn. 3 To 58/80 v časti týkajúcej sa obvineného J. J. a Najvyššiemu súdu SSR prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prerokoval a rozhodol. Odôvodnenie: Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z 25. júna 1980 sp. zn. 2 T 21/80 bol obvinený J. J. uznaný za vinného: 1. z trestného činu vraždy spáchaného v spolupáchateľstve podľa § 9 ods. 2, § 219 Tr. zák., 2. z trestného činu l
R 14/1979
Právna veta: Zistenie, že obvinený je pre duševnú chorobu trestne nezodpovedný (§ 12 ods. 1 Tr. zák.), nestačí založiť na vyjadrení ošetrujúceho lekára, ale musí byť vždy založené na znaleckom posudku dvoch znalcov psychiatrov (§ 105 ods. 2 a § 116 ods. 1 Tr. por.).

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie vyšetrovateľa ZNB — oddelenie vyšetrovania VB v Nitre z 27. septembra 1977 sp. zn. VV 286/77 a vec mu vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie. Z odôvodnenia: Uznesením vyšetrovateľa ZNB — oddelenie vyšetrovania VB v Nitre z 29. júna 1977 sp. zn. VV 286/77 bol Ing. D. H. podľa § 163 ods. 1 Tr. por. stíhaný ako obvinený pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods
R 27/1977
Právna veta: I. Ak podľa posudku znalcov psychiatrov obvinený nie je pre duševnú poruchu schopný náležíte rozpoznať nebezpečnosť svojho činu pre spoločnosť a dostatočne ovládať svoje konanie, je to okolnosť, pre ktorú treba mať pochybnosti o schopnosti obvineného náležíte sa obhajovať, pre ktorú obvinený musí mať obhajcu (§ 36 ods. 2 Tr. por.) a pre ktorú je vylúčené prejednanie jeho veci pred samosudcom (§ 314a ods. 2 Tr. por.), aj keď ide o trestný čin uvedený v § 314a ods. 1 Tr. por. II. Posudok znalcov psychiatrov o duševnom stave obvineného v inej trestnej veci nemožno považovať za znalecký dôkaz v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v prospech obvineného J. K., Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z 19. decembra 1974 sp. zn. 4 T 1005/74 v spojení s uznesením Krajského súdu v Košiciach z 30. apríla 1975 sp. zn. 9 To 85/75 a vec obvineného J. K. vrátil okresnému prokurátorovi v Spišskej Novej Vsi na nové konanie a rozhodnutie. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z 19. decembra 1974 sp. z
MENU