Nájdené rozsudky pre výraz: výsluch obvineného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

495 dokumentov
375 dokumentov
286 dokumentov
24 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 20/1972
Právna veta: Účelom výsluchu obvineného a zadováženia potrebných vysvetlení zo strany predsedu senátu podľa § 185 ods. 2 Tr. por. je uľahčiť predsedovi senátu a senátu rozhodnutia o obžalobe v rámci jej predbežného prejednania. Postupom podľa § 105 ods. 2 Tr. por. však nemožno nahrádzať procesné úkony, ktoré mali byť vykonané v prípravnom konaní, vyplňovať medzery vyšetrovania alebo vyhľadávania, ani odstraňovať ich chyby a nedostatky, t. j. pripravovať podklady pre rozhodnutie súdu na hlavnom pojednávaní.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol ako neodôvodnenú sťažnosť krajského prokurátora proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 28. 7. 1971 sp. zn. 1 T 17/71, ktorým bola vrátená na došetrenie obžaloba proti obvinenému F. B. pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c), ods. 4 Tr. zák. Z odôvodnenia: Najvyšší súd SSR v zmysle § 147 ods. 1 Tr. por. preskúmal napadnuté uznesenie i konanie, ktoré mu predchádzalo a zistil, že rozhodnutie krajského sú
Kľúčové slová: povinnosť svedčiťdiplomatická imunita
R 3/1990
Právna veta: Z platnej zákonnej úpravy vyplýva, že výnimku z povinnosti svedčiť v trestnom konaní, ktorá je podmienená osobným postavením toho, kto prichádza do úvahy ako svedok, ustanovuje len § 10 ods. 1 Tr. por. (diplomatická imunita a výsady). Zo žiadneho ustanovenia zákona nemožno vyvoditť, že z povinností uvedených v § 97 Tr. por. sú vyňaté osoby, ktoré v predošlých štádiách trestného stíhania pôsobili ako orgány činné v trestnom konaní. Tieto orgány nemajú povinnosť’ vypovedať ako svedok v súdnom konaní o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie iba vtedy, keď je v konkrétnom prípade daná niek ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Minister spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky požiadal podľa § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 36/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Najvyšší sud SSR o zaujatie stanoviska k správnemu výkladu ustanovení zákona v otázke, či je v konaní pred súdom prípustný výsluch príslušníkov ZNB, ktorí vo veci pôsobili ako orgány prípravného konania, ako svedkov na postup pri výsluchu obvineného a v akom rozsahu, prípadne či takýto výsluch nie je prípustný vzhľadom na štátom uloženú povinnosť mlča
Právna veta: Ak je príčinou dopravnej nehody porucha brzdového systému motorového vozidla, je dôležité zisťovať, či vodič mal a mohol poruchu objaviť pri riadnej kontrole a starostlivosti pred jazdou, ale i počas jazdy, ale ešte pred nehodou. Z tohto hľadiska je významné, či ide o náhlu poruchu alebo o takú poruchu, ktorá sa vyvíja a narastá postupne. Je porušením dôležitej povinnosti uloženej podľa zákona v zmysle § 223 ods. 2 prípadne § 224 ods. 2 Tr. zák., ak vodič vedie motorové vozidlo, o ktorom vie, že má chybný brzdový systém, napr. keď treba opakovane stlačiť brzdový pedál, aby sa vyvolal potreb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 22. januára 1986 sp. zn. 3 To 283/86 i rozsudok Okresného súdu v Dunajskej Strede z 12. novembra 1985 sp. zn. 2 T 487/85 a tomuto okresnému súdu prikázal. aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Dunajskej Strede z 12. novembra 1985 sp. zn. 2 T 487/85 bola obvinená M. V. uznaná za vinnú z trestného činu ublíženia
R 41/1979
Právna veta: Za „podstatnú zmenu okolností prípadu“ v zmysle § 221 ods. 1 Tr. por. treba považovať nové skutkové okolnosti, ktoré neboli zrejmé z výsledkov prípravného konania a ktoré sú také závažné, že by mohli viesť k iným skutkovým zisteniam a iným právnym záverom, než z ktorých vychádzala obžaloba. Postup súdu podľa tohto ustanovenia nemôžu odôvodniť len chyby v postupe prípravného konania (napr. nedodržanie ustanovenia § 2 ods. 14 Tr. por.). Keď sa neumožní obvinenému použiť materinský jazyk pred orgánmi prípravného konania, môže to byť dôvod na postup podľa § 221 ods. 1 Tr, por. vtedy, keď sa na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti pre porušenia zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného L. A., zrušil uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 20. októbra 1977 sp. zn. 5 To 359/77, ako aj uznesenie Mestského súdu v Bratislave z 9. augusta 1977 sp. zn. 3 T 93/77 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Mestský súd v Bratislave uznesením z 9. augusta 1977 sp. zn. 3 T 93/77 vrátil prokurátorovi na došetrenie
R 6/1971
Právna veta: Hlavné pojednávanie vo veciach, v ktorých sa konalo iba objasňovanie (§ 178a až 179f Tr. por.), možno konať v neprítomnosti obvineného, ak v zmysle § 202 ods. 2 Tr. por. je samosudca toho názoru, že možno vec spoľahlivo rozhodnúť a účel trestného konania dosiahnuť i bez prítomnosti obvineného a ak sú splnené tieto ďalšie podmienky: 1) návrh prokurátora na potrestanie bol obvinenému doručený a obvinený bol na hlavné pojednávanie riadne predvolaný; zo zápisnice s ním spísanej podľa § 76 ods. S Tr. por. je zrejmé, že boli zachované ustanovenia § 91 až 93 a § 95 Tr. por., 2) a že mu bolo v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Na viaceré dopyty súdov, či možno a kedy možno konať hlavné pojednávanie v neprítomnosti obvineného vo veciach, v ktorých sa konalo len objasňovanie, zaujíma trestné kolégium Najvyššieho súdu SSR toto stanovisko: Na prítomnosť obvineného na hlavnom pojednávaní vo veciach v ktorých sa konalo iba objasňovanie prečinov (§ 179a až 179f Tr. por.), treba primerane použiť ustanovenie § 202 ods. 2 a 3 Tr. por. Na rozdiel od citovaného ustanovenia Trestného poriadku: obvinenému nemusí
Meritum Doprava
R 45/1979
Právna veta: Povinnosť vodiča motorového vozidla, ktorý obchádza prekážku cestnej premávky, neohroziť a neobmedziť protiidúceho vodiča (§ 10 vyhl. č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky) platí aj v prípade, ak by protiidúci vodič mohol pri správnom spôsobe jazdy pri pravom okraji vozovky (§ 8 ods. 1 cit. vyhl.) ponechať dostatok priestoru na obídenie prekážky. Ak sa pri obchádzaní prekážky stretáva vodič s iným vozidlom, nesmie si vynucovať priestor na obídenie prekážky. Za takejto situácie by mohol vodič obísť prekážku a vojsť pritom do protismeru len vtedy, keď mu protiidúci vodič jasne a bez akýc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Topoľčanoch z 20. júna 1978 sp. zn. 2 T 330/77 i rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 15. novembra 1978 sp. zn. 3 To 344/78 v časti týkajúcej sa obvineného V. B. a Okresnému súdu v Topoľčanoch prikázal, aby vec tohto obvineného znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný súd v Topoľčanoch rozsudkom z 13. decembra 1977 sp. zn. 2 T 330/77 uznal obvinenéh
Právna veta: Pri riešení otázky, kedy trestný čin alebo prečin vyšiel najavo (§ 15 ods. 2 Tr. por.), nie je rozhodujúce, kedy niektorý z orgánov činných v trestnom konaní prípadne bezpečnostný orgán vypočúval obvineného či podozrivého, ale kedy sa niektorý z týchto orgánov akýmkoľvek spôsobom dozvedel, že osoba, ktorá podlieha právomoci vojenských súdov z dôvodov uvedených v § 14 ods. T. Tr. por., spáchala trestný čin alebo prečin (napr. z trestného oznámenia, z výpovedí svedkov alebo spolnohvinených a pod.)

Úryvok z textu:
V spore o príslušnosť medzi Okresným súdom v Nitre a Vojenským obvodovým súdom v Bratislave Najvyšší súd ČSSR rozhodol, že príslušný na prerokovanie trestnej veci obvineného V. F. je Vojenský obvodový súd v Bratislave. odôvodnenia: Okresný prokurátor v Nitre podal na obvineného V. F. a ďalších troch spoluobvinených návrh na potrestanie pre prečin proti majetku v socialistickom a v osobnom vlastníctve podľa § 3 ods. 1 písm. a) zák. č. 150/1969 Zb., ktorého sa mali dopustiť tak, že po predchá
R 44/1978
Právna veta: Ak po zastavení trestného stíhania z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 1 písm. a) alebo b) Tr. por. obvinený podľa § 11 ods. 2 Tr. por. prehlási, že trvá na prejednaní veci, pokračuje sa v trestnom stíhaní v tom jeho štádiu, v ktorom sa predtým zastavilo. Ak sa takto pokračuje v hlavnom pojednávaní, použije sa na postup súdu pri pokračovaní v hlavnom pojednávaní analogicky ustanovenie § 219 ods. 2 Tr. por., t. zn., že najmä pri zmene v zložení senátu a pri uplynutí dlhšieho času musí sa hlavné pojednávanie vykonať znova.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 10. júna 1976 sp. zn. 4 To 305/76, ako aj rozsudok Okresného súdu v Trenčíne z 22. marca 1976 sp. zn. 4 T 287/75 a Okresnému súdu v Trenčíne prikázal, aby vec obvinených M. D. a A. P. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Trenčíne podal obžalobu na obvinených M. D. a A. P. pre spolupáchateľstvo na trestnom čine porušovania
R 50/1988
Právna veta: Dôvodom nariadenia výkonu podmienečného trestu odňatia slobody uloženého za trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 Tr. zák. môže byť aj skutočnosť, že odsúdený nezaplatil dlžné výživné, hoci mal možnosť to urobiť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona vyslovil, že uznesením Mestského súdu v Bratislave z 29. júla 1987 sp. zn. 4 To 297/87 a konaním, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon v ustanoveniach § 2 ods. 2 a § 147 ods. 1 písm. a) Tr. por. a § 60 ods. 1 Tr. zák. Z odôvodnenia: Rozsudkom Obvodného súdu Bratislava 4 z 21. marca 1985 sp. zn. 4 T 31/85 v spojení s uznesením Mestského súdu v Bratislave z 2. októbra 1985 sp. zn. 2 To 347/85 bol obvinený R. G. uznaný za vinného z
MENU