Nájdené rozsudky pre výraz: začatie trestného stíhania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

293 dokumentov
585 dokumentov
685 dokumentov
18 dokumentov
50 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: vznesenie obvineniatrestné stíhaniezačatie trestného stíhania
R 18/1990
Právna veta: Vyjde-li během trestního stíhání najevo, že se obviněný dopustil dalšího skutku (§ 163 odst. 4 tr. ř.), je třeba pro tento další skutek nejen vznést, popř. sdělit obvinění, nýbrž i zahájit trestní stíhání (§ 160 odst. 1 tr. ř.).

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSSR zjistil, že se projevily rozdílné názory trestních kolegií nejvyšších soudů republik při výkladu ustanovení § 163 odst. 4 tr. ř. o vznesení obvinění. Zatímco trestní kolegium Nejvyššího soudu ČSR zastává názor, že vyjde-li během stíhání najevo, že se obviněný dopustil dalšího skutku, je třeba pro tento další skutek nejen vznést, popř. sdělit obvinění, ale i zahájit trestní stíhání (§ 160 odst. 1 tr. ř.), je trestní kolegium Nejvyššího soudu SSR toho názoru, že ve smyslu § 1
Meritum Res iudicata
Právna veta: Ak sa začalo podľa § 160 ods. 1 Tr. por. trestné stíhanie len tzv. vo veci, právoplatné uznesenie o zastavení trestného stíhania nevytvára prekážku rei iudicatae a trestné stíhanie, ak nie sú iné prekážky, možno kedykoľvek znova začať bez zrušenia takéhoto zastavujúceho uznesenia. To platí aj vtedy, ak sa v uznesení o začatí trestného stíhania uvádza meno osohy, proti ktorej sa neskoršie vznieslo (oznámilo) obvinenie podľa § 183 ods. 1, resp. § 189 písm. a) Tr. por., avšak nie ako osoby obvinenej z trestného činu, ale len ako účastníka udalosti (skutku), ktorá je identifikovaná v uznesení o za ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 27. marca 1980 sp. zn. 3 To 89/80 a tomuto súdu prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Trnave z 12. decembra 1979 sp. zn. 5 T 686/79 bol K. B. uznaný za vinného z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 27. decembra 1977 asi o 14.45 hod. viedol sv
Právna veta: Ustanovenie § 146a Tr. por. je vo vzťahu špeciality k ustanoveniam § 16 a 17 Tr. por., ktoré upravujú vecnú príslušnosť súdov na konanie v prvom stupni. Ustanovenie § 146a Tr. por. určuje osobitným spôsobom vecnú i miestnu príslušnosť súdov na konanie o riadnom opravnom prostriedku, v ktorom súd preskúmava neprávoplatné rozhodnutie iného orgánu o zaistení osôb alebo majetku. Preto okresný súd rozhoduje podľa § 146a Tr. por. o sťažnosti podanej proti uzneseniu okresného prokurátora, ktorým bol obvinený vzatý do väzby, aj vtedy, ak je obvinený stíhaný pre trestný čin, pre ktorý je podľa § 17 od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR v spore o príslušnosť medzi Krajským súdom v Banskej Bystrici a Okresným súdom v Lučenci rozhodol tak, že na rozhodnutie o sťažnosti obvineného M. B. proti uzneseniu Okresného prokurátora v Lučenci z 2. marca 1981 sp. zn. Pv 153/81, ktorým bol obvinený vzatý do väzby z dôvodov § 67 písm. a), c) Tr. por., je vecne príslušný Okresný súd v Lučenci. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Okresnej správy ZNB Oddelenia vyšetrovania VB v Lučenci z podnetu poškodenej maloletej Ľ. D. z 27. febr
Právna veta: Ak boli v odvolacom konaní zrušené len niektoré výroky rozsudku súdu prvého stupňa {§ 258 ods. 2 v spojení s § 259 ods. 1 Tr. por.) a ostatné výroky rozsudku nadobudli právoplatnosť a ak opravný prostriedok smeruje len proti rozhodnutiu, ktorým sa znova rozhodlo o zrušenej časti rozsudku, nemožno z podnetu tohto opravného prostriedku preskúmať tú časť rozsudku, ktorá nadobudla právoplatnosť ani konanie, ktoré tejto časti rozsudku predchádzalo.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v prospech i v neprospech obvineného A. P., Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Mestského súdu v Bratislave z 27. novembra 1980 sp. zn. 2 To 529/80 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Obvodného súdu v Bratislave 1 z 29. augusta 1980 sp. zn. 4 T 151/80 bol obvinený A. P. uznaný za vinného z trestného činu porušovania povinnosti v prevádzke socialis
Meritum Dokazovanie
R 28/1982
Právna veta: Orgány prípravného konania nie sú oprávnené vykonávať pred začatím trestného stíhania úkony podľa štvrtej a piatej hlavy Trestného poriadku s výnimkou úkonov podľa § 113 a 114 Tr. por. (t. j. s výnimkou ohliadky a prehliadky tela a iných podobných úkonov), teda nie sú oprávnené ani vypočuť svedkov podľa § 101 a nasl. Tr. por. Výpoveď svedka vypočutého pred začatím trestného stíhania, aj keby bola inak vykonaná vo forme predpísanej v piatej hlave Trestného poriadku, nemožno použiť ako dôkaz pred súdom s výnimkou prípadu, keď bol svedok vypočutý pri objasňovaní podľa § 179b ods. 2 písm. a) Tr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Trnave z 22. decembra 1980 sp. zn. 5 T 536/ 80, ako aj rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 2. apríla 1981 sp. zn. 6 To 129/81 a okresnému prokurátorovi v Trnave nariadil, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Trnave z 22. decembra 1980 sp. zn. 5 T 536/80 bol obvinený J. F. uznaný za vinného z trestného činu kupliarstva p
Meritum Dokazovanie
R 46/1988
Právna veta: Pri vypracovaní znaleckého posudku nemôže znalec vychádzať z vysvetlenia osoby, ktoré bolo zadovážené pred začatím trestného stíhania podľa § 150 ods. 3 Tr. por. Protokol o takom vysvetlení nemá byť súčasťou trestného spisu, pokiaľ sa konalo vyhľadávanie alebo vyšetrovanie.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie okresného prokurátora v Spišskej Novej Vsi z 2. septembra 1986 sp. zn. Pv 195/86 a uvedenému prokurátorovi prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Okresnej správy ZNB, oddelenia vyšetrovania VB v Spišskej Novej Vsi začal uznesením sp. zn. VV 120/1986 z 28. februára 1986 trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie proti L. Š. pre trestný čin ro
Meritum Dokazovanie
R 22/1976
Právna veta: Vysvetlenia osôb, ktoré orgány prípravného konania zadovážili podľa § 158 ods. 3 Tr. por. (resp. podľa § 19 ods. 1 zák. č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti) pred začatím trestného stíhania na preverenie oznámenia o trestnom čine, prípadne iného podnetu za začatie trestného stíhania, nemôžu slúžiť ako dôkaz pred súdom.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvinených J. D. a M. D., Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Leviciach sp. zn. 3 T 245/74 z 27. septembra 1974 v spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave z 15. januára 1975 sp. zn. 5 To 652/74 a okresnému súdu v Leviciach prikázal, aby vec obvinených J. D. a M. D. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Leviciach z 27. septembra 1974 sp. zn. 3 T 245
R15/1972
Právna veta: I. Objasňovanie prečinov sa so zreteľom na § 314b ods. 1 Tr. por. vykonáva pred začatím trestného stíhania, preto nie je podľa § 12 ods. 9 Tr. por. prípravným konaním. V rámci objasňovania prečinov nemožno podľa § 158 ods. 3 Tr. por. vykonávať úkony podľa štvrtej hlavy (s výnimkou úkonov uvedených v § 179c Tr. por.) a podľa piatej hlavy Trestného poriadku (s výnimkou úkonov podľa § 113 a 114 Tr. por.). II. Ak sú v konaní o prečinoch potrebné na náležité objasnenie skutkového stavu zaisťovacie úkony podľa § 179c Tr. por. a potreba ich vykonať sa objavila už v priebehu objasňovania, alebo ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR vo veci 2 Tz 6/71 rozsudkom z 8. apríla 1971 zrušil uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 26. októbra 1970 sp. zn. 6 To 339/70, ktorým krajský súd zrušil rozsudok Okresného súdu v Humennom zo 14. septembra 1970 sp. zn. 2 Ts 152/70 a vec podľa § 260 Tr. por. vrátil okresnému prokurátorovi na došetrenie. V uvedenom rozsudku Najvyšší súd SSR vyslovil právny názor, že vrátenie veci na došetrenie prokurátorovi podľa § 260 Tr. por. v konaní o prečinoch nie je prípustné, ak sa v n
MENU