Nájdené rozsudky pre výraz: zahladenie odsúdenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

191 dokumentov
80 dokumentov
454 dokumentov
1 dokument
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Zahladenie odsúdenia
Právna veta: Okolnosť, že proti odsúdenému sa vedie trestné stíhanie pre trestný čin (prečin), ktorý mal spáchať v lehote uvedenej v § 69 ods. 1 Tr. zák., sama osebe nestačí pre záver, že odsúdený neviedol nepretržite po stanovenú dobu riadny život pracujúceho človeka. Súd, ktorý rozhoduje o zahladení odsúdenia, musí v takom prípade vyčkať na právoplatné skončenie trestného stíhania a rozhodnúť podľa jeho výsledku o tom, či sú splnené podmienky pre zahladenie odsúdenia, ak tu nie sú iné okolnosti, z ktorých možno usudzovať, že odsúdený nesplnil podmienku, aby po stanovenú dobu viedol nepretržite riadny ži ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil právoplatné uznesenie Obvodného súdu Bratislava 3 zo 7. mája 1986 sp. zn. Nt 11/86 a uvedenému súdu prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Obvodný súd Bratislava 3 rozhodol právoplatným uznesením zo 7. mája 1986 sp. zn. Nt 11/86, že sa podľa § 69 ods. 1 písm. a) Tr. zák. zahladzuje okrem iného odsúdenie J. B., ku ktorému došlo rozsudkom Mestského súdu v Bratislave zo
Merito veci Zahladenie odsúdenia
Kľúčové slová: zahladenie odsúdeniatresty uložené popri sebe
R 35/1983
Právna veta: Zahladiť možno len celé odsúdenie, nie iba jeho časť, vzťahujúcu sa na niektorý z viacerých trestov, uložených popri sebe (§ 70 ods. 2, 3 Tr. zák.). Ustanovenia § 70 ods. 2, 3 Tr. zák. sa použijú primerane aj v prípade, keď bolo páchateľovi uložených viac trestov popri sebe, z ktorých niektoré za zahládzajú výrokom súdu, iné zo zákona.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil právoplatné uznesenie Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z 15. apríla 1982 sp. zn. Nt 9/82 a tomuto okresnému súdu prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný súd v Spišskej Novej Vsi rozhodol na verejnom zasadnutí 15. apríla 1982 o žiadosti Ľ. T. o zahladenie odsúdenia tak, že podľa § 69 ods. 1 písm. d] Tr. zák. zahladil odsúdenie na peňažný trest vo výmere 2000
Merito veci Zahladenie odsúdenia
R 14/1976
Právna veta: Aby boli splnené podmienky na zahladenie odsúdenia pred uplynutím stanoveného času v zmysle § 69 ods. 3 Tr. zák., nepostačuje len zistenie, že sa v správaní odsúdeného a v jeho vzťahu k práci nevyskytli nedostatky, ale musí sa preukázať, že v správaní odsúdeného a jeho vzťahu k práci jestvujú také kladné prvky, ktoré vynikajú nad priemer a preto umožňujú označiť jeho správanie za vzorné a jeho pomer k práci za statočný.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zrušil na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného I. Š., právoplatné uznesenie Mestského súdu v Bratislave z 10. februára 1975 sp. zn. 12 Nt 74/74 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Mestského súdu v Bratislave z 2. októbra 1969 sp. zn. Ts 9/69 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 3. novembra 1969 sp. zn. 6 To 364/69 bol obvinený I.
Merito veci Zahladenie odsúdenia
R 20/1976
Právna veta: Odsúdenie na trest odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený, nemožno zahladiť podľa § 69 ods. 1 alebo 3 Tr. zák. pred uplynutím skúšobnej lehoty rozhodnutím súdu.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného F. N. proti uzneseniu Okresného súdu v Nových Zámkoch z 2. júla 1974 sp. zn. 4 Nt 12/74, ktorým súd zahladil podľa § 69 ods. 1, 3 Tr. zák. odsúdenie F. N. rozsudkom Okresného súdu v Nových Zámkoch z 9. augusta 1973 sp. zn. 2 T 6/73, Najvyšší súd SSR zrušil napadnuté uznesenie a okresnému súdu prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením zahladil Okresný
R 6/1975
Právna veta: Zahladenie odsúdenia alebo zákonná fikcia, že sa na páchateľa hľadí, ako by nebol odsúdený, nebráni súdu, aby pri hodnotení osoby páchateľa prizeral na skutočnosť, že páchateľ v minulosti spáchal trestný čin, a z tejto skutočnosti vyvodil príslušné závery pokiaľ ide o sklony páchateľa k trestnej činnosti, jeho vzťah k spoločenským hodnotám chráneným Trestným zákonom, možnosť jeho nápravy a pod. Ale túto skutočnosť možno považovať za priťažujúcu okolnosť v zmysle § 34 písm. i/ Tr. zák. len vtedy, keď so zreteľom na svoju povahu (najmä so zreteľom na časový odstup medzi trestnými činmi, správ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, zrušil Najvyšší súd SSR rozsudok Okresného súdu v Nových Zámkoch z 31. augusta 1973 sp. zn. 3 Ts 203/73 ve výroku o treste a okresnému súdu prikázal, aby vec obvineného A. D. v potrebnom rozsahu znova prejed- nal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Nových Zámkoch z 31. augusta 1973 sp. zn. 3 Ts 203/73 bol obvinený A. D. uznaný za vinného z trestného činu opilstva podlá § 201 Tr. zák. a podľa
R 36/1977
Právna veta: Podmínkou zahlazení odsouzení mladistvého k trestu odnětí svobody podle § 87 odst. 1 tr. zák. je takové chování mladistvého ve výkonu trestu, že z něho lze usuzovat, že mladistvý se napravil a že v budoucnosti povede řádný život pracujícího člověka. Rozhodne-li soud podle § 87 odst. 1 tr. zák. (§ 363 věta druhá, § 364 odst. 3 tr. ř.), že odsouzení mladistvého k trestu odnětí svobody se nezahlazuje, je zahlazení odsouzení možné jen za podmínek § 69 odst. 1 nebo 3 tr. zák.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl stížnost mladistvého P. Ch. proti usnesení městského soudu v Praze ze dne 29. 3. 1976 sp. zn. 1 T 18/73 jako nedůvodnou podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. Z odůvodnění: Městský soud v Praze rozhodl usnesením ze dne 29. 3. 1976 sp. zn. 1 T 18/73, že u mladistvého P. Ch. Se ve smyslu § 87 odst. 1 tr. zák. nezahlazuje odsouzení k trestu odnětí svobody v trvání třiceti měsíců rozsudkem městského soudu v Praze ze dne 18. 9.1973 ve spojení s rozsudkem Nejvyššího soudu ČSR
Merito veci Amnestia
R 63/1981
Právna veta: Ustanovenie článku I rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 8. mája 1980 sa vzťahuje aj na odsúdených, ktorým bol predo dňom tohto rozhodnutia odpustený individuálnou milosťou prezidenta republiky nepodmienečný trest odňatia slobody pod podmienkou. Pozitívne rozhodnutie podlá citovaného ustanovenia amnestie má pre odsúdeného ten význam, že dňom 8. mája 1980 sa na neho hľadí, akoby mu bol trest odpustený bez podmienky. Lehota na zahladenie odsúdenia však plynie odo dňa rozhodnutia o odpustení trestu individuálnou milosťou. Použitie článku III citovanej amnestie v takýchto prípadoch ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právoplatným uznesením Okresného súdu v Trnave z 3. júla 1980 sp. zn. 1 T 393/75 bol odsúdenému V. H. podlá článku I písm. b) rozhodnutia prezidenta republiky z 8. 5. 1980 o amnestii odpustený trojročný trest odňatia slobody, ktorý mu bol uložený rozsudkom Okresného súdu v Trnave z 11. decembra 1975 sp. zn. 1 T 393/75 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 23. apríla 1976 sp. zn. 6 To 237/76 za trestný čin ublíženia na zdraví pódia § 224 ods. 1, 2 Tr. zák. a ktorý mu bol rozhodnutím
Právna veta: Prečítanie záznamu predsedu senátu o obsahu telefonického rozhovoru so svedkom nemôže nahradiť výsluch svedka (§ 209 Tr. por.), resp. prečítanie zápisnice o jeho skoršej výpovedi (§ 211 Tr. por.). K posudzovaniu materiálnej podmienky obzvlášť nebezpečnej recidívy v zmysle § 41 i. f. Tr. zák.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave zo 14. apríla 1983 sp. zn. 1 T 2/83 bol obvinený B. U. uznaný za vinného z trestných činov znásilnenia podľa § 241 ods. 1, 2 písm. b) Tr. zák. a opilstva podľa § 201 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že: 1. dňa 5. 11. 1982 v čase od 14.45 hod. do 15.05 hod. vo svojom osobnom motorovom vozidle Volga 24 na poľnej ceste za obcou Horný Čepeň v okrese Trnava, pod hrozbou zabitia a priložením vreckového nožíka na krk maloletej Z. Š., nar. 26. 7. 1969 jej prikáza
Merito veci Amnestie
R 49/1973
Právna veta: Aj keď bol pácháteľ právoplatne odsúdený pre trestný čin alebo prečin, nejde o okolnost', ktorá podľa čl. VI ods. 2 rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii č. 10/1973 Zb. vylučuje použitie čl. VI odst. 1 tohto rozhodnutia, ak odsúdenie bolo už zahladené alebo platí o ňom zákonná fikcia zahladenia.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 16. júna 1972 sp. zn. 8 T 4/72 boli obžalovaní J. L. a J. G. uznaní za vinných z trestného činu porušovania povinnosti v prevádzke socialistickej organizácie podľa § 130 odst. 1 a 2 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že ako vedúci zodpovední hospodárski pracovníci PR Zelenina Banská Bystrica nekontrolovali maliarske a natieračské práce, ktoré vykonal spoluobvinený K., ani faktúry, ktoré na tieto práce vystavil a tým spôsobili, že za obdobie od febru
Právna veta: Ak sa v spoločnom konaní pre viac trestných činov (prečinov) pribral znalec, je obžalovaný v prípade odsúdenia len za niektorý z trestných činov povinný podľa § 152 ods. 1 písm. c) Tr. por. nahradiť štátu zvýšenú paušálnu sumu trov trestného konania podľa vyhlášky č. 70/1980 Zb. vtedy, keď sa znalec pribral v súvislosti so skutkom, ktorým bol obžalovaný uznaný za vinného.

Úryvok z textu:
Predseda Krajského súdu v Bratislave požiadal Najvyšší súd SSR o zaujatie stanoviska k správnemu výkladu zákona v otázke, či a v akej výške je obžalovaný povinný nahradiť štátu paušálnu sumu trov trestného konania vo veci spoločného konania pre viac trestných činov, v ktorej sa pribral znalec, a obžalovaný bol uznaný za vinného len za niektorý z trestných činov, kým z ďalších bol spod obžaloby oslobodený. Poukázal na to, že gremiálna porada sudcov krajského súdu trestného úseku nezaujala v u
MENU