Nájdené rozsudky pre výraz: zanedbanie povinnej výživy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 29

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

353 dokumentov
100 dokumentov
2352 dokumentov
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 26/1982
Právna veta: Zanedbáním povinné výživy ve smyslu § 213 tr. zák. se rozumí nejen neplnění výživného poskytovaného v penězích, ale i neplnění povinnosti vyživovat jiného v naturální formě a povinnosti zaopatřovat jiného, tedy neplnění povinnosti poskytovat dítěti stravu, Gšacení, bydlení, pečovat o jeho zdraví a čistotu, vykonávat nad ním dohled a popř. opatřovat další prostředky potřebné pro jeho všestranný rozvoj ve smyslu § 33 odst. 1 zák. o rodině. Jednočinný souběh trestných činů zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zák. a ohrožování mravní výchovy mládeže podle § 217 tr. zák. je možný.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení městského soudu v Praze ze dne 2. září 1980 sp. zn. 6 To 377/80 i rozsudek obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 30. července 1980 sp. zn. 2 T 55/80 a tomuto obvodnímu soudu přikázal, aby věc obviněné M. N. znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 9 z 30. 7. 1980 sp. zn. 2 T 55/80 byla obviněná M. N. uznána vinnou trestným činem příživnictví podle § 203 tr. zá
R 42/1982
Právna veta: Okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby ve smyslu § 213 odst. 3 tr. zák., že neplněním vyživovací povinnosti vydá pachatel oprávněnou osobu nebezpečí nouze, je naplněna i tehdy, když hrozící nouze byla odvrácena matkou dítěte na úkor uspokojování jejích vlastních potřeb a při mimořádném pracovním vypětí, popř. poskytnutím státního příspěvku na výživu dítěte podle § 126 vyhl. c. 123/1975 Sb.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek městského soudu v Praze ze dne 16. prosince 1980 sp. zn. 7 To 587/80 a v rozsudku obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 12. listopadu 1980 sp. zn. 1 T 239/80 zrušil výrok o způsobu výkonu trestu odnětí svobody a obviněného J. S. zařadil podle § 39a odst. 3 tr. zák. pro výkon trestu odnětí svobody do druhé nápravně výchovné skupiny. Dále doplnil v tomto rozsudku výrok o ochranném dohledu tak, že
R 41/1977
Právna veta: Jednání rodičů, popřípadě jiných osob, které zaviněně neplatí výživné soudem určené nezletilému dítěti, které je v pěstounské péči a jemuž stát poskytuje podle § 5 odst. 1 zák. č. 50/1973 Sb. příspěvek na úhradu jeho potřeb, popřípadě se této vyživovací povinnosti vyhýbají, naplňuje znaky trestného činu zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1, popř. 2 tr. zák.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR k stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR zrušil usnesení okresního prokurátora v Lounech ze dne 3.11. 1975 sp. zn. Pv 430/75, jímž bylo podle § 172 odst. 1 písm. b) tr. ř. zastaveno trestní stíhání obviněné pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 2 tr. zák. a přikázal okresnímu prokurátorovi, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Trestný čin měla obviněná spáchat tím, že od 1. 1. 1973 do 31. 8.1975 se vyhýbala plnění s
R 33/1979
Právna veta: Zodpovednosť otca dieťaťa, ktoré sa narodilo vydatej matke, za zanedbanie povinnej výživy podľa § 213 Tr. zák. môže vzniknúť len od doby, keď po právoplatnom súdnom rozhodnutí, že manžel matky nie je otcom dieťaťa (§ 57 Zák. o rodine), otec súhlasne s matkou dieťaťa pred národným výborom povereným viesť matriku alebo pred súdom vyhlási, že je otcom dieťaťa (§ 52 Zák. o rodine), alebo keď bol právoplatným súdnym rozhodnutím určený za otca (§ 54 Zák. o rodine).

Úryvok z textu:
Rozsudkom Mestského súdu v Košiciach zo 7. augusta 1973 sp. zn. 3 T 61/73 bol obvinený L. B. uznaný za vinného okrem iného z trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že od narodenia svojej dcéry I. H., nar. 15. 10. 1968 neplní voči nej vyživovaciu povinnosť, o dieťa sa vôbec nestará a matke dieťaťa H. H., u ktorej je dieťa v opatere, ničím na jeho výživu neprispieva. Za tento a za ďalší trestný čin mu bol uložený úhrnný trest odňatia slobody
Kľúčové slová: zanedbanie povinnej výživyneplnenie vyživovacej povinnosti
R 38/1989
Právna veta: Konanie obvineného spočívajúce v neplnení vyživovacej povinnosti, ktoré nie je trestným činom zanedbania povinnej výživy podľa § 213 Tr. zák., nemožno kvalifikovať ako priestupok podľa § 6 zák. č. 60/1961 Zb.; vec preto nemožno postúpiť národnému výboru podľa § 171 ods. 1 Tr. zák.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie vyšetrovateľa Okresnej správy ZNB, oddelenia vyšetrovania VB v Lučenci zo 6. januára 1987 sp. zn. V V 336/86 a tomuto vyšetrovateľovi prikázal, aby vec znovu prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Okresnej správy ZNB - oddelenia vyšetrovania VB v Lučenci trestne stíhal J. B. za trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základ
Právna veta: Núdza v zmysle § 213 ods. 3 Tr. zák. znamená nedostatok základných prostriedkov potrebných pre život. Životná úroveň, ktorá sa považuje za núdzu, je relatívna; treba ju posudzovať vo vzťahu k súčasnej priemernej životnej úrovni občanov.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Starej Ľubovni z 20. marca 1986 sp. zn. 1 T 32/86 a tomuto súdu prikázal, aby vec znova pre- jednal a rozhodol. odôvodnenia: Okresný súd v Starej Ľubovni uznal rozsudkom z 20. marca 1986 sp. zn. 1 T 32/86 obvineného M. K. za vinného z trestného činu príživníctva podľa § 203 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že aj napriek tomu, že je zdravý a prácesc
Kľúčové slová: zanedbanie povinnej výživy
R 26/1990
Právna veta: I. Trvale nepříznivými následky ve smyslu § 214 tr. zák. je třeba rozumět takové následky, které nelze napravit nebo odstranit ani dodatečným zaplacením dlužného výživného, přičemž zpravidla půjde o poškození tělesného nebo duševního zdraví osoby oprávněné, k němuž došlo v důsledku nesplnění vyživovací povinnosti. II. K ukládání trestu za trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1, odst. 3 tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu ve Vsetíně z 16. ledna 1989 sp. zn. 4 T 93/88 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu ve Vsetíně ze dne 16. ledna 1989 sp. zn. 4 T 93/88 byl obviněný K. S. uznán vinným trestným činem zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1, odst. 3 tr. zák., jehož se dopustil tím, že od 6. května 1988 do 31. prosince 1988
R 42/1977
Právna veta: I. Vyhýbá-li se pachatel úmyslně své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného tím, že soustavně bez závažného důvodu vynechává pracovní směny a tím současně úmyslně ohrozí plynulý hospodářský provoz socialistické organizace, naplní v jednočinném souběhu znaky trestného činu zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 2 tr. zák. a přečinu proti pracovní kázni podle § 8 písm. c) zák. č. 150/1969 Sb. o přečinech. II. Byl-li pachatel v takovém případě stíhán a pravomocně odsouzen jen pro přečin proti pracovní kázni podle § 8 písm. c) zák. č. 150/1969 Sb., nelze ho v dalším řízení stí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR rozsudkem ze dne 17. 9. 1976 ©p. zn. 6 Tž 36/76 vyslovil, že rozsudkem městského soudu v Brně ze dne 25. 11. 1975 sp. zn. 13 T 192/75, jímž byl obviněný M. T. uznán vinným trestnými činy zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 tr. zák. a výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody, jakož i řízením, jež tomuto rozsudku předcházelo, byl porušen zákon v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. ř. a v ustanovení § 213 odst. 2 tr. z
Právna veta: I. O tom, zda trestnost zanedbání povinné výživy (§ 213 tr. zák.) zaniká pro účinnou lítost podle § 214 tr. zák., lze uvažovat teprve tehdy, když je náležitě zjištěno, že se pachatel trestného činu zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zák. skutečně dopustil. II. Poskytl-li stát podle § 100 zákona o rodině příspěvek na výživu dětí, zanikne trestnost zanedbání povinné výživy (§ 213 tr. zák.) pro účinnou lítost podle § 214 tr. zák. tehdy, když pachatel uhradí státu za podmínek uvedených v § 214 tr. zák. poskytnutý příspěvek, a pokud tento příspěvek je nižší než dlužné výživné, i část dlužn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zrušil na základě stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR pravomocný rozsudek okresního soudu v Hodoníně ze dne 24. dubna 1980 sp. zn. 2 T 165/80 a okresnímu soudu v Hodoníně přikázal, aby ■věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Hodoníně z 24. dubna 1980 •sp. zn. 2 T 165/80 byl obviněný J. Š. podle § 226 písm. e) tr. ř. zproštěn obžaloby pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1 tr. zák., který mě
Právna veta: Omisívny trestný čin je dokonaný až márnym uplynutím lehoty danej na splnenie povinnosti. To platí aj pre neplatenie jednotlivých mesačných dávok výživného. Preto kým neprešla márne lehota na zaplatenie výživného na bežný mesiac, znaky trestného činu zanedbania povinnej výživy sú naplnené a tento trestný čin je dokonaný márnym uplynutím lehoty na zaplatenie splátky výživného na predchádzajúci meciac. Trestný čin je však dokončený až posledným dnom tohto mesiaca. Tento deň je rozhodujúci pre začatie lehoty stanovenej na premlčanie trestného stíhania, pre použitie amnestie ap.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil odsudzujúcu časť rozsudku Mestského súdu v Bratislave z 2. marca 1983 sp. zn. 2 To 84/83 a sám rozhodol vo veci tak, že podľa § 11 ods. 1 písm. a) Tr. por. s použitím čl. IV písm. a) rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 8. mája 1980 zastavil trestné stíhanie proti obvinenému L. B. pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že od 1.
MENU