Nájdené rozsudky pre výraz: zápisnica o výpovedi

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

208 dokumentov
53 dokumentov
374 dokumentov
4 dokumenty
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Prečítanie záznamu predsedu senátu o obsahu telefonického rozhovoru so svedkom nemôže nahradiť výsluch svedka (§ 209 Tr. por.), resp. prečítanie zápisnice o jeho skoršej výpovedi (§ 211 Tr. por.). K posudzovaniu materiálnej podmienky obzvlášť nebezpečnej recidívy v zmysle § 41 i. f. Tr. zák.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave zo 14. apríla 1983 sp. zn. 1 T 2/83 bol obvinený B. U. uznaný za vinného z trestných činov znásilnenia podľa § 241 ods. 1, 2 písm. b) Tr. zák. a opilstva podľa § 201 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že: 1. dňa 5. 11. 1982 v čase od 14.45 hod. do 15.05 hod. vo svojom osobnom motorovom vozidle Volga 24 na poľnej ceste za obcou Horný Čepeň v okrese Trnava, pod hrozbou zabitia a priložením vreckového nožíka na krk maloletej Z. Š., nar. 26. 7. 1969 jej prikáza
Právna veta: I. Pri skúmaní zavinenia dopravnej nehody, ktorej účastníkom bol československý občan v cudzine, sa použijú pravidlá cestnej premávky toho štátu, kde bol spáchaný trestný čin. Obvinený československý občan, vodič motorového vozidla, sa nemôže zbaviť trestnej zodpovednosti tým, že tieto pravidlá nepoznal, lebo pred cestou je povinný sa s týmito pravidlami zoznámiť. II. Skutočnosť, že svedok je cudzím štátnym občanom a má trvalý pobyt v cudzine, sama osebe nemôže viesť k záveru, že svedok nemôže byť vypočutý osobne pred československým súdom pre nedosiahnuteľnosť a že sú preto splnené podmien ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Žiline z 25. júna 1986 sp. zn. 2 T 207/86 a tomuto súdu prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Žiline z 25. júna 1986 sp. zn. 2 T 207/86 bol obvinený j. V. uznaný za vinného z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že dňa 1. augusta 1985 v popoludňajších
Merito veci Obnova konania
Právna veta: Ak predseda senátu v konaní o návrhu na povolenie obnovy požiada v zmysle § 282 ods. 1 Tr. por o vykonanie potrebného vyšetrenia orgán ZNB, je tento orgán povinný postupovať pri vypočutí svedkov podľa druhého oddielu piatej hlavy Trestného poriadku (§ 97 až 104 Tr. por.). V takom prípade nemôže uplatniť postup podľa § 158 ods. 3 Tr. por. a zadovážiť len vysvetlenia od osôb, ktoré treba vypočuť ako svedkov. Zápisnice o výpovediach občanov podávajúcich vysvetlenie (§19 zák. o ZNB) nemožno čítať na verejnom zasadnutí konanom o návrhu na povolenie obnovy. Na tomto zasadnutí je prípustné vykonať ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 14. januára 1981 sp. zn. 1 Nt 3/80 bol návrh odsúdeného Ľ. M. na povolenie obnovy konania v trestnej veci vedenej pod sp. zn. 1 T 23/78 zamietnutý z dôvodu § 283 píšm. d) Tr. por. Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti odsúdeného Ľ. M. zrušil uvedené uznesenie súdu prvého stupňa a Krajskému súdu v Banskej Bystrici uložil, aby o veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: Krajský súd predovšetkým urobil chybu v tom, že prehliadol, že Okresná sprá
R 35/1975
Právna veta: Zápisnicu o výpovedi spoluobvineného v prípravnom konaní, voči ktorému nebola podaná obžaloba, možno na hlavnom pojednávaní prečítať podľa § 211 ods. 2 písm. a) Tr. por. per analogiam.

Úryvok z textu:
Okresný prokurátor v Komárne podal proti obvinenému D. M., juhoslovanskému štátnemu občanovi, obžalobu za trestný čin porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 124 ods. 1, 2 písm. b) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 7. decembra 1973 ako ekonóm podniku Inox-Pro- dukt Belehrad, po príchode na územie ČSSR si na nezistenom mieste zadovážil 800 kusov rôznych automobilových ložísk v celkovej ŠMC 29 200 Kčs, ktoré na svojom osobnom aute zn. Audi ŠPZ SM 267 — 29 (YU) prepravil
R 34/1980
Právna veta: Podľa § 55 ods. 1 písm e) Tr. por. zápisnica o každom úkone trestného konania má okrem iných náležitostí obsahovať návrhy strán, poskytnutie poučenia, prípadne vyjadrenie poučených osôb. V dôsledku toho v prípade vypočutia svedka, ktorý má podľa § 100 ods. 1 Tr. por. právo odoprieť výpoveď, zápisnica o jeho vypočutí musí obsahovať nielen obsah poučenia, ale aj obsah vyjadrenia svedka, či toto právo používa alebo nie. Ak takéto vyjadrenie svedka, vypočutého v prípravnom konaní, zápisnica neobsahuje, nemôže ju súd prečítať ako dôkaz na hlavnom pojednávaní podľa § 211 ods. 2 písm. a) Tr. por.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici z 30. júna 1978 sp. zn. 1 T 15/78 bol obžalovaný J. M. uznaný za vinného z trestného činu porušovania domovej slobody podľa § 238 ods. 1 alinea 3 Tr. zák. a z trestného činu vraždy podľa § 219 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 19. marca 1978 vo Veľkom Krtíši potom, keď jeho manželka M. M. aj s maloletým synom zo strachu pred ním ušla z ich spoločného bytu do bytu O. P., vošiel do tohto bytu a napadol tam svoju manželku tak, že ju zvalil na zem, kde
R 45/1978
Právna veta: V akom procesnom postavení možno
 vypočúvať bývalého spoluobvinéného a za akých podmienok
 možno prečítať jeho predchádzajúcu výpoveď.

Úryvok z textu:
Trestné kolégium Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky na svojom zasadnutí konanom 17. októbra 1978 zaujalo podľa § 28 ods. 2 zák. č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení vyhl. č. 19/1970 Zb. a podľa čl. 13 ods. 1 písm. c) rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky č. Plsf 1/73 z 2. júla 1973 k správnemu výkladu zákona v uvedenej otázke toto stanovisko: Osoba, ktorá bola pôvodne spoluobvinená a u ktorej toto procesné
Kľúčové slová: vyšetrenie duševného stavu obvineného
R 24/1990
Právna veta: Podkladom pre nariadenie vyšetrenia duševného stavu obvineného jeho pozorovaním v zdravotníckom ústave, resp. osobitnom oddelení nápravného zariadenia, v zmysle § 116 ods. 2 Tr. por. nemôže byť len úvaha súdu. Postup podľa citovaného zák. ustanovenia je namieste najmä vtedy, keď z vyjadrenia znalcov-psychiatrov vyplýva, že bez pozorovania obvineného v zdravotníckom zariadení nemôžu urobiť spoľahlivé diagnostické závery o jeho duševnom stave.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Obvodného súdu Bratislava 1 z 18. februára 1988, sp. zn. 5 T 231/87, bola obvinená M. S. uznaná za vinnú z trestných činov príživníctva podľa § 203 Tr. zák. a krádeže podľa § 247 ods. 1 Tr. zák. a odsúdená na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere jedného roka nepodmienečne so zaradením do prvej NVS a tiež trest zákazu pobytu na území mesta Bratislavy na dobu 2 rokov. Súčasne jej bol uložený aj ochranný dohľad v rozsahu § 2 ods. 1 zákona č. 44/1973 Zb. na dobu 2 rokov. Mestský súd v
Merito veci Dokazovanie
R 28/1982
Právna veta: Orgány prípravného konania nie sú oprávnené vykonávať pred začatím trestného stíhania úkony podľa štvrtej a piatej hlavy Trestného poriadku s výnimkou úkonov podľa § 113 a 114 Tr. por. (t. j. s výnimkou ohliadky a prehliadky tela a iných podobných úkonov), teda nie sú oprávnené ani vypočuť svedkov podľa § 101 a nasl. Tr. por. Výpoveď svedka vypočutého pred začatím trestného stíhania, aj keby bola inak vykonaná vo forme predpísanej v piatej hlave Trestného poriadku, nemožno použiť ako dôkaz pred súdom s výnimkou prípadu, keď bol svedok vypočutý pri objasňovaní podľa § 179b ods. 2 písm. a) Tr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Trnave z 22. decembra 1980 sp. zn. 5 T 536/ 80, ako aj rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 2. apríla 1981 sp. zn. 6 To 129/81 a okresnému prokurátorovi v Trnave nariadil, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Trnave z 22. decembra 1980 sp. zn. 5 T 536/80 bol obvinený J. F. uznaný za vinného z trestného činu kupliarstva p
R 37/1971
Právna veta: Použitie zásady „in dubio pro reo“ vyplývajúcej z ustanovenia § 2 ods. 2 Tr. por. prichádza do úvahy len vtedy, keď pochybnosti, ktoré vznikli v trestnom konaní o nejakej skutočnosti, trvajú aj po vykonaní a zhodnotení všetkých dostupných dôkazov. Súd je preto povinný vykonať na hlavnom pojednávaní všetky dôkazy, ktoré boli zhromaždené v prípravnom konaní a ktoré majú vzťah k prejednávanej veci a v rozhodnutí sa s týmito dôkazmi vyrovnať (§ 220 ods. 3 Tr. por.).

Úryvok z textu:
Obvinené M. B., účtovníčka CK Čedok v Bratislave, J. G. vedúca oddelenia zahraničných zájazdov CK Čedok v Bratislave a B. S., referentka tohto oddelenia, boli stíhané obžalobou mestského prokurátora v Bratislave pre spolupáchateľstvo na trestnom čine rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 9 ods. 2, § 132 ods. 1 písm. b j, ods. 2 písm. b), c) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že v čase od decembra 1967 do 27. mája 1968 si po vzájomnej dohode nechali pri likvidácii zostatkov zál
MENU