Nájdené rozsudky pre výraz: znalecké dokazovanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 30

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3528 dokumentov
3502 dokumentov
20206 dokumentov
6 dokumentov
46 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: znalecký posudok znalcaznalecké dokazovaniedokazovanie v trestnom konaní
R 3/1989
Právna veta: Posudek ústavu podle § 110 odst, 1 tr. r. se podává písemně a jako důkaz se vždy provádí přečtením, ke kterému není třeba souhlasu stran (§ 110 odst. 2, § 212 tr. ř.). Teprve ukáže-li se to potřebné, lze dále vyslechnout jako znalce ústavem v posudku označenou osobu, která posudek vypracovala, popř. dvě takové osoby, jde-li o případ uvedený v § 105 odst. 2 tr. ř. Jestliže taková osoba nebo osoby nejsou zapsány v seznamu znalců, je podmínkou jejich výslechu jako znalců, aby složily znalecký slib.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl podle § 256 tr. ř. odvolání obžalovaného B. K. proti rozsudku krajského soudu v Ostravě ze 16. 6. Í987 sp. zn. 2 T 35/86. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem byl obžalovaný B. K. uznán vinným vedle jiných trestných činů také trestným Činem obecného ohrožení podle § 179 odst. 1. odst. 2 písni c) tr. zák. Podle skutkových zjištění soudu prvého stupně spočívala tato trestná činnost v tom, že dne 31. 12. 1985 kolem 21.00 hod. v mcsíě Albrechticích, část Hynčice, okr. Brunt
Merito veci Doprava
Kľúčové slová: dať prednosť v jazdeprávna otázkaznalecké dokazovanie
R 44/1987
Právna veta: I. Otázka, ktorý účastník cestnej premávky má prednosť v jazde na križovatke ciest neoznačených dopravnými značkami, je otázkou právnou, ktorú neprislúcha riešiť znalcovi. II. Ustanovenie § 1G ods. 2 vyhl. c. 109/1975 Zb. o prednosti v jazde na križovatke ciest neoznačených dopravnými značkami platí aj pre križovatku účelovej komunikácie s inou cestou hez ohľadu na jej druh.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenia zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Okresného súdu v Topoľčanoch z 19. júna 1986 sp. zn. 2 T 120/86 a uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 28. augusta 1986 sp. zn. 3 To 316/86 a Okresnému súdu v Topoľčanoch prikázal, aby vec obvineného J. Č. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Topoľčanoch podal na obvineného J. Č. obžalobu pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr.
Merito veci Znalecký posudok
Kľúčové slová: znalecký posudok ako dôkaz znalecké dokazovaniesociálne zabezpečenie
R 44/1985
Právna veta: Znalecký posudok podaný v zmysle ustanovenia § 127 O.s.p. súdom ustanoveným znalcom v konaní o preskúmanie rozhodnutia v dôchodkovej veci má hodnotiť zdravotný stav žiadateľa o dôchodok a objasniť vplyv jeho zdravotného stavu na pracovnú schopnosť žiadateľa o dôchodok, prípadne má posúdiť tiež otázku, či zamestnanie odporúčané príslušnou komisiou sociálneho zabezpečenia môže z lekárskeho hľadiska žiadateľ o dôchodok vykonávať bez ohrozenia svojho zdravotného stavu. Znalecký posudok nemá však obsahovať záver, či žiadateľ o dôchodok je alebo nie je Invalidný (čiastočne invalidný).

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave rozhodnutím z 21. 9. .1981 zamietol žiadosť navrhovateľky o priznanie invalidného dôchodku s odôvodnením, že podľa záverov posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia ONV v T. nespĺňa podmienky úplnej invalidity podľa ustanovenia § 25 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. Krajský súd v Bratislave preskúmal toto rozhodnutie* doplnil dokazovanie vyjadrením posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia KNV, ako aj posudkom znalca—lekára, a preskúmavané rozhodnutie
Právna veta: Okolnosť, že znalec pribratý v prípravnom konaní po podaní obžaloby zomrel, môže byť dôvodom na vrátenie veci prokurátorovi na došetrenie podľa § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. len ak je zrejmé, že na hlavnom pojednávaní nebudú splnené podmienky pre precitanie jeho posudku podľa § 211 ods. 4 Tr. por., a preto bude treba pribrať nového znalca.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol podľa § 148 ods. 1 písm. c) Tr. por. sťažnosť krajského prokurátora proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 8. júna 1982 sp. zn. 2 T 9/82. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením krajský súd podľa § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. vrátil trestnú vec proti obvinenému A. F. na došetrenie krajskému prokurátorovi. Obvinený A. F. je stíhaný pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. b), ods. 4 Tr. zák. na tom skutkovom zákl
Merito veci Dokazovanie
Právna veta: I. K hodnoteniu znaleckého posudku o vyšetrení duševného stavu obvineného. II. V prípravnom konaní nemožno upustiť od výsluchu znalca, resp. znalcov podľa § 108 ods. 3 Tr. por., ak vzniknú pochybnosti o spoľahlivosti a úplnosti písomného znaleckého posudku. Y takých prípadoch sú orgány prípravného konania povinné znalcov vypočuť a postupom podľa § 109 Tr. por. odstraňovať nejasnosti alebo neúplnosti posudku. Nedodržanie uvedeného postupu môže byť dôvodom pre rozhodnutie súdu o vrátení veci prokurátorovi na došetrenie v zmysle § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznesením z 8. decembra 1987 sp. zn. 2 T 27/87 podlá § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. vrátil trestnú vec obvinenej M. P. prokurátorovi na došetrenie. Najvyšší súd SSR podľa § 148 ods. 1 písm. c) Tr. por. sťažnosť krajského prokurátora zamietol. Z odôvodnenia: Na obvinenú M. P., nar. 22. 7. 1907, bola podaná obžaloba pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 222 ods. 1, 2 Tr. por. na tom skutkovom základe, že dňa 28. 8. 1987 v čase medzi 20.00 hod. až 22.30 hod. v
Merito veci Znalecký dôkaz
R 64/1980
Právna veta: Ustanovenie § 107 ods. 1 Tr. por. ukladá orgánu činnému v trestnom konaní, ktorý znalca pribral, povinnosť poskytnúť znalcovi potrebné vysvetlenie zo spisu. Ak je to potrebné pre podanie znaleckého posudku, dovolí znalcovi nazrieť do spisu, prípadne mu spisy požičia. Môže mu dovoliť aj to, aby bol prítomný pri vypočúvaní obvineného a svedkov a aby im kládol otázky vzťahujúce sa na predmet znaleckého dokazovania. Znalec je tiež oprávnený navrhnúť, aby boli inými dôkazmi najprv objasnené okolnosti potrebné pre podanie posudku. Z toho vyplýva, že znalec môže podať posudok spravidla až po zadov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z 19. júna 1979 sp. zn. 2 T 19/79 bol obžalovaný Š. N. uznaný za vinného z pokusu o trestný čin znásilnenia podľa § 8 ods. 1, i§ 241 ods. 1, 2 písm. a) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 19. marca 1979 vo večerných hodinách pri osade P. násilím odviedol dievča M. V. do blízkeho lesa. Prikázal dievčaťu zobliecť sa donaha s úmyslom vykonať súlož. Keď to odmietla, bil ju rukami po tvári tak, že jej spôsobil ťažké zranenia, ktorých liečenie s prácenesc
Merito veci Poriadkové opatrenie
R 29/1973
Právna veta: Poriadkové opatrenie podľa ustanovenia § 53 O. s. p. možno použit’ aj pri hrubom sťažovaní postupu súdneho konania nesplnením povinnosti potrebnej na podanie znaleckého posudku, uloženej súdom podľa ustanovenia § 127 ods. 3 O. s. p.

Úryvok z textu:
Žalobca uvádzal v žalobe, že žalovaný, ktorý je jeho susedom, mal vedľa jeho domu postavenú dreváreň, ktorú zbúral a postavil plot, nie však na bývalej hranici starej budovy, ale tak, že zasiahol 1,40 m do pozemku žalobcu. Preto sa domáhal, aby súd žalovanému uložil odstrániť plot z pozemku žalobcu. Okresný súd v Starej Ľubovni bez toho, že by vypočul žalovaného, zadovážil si znalecký posudok znalca — zememerača, podľa ktorého plot žalovaného v mieste merania zasahuje do pozemku žalobcu o 1,2
R 16/1972
Právna veta: Z ustanovenia § 138 ods. 2 O. s. p. vyplýva, že súd môže priznané oslobodenie od súdnych poplatkov odňať iba v dvoch prípadoch: jednak vtedy, keď došlo k zmene pomerov u oslobodeného a následkom tejto zmeny prestáva byť oslobodenie odôvodnené, a jednak vtedy, keď súd dodatočne zistí, že pomery účastníka boli už v čase priznania oslobodenia iné, než z akých vychádzal súd pri priznaní oslobodenia. Ak však pomery účastníka boli riadne zistené a nedošlo k ich zmene, nie je možné raz priznané oslobodenie odňať preto, že súd zmení hodnotenie týchto pomerov. Pri tých istých pomeroch účastníka, kto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Nových Zámkoch priznal uznesením z 26. 2. 1968 občanovi J. H., ktorý je dôchodcom a poberá mesačne 1000 Kčs, oslobodenie od súdnych poplatkov a ustanovil mu zástupcu na vypracovanie a podanie žaloby, ktorú zamýšľal podať na tomto súde. O žalobe žalobcu J. H. rozhodol potom Okresný súd v Nových Zámkoch rozsudkom z 15. 10. 1968, ktorým zaviazal žalovanú organizáciu zaplatiť žalobcovi 92 Kčs s prísl. Krajský súd v Bratislave zmenil rozsudok súdu prvého stupňa a žalobu zamietol,
Merito veci Predbežná otázka
R 27/1979
Právna veta: Otázka, v akom rozsahu bola činom páchateľa skrátená daň, je pri trestnom činie skrátenia dane podľa § 148 Tr. zák. otázkou viny. Preto sud rozhodujúci v trestnom konaní posudzuje túto otázku samostatne, a to aj v prípade, ak príslušný orgán o daňovej povinnosti i o výške dane už právoplatne rozhodol (§ 9 ods. 1 Tr. por.). Rozhodnutie tohto orgánu berie súd do úvahy a hodnotí ho pri svojom rozhodovaní rovnako ako každý iný dôkaz v rámci postupu podľa § 2 ods. 6 Tr. por.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 11. mája 1978 sp. zn. 7 To 219/78 i rozsudok Okresného súdu v Žiline z 22. februára 1978 sp. zn. 5 T 116/78 a vec obvinenej B. K. vrátil okresnému prokurátorovi v Žiline, aby ju znova prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Žiline z 22. februára 1978 sp. zn. 5 T 116/78 bola obvinená B. K. uznaná za vinnú z prečinu pr
R 52/1973
Právna veta: Za ťažkú ujmu na zdraví podľa § 89 ods. 6 písm. e) Tr. zák. (poškodenie dôležitého orgánu) možno považovat' aj rozsiahle pomliaždenie svalovej tkane spojené s následným život ohrozujúcim masívnym krvácaním medzi svalové snopce na viacerých miestach tela.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 21. apríla 1970 sp. zn. 1 T 11/70 bol obvinený E. S. uznaný za vinného z trestných činov ublíženia na zdraví podl'a § 222 ods. 1, 2 Tr. zák. a porušovania domovej slobody podľa § 238 ods. 1 Tr. zák. Podľa obsahu rozsudku sa obvinený dopustil trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 222 ods. 1, 2 Tr. zák. tak, že 10. mája 1969 asi o 02.00 hod. v Štúrove na Pajerovej ulici v byte a potom na dvore bil po dobu jednej hodiny veľkou silou násadou na metlu svoj
MENU