Nájdené rozsudky pre výraz: znalecký posudok znalca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1011 dokumentov
515 dokumentov
5373 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: znalecký posudok znalcaznalecké dokazovaniedokazovanie v trestnom konaní
R 3/1989
Právna veta: Posudek ústavu podle § 110 odst, 1 tr. r. se podává písemně a jako důkaz se vždy provádí přečtením, ke kterému není třeba souhlasu stran (§ 110 odst. 2, § 212 tr. ř.). Teprve ukáže-li se to potřebné, lze dále vyslechnout jako znalce ústavem v posudku označenou osobu, která posudek vypracovala, popř. dvě takové osoby, jde-li o případ uvedený v § 105 odst. 2 tr. ř. Jestliže taková osoba nebo osoby nejsou zapsány v seznamu znalců, je podmínkou jejich výslechu jako znalců, aby složily znalecký slib.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl podle § 256 tr. ř. odvolání obžalovaného B. K. proti rozsudku krajského soudu v Ostravě ze 16. 6. Í987 sp. zn. 2 T 35/86. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem byl obžalovaný B. K. uznán vinným vedle jiných trestných činů také trestným Činem obecného ohrožení podle § 179 odst. 1. odst. 2 písni c) tr. zák. Podle skutkových zjištění soudu prvého stupně spočívala tato trestná činnost v tom, že dne 31. 12. 1985 kolem 21.00 hod. v mcsíě Albrechticích, část Hynčice, okr. Brunt
Merito veci Znalecký posudok
Kľúčové slová: znalecký posudok znalcapribratie znalcaznalecká činnosťznalecký dôkaz
R 29/1986
Právna veta: Posudok, ktorý nevypracoval poverený znalec, ale vypracovala ho pod jeho menom iná osoba, ktorá nebola pribratá do konania ako znalec, nie je použiteľný ako znalecký dôkazný prostriedok (§ 105 ods. 1 Tr. por.). Ak to vyžaduje povaha veci, je znalec oprávnený pribrať konzultanta na posudzovanie osobitných čiastkových otázok, pričom znalec zodpovedá aj za tú časť posudku, o ktorej sa konzultovalo (§ 10 ods. 2 zákona č. 36/1967 Zb.). Úlohou kon- zultanta preto nemôže byť vypracovanie znaleckého posudku namiesto povereného znalca postupom podľa § 105 ods. 1 Tr. por. Ak by bolo treba na posú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský prokurátor v Košiciach podal na obžalovaných M. Š., P. K. a A. S. obžalobu pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a), ods. 4 Tr. zák., ktorého sa dopustili v spolupáchateľstve podľa § 9 ods. 2 Tr. zák., a to na tom skutkovom základe, že vo februári a apríli 1980 ako pracovníci n. p. Chemosvit vo Svite vnikli počas nočnej smený do skladu merania a regulácie, odkiaľ odcudzili rôzne náhradné elektronické dielce a polovodiče v celkovej hodno
Merito veci Znalecký posudok
Právna veta: Znalci nepřísluší provádět hodnocení důkazů ani z hlediska jejich věrohodnosti ani v tom směru, zda skutečnost, o níž podává zprávu, je prokázána. Jestliže provedené důkazy, na jejichž podkladě má znalec podat posudek, jsou ve vzájemném rozporu, znalec je povinen vypracovat posudek s ohledem na všechny v úvahu přicházející alternativy. Orgán činný v trestním řízení poskytne znalci v tomto směru potřebné vysvětlení ze spisů a vymezí jeho úkoly (§ 107 odst. 1 tr. ř.).

Úryvok z textu:
Z odůvodnění: Dne 3. 3. 1980 vyšetřovatel vojenské obvodové prokuratury zastavil podle § 172 odst. 1 písm. b) tr. ř. trestní stíhání v trestní věci J. J., proti němuž bylo vzneseno obvinění pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 tr. zák., jehož se měl dopustit tím, že dne 25. 7. 1977 asi ve 14.30 hod. na silnici č. 6 při osadě Loučky, okr. Sokolov, při řízení služebního motorového vozidla zn. Škoda 110 L nepřizpůsobil rychlost a způsob jízdy situaci na vozovce, čímž zavinil sr
Merito veci Poriadkové opatrenie
R 29/1973
Právna veta: Poriadkové opatrenie podľa ustanovenia § 53 O. s. p. možno použit’ aj pri hrubom sťažovaní postupu súdneho konania nesplnením povinnosti potrebnej na podanie znaleckého posudku, uloženej súdom podľa ustanovenia § 127 ods. 3 O. s. p.

Úryvok z textu:
Žalobca uvádzal v žalobe, že žalovaný, ktorý je jeho susedom, mal vedľa jeho domu postavenú dreváreň, ktorú zbúral a postavil plot, nie však na bývalej hranici starej budovy, ale tak, že zasiahol 1,40 m do pozemku žalobcu. Preto sa domáhal, aby súd žalovanému uložil odstrániť plot z pozemku žalobcu. Okresný súd v Starej Ľubovni bez toho, že by vypočul žalovaného, zadovážil si znalecký posudok znalca — zememerača, podľa ktorého plot žalovaného v mieste merania zasahuje do pozemku žalobcu o 1,2
Merito veci Ústredné kúrenie
R 29/1982
Právna veta: Jestliže uživatel bytu odpojí sám radiátory ústředního topení ve svém bytě bez dohody s organizací (s vlastníkem domu) nebo bez rozhodnutí příslušného národního výboru (§ 4 odst. 3 vyhlášky č. 197/1957 Ú. 1. /O. v./), nezbavuje se tím povinnosti platit úhradu za poskytování ústředního topení.

Úryvok z textu:
Obvodní soud pro Prahu 6 rozsudkem uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobcům částku 1068,60 Kčs s přísl. do 15 dnů od právní moci rozsudku, jakož i náklady řízení; současně uložil žalovanému zaplatit soudu náklady znalečného ve výši 436 Kčs. Soud prvního stupně vycházel ze zjištění, že žalobci jsou spoluvlastníky rodinného domku, kde užívají jeden byt, a žalovaný, který má užívací právo zrušeno národním výborem ve prospěch vlastníků rodinného domku, užívá druhý byt; až do ledna 1978 účas
Merito veci Trovy konania
Kľúčové slová: náhrada trov konaniatrovy súdneho konaniatrovy konania podľa § 137 OSP
R 14/1991
Právna veta: Zaplatená náhrada trov konania podľa právoplatného súdneho rozhodnutia, ktoré bolo neskoršie zrušené, nie je už súčasťou trov súdneho konania pokračujúceho po tomto zrušení rozhodnutia. Vrátenie tejto zaplatenej náhrady možno uplatniť žalobou o vydanie neoprávneného majetkového prospechu.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Michalovciach v svojom rozsudku dospel k záveru, že hranica medzi pozemkami pare. č. 116/2 a 116/3 v K., patriacimi žalobcom, a pozemkami pare. č. 116/4, 116/5 a 116/6 v K., patriacimi žalovaným, prebieha v bodoch A, B, C, D, H, ako je uvedené v znaleckom posudku znalca M. T. z 11. 10. 1980, a zaviazal žalovaných odstrániť z nehnuteľnosti žalobcov plot označený v uvedenom posudku písmenami D, E, F, G, a to do 30 dní od právoplatnosti rozsudku. Ďalej súd zaviazal žalovaných zaplatiť
Merito veci Znalecký posudok
Kľúčové slová: znalecký posudok ako dôkaz znalecké dokazovaniesociálne zabezpečenie
R 44/1985
Právna veta: Znalecký posudok podaný v zmysle ustanovenia § 127 O.s.p. súdom ustanoveným znalcom v konaní o preskúmanie rozhodnutia v dôchodkovej veci má hodnotiť zdravotný stav žiadateľa o dôchodok a objasniť vplyv jeho zdravotného stavu na pracovnú schopnosť žiadateľa o dôchodok, prípadne má posúdiť tiež otázku, či zamestnanie odporúčané príslušnou komisiou sociálneho zabezpečenia môže z lekárskeho hľadiska žiadateľ o dôchodok vykonávať bez ohrozenia svojho zdravotného stavu. Znalecký posudok nemá však obsahovať záver, či žiadateľ o dôchodok je alebo nie je Invalidný (čiastočne invalidný).

Úryvok z textu:
Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave rozhodnutím z 21. 9. .1981 zamietol žiadosť navrhovateľky o priznanie invalidného dôchodku s odôvodnením, že podľa záverov posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia ONV v T. nespĺňa podmienky úplnej invalidity podľa ustanovenia § 25 ods. 3 zákona č. 121/1975 Zb. Krajský súd v Bratislave preskúmal toto rozhodnutie* doplnil dokazovanie vyjadrením posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia KNV, ako aj posudkom znalca—lekára, a preskúmavané rozhodnutie
R 35/1980
Právna veta: I. Ošetrujúceho lekára, ktorý vydal lekársku správu o zranení poškodeného (ktorá má povahu odborného vyjadrenia príslušného orgánu v zmysle § 105 ods. 1 veta druhá Tr. por.), možno v prípade potreby vypočuť len ako svedka, a nie ako znalca v zmysle § 105 ods. 1 veta prvá Tr. por. II. Pri rozhodovaní o nároku na náhradu škody v trestnom konaní je súd viazaný návrhom poškodeného (prípadne prokurátora) potiaľ, že nemôže priznať poškodenému viac, ako svojím návrhom požadoval. Ak je súd toho názoru, že poškodenému patrí vzhľadom na výsledky dokazovania viac ako svojím návrhom uplatnil, má podľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Žiari nad Hronom z 13. septembra 1978 sp. zn. 1 T 391/78 a tomuto súdu prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Žiari nad Hronom z 13. septembra 1978 sp. zn. 1 T 391/78 bol obvinený J. M. okrem iného uznaný za vinného z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 221 ods. 1, 3 Tr. zák.; čin spáchal tak, že 23. mája 19
Merito veci Znalec
R 11/1977
Právna veta: Funkcia svedka a znalca je nezlučiteľná. Ak je niekto vo veci svedkom, nemôže byť prihraný za znalca. Ak je niekto pribratý za znalca, nemôže byť pri podávaní posudku vypočúvaný ako svedok, t. j. podľa procesných predpisov platných pre výsluch svedka, ale len podľa procesných predpisov platných pre výsluch znalca (§ 106 a 108 Tr. por.). Za znalca nemožno pribrať osobu, ktorá vzhľadom na svoj pomer k veci, k orgánom vykonávajúcim konanie alebo k stranám môže vzbudzovať pochybnosti čo do svojej predpojatosti. Posudok takéhoto znalca nemožno v konaní použiť ako dôkaz. Ak na podanie znalecké ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v prospech obvineného J. S., Nejvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Rimavskej Sobote z 13. 10. 1975 sp. zn. 4 T 155/75 v spojení s uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici z 30. 1. 1976 sp. zn. 7 To 60/76 a vec obvineného J. S. vrátil okresnému prokurátorovi v Rimavskej Sobote na nové konanie a rozhodnutie. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Rimavskej Sobote z 13. októbra 1975 sp. zn. 4 T 155
Kľúčové slová: vyšetrenie duševného stavu obvineného
R 24/1990
Právna veta: Podkladom pre nariadenie vyšetrenia duševného stavu obvineného jeho pozorovaním v zdravotníckom ústave, resp. osobitnom oddelení nápravného zariadenia, v zmysle § 116 ods. 2 Tr. por. nemôže byť len úvaha súdu. Postup podľa citovaného zák. ustanovenia je namieste najmä vtedy, keď z vyjadrenia znalcov-psychiatrov vyplýva, že bez pozorovania obvineného v zdravotníckom zariadení nemôžu urobiť spoľahlivé diagnostické závery o jeho duševnom stave.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Obvodného súdu Bratislava 1 z 18. februára 1988, sp. zn. 5 T 231/87, bola obvinená M. S. uznaná za vinnú z trestných činov príživníctva podľa § 203 Tr. zák. a krádeže podľa § 247 ods. 1 Tr. zák. a odsúdená na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere jedného roka nepodmienečne so zaradením do prvej NVS a tiež trest zákazu pobytu na území mesta Bratislavy na dobu 2 rokov. Súčasne jej bol uložený aj ochranný dohľad v rozsahu § 2 ods. 1 zákona č. 44/1973 Zb. na dobu 2 rokov. Mestský súd v
MENU