Nájdené rozsudky pre výraz: zodpovednosť za škodu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 52

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4196 dokumentov
2058 dokumentov
25846 dokumentov
140 dokumentov
8 dokumentov
230 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 10/1972
Právna veta: Z hlediska odpovědnosti za škodu podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona ě. 135/1961 Sb. (silniční zákon) je třeba především řešit otázku, o jaký druh pozemní komunikace jde. Je povinností národního výboru, který je pověřen správou pozemní komunikace, aby prokázal, že správu pozemní komunikace nevykonává přímo, nýbrž prostřednictvím podřízené organizace.

Úryvok z textu:
Žalobkyně se domáhala nejprve na žalovaném Obvodním národním výboru v O. a po rozšíření žaloby i na žalovaném podniku Komunikace města O. náhrady škody, kterou utrpěla dne 26. 2. 1968 při nehodě na neposypané zledovatělé vozovce. Žalovaný národní výbor namítal, že správcem vozovky je podnik Komunikace města O., který má za úkol čistit a sypat vozovku i v místě, kde došlo k nehodě. Žalovaný podnik Komunikace města O. připouštěl svou povinnost čistit vozovku, namítal však, že nebylo v jeho silá
R 13/1972
Právna veta: Pre posúdenie zodpovednosti za škodu pri pracovných úrazoch nie je dôvod rozlišovať, či u pracovníka došlo k úrazu pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Ustanovenie § 191 ods. 1 písm. a) Zák. práce neviaže úplné zbavenie sa zodpovednosti organizácie za škodu na nesplnenie akejkolvek povinnosti pracovníka uloženej mu v ustanovení § 135 ods. 2 Zák. práce, ale iba na porušenie predpisov alebo pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa se domáhala náhrady škody z pracovného úrazu, ktorý utrpela 29. 10. 1969 pri umývaní po skončení pracovnej smený. Okresný súd v Trenčíne priznal žalobkyni náhradu 1726 Kčs a trovy konania s odôvodnením, že k úrazu došlo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh (§ 41 ods. 3 vládneho nariadenia č. 66/1965 Zb. v znení nariadenia vlády ČSSR č. 60/1970 Zb.) a že žalovaný sa svojej zodpovednosti za škodu podľa ustanovenia § 191 Zák. práce nezbavil. Krajský súd v Bratislave rozsudok
R 68/1972
Právna veta: Pri stanovení rozsahu náhrady škody vzniklej cestujúcim na batožinách počas prepravy alebo spôsobenej prepravou na týchto batožinách treba vychádzať z prepravných poriadkov a taríf (§ 319 O. z.), ktorými môže byť zodpovednosť za túto škodu obmedzená.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Mestského súdu v Bratislave potvrdeným rozsudkom Krajského súdu v Bratislave bolo žalovanej dopravnej organizácii uložené zaplatiť žalobcom sumu 4033 Kčs z dôvodu náhrady škody za stratenú batožinu (kufor) prepravovanú na autobusovej trati vo vonkajšom boxe autobusu. Zodpovednosť žalovaného ako dopravcu posúdil súd druhého stupňa podlá ustanovenia § 311 ods, 2 O. z. a nie podlá ustanovenia § 429 O. z., z ktorého ju vyvodil súd prvého stupňa (pozri rozhodnutie uverejnené pod č. 50/1
Právna veta: Věc uložená občanem v automatické úschovní skříňce ČSD není věcí v opatrování socialistické organizace ve smyslu § 139 tr. zák. Odcizení takové věci, která je v osobním vlastnictví, je proto trestným činem krádeže podle § 247 tr. zák. a nikoli trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek městského soudu v Praze z 23. prosince 1982 sp. zn. 8 To 624/82 ve výroku o tre- stu a městskému soudu v Praze přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 2 z 3. června 1982 sp. zn. 3 T 54/82 byl obviněný I. A. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák.
Meritum Služby
Kľúčové slová: zodpovednosť za škoduvznik škody
R 15/1986
Právna veta: Při poskytování služeb veřejného stravování jsou např. stolní nádobí, příbory, stůl, na němž je prostřeno, i židle, na které zákazník sedí, věcmi, jichž bylo použito při poskytnutí služby ve smyslu ustanovení § 238 o. z. Je-li vadnost některé z takových věcí příčinou vzniku škody poškozeného, byla tu škoda způsobena okolnostmi, které mají původ v povaze věci použité při poskytnutí služby (§ 238 o. z.).

Úryvok z textu:
Žalobkyně v žalobě uváděla, že 18. 9. 1981 navštívila restauraci v P.-L., kde po převzetí oběda ze samoobslužné linky odešla ke stolu a usedla; při usednutí se pod ní rozlomila židle a žalobkyně pádem na zem utrpěla úraz. Po neúspěšném jednání o dobrovolné odškodnění tohoto úrazu se žalobkyně žalobou domáhala náhrady bolestného ve výši 450 Kčs proti žalovanému provozovateli restaurace, dále proti organizaci, která do restaurace židli dodala, a posléze proti organizaci, která tuto židli vyrob
Meritum Služby
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu
R 35/1988
Právna veta: K porušení povinnosti organizace poskytnout řádně službu spočívající v tom, že dává občanovi za úhradu uzamykatelnou skříňku do časově omezeného užíváni, může dojít zejména poskytnutím skříňky nezpůsobilé zajistit bezpečné uložení věcí v ní, zanedbáním přiměřeného dohledu ned nedovoleným vniknutím jiných osob do uvedené skříňky, popřípadě i nedostatečným zabezpečením proti neoprávněnému použiti univerzálního klíče k odemknutí skříňky, jež má organizace k dispozici pro případ ztráty klíče uživatelem skříňky. Taková porušení povinnosti organizace zakládají odpovědnost organizace za škodu podle u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobce v žalobě uvedl, že uložil na nádraží v P. do automatické odkládací skříňky č. 97 zavazadla; ta však byla z této skříňky odcizena. Protože žalovaná státní dráha odmítla vzniklou škodu dobrovolně nahradit, domáhal se žalobce vůči ní náhrady a požadoval, aby mu žalovaná organizace zaplatila částku 14 310 Kčs s 5 % úroky od 4. 5. 1980 do zaplacení. Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem žalobu zamítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Soud prvního stupně
Meritum Právomoc súdu
Kľúčové slová: zodpovednosť za škoduosobitná zodpovednosť za škodu náhrada škody
R 20/1991
Právna veta: Pravomoc správního orgánu rozhodovat o náhradě škody způsobené na nemovitosti (nebo jejím příslušenstvo při stavbě, provozu, opravách nebo odstraňování elektrického vedení ve smyslu ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 79/1957 Sb. se vztahuje jen na ty případy, v nichž škoda vznikla (byla zůsobena) v důsledku využití oprávnění podle ustanovení § 22 a násl. zákona c. 79/1957 Sb. O jiných případech náhrady škod způsobených při zřizování a provozování energetických děl a jiných zařízení pro rozvod elektřiny rozhoduje soud.

Úryvok z textu:
Žalobci se domáhali náhrady škody a uváděli, že pracovníci žalované energetické organizace prováděli na chodníku před jejich domem hluboký výkop za účelem opravy elektrického kabelu a při zahazování výkopu lžící bagru poškodili vjezdová vrata a pilíř. Žalobci v souladu s předloženým znaleckým posudkem požadovali zaplacení škody v částce 2 800 Kčs. Obvodní soud pro Prahu 10 uložil žalované organizaci, aby zaplatila žalobcům 2 800 Kčs s 3% úroky od 26. 5. 1980 a na nákladech řízení 420 Kčs a ab
Meritum Náhrada škody
Právna veta: Za provoz zvláště nebezpečný (§ 432 o. z.) se považuje takový provoz, s nímž je spojena možnost zvýšeného nebezpečí vzniku závažných škod. Zdrojem zvýšeného nebezpečí mohou být i věci, jejichž užívání má za určitých okolností vedlejší škodlivé účinky, které nejsou plně ovladatelné člověkem a s nimiž je spojen vysoký stupeň pravděpodobnosti vyvolání újmy (např. rámová pila umístěná v neodpovídajících geologických podmínkách).

Úryvok z textu:
Žalobci se domáhali proti žalované organizaci jako provozovateli pilnice, aby se zdržela takového provozu rychloběžné pily postavené na pozemku pare. č. 2526 v Č., který způsobuje otřesy a vibrace jejich rodinných domků, a zaplacení v žalobě uvedených částek jako náhrada škody, která jim vznikla na rodinných domcích v důsledku těchto vibrací a otřesů. Rozsudkem okresního soudu v Blansku byla žaloba v celém rozsahu zamítnuta a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá p
Meritum Doprava
Kľúčové slová: osobitná zodpovednosť za škoduúdržba nástupišťa autobusovej zástavky
R 17/1989
Právna veta: Povinnost řádné péče o údržbu nástupiště autobusové zastávky náleží příslušnému národnímu výboru v místě, kde zastávka je (srov. § 21 a § 25 odst. 2 písm. b/ zákona o národních výborech), pokud tuto povinnost nepřenesl na organizaci k tomu účelu zřízenou. Odpovědnost za škodu, k níž došlo na nástupišti autobusové zastávky, je třeba posoudit podle ustanovení § 421 o. z. Řádná péče o zastávkový pruh u autobusové zastávky náleží správci komunikace (§ 9a odst. 3 zákona č. 135/1961 Sb.). Povinnost udržovat označníky autobusové zastávky patří podnikům ČSAD (§ 16 zákona č. 68/1979 Sb.).

Úryvok z textu:
Rozsudkem okresního soudu v Kolíně bylo žalovanému čs. státu - MNV v Č. uloženo zaplatit žalobkyni 15.772 Kčs s 3 % úrokem od 20. 1. 1986 do zaplacení a na náhradě nákladů řízení 2.545 Kčs, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku. Návrh žalobkyně, aby i žalovaná správa silnic byla uznána povinnou zaplatit žalobkyni společně a nerozdílně s čs. státem - MNV v Č. částku 15.772 Kčs s 3 % úrokem od 20. 1. 1986 do zaplacení, byl zamítnut; současně bylo rozhodnuto, že žalovaná správa silnic nemá právo na
Kľúčové slová: poistenie zodpovednosti za škody
R 16/1986
Právna veta: V případě uzavření smlouvy mezi Českou (Slovenskou) státní pojišťovnou a příslušným odborovým svazem o pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání se tato smlouva nevztahuje na pokuty nebo penále, které jsou uloženy přímo pojištěnému pracovníku. Odpovídá-li pojištěný pracovník podle ustanovení § 172 zák. práce zaměstnavatelské organizaci za škodu, která vznikla této organizaci zaplacením jí uložené pokuty nebo penále, není pojišťovna povinna vzniklou škodu za pojištěného nahradit.

Úryvok z textu:
Žalobce v žalobě uvedl, že jeho zaměstnavateli byl předepsán zvýšený dodatkový odvod za nesprávné účtování cen autoopravárenských prací v letech 1980—1982 a z důvodu tohoto zvýšení dodatkového odvodu zaměstnavatel požadoval po žalobci náhradu škody ve výši dvojnásobku jeho průměrného výdělku. Protože žalobce byl jako pracovník své zaměstnavatelské organizace účasten na jejím pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání, obrátil se na Českou státní pojišťovnu, aby vzniklou pojistnou ud
MENU