Nájdené rozsudky pre výraz: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

23 dokumentov
12 dokumentov
357 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Náhrada škody
Právna veta: Odpovědnost státu - vojenské správy za škodu na zdraví vzniklou vojákovi, který se vracel z výkonu základní vojenské služby do svého bydliště, je třeba posuzovat podle ustanovení o odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech (§ 206 odst. 2 zák. práce). Odpovědnost příslušné dráhy ČSD za škodu v těchto případech by se posuzovala podle ustanovení o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků (viz § 311 odst. 1 o. z. a § 427 až § 431 o. z.).

Úryvok z textu:
Žalobce se vůči žalované vojenské správě a vůči žalované dráze ČSD domáhal náhrady škody. Uváděl, že 28. 9.1981 se vracel z výkonu základní vojenské služby do svého bydliště. Před železniční stanicí K. byl zasažen do pravé ruky neznámým předmětem. K úrazu došlo v okamžiku, kdy u otevřeného okna vagónu odkiepával popel z cigarety. V K. vystoupil z rychlíku a byl odvezen do nemocnice k ošetření. Požadoval náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění a náhradu za ztrátu na výdělku po dob
Meritum Arbitráž
Právna veta: Spory vyplývající z odpovědnosti dopravce z přepravní smlouvy (§ 340 hospodářského zákoníku) projednává a rozhoduje o nich hospodářská arbitráž, i když jde o náhradu škody související s provozem dopravních prostředků.

Úryvok z textu:
Žalující vojenská správa se žalobou domáhala na žalovaném dopravním podniku zaplacení částky 21 295 Kčs s přísl. jako náhrady škody, která mu vznikla zničením buňky přepravované žalovanou organizací pro žalobce. Buňka nebyla na vozidle upevněna, spadla a při pádu zasáhla protijedoucí nákladní automobil. Usnesením obvodního soudu pro Prahu 9 bylo řízení zastaveno s tím, že po právní moci bude věc postoupena k vyřízení krajské arbitráži v Pzni. K odvolání žalobce bylo toto usnesení změněno u
Právna veta: Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla cestujúcemu počas prepravy na batožinách, prepravovaných spoločne s ním, alebo na veciach, ktoré mal u seba, len vtedy, ak bola škoda vyvolaná zvláštnou povahou prevádzky dopravného prostriedku (§ 311 o. z., § 427 — § 431 o. z.). Dopravca tu preto nezodpovedá za odcudzenie uvedených vecí prepravovaných v kupé lôžkového vozňa.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Žiline rozsudkom zaviazal žalovanú organizáciu ČSD — Jedálne a lôžkové vozne zaplatiť žalobcom O. K. a A. L. po 1000 Kčs a žalobcovi D. G. sumu 500 Kčs s 3% úrokmi od 16. 11. 1980 až do zaplatenia a na trovách konania žalobcom O. K. a A. L. po 40 Kčs a žalobcovi D. G. 20 Kčs, všetko v lehote do 3 dní, a to na náhradu škody spôsobenej žalobcom krádežou peňazí (v sumách 2200 Kčs, 1500 Kčs a 500 Kčs) v lôžkovom vozni v nočných hodinách počas jazdy zo Ž. do P. V odvolaní proti tomut
Právna veta: Při vypořádání mezi socialistickými organizacemi, týkajícím se náhrady škody vzniklé při střetu provozů jejich dopravních prostředků, se kromě ustanovení § 427 až § 431 o. z. (ve smyslu ustanovení § 150 hospodářského zákoníku) neužijí jiná ustanovení občanského zákoníku (např. ustanovení § 438 o. z.), nýbrž ustanovení hospodářského zákoníku (o společné odpovědnosti škůdců, tedy ustanovení § 146 odst. 1 hospodářského zákoníku.

Úryvok z textu:
Žalující organizace v žalobě uváděla, že 26. 10. 1972 došlo ke střetu jejího přívěsu nákladního automobilu s tramvají žalované organizace. Na vozidle žalující organizace vznikla škoda ve výši 2607,70 Kčs, za kterou odpovídá žalovaná organizace. Proto žalobce požaduje zaplacení této částky. Obvodní soud pro Prahu 8 rozsudkem rozhodl, že se žaloba zamítá. Dále bylo rozsudkem vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a že žalobce je povinen nahradit čs. státu do poklad
Meritum Náhrada škody
R 80/1970
Právna veta: Výlučné zavinenie poškodeného môže síce viesť k úplnému zbaveniu zodpovednosti prevádzateľa za škodu, avšak len v tom prípade, ak bola škoda vyvolaná osobitnou povahou prevádzky (§ 427 odst. 1 o. z.), ale nebola spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke (§ 428 o. z.). Iskrenie lokomotívy je takou okolnosťou, ktorá má pôvod v prevádzke dráhy; ak bolo jednou z pričiň škody, neprichádza už úplná liberácia do úvahy.

Úryvok z textu:
Žalobca (Štátny majetok, n. p. v Š.) sa domáhal na žalovanom (ČSD — Východná dráha, Správa dráhy v B.) náhrady škody v sume 19.450 Kčs za pšenicu zhorenú na pozemku ležiacom pozdĺž železničnej trate Š. — N. Z. dňa 11. 7. 1966 pri požiari, spôsobenom iskrením lokomotívy rýchliku R 5 idúceho z M. do N. Z. Žalovaný navrhol zamietnutie žaloby s tým, že žalobcom uvádzanú škodu zavinil sám žalobca, keď v rozpore s ustanoveniami § 7 a 10 vyhl. č. 52/1964 Zb. (ktorou sa vykonáva zák. č. 51/1964 Zb. o dr
Meritum Doprava
R 60/1970
Právna veta: Príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka v ustanovení § 150 hosp. zák. sa rozumejú len ustanovenia § 427—431 o. z.; ostatné ustanovenia občianskeho zákonníka sú pri rozhodovaní o vyporiadaní škôd medzi socialistickými organizáciami, spôsobených pri prevádzke dopravných prostriedkov, nepoužitelné (platia ustanovenia hospodárskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
Žalobca (Štátny plemenársky podnik v K.) sa domáhal na žalovanom (ČSD — Východná dráha, Správa dráhy v B.) zaplatenia sumy 19.180 Kčs ako náhrady škody vzniknutej pri prevádzke dopravného prostriedku tým, že iskra od lokomotívy patriacej žalovanému spôsobila v noci z 15. na 16. 7. 1964 požiar jačmeňa, slamy a podsevu ďateliny na poli patriacom žalobcovi. Okresný súd v Trebišove zamietol žalobu rozsudkom zo dňa 17. 3. 1967, keď uznal dôvodnou námietku premlčania nároku, ktorú vzniesol žalovaný.
MENU