Nájdené právne články pre výraz: agent

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 147

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

603 dokumentov
159 dokumentov
1297 dokumentov
180 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Tomáš Mikuláš
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá právnym vymedzením inštitútu agenta a názormi odborníkov na zákonnosť použitia agenta provokatéra v podmienkach Slovenskej republiky s poukazom na čl. 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD O inštitúte agenta osobitne jeho iniciatívnej verzie označovanej ako agent provokatér možno povedať, že od jeho zavedenia do právneho poriadku Slovenskej republiky bezpochybne patrí k najdiskutovanejším prostriedkom využívaným v procese objasňovania trestných činov korupcie verejných činiteľov. Napriek jeho rozporuplnosti a veľkému počtu odporcom z radu odbornej verejnosti a neustálej snahe o zrušenie je stále zavedený v právnom poriadku Slovenskej republiky, hoci sa neuplatňuje. Č
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou použitia dôkazov získaných agentom nasadeným do cely obvineného a to na podklade rozhodnutia Spolkového súdneho dvora SRN

Sprievodný text: Ten-to prís-pe-vok (či skôr in-for-má-cia) sa za-obe-rá prob-le-ma-ti-kou pou-ži-tia us-ved-ču-jú-cich dô-ka-zov, kto-ré zís-kal agent z dô-ver-ných roz-ho-vo-rov s ob-vi-ne-ným pri je-ho vä-zob-nom tres-tnom stí-ha-ní (res-pek-tí-ve pri po-by-te ob-vi-ne-né-ho vo vý-ko-ne tres-tu od-ňa-tia slo-bo-dy za inú je-ho tres-tnú čin-nosť). Pod-kla-dom prís-pev-ku bu-de roz-hod-nu-tie Spol-ko-vé-ho súd-ne-ho dvo-ra SRN zo dňa 26.07.2007 sp. zn. 3 StR 104/07 (roz-hod-nu-tie ci-to-va-né pod-ľa prek-la-du PhDr. Jan Há-jek, Trestněpráv-ní re-vue č. 4/2008, s. 120 – 122).

Úryvok z textu:
Ten­to prís­pe­vok (či skôr in­for­má­cia) sa za­obe­rá prob­le­ma­ti­kou pou­ži­tia us­ved­ču­jú­cich dô­ka­zov, kto­ré zís­kal agent z dô­ver­ných roz­ho­vo­rov s ob­vi­ne­ným pri je­ho vä­zob­nom tres­tnom stí­ha­ní (res­pek­tí­ve pri po­by­te ob­vi­ne­né­ho vo vý­ko­ne tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy za inú je­ho tres­tnú čin­nosť). Pod­kla­dom prís­pev­ku bu­de roz­hod­nu­tie Spol­ko­vé­ho súd­ne­ho dvo­ra SRN zo dňa 26.07.2007 sp. zn. 3 StR 104/07 (roz­hod­nu­tie ci­to­va­né pod­ľa pre
Autor: JUDr. Marcela Tóthová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Právna úprava inštitútu agenta v podmienkach Slovenskej republiky predstavuje jednu z najpolemickejších otázok trestného práva procesného. Ide oprávnu úpravu vychádzajúcu zkoncepcie rozlišovania medzi agentom kontrolórom a agentom provokatérom (resp. aktívnym agentom). Práve vo vzťahu k druhému spomínanému inštitútu zaujala európska legislatíva i judikatúra odmietavý postoj. Faktom však je, že viaceré z významných judikátov sa interpretujú nad rámec ich skutočného významu a často i nesprávne. Navyše, v súvislosti s úvahami o legálnosti agenta provo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 PRÁVNA ÚPRAVA INŠTITÚTU AGENTA Inštitút agenta bol do slovenského právneho poriadku zavedený v roku 1994 a to zákonom č. 247/1994 Z.z., ktorý novelizoval vtedajší Trestný poriadok (zákon č. 141/1961 Zb. v znení neskorších právnych predpisov) a to s účinnosťou od 1. októbra toho istého roku. Efektívne a účinné odhaľovanie tých najzávažnejších foriem trestnej činnosti (vrátane trestnej činnosti korupčnej) viedlo následne
Autor: Bc. Zuzana Hrušková
Zdroj: Najprávo
Abstrakt: Korupcia má prienik do mnohých sfér spoločenského života a poškodzuje dôveryhodnosť krajiny aj z medzinárodného hľadiska. Boj proti organizovanému zločinu a korupcii býva komplikovaný a zdĺhavý proces, vyšetrovanie je náročné a častokrát sa nepodarí získať dostatok dôkazov slúžiacich na odsúdenie páchateľov.

Úryvok z textu:
Pri ochrane spoločnosti je nutné mať k dispozícii také právne nástroje, ktoré budú zaznamenávať úspech pri odhaľovaní, zisťovaní a usvedčovaní páchateľov korupčných trestných činov. Jedným z najúčinnejších prostriedkov v boji s organizovanou kriminalitou je zapojenie agenta do vyšetrovania. Agent je inštitút trestného práva procesného, prostredníctvom ktorého sú utajovaným spôsobom získavané informácie dôležité pre trestné konanie. V slovenskom právnom poriadku je táto kategóri
Autor: JUDr. Mária Durkošová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Odborné práce z trestného práva písané rukou či už sociológa, kriminológa, právneho teoretika alebo aj praktika vychádzajú jednotne z ustáleného záveru, že najzávažnejšou formou kriminality je organizovaný zločin. Medzi najnebezpečnejšie prejavy organizovaného zločinu patrí vysoká konšpiratívnosť, profesionalizmus, špecifickosť štruktúry a osobitosť fungovania každej jednej „zločineckej jednotky" a v neposlednom rade aktívna snaha o prenikanie do oficiálnych spoločenských, predovšetkým podnikateľských a politických štruktúr, teda úsilie o infiltráciu do legálnych oblastí života.

Úryvok z textu:
13.1.   Úvod Odborné práce z trestného práva písané rukou či už sociológa, kriminológa, právneho teoretika alebo aj praktika vychádzajú jednotne z ustáleného záveru, že najzávažnejšou formou kriminality je organizovaný zločin. Medzi najnebezpečnejšie prejavy organizovaného zločinu patrí vysoká konšpiratívnosť, profesionalizmus, špecifickosť štruktúry a osobitosť fungovania každej jednej „zločineckej jednotky" a v neposlednom rade aktívna snaha o prenikanie do oficiálnych s
Autor: JUDr. Andrea Slezáková LL.M.
Zdroj: Ekonomická univerzita v Bratislave
Abstrakt: The legislator assumes in the valid legal regulation that an independent financial agent is entitled to provide co-operation to the client in the administration of the financial service contract. A special relationship based on trust is being established between the client and the independent financial agent. An independent financial agent has its own information and skills on how to acquire and stabilize the stock of clients. The paper focuses on the analysis why a list of clients is an object of a trade secret of an independent financial agent.

Úryvok z textu:
  Úvod Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zá­kon o finančnom sprostredkovaní“) integruje podmienky distribúcie finančných služieb v sektoroch poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, doplnko­vého dôchodkového sporenia, starobného dôchodkového sporenia a poskytovania úve­rov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. Predmetná úprava
Autor: JUDr. Martin Šebest
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Príspevok je zameraný na vzťah Slovenskej republiky a Rakúskej republiky v súvislosti s použitím príslušníka Rakúskej polície ako agenta na území Slovenskej republiky. S poukazom na hlavný cieľ príspevku som jeho úvodnú časť venoval charakteristike inštitútu agenta v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky a následne som svoju pozornosť zameral na zmluvné vzťahy medzi Rakúskou republikou a Slovenskou republikou v predmetnej oblasti.

Úryvok z textu:
  Inštitút agenta nepochybne patrí k jedným z najúčinnejších a frekventovane využívaných prostriedkov operatívno-pátracej činnosti, a má svoj nespochybniteľný význam pri odhaľovaní, zisťovaní a usvedčovaní páchateľov najzávažnejšej trestnej činnosti. Na splnenie účelu použitia agenta je v mnohých prípadoch nevyhnutné, aby ako agent vystupoval príslušník polície iného štátu. Práve problematika použitia „agenta s cudzí
Autor: JUDr. Andrea Slezáková LL.M.
Zdroj: Ekonomická univerzita v Bratislave
Abstrakt: Neither the currently valid legal regulation nor the court ́s decisions give an explicit answer to obtaining information from the electronic mailbox after the termination of the function of the manager of a limited liability company, which performs the activity of an independent financial agent. The paper focuses on the analysis of court ́s decisions, from which the conditions for the use of the data in question can be derived by a logical interpretation.

Úryvok z textu:
  Úvod Spoločnosť s ručením obmedzeným ako jediná z foriem kapitálových spoločností nie je produktom prirodzeného vývoja, ale výsledkom teoretickej konštrukcie, ktorú vy­tvorili nemeckí právni teoretici s cieľom vyplniť medzeru medzi rýdzo osobnou, verejnou obchodnou spoločnosťou a rýdzo kapitálovou spoločnosťou, ktorou je akciová spoloč­nosť (Veterníková et al.,2017). Využíva výhody osobnej spoločnosti, ale súčasne zohľad­ňuje volanie praxe po obmedzenom ručení spoločníkov, ktoré je
Autor: JUDr. Juraj Chylo PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Kontradiktórne dokazovanie v konaní pred súdom vytvára predpoklad spravodlivého súdneho konania, dotvára právo na obhajobu a zásadu rovnosti zbraní. Z kontradiktórneho dokazovania existujú výnimky, napríklad oboznámenie zápisníc o vykonaní neodkladných a neopakovateľných úkonov z prípravného konania. Legitimita efektivity trestného konania sa tak dostáva do sporu s inými záujmami a zásadami trestného konania, a preto je vždy nutné takéto obmedzenia prísne individuálne posudzovať. Uvedený príspevok, s výnimkou témy ochrany svedka a výsluchu agenta, defin ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Zásada kontradiktórnosti trestného konania je výrazným ovplyvňujúcim faktorom trestného konania, ktorý má vplyv aj na jeho výsledok. Deje sa tak prostredníctvom triády oprávnení základných strán trestného konania, tzn. obžaloby reprezentovanej prokurátorom a osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie za možnej účasti obhajcu. Do tejto triády zaraďujeme právo obvineného poznať dôkazy protistrany (ale i dôkazy zabezpečené vlastnou
Autor: Mgr. Denisa Maková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá kontrolným mechanizmom nad činnosťou sprostredkovateľov poistenia, ktorí podliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska. Výkon ich činnosti podlieha početnému množstvu zákonných povinností, ktoré sú podrobené pravidelnej kontrole. Príspevok okrem analýzy jednotlivých zákonných povinností sprostredkovateľov poistenia, analýzy opatrení kontrolného mechanizmu poukazuje aj na vyvodenie dôsledkov za nedodržanie povinností.

Úryvok z textu:
Sprostredkovatelia poistenia sú v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, osoby oprávnené vykonávať finančné sprostredkovanie, ktoré je podľa tohto zákona podnikaním. Pri vykonávaní finančného sprostredkovania dochádza k vykonávaniu najmenej jednej z nasledujúcich činností: a) predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie zmluvy o poskytnu
MENU