Nájdené právne články pre výraz: akcia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 281

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1009 dokumentov
443 dokumentov
6502 dokumentov
637 dokumentov
6 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Kinga Alakszová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V príspevku sa autorka zaoberá s akciou ako cenným papierom. Príspevok je z obsahového hľadiska možné členiť na dve časti. Kým v prvej časti autorka sa stručne venuje pojmu cenné papiere, v druhej časti sa zameriava na akciu ako cenný papier.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 CENNÝ PAPIER</strong></p> <p> Legálnu definíciu cenného papiera zaviedol zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách (ďalej len „zákon o cenných papieroch“). Pôvodný zákon č. 600/1992 Zb. o&nbsp;cenných papieroch neobsahoval legálnu definíciu cenného papiera, avšak zákonodarca v § 1 ods. 1 taxatívne vymedzil sústavu cenných papierov.</p> <p> Pojem cenný papier je v teórii charakterizovaný dvoma znakmi. Prvým znakom je, že cenný papier má charakter hmo
Autor: Žofia Šuleková
Univerzita: UPJŠ Košice
Abstrakt: Právo obchodných spoločností sa neustále mení a vyvíja. Identifikácia a analýza súčasných trendov v rámci práva obchodných spoločností na medzinárodnej ako aj európskej úrovni má potenciál stať sa vzorom a inšpiráciou pre ďalšie smerovanie slovenského práva obchodných spoločností a tvorbu adekvátneho a optimálneho rámca budúcej právnej úpravy. Ako poukážeme nižšie v tomto príspevku, slovenský zákonodarca sa postupne necháva týmito trendmi inšpirovať.

Úryvok z textu:
<div class="WordSection1" style="page: WordSection1; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium;"> <p class="Heading20" style="margin: 0cm 0cm 1.9pt; text-indent: 0cm; background: transparent; font-size: 9.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-weight: bold; text-align: justify; line-height: 9.5pt; break-after: avoid;"> <a name="bookmark15"><span lang="SK">Úvod</span></a><span lang="SK"><o:p></o:p></span></p> <p class="Bodytext20" style="margin: 0cm 0cm 16.8pt; text-indent: 0cm;
Autor: Dávid Horváth
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Nie je zriedkavé, že v činnosti obchodných spoločností často dochádza k momentom, kedy posúdenie vzniknutého stavu vyžaduje sémantickú prácu právnika. K téme zákazu finančnej asistencie v kapitálových spoločnostiach má autor tohto článku skromnú snahu vyvolať diskusiu hlavne z dôvodu, že v odbornej obci sa o tematike zákazu finančnej asistencie jednej z najvýznamnejších spoločností, a síce spoločnosti s ručením obmedzeným veľa nediskutuje, preferuje sa totiž spájanie tohto zákazu s druhou nám známou kapitálovou spoločnosťou - akciovou spoločnosťou. Dôvod je jasný: dopad nestálosti akciovej spo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p> Nie je zriedkavé, že v činnosti obchodných spoločností často dochádza k momentom, kedy posúdenie vzniknutého stavu vyžaduje sémantickú prácu právnika. K téme zákazu finančnej asistencie v kapitálových spoločnostiach má autor tohto článku skromnú snahu vyvolať diskusiu hlavne z dôvodu, že v odbornej obci sa o tematike zákazu finančnej asistencie jednej z najvýznamnejších spoločností, a síce spoločnosti s ručením obmedzeným veľa nediskutuje, preferuje sa totiž spájanie tohto zákazu s druhou
Autor: Christián Burják
Udalosť: Právne postavenie spoločníka v obchodnej spoločnosti
Abstrakt: V predkladanom príspevku autor zameral svoju pozornosť na preskúmanie dispozície s členstvom v jednoduchej spoločnosti na akcie (ďalej aj "j.s.a.") so súčasným porovnaním tejto problematiky v ostatných kapitálových obchodných spoločnostiach - akciovej spoločnosti (ďalej aj "a.s.") a spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej aj "s.r.o."). Z dôvodu komplexnejšieho pohľadu sme sa však nevyhli ani rozboru niektorých všeobecných a pridružených otázok. Pod dispozíciou s členstvom budeme pre potreby tohto príspevku v nasledujúcom texte rozumieť výlučne prevod obchodného podielu spoločníkom spoločnost ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p> <strong>Úvod</strong><o:p></o:p></p> <p> V predkladanom príspevku autor zameral svoju pozornosť na preskúmanie dispozície s členstvom v jednoduchej spoločnosti na akcie (ďalej aj "j.s.a.")<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> so súčasným porovnaním tejto problematiky v ostatných kapitálových obchodných spoločnostiach - akciovej spoločnosti (ďalej aj "a.s.") a spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej aj "s.r.o.").<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a> Z dôvodu kompl
Autor: Marián Kačur
Udalosť: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Inštitút práva výkupu akciíod minoritných akcionárov (angl. „squeeze-out") bol do nášho právneho poriadku implementovaný na základe Smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie. Účelom tejto právnej úpravy, ktorá sa v Slovenskej republike premietla do zák. č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (ďalej len „zákon o cenných papieroch"), je možnosť majoritného akcionára požadovať od všetkých zostávajúcich akcionárov určitej akciovej spoločnosti (ďalej len „cieľová spoločnosť"), ktorej akcie boli prijaté na obchodo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 17.8pt; font-size: 12pt; font-family: &quot;Arial Unicode MS&quot;; color: rgb(0, 0, 0);"> <span class="Bodytext20" style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, serif; position: relative; top: 0pt; letter-spacing: 0pt; font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important;"><span lang="SK" style="font-size: 8.5pt;">Inštitút práva výkupu akciíod minoritných akcionárov (angl. „squeeze-out") bol do nášho právneho poriadku </sp
Autor: Mgr. Matej Mikuláš
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá analýzou sukcesívneho založenia akciovej spoločnosti a priblížením úkonov spojených s týmto spôsobom založenia. Obsahom práce je aj definícia cenných papierov vydávaných akciovou spoločnosťou, charakteristika práv a povinností vyplývajúcich z upísania akcií spolu so zápisom vzniknutej spoločnosti do obchodného registra.

Úryvok z textu:
<h4 id="kap0" style="font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 16px; font-size: 14px; margin-bottom: 8px; margin-top: 12px;"> ÚVOD</h4> <p style="margin: 13px 0px; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">  </p> <p style="margin: 13px 0px; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"> Akciová spoločnosť ako jedna z obchodných spoločností upravenýc
Autor: JUDr. Marián Prievozník PhD
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Tradície a inovácie v súkromnom práve
Abstrakt: Medzinárodná ekonomická integrácia, spoločný trh Európskych spoločenstiev, slobodný pohyb kapitálu a dostupnosť kapitálových trhov, tieto všetky faktory spôsobujú sústavný nárast počtu a významu viacnárodných obchodných spoločností - predovšetkým s právnou formou akciových spoločností, ktorých akcionári pochádzajú z rôznych štátov Európy alebo sveta. Do popredia vystupuje význam akcie ako predmetu obchodovania, pričom akcionárom spoločnosti, ktorá umožní verejné obchodovanie so svojimi akciami prostredníctvom burzy cenných papierov, sa môže stať po splnení zákonných podmienok prakticky ktokoľv ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<div class="WordSection1" style="page: WordSection1; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium;"> <p class="Bodytext20" style="margin: 0cm 0cm 2.8pt; text-align: justify; text-indent: 0cm; line-height: 11.3pt; background: transparent; font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"> <span lang="SK">Medzinárodná ekonomická integrácia, spoločný trh Európskych spoločenstiev, slobodný pohyb kapitálu a dostupnosť kapitálových trhov, tieto všetky faktory spôsobujú sústavný nárast počtu a
Autor: Doc. JUDr. Ján Husár CSc.
Udalosť: Liberalizácia pracovného práva a nové trendy vo vývoji pracovných vzťahov
Abstrakt: Akciové spoločnosti sú právnickými osobami súkromného práva. Na tejto ich povahe nič nemení, aj keď ide o verejné akciové spoločnosti, t. j. také, ktorých všetky akcie alebo časť akcií boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa prevádzkuje v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o európskom hospodárskom priestore. Ako právnické osoby súkromného práva sú vytvorené zakladateľmi v záujme realizácie ich podnikateľských zámerov a predstavujú právnu formu realizácie týchto podnikateľských zámerov.

Úryvok z textu:
<p> Akciové spoločnosti sú právnickými osobami súkromného práva. Na tejto ich povahe nič nemení, aj keď ide o verejné akciové spoločnosti, t. j. také, ktorých všetky akcie alebo časť akcií boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa prevádzkuje v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o európskom hospodárskom priestore<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> <a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>. Ako právnické osoby súkromného práva sú
Autor: Mgr. Adam Giertl
Udalosť: Regionalizmus Stav-Východiská-Perspektívy
Abstrakt: Charta OSN predpokladá centralizáciu presadzovania medzinárodného mieru a bezpečnosti v rukách Bezpečnostnej rady OSN (čl. 24 Charty). Sledujúc cieľ napĺňania tejto úlohy, sú Bezpečnostnej rade zverené právomoci či už v oblasti pokojného riešenia sporov (kapitola VI), rozhodovať o „stave mieru" a v prípade porušenia má Bezpečnostná rada právomoc vykonať kolektívnu akciu - ktorá za splnenia určitých podmienok môže zahŕňať aj použitie sily (kapitola VII Charty - články 39 - 42). Všeobecné medzinárodné právo obsahuje imperatívny zákaz použitia sily. Právny poriadok uznáva niektoré výnimky z toht ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p> <strong><a name="bookmark97">14.1&nbsp;&nbsp;&nbsp; Úvod</a></strong><a name="bookmark97"></a><o:p></o:p></p> <p> Charta OSN predpokladá centralizáciu presadzovania medzinárodného mieru a bezpečnosti v rukách Bezpečnostnej rady OSN (čl. 24 Charty). Sledujúc cieľ napĺňania tejto úlohy, sú Bezpečnostnej rade zverené právomoci či už v oblasti pokojného riešenia sporov (kapitola VI), rozhodovať o „stave mieru" a v prípade porušenia má Bezpečnostná rada právomoc vykonať kolektívnu akciu - kt
Autor: JUDr. Marián Rušin
Udalosť: Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty
Abstrakt: Vstup Slovenskej republiky do Európskej Únie priniesol so sebou povinnosť akceptovať pravidlá Európskej Únie a prispôsobovať tak vnútroštátny právny poriadok obrazu, ktorý určuje Európska Únia. Akceptovanie pravidiel je vynucované zo strany Európskej Únie mimoprávnymi a právnymi sankciami, ktoré majú mnohokrát dopad na ekonomiku jednotlivých štátov. Členské štáty, v snahe vyhnúť sa negatívnym dopadom na ekonomiku sa častokrát snažia obísť pravidlá Európskej Únie, za účelom uprednostnenia vlastného záujmu pred záujmom Európskej Únie. Jedným z výsledkov takejto snahy je v právnom prostredí Slove ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p> <strong><a name="bookmark72">16.1.&nbsp;&nbsp; Úvod</a></strong><a name="bookmark72"></a><o:p></o:p></p> <p> Vstup Slovenskej republiky do Európskej Únie priniesol so sebou povinnosť akceptovať pravidlá Európskej Únie a prispôsobovať tak vnútroštátny právny poriadok obrazu, ktorý určuje Európska Únia. Akceptovanie pravidiel je vynucované zo strany Európskej Únie mimoprávnymi a právnymi sankciami, ktoré majú mnohokrát dopad na ekonomiku jednotlivých štátov. Členské štáty, v snahe vyhnúť
MENU