Nájdené právne články pre výraz: akcia ako cenný papier

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
6 dokumentov
33 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Doc. JUDr. Ján Husár CSc.
Udalosť: Liberalizácia pracovného práva a nové trendy vo vývoji pracovných vzťahov
Abstrakt: Akciové spoločnosti sú právnickými osobami súkromného práva. Na tejto ich povahe nič nemení, aj keď ide o verejné akciové spoločnosti, t. j. také, ktorých všetky akcie alebo časť akcií boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa prevádzkuje v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o európskom hospodárskom priestore. Ako právnické osoby súkromného práva sú vytvorené zakladateľmi v záujme realizácie ich podnikateľských zámerov a predstavujú právnu formu realizácie týchto podnikateľských zámerov.

Úryvok z textu:
<p> Akciové spoločnosti sú právnickými osobami súkromného práva. Na tejto ich povahe nič nemení, aj keď ide o verejné akciové spoločnosti, t. j. také, ktorých všetky akcie alebo časť akcií boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa prevádzkuje v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o európskom hospodárskom priestore<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> <a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>. Ako právnické osoby súkromného práva sú
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Pozitívne hospodárske výsledky spoločnosti nemusia automaticky znamenať, že akcionárom budú vyplatené ich dividendy – takúto garanciu nemajú predovšetkým menšinoví akcionári, ktorých váha hlasov nepostačuje na prijímanie potrebných uznesení na valnom zhromaždení. Preto sa môže stať, že aj napriek nadštandardným ziskom spoločnosti nebudú dividendy jednotlivým akcionárom vyplatené. V istých prípadoch na tom nič nezmenia ani zákonné inštitúty slúžiace na ochranu skupiny menšinových akcionárov. V praxi teda môže nastať situácia, že akcionárom spoločnosti, ktorá dosahuje priaznivé hospodárske výsle ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p> Pozitívne hospodárske výsledky spoločnosti nemusia automaticky znamenať, že akcionárom budú vyplatené ich dividendy – takúto garanciu nemajú predovšetkým menšinoví akcionári, ktorých váha hlasov nepostačuje na prijímanie potrebných uznesení na valnom zhromaždení. Preto sa môže stať, že aj napriek nadštandardným ziskom spoločnosti nebudú dividendy jednotlivým akcionárom vyplatené. V istých prípadoch na tom nič nezmenia ani zákonné inštitúty slúžiace na ochranu skupiny menšinových akcionárov
Autor: Doc. JUDr. Ján Husár CSc.
Udalosť: Rezistencia vnútroštátneho práva a právne transplantáty
Abstrakt: Akciové právo, ktorým rozumieme časť práva obchodných spoločností, ktorá zahŕňa právne normy upravujúce vytváranie a fungovanie akciových spoločností (vrátane európskych akciových spoločností - societas europea - SE), práv a povinností akcionárov ako spoločníkov akciových spoločností a vydávanie akcií a obchodovanie s nimi, ako cennými papiermi, obsahuje niekoľko inštitútov, ktorými môžu zamestnanci akciových spoločností - otázkou je, nakoľko účinne - ochraňovať a presadzovať svoje záujmy. Inštitúty ochrany záujmov zamestnancov sú typické len pre akciové právo. V právnej úprave ostatných forie ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<div> <p> Akciové právo, ktorým rozumieme časť práva obchodných spoločností, ktorá zahŕňa právne normy upravujúce vytváranie a fungovanie akciových spoločností (vrátane európskych akciových spoločností - societas europea - SE), práv a povinností akcionárov ako spoločníkov akciových spoločností a vydávanie akcií a obchodovanie s nimi, ako cennými papiermi, obsahuje niekoľko inštitútov, ktorými môžu zamestnanci akciových spoločností - otázkou je, nakoľko účinne - ochraňovať a presadzovať svoj
Autor: JUDr. Dáša Miháľová
Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Predkladaný príspevok vymedzuje inštitút vydržania vo vzťahu k obchodnému podielu v kontexte otázok, ktoré boli postupne nastolené aktuálnou rozhodovacou praxou súdov. S poukazom na ust. § 118 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) má obchodný podiel ako jeden zo základných pojmov právnej úpravy spoločnosti s ručením obmedzeným charakter inej majetkovej hodnoty. Hlavným cieľom autorov predkladaného príspevku bolo priblížiť vybrané teoretické aspekty otázky vydržania obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedz ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 ÚVOD</strong></p> <p> Z hľadiska jednotlivých právnych odvetví je mimoriadne zaujímavé vnímať ich postupný vývoj a progres, ktorý nastáva aj pod vplyvom aplikačnej praxe. Skutočnosti, ktoré by boli z hľadiska konkrétneho ustanovenia zákona často krát nepredstaviteľné, vystávajú a súvisia práve s osobitosťou inštitútov, ktoré vytvárajú odvetvia súkromného práva.</p> <p> Ako príklad možno jednoznačne poukázať na inštitút obchodného podielu ako jeden zo základných axiómov obch
Autor: Mgr. Juraj Gedra
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok predstavuje charakteristiku postavenia minoritného akcionára v akciovej spoločnosti a zároveň s tým spojeného výkonu jeho práv. V rámci procesu písania som sa snažil čerpať z viacerých zdrojov, či už domácich alebo zahraničných. Samozrejme významným zdrojom pre mňa bolo najmä slovenské zákonodárstvo. Taktiež som narazil na niekoľko odborných článkov, ktoré sa zaoberali konkrétnymi otázkami mojej témy. Dôležité boli pre mňa aj praktické prípady, a to pre lepšiu ilustráciu konkrétnych aspektov v súvislosti s výkonom práv menšinového akcionára. Nakoľko môj príspevok je zameraný na výkon pr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
<p> <strong>1 ÚVOD</strong></p> <p> Akciová spoločnosť je jednou z foriem podnikania v Slovenskej Republike. Na jej základnom imaní sa podieľajú majoritní a minoritní akcionári. Z ich rôzneho postavenia v spoločnosti zároveň vyplývajú určité odlišnosti v ich právach, ktoré sú zakotvené či už v Obchodnom zákonníku alebo samotných stanovách danej spoločnosti. V nasledujúcom texte sa venujem najmä základným právam akcionárov, spôsobom ich uplatnenia a prípadným sankciam pri ich porušovaní. Tre
Autor: Mgr. Matej Mikuláš
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá analýzou sukcesívneho založenia akciovej spoločnosti a priblížením úkonov spojených s týmto spôsobom založenia. Obsahom práce je aj definícia cenných papierov vydávaných akciovou spoločnosťou, charakteristika práv a povinností vyplývajúcich z upísania akcií spolu so zápisom vzniknutej spoločnosti do obchodného registra.

Úryvok z textu:
<h4 id="kap0" style="font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 16px; font-size: 14px; margin-bottom: 8px; margin-top: 12px;"> ÚVOD</h4> <p style="margin: 13px 0px; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">  </p> <p style="margin: 13px 0px; color: rgb(54, 54, 54); font-family: Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"> Akciová spoločnosť ako jedna z obchodných spoločností upravenýc
Autor: Mgr. Michal Úradník
Udalosť: Finančné právo, daňové právo a správne právo v európskom priestore
Abstrakt: Reklama predstavuje najdôležitejší marketingový nástroj podnikateľov pre upútanie pozornosti širokej verejnosti. Náklady na reklamu preto pochopiteľne tvoria podstatnú časť výdavkov daňového subjektu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Pre uznanie predmetného daňového výdavku je osobitne významné jeho relevantné právne posúdenie. Účelom nasledujúceho príspevku je priblíženie danej problematiky z pohľadu vymedzenia pojmu reklama ako daňového výdavku.

Úryvok z textu:
<div> <p> <strong><a name="bookmark152">Úvod</a></strong><a name="bookmark152"></a><o:p></o:p></p> <p> V podmienkach trhovej ekonomiky, na ktorých základoch je postavené aj hospodárstvo Slovenskej republiky<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>, má svoje fundamentálne postavenie konkurencia, ako inkorporovaný prvok trhového mechanizmu. Právna teória vymedzuje trhovú konkurenciu ako proces stretu&nbsp;rôznych záujmov subjektov trhu, snažiacich sa o dosiahnutie maximálnej hmot
MENU