Nájdené právne články pre výraz: arbitrárnosť právneho názoru súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Darina Ličková
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá všeobecným výkladom pojmu arbitrárnosť súdnych rozhodnutí a následne na dvoch konkrétnych príkladoch z praxe demonštruje svojvôlu v rozhodovaní všeobecných súdov tak ako ju konštatoval Ústavný súd SR

Sprievodný text: Vy-mo-ži-teľ-nosť prá-va ako súhrn zá-kon-ných a fak-tic-kých mož-nos-tí na do-siah-nu-tie up-lat-ne-né-ho práv-ne-ho ná-ro-ku,má, ok-rem iné-ho, esen-ciál-ny zá-klad v pro-fe-sio-na-li-te roz-ho-do-va-nia všeo-bec-ných sú-dov. Pro-fe-sio-na-li-ta ge-ne-ru-je aj zá-važ-ný prob-lém súd-nic-tva – ne-dos-ta-toč-nú kva-li-tu niek-to-rých sud-cov a súd-nych roz-hod-nu-tí. Zná-me sú aj ne-dos-tat-ky v oso-be sud-cu kon-krét-ne: poz-na-nie zre-los-ti ve-ci na ukon-če-nie a ne-roz-hod-nosť, a s tým spo-je-né ťaž-kos-ti pri prev-za-tí zod-po-ved-nos-ti v pra-vý čas. Tý-ka sa to niek-to-rých sud-cov od ok-res-né-ho sú-du, kraj-ské-ho sú-du i naj-vyš-šie-ho sú-du.

Úryvok z textu:
Vy­mo­ži­teľ­nosť prá­va ako súhrn zá­kon­ných a fak­tic­kých mož­nos­tí na do­siah­nu­tie up­lat­ne­né­ho práv­ne­ho ná­ro­ku,má, ok­rem iné­ho, esen­ciál­ny zá­klad v pro­fe­sio­na­li­te roz­ho­do­va­nia všeo­bec­ných sú­dov. Pro­fe­sio­na­li­ta ge­ne­ru­je aj zá­važ­ný prob­lém súd­nic­tva – ne­dos­ta­toč­nú kva­li­tu niek­to­rých sud­cov a súd­nych roz­hod­nu­tí. Zná­me sú aj ne­dos­tat­ky v oso­be sud­cu kon­krét­ne: poz­na­nie zre­los­ti ve­ci na ukon­če­nie a ne­roz­hod­nosť, a s
MENU