Nájdené právne články pre výraz: atypické zmluvy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
1 dokument
73 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Karina Jámborová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Zmluva je najčastejším právnym dôvodom vzniku záväzkového právneho vzťahu v súkromnom práve. Obchodná zmluva zakladá obchodný záväzok. Je určitou právnou formou uzatvárania a realizácie obchodov. V právnej terminológií sa môžeme často stretnúť aj s pojmom dohoda. Na prvý pohľad sa zdá, že pojem dohoda má rovnaký obsah ako pojem zmluva. Hoci je právny základ rovnaký, nejde o celkom totožné pojmy. Zmluva sa používa na označenie právnych úkonov, ktoré zakladajú záväzkové právne vzťahy (napr. kúpna zmluva, zmluva o dielo...). Označujú sa tak všetky typy zmlúv, ktoré sú obsiahnuté v Obchodnom zákon ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Zmluva je najčastejším právnym dôvodom vzniku záväzkového právneho vzťahu v súkromnom práve. Obchodná zmluva zakladá obchodný záväzok. Je určitou právnou formou uzatvárania a realizácie obchodov. V právnej terminológií sa môžeme často stretnúť aj s pojmom dohoda. Na prvý pohľad sa zdá, že pojem dohoda má rovnaký obsah ako pojem zmluva. Hoci je právny základ rovnaký, nejde o celkom totožné pojmy. Zmluva sa používa na označenie právnych úkonov, ktoré zakladajú záväzkové právn
Autor: doc. JUDr. Marcel Dolobáč PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V ostatnej dobe aj domáca odborná verejnosť adresuje bližšiu pozornosť problematike právneho postavenia športovca[1]. Osobitá polemika sa vedie nad vymedzením právnej povahy vzťahu: športovec kolektívneho športu – športový klub. Je športovec kolektívneho športu podnikateľom či zamestnancom ? Pri hľadaní odpovede a argumentácie na nastolenú otázku nachádzame stret kogentných ustanovení Zákonníka práce, najmä legálnej definície závislej práce, a ustanovení daňových predpisov a predpisov práva sociálneho zabezpečenia. Nazdávame sa, že ani právo Európskej únie neponúka jednoznačnú odpoveď na to, a ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod V ostatnej dobe aj domáca odborná verejnosť adresuje bližšiu pozornosť problematike právneho postavenia športovca[1]. Osobitá polemika sa vedie nad vymedzením právnej povahy vzťahu: športovec kolektívneho športu – športový klub. Je športovec kolektívneho športu podnikateľom či zamestnancom ? Pri hľadaní odpovede a argumentácie na nastolenú otázku nachádzame stret kogentných ustanovení Zákonníka práce, najmä legálnej definície závislej práce, a ustanovení daňových predpisov a predpiso
Autor: JUDr. Lenka Freel PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Aktuálny stav európskeho pracovného práva reaguje na požiadavku flexibility pracovnoprávnych vzťahov prostredníctvom flexibilných podmienok pracovnej zmluvy. V komplexe atypických zmlúv dominujú pracovné zmluvy na určitú dobu. Minimálne štandardy zakotvuje smernica č. 99/70/ES o Rámcovej dohode o práci na určitú dobu. Autorka vo svojom príspevku rozpracováva problematiku atypického zamestnávania z hľadiska európskej a slovenskej právnej úpravy berúc do úvahy rozhodovaciu prax súdov.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pracovný pomer na dobu určitú je problematikou, ktorá v súčasnej dobe čoraz viac rezonuje. Predstavuje určitú liberalizáciu pracovného času a zvyšuje flexibilitu pracovného pomeru. Samotní zamestnávatelia sa snažia najskôr uzatvoriť so zamestnancom pracovný pomer na dobu určitú a až následne, po vyčerpaní možností obnovenia alebo predĺženia takéhoto pracovného pomeru, pristúpia na uzatvorenie pracovného pomeru na dobu neurčitú. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení nes
Autor: JUDr. Katarína Kirstová CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: K základným ľudským právam a slobodám v zmysle Ústavy SR nepochybne patrí právo vlastnícke. Podľa čl. 20 Ústavy SR, má každý právo vlastniť majetok a zároveň cit. článok ustanovuje, že vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký obsah a ochranu. Situácia v pozemkovom vlastníctve, evidencia týchto vzťahov v katastri nehnuteľnosti je, mierne povedané, v neuspokojivom stave. Nie je zanedbateľná ani otázka eventuálnych komplikácií- v rámci privatizačných procesov v odvetviach poľnohospodárstva a lesníctva - vyplývajúcich z neurčitosti a nepreukázanosti pozemkového vlastníctva. Veľká rozdrob ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Najdôležitejším a základným vecným právom fyzických a právnických osôb je právo vlastnícke, ktoré tvorí jednu z nevyhnutných podmienok existencie a fungovania trhového hospodárstva. Toto právo je zároveň realizáciou jedného zo základných ľudských práv zabezpečovaných a chránených Listinou základných práv a slobôd. Listina v čl. 11 ods. 1 uvádza, že "každý má právo vlastniť majetok". Uvedený článok Listiny základných práv a slobôd teda nepovažuje a zároveň nedeklaruje vlastníctvo za
MENU