Nájdené právne články pre výraz: bezúhonnosť kandidáta

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Rajňák
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou nových podmienok voľby ústavných sudcov, pričom si všíma skutočnosť, že v navrhovaných zmenách absentuje overovanie bezúhonnosti kandidátov na ústavných sudcov

Úryvok z textu:
V pos­led­nom ča­se sme sved­ka­mi dis­ku­sií o no­vých pod­mien­kach voľ­by ús­tav­ných sud­cov. Pod­ľa prip­ra­vo­va­nej zme­ny ús­ta­vy, ús­tav­ný sud­ca mu­sí byť všeo­bec­ne uz­ná­va­nou osob­nos­ťou v od­bo­re prá­va a tak­tiež sa za­vá­dza ús­tav­ný pred­pok­lad sú­vi­sia­ci s mo­rál­nou in­teg­ri­tou dot­knu­tej oso­by spo­čí­va­jú­ci v tom, že da­ná oso­ba svo­jím do­te­raj­ším ži­vo­tom dá­va zá­ru­ku, že fun­kciu sud­cu Ústav­né­ho sú­du bu­de vy­ko­ná­vať riad­ne, čes­tne, ne­zá­v
Autor: Mgr. Žofia Bódiová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Jednotný mechanizmus dohľadu tvorí jeden zo základných pilierov bankovej únie, ktorá začala oficiálne fungovať koncom roka 2014. Od tej doby funguje nový systém finančného dohľadu, ktorý tvorí Európska centrálna banka a príslušné vnútroštátne orgány dohľadu, vrátane Národnej banky Slovenska. Tento príspevok si kladie za cieľ komparáciu konania pred ECB a NBS v rámci bankového dohľadu a bude sa snažiť nájsť odpoveď na otázky: Bola harmonizácia v tejto oblasti úplne dokončená? Je jednotný mechanizmus dohľadu plne funkčný?

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Európska únia sa v uplynulých desaťročiach zameriavala na budovanie vnútorného trhu s bankovými službami. Môžeme skonštatovať, že dosiahla značný pokrok v tejto oblasti. Hospodárska a finančná kríza ukázala, že je priam nevyhnutné obnoviť finančnú stabilitu, vytvoriť podmienky pre oživenie hospodárstva a taktiež zintenzívniť integráciu bankového dohľadu s cieľom posilniť celú Európsku úniu. Prehĺbenie a udržanie európskeho vnútorného trhu s bankovými službami je kľúčové pre pos
Autor: doc. JUDr. Peter Vršanský CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom článku je analyzovať požiadavku morálnosti v procese výberu kandidátov na sudcov medzinárodných súdov. Analyzovaná téma je úzko spojená s procesom výberu kandidátov na sudcov na vnútroštátne súdy.

Úryvok z textu:
Motto: 7 Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: "Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň." Jn 8, 7 1 ÚVOD Cieľom tohto príspevku je analyzovať, či podmienka preskúmania morálnosti kandidátov pri výbere sudcov medzinárodných súdov je zakotvená v zakladajúcich právnych aktoch medzinárodných súdov. Vzhľadom nato, že kandidáti na sudcov medzinárodných súdov sa vyberajú aj zo sudcov vnútroštátnych súdov Slovenskej republiky, v článku porovnávame
MENU