Nájdené právne články pre výraz: bremeno tvrdenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

393 dokumentov
149 dokumentov
6016 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Jedným z najvýznamnejších štádií civilného sporového konania je dokazovanie. Prostredníctvom dokazovania súd zisťuje, či skutkový stav prezentovaný skutkovými tvrdeniami strán sporu zodpovedá alebo nezodpovedá skutočnosti (v podstate ide o fázu verifikácie skutkových tvrdení). Predmetom dokazovania je teda skutok (fakty, objektívna realita) tvrdený stranami sporu, ktorý má význam pre rozhodnutie o merite sporu. S bremenom tvrdenia je preto neodmysliteľne späté dôkazné bremeno. V súvislosti s dokazovaním vyvstáva otázka kto a čo je povinný v súkromnoprávnom spore preukazovať – s touto otázkou n ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Jedným z najvýznamnejších štádií civilného sporového konania je dokazovanie. Prostredníctvom dokazovania súd zisťuje, či skutkový stav prezentovaný skutkovými tvrdeniami strán sporu zodpovedá alebo nezodpovedá skutočnosti (v podstate ide o fázu verifikácie skutkových tvrdení). Predmetom dokazovania je teda skutok (fakty, objektívna realita) tvrdený stranami sporu, ktorý má význam pre rozhodnutie o merite sporu. S bremenom tvrdenia je preto neodmysliteľne späté dôkazné bremeno. V súvislosti s
Autor: JUDr. Maroš Uhaľ
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: V Bulletine slovenskej advokácie č. 7–8/2014 bolo v článku „Dôkazné bremeno v konaní o zaplatenie tarifnej odmeny advokáta“ uverejnené uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 M Cdo 8/2011, ktoré rieši otázku nároku advokáta na tarifnú odmenu v prípade uplatnenia nevyvrátiteľnej domnienky existencie dohody o tarifnej odmene (a teda neexistencie dohody o zmluvnej odmene), ako aj otázku dokazovania negatívnej skutočnosti. Účelom článku je zaujatie kritického názoru k záverom vyplývajúcim z tohto uznesenia, najmä vo vzťahu k povinnosti tvrdenia, dôkaznej pov ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Podstatou veci bola otázka nároku advokáta na tarifnú odmenu v súvislosti s preukazovaním, či došlo alebo nedošlo k dohode o zmluvnej odmene, ktorá by vylučovala určenie nároku podľa ustanovení o tarifnej odmene. Autor článku nezaujal k tomuto rozhodnutiu žiadne stanovisko, či už negatívne alebo pozitívne. Možno bolo jeho zámerom o tomto rozhodnutí vyvolať širšiu diskusiu bez toho, aby ju vyjadrením akýchkoľvek záverov ovplyvnil. S reakciou na toto rozhodnu
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Z pravidla, že každý preukazuje iba svoje vlastné skutkové tvrdenia existuje výnimka vychádzajúca zo skutočnosti, že od nikoho nemožno spravodlivo požadovať, aby preukazoval reálnu neexistenciu určitej skutočnosti (negatívnu skutočnosť – niečo čo sa nestalo, čo neexistuje). Preukazovanie takejto skutočnosti je spravidla objektívne nemožné (tento jav sa v rímskom práve označoval ako probatio diabolica). V týchto prípadoch hovoríme o presune dôkazného bremena na protistranu. V civilnej procesualistike sa pre túto skutočnosť používa termín negatívna dôkazná teória. Táto teória sa uplatní vtedy, k ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Jedným z najvýznamnejších štádií civilného sporového konania je dokazovanie. Prostredníctvom dokazovania súd zisťuje, či skutkový stav prezentovaný skutkovými tvrdeniami strán sporu zodpovedá alebo nezodpovedá skutočnosti (v podstate ide o fázu verifikácie skutkových tvrdení). Predmetom dokazovania je teda skutok (fakty, objektívna realita) tvrdený stranami sporu, ktorý má význam pre rozhodnutie o merite sporu. S bremenom tvrdenia je preto neodmysliteľne späté dôkazné brem
Autor: Alžbeta Fertaľová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Prehlásenia a záruky (z angl. Representations and Warranties, ďalej už len „R&W") sú jednostranné vyjadrenia zmluvných strán o určitých skutočnostiach. Tieto ustanovenia zmluvy môžu opisovať rôzne skutočnosti. R&W sa môžu týkať tak zmluvnej strany („Nadobúdateľ prehlasuje, že je oprávnený v mene spoločnosti uzavrieť zmluvu o prevode podniku."), ako aj predmetu zmluvy („Prevádzajúci prehlasuje, že spoločnosť nie je účastníkom žiadnych súdnych konaní."). Tento inštitút môžeme nájsť v texte samotnej zmluvy, v prílohách zmluvy, či v rôznych dokumentoch, ktoré pochádzajú ešte len zo štádia prípravy ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Prehlásenia a záruky (z angl. Representations and Warranties, ďalej už len „R&W") sú jednostranné vyjadrenia zmluvných strán o určitých skutočnostiach. Tieto ustanovenia zmluvy môžu opisovať rôzne skutočnosti. R&W sa môžu týkať tak zmluvnej strany („Nadobúdateľ prehlasuje, že je oprávnený v mene spoločnosti uzavrieť zmluvu o prevode podniku."), ako aj predmetu zmluvy („Prevádzajúci prehlasuje, že spoločnosť nie je účastníkom žiadnych súdnych konaní."). Tento inštitút môžeme n
Autor: JUDr. Miroslava Kušníriková
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako aj ďalších služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je vyhradené poskytovateľovi a zdravotníckym pracovníkom. V posledných rokoch značne vzrástol počet občianskoprávnych žalôb, kedy sa žalobcovia domáhajú náhrady škody na zdraví, titulom bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia a náhrady nemajetkovej ujmy, ak poskytnutá zdravotná starostlivosť nebola vsúlade s lege artis a došlo ku škode na zdraví a / alebo k zásahu do osobnostných práv fyzickej osoby. V nasledujúcom článku sa zameriame na vybrané osobitosti dokazovania vmed ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Dokazovanie v medicínskych sporoch sa spravidla vyznačuje vysokou náročnosťou, ktorá spočíva vpotrebe zodpovedať vysoko odborné otázky, až vedecké poznatky znalcom, resp. znaleckým ústavom, čo má za následok ich dlhé časové trvanie. Už v úvode je potrebné poznamenať, že od štandardných pravidiel dokazovania v civilnom procese je možné badať odklon vtom zmysle, že žalobca môže byť vspore úspešný ajvtom prípade, ak sa mu nepodarilo preukázať bez ďalších pochybností príčinnú súvislosť m
Autor: Mgr. Michal Cenkner PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Zámerom prijatia novej legislatívnej úpravy ochrany tzv. slabších strán sporu sleduje zákonodarca prehlbovanie jedného zo základných princípov civilného súdneho konania, ktorým je celkový koncept práva na spravodlivý súdny proces. Ten v sebe inkorporuje princíp rovnosti zbraní. Ustanovenia CSP, ktoré poskytujú žalobcovi v antidiskriminačnom spore právnu ochranu, ho však nezbavujú povinnosti uviesť v žalobe také skutočnosti, na základe ktorých možno dospieť k dôvodnému záveru o porušení práva na rovnaké zaobchádzanie.

Úryvok z textu:
1. MATERIÁLNA STRÁNKA ANTIDISRKIMINAČNEJ ŽALOBY Antidiskriminačným sporom je v zmysle ustanovenia § 307 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (CSP) spor, ktorý sa týka porušenia zásady rovnakého zaobchádzania podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou. Legálna definícia antidiskriminačného sporu je tak systematicky zaradená pod marginálnu rubriku sporov s ochranou slabšej strany v civilnom súdnom konaní. Zákonodarca správne uvádza pluralitu prá
Autor: Mgr. Dušan Kucbel
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá vplyvom zásahu Generálneho prokurátora Slovenskej republiky do právoplatne skončeného sporového konania, ku ktorému dochádza podaním „mimoriadneho“ dovolania. Európsky súd pre ľudské práva v minulosti vo viacerých svojich rozhodnutiach uzavrel, že účasť prokurátora ako tretej strany v sporovom konaní o mimoriadnom opravnom prostriedku je v rozpore s článkom 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Svedčia o tom aj pomerne čerstvé rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva proti Slovenskej republike, ktoré sa t ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Európsky súd pre ľudské práva vo viacerých rozhodnutiach zaujal právny názor, že účasť štátneho úradníka – generálneho prokurátora – v konaní o mimoriadnom opravnom prostriedku je v rozpore s právom na spravodlivý proces podľa článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Podaním mimoriadneho dovolania generálnym prokurátorom dochádza k zásahu do právnej istoty, rovnosti zbraní a zásady res iudicata. Nová prá
Autor: JUDr. Marek Kundrát LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor v článku skúma prípustnosť a využiteľnosť informácií zachytených prostredníctvom blockchainovej technológie ako dôkazného prostriedku v rámci súdneho konania vedeného podľa civilného sporového poriadku. Zameriava sa na právnu úpravu dokazovania v civilnom sporovom poriadku, kľúčové atribúty blockchain technológie, pričom poukazuje na možné aplikačné problémy, ku ktorým môže dôjsť v súvislosti s využitím dôkazných prostriedkov založených na blockchainovej technológii v praxi. Autor taktiež analyzuje aktuálny vývoj právnej úpravy týkajúcej sa blockchain technológie vo svete.

Úryvok z textu:
  Predmetom článku je skúmanie prípustnosti a využiteľnosti informácií zachytených prostred­níctvom blockchainovej technológie ako dôkazného prostriedku v rámci súdneho konania vedeného podľa civilného sporového poriadku. Autor sa zameriava na právnu úpravu dokazo­vania v civilnom sporovom poriadku, kľúčové atribúty blockchain technológie, pričom pouka­zuje na možné aplikačné problémy, ku ktorým môže dôjsť v súvislosti s využitím dôkazných prostriedkov založe
Autor: Mgr. Andrea Peleščáková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Ochrana veriteľov patrí medzi dôležité právne témy. Rastie počet dlžníkov, ktorí odmietajú plniť svoje záväzky alebo sa dostávajú do stavu, kedy tieto záväzky nie sú schopní plniť. Veritelia sa preto snažia posilniť vymožiteľnosť svojich pohľadávok, najmä využitím zabezpečovacích prostriedkov, ako napr. dohodnutím zmluvnej pokuty, ručením, zábezpekou, ai. Odporovateľnosť právnych úkonov je osobitným inštitútom, ktorý slúži na ochranu veriteľov. Odporovateľnosť právnych úkonov ako určitá sankcia nie je postihom za konkrétne vady právneho úkonu, ale za jeho dôsledky vo vzťahu k veriteľom dlžník ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Ochrana veriteľov patrí medzi dôležité právne témy. Rastie počet dlžníkov, ktorí odmietajú plniť svoje záväzky alebo sa dostávajú do stavu, kedy tieto záväzky nie sú schopní plniť. Veritelia sa preto snažia posilniť vymožiteľnosť svojich pohľadávok, najmä využitím zabezpečovacích prostriedkov, ako napr. dohodnutím zmluvnej pokuty, ručením, zábezpekou, ai. Odporovateľnosť právnych úkonov je osobitným inštitútom, ktorý slúži na ochranu veriteľov. Odporovateľnosť právnych úkonov ako
Autor: Mgr. Sabína Petríková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok poukazuje na komplikovanosť problematiky náhrady škody, ktorá sa prejavuje aj tým, že právna úprava zodpovednosti za škodu relevantná pre subjekty obchodného práva nie je komplexne upravená v Obchodnom zákonníku, ale vo viacerých právnych predpisoch. Problematickou oblasťou je aj zisťovanie naplnenia predpokladov zodpovednosti za škodu v konkrétnych prípadoch. Zaujímavým je práve predpoklad (ne)predvídateľnosti škody, ktorý nie je vždy automaticky zaradzovaný medzi typické predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu - porušenie povinnosti, vznik škody a príčinná súvislosť medzi vznikom ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právny inštitút zodpovednosti za škodu je základným kameňom súkromnoprávnej zodpovednosti, je jedným z najprepracovanejších právnych inštitútov, no zároveň z hľadiska jeho chápania patrí k tým najkomplikovanejším. V obchodnom práve je táto otázka zložitá aj z dôvodu, že matéria zodpovednosti za škodu v obchodných vzťahoch nie je celá upravená v Obchodnom zákonníku, ale podlieha koncepcii, podľa ktorej je Občiansky zákonník základom súkromnoprávnej úpravy spoločenských vzťahov.
MENU