Nájdené právne články pre výraz: cezhraničné právne vzťahy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Elena Júdová PhD.
Abstrakt: Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, je jeden z mála, ktorý si ani v zmenených spoločensko-politických podmienkach, na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov, nevyžiadal závažnejšie zmeny. Bezpochyby to bolo jeho obsahovo nadčasovou úpravou. Po vyše štyridsiatich rokoch platnosti však i ZMPS potrebuje určitú „modernizáciu“ a to tak v oblasti terminologickej ako i v oblasti kolízneho práva a právomoci. Stále nové a nové výzvy kladie pred medzinárodné právo súkromné členského štátu i právo Európskeho spoločenstva. Revízia Zákona č. 97/1963 Zb. by ale nemal ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod             Medzinárodné právo súkromné je na území Slovenskej republiky kodifikované už od roku 1948. Kolízne normy boli vyňaté z pripravovaného Občianskeho zákonníka a vydané vo forme samostatného Zákona č. 41/1948 Zb. o medzinárodnom a medzioblastnom práve súkromnom a právnom postavení cudzincov v odbore súkromného práva.[1] V rokoch 1963 a 1964 prebehla na území Československa rekodifi
Autor: JUDr. Simona Heseková Bojmírová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou aktuálnych zmien v právnych úpravách bankových systémov vybraných štátov Európy, medzi ktoré patrí Veľká Británia, Ruská federácia v komparácií s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Článok analyzuje aktuálne zmeny v kontexte súčasnej hospodárskej krízy a medzinárodných tendencií v bankovom sektore, poukazuje na spoločné trendy v jednotlivých právnych úpravách.

Úryvok z textu:
ÚVOD Bankový sektor predstavuje sféru, ktorá citlivo reflektuje zmeny v ekonomických a trhových podmienkach, ktoré sa následne recipročne prejavujú v legislatívnych tendenciách. Súčasná hospodárska kríza tak kladie vysoké požiadavky na legislatívy jednotlivých krajín za účelom vysporiadania sa s aktuálnymi otázkami, ktoré kríza priniesla, ako aj za účelom dosiahnutia cieľa, spočívajúceho v stabilite bankového sektora. Tieto nároky kladené na legislatívy jednotlivých krajín sú príznačné ta
Autor: JUDr. Simona Heseková Bojmírová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou bankové povolenia z pohľadu úpravy jednotného bankového povolenia v práve Európskej únie, v rámci čoho zbežne načrtáva postupný vývoj právnej úpravy EU a následne sa venuje otázke novo prijatej právnej úpravy na tejto úrovni. V nadväznosti na danú problematiku sa venuje otázke zmien, ktoré prináša novela zákona o bankách v rámci právnej úpravy Slovenskej republiky, ako aj charakteru týchto zmien v širšom kontexte problematiky bankovej únie.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Bankové povolenie predstavuje základný predpoklad na výkon bankových činností, ktorý svojou právnou konštrukciou determinuje ich rozsah, podmienky výkonu ako aj nepriamo ovplyvňuje organizačnú štruktúru bankového systému ako celku a pôsobenie zahraničných subjektov v ňom. Problematika bankového povolenia tak zastáva zásadnú pozíciu v právnych úpravách jednotlivých krajín, pričom významnú úlohu z hľadiska integrácie nepochybne zohráva otázka jednotného bankového povolenia. Práve dan
Autor: JUDr. Elena Júdová PhD.
Abstrakt: Predkladaný článok sa zaoberá pracovnoprávnymi vzťahmi s cudzím prvkom, z pohľadu kolíznoprávnej úpravy i z pohľadu medzinárodnej právomoci súdov. Dôraz je kladený na unifikovanú európsku právnu úpravu, s prihliadnutím na relevantnú judikatúru Súdneho dvora EÚ. V oblasti kolíznoprávnej úpravy je poukazované na predominanciu kritéria miesta obvyklého výkonu práce. Ďalším charakteristickým prvkom európskej úpravy cez-hraničných pracovnoprávnych vzťahov je dôraz na ochranu slabšej strany, ktorou je v tomto prípade zamestnanec.

Úryvok z textu:
Úvod Pracovnoprávne vzťahy vykazujú, v porovnaní s inými zmluvnými záväzkovými vzťahmi, výrazné špecifiká. Pracovnoprávny vzťah, i keď vzniká na základe slobodne uzavretej zmluvy dvoch subjektov – zamestnanca ponúkajúceho svoju pracovnú silu a zamestnávateľa ktorý si ju najíma, je charakteristický predovšetkým subordinačným princípom, tj. závislosťou zamestnanca od pokynov zamestnávateľa. Pracovnoprávne vzťahy majú výrazný sociálny aspekt a sú v oveľa širšej
MENU