Nájdené právne články pre výraz: cudzinec

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 193

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1109 dokumentov
331 dokumentov
3058 dokumentov
242 dokumentov
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Tomáš Škrinár
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Autor v príspevku prezentuje možnosť využitia poznatkov kriminalistickej dokumentácie v konaní o administratívnom vyhostení cudzinca a určení zákazu vstupu. Vychádza z uvedeného konania ako správneho konania, ako aj z jeho špecifík, ktorými sa odlišuje od iných správnych konaní. Popisuje uplatnenie kriminalistickej dokumentácie a jej zásad v praxi. Ide najmä o dokumentáciu vyjadrenia cudzinca, ale autor sa v príspevku zaoberá aj inými formami dokumentácie, použiteľnými v procese administratívneho vyhostenia cudzinca.

Úryvok z textu:
Úvod Migrácia je fenomén, ktorému v poslednom období, najmä od roku 2015, venujú médiá veľkú pozornosť. Nejde o nový fenomén, ľudstvo migrovalo už v praveku. Uvedený fenomén však nadobúda nové rozmery v súčasnom globalizovanom svete. Na svete aj v Európe pôsobí množstvo nevládnych organizácií zaoberajúcich sa migráciou, migrácia sa stala trvalou témou nielen odbornej diskusie, ale aj politickou témou. Ľahká dostupnosť informácií prostredníctvom internetu a široké možnosti cestovania v súč
Autor: JUDr. Štefan Šviderský
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Autor sa v článku venuje problematike právneho postavenia cudzincov na našom území. Rozoberá teda otázku právneho postavenia štátnych príslušníkov iných krajín na území Slovenskej republiky, podmienky vstupu cudzincov na naše územie a postupu pri udeľovaní jednotlivých druhov pobytov, pričom poukazuje aj na odlišnú úpravu právneho postavenia občanov členských štátov Európskej únie na našom území.

Úryvok z textu:
Pod pojmom migrácia rozumieme presun z jedného miesta na iné, a to pohyb pracovných síl, sťahovanie, presídľovanie. Migrovať teda znamená sťahovať sa. Súčasné globalizačné a integračné procesy, rozvoj informačných technológií a dopravy, a tiež rozdiely v životnej úrovni, sa stali významným faktorom vzrastajúceho významu a intenzity migrácie. Migrácia sa celosvetovo stáva jedným z najvýznamnejších javov 21. storočia.[1] Slovensko sa z historicky emigračnej krajiny postupne stalo aj tranzit
Autor: JUDr. Elena Júdová PhD.
Abstrakt: Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, je jeden z mála, ktorý si ani v zmenených spoločensko-politických podmienkach, na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov, nevyžiadal závažnejšie zmeny. Bezpochyby to bolo jeho obsahovo nadčasovou úpravou. Po vyše štyridsiatich rokoch platnosti však i ZMPS potrebuje určitú „modernizáciu“ a to tak v oblasti terminologickej ako i v oblasti kolízneho práva a právomoci. Stále nové a nové výzvy kladie pred medzinárodné právo súkromné členského štátu i právo Európskeho spoločenstva. Revízia Zákona č. 97/1963 Zb. by ale nemal ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod             Medzinárodné právo súkromné je na území Slovenskej republiky kodifikované už od roku 1948. Kolízne normy boli vyňaté z pripravovaného Občianskeho zákonníka a vydané vo forme samostatného Zákona č. 41/1948 Zb. o medzinárodnom a medzioblastnom práve súkromnom a právnom postavení cudzincov v odbore súkromného práva.[1] V rokoch 1963 a 1964 prebehla na území Československa rekodifi
Autor: JUDr. Katarína Burdová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok analyzuje otázku medzinárodnej právomoci slovenských súdov na ustanovenie procesného opatrovníka maloletému s obvyklým pobytom v cudzine na účely civilného mimosporového konania s cudzím prvkom. Autorka sa tiež venuje otázke, kto by mal byť ustanovený za procesného opatrovníka v takýchto prípadoch.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD „Pre civilné mimosporové konania je typické, že v nich vystupujú subjekty, ktoré aj z dôvodu nedostatku veku potrebujú zvýšený stupeň právnej ochrany na vyrovnanie ich prirodzene nerovnovážneho postavenia. Jedným z opatrení, ktoré slúži na zabezpečenie účinného prístupu maloletých1 k spravodlivosti je inštitút procesného opatrovníka.“2 V súčasnom globalizovanom svete nie sú výnimočné situácie, kedy malolet
Autor: doc. JUDr. Marek Kordík PhD., LL.M.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Príspevok sa detailne zaoberá popisom nahradenia väzby cudzinca uznaním opatrenia dohľadu v inom členskom štáte EÚ. Príspevok dáva do pozornosti možnosť nahradiť väzbu cudzinca inštitútom, ktorý doposiaľ nie je rozšírený v SR. Pričom ukladanie útekovej väzby cudzincom je pomerne časte. Predkladaný príspevok popisuje detailné procesné ustanovenia najmä pre sudcov a obhajcov, aby vedeli a poznali takúto možnosť. Do veľkej miery to môže prispieť k častejšiemu používaniu tohto inštitútu a to i napriek určitým komplikáciám, ktoré sú s tým spojene, ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Zákon č. 161/2013 Z. z. o odovzdávaní, uznávaní a výkone rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii (ďalej len „ZUOD“) implementuje do slovenského právneho poriadku Rámcové rozhodnutie Rady 2009/829/SVV z 23. októbra 2009 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozhodnutia o opatreniach dohľadu ako alternatíve väzby medzi členskými štátmi Európskej únie (Ú. v. EÚ L 294, 11. novembra 2009).
Autor: JUDr. Jaroslav Hrivnák
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Právna úprava riešenia spôsobu kolíznych otázok pri strete zákonov má pre prax v právnych vzťahoch s medzinárod- ným prvkom veľký význam. Treba určiť, ktorým právnym poriadkom sa bude spravovať dotyčný súkromnoprávny vzťah, upraviť postavenie cudzincov a tiež postup justičných orgánov o rozhodovaní sporov z týchto vzťahov.

Úryvok z textu:
  Úvod Právna úprava riešenia spôsobu kolíznych otázok pri strete zákonov má pre prax v právnych vzťahoch s medzinárod- ným prvkom veľký význam. Treba určiť, ktorým právnym poriadkom sa bude spravovať dotyčný súkromnoprávny vzťah, upraviť postavenie cudzincov a tiež postup justič- ných orgánov o rozhodovaní sporov z týchto vzťahov. V informáciách o teóriách (doktrínach), o pozitívno- -právnej úprave, o príklad
Autor: Mgr. Barbora Blašková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 51 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý vyjadruje pozitívny záväzok štátu ochraňovať zdravie svojich občanov. Zároveň rieši otázku bezplatnosti zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na príslušnú judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky. V neposlednom rade poukazuje na problémy s vymožiteľnosťou základného práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a zamýšľa sa nad prípadnými možnosťami novelizácie čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť ako súčasť práva na ochranu zdravia je základným právom patriacim do práv druhej generácie. V rámci vnútroštátnej právnej úpravy je upravené v druhej vete čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava SR“): „Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.“ Článok 40 Ústavy SR upravuje okrem už spomínaného práva na bezplatnú zdra
Autor: JUDr. Martin Friedrich
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: V príspevku autor poukazuje na nebezpečenstvo, ktoré pre advokáta (cudzinca mimo územia USA) predstavuje uchovávanie klientskych údajov u poskytovateľov elektronických služieb v USA. Na to, aby sa klient alebo advokát ocitli v pozornosti bezpečnostných agentúr USA postačí, aby mali agentúry dôležitý dôvod pre získanie zahraničných spravodajských informácií, ktoré súvisia s bezpečnosťou USA, no nie sú nevyhnutne limitované na boj proti terorizmu. Do tak široko nastaveného rámca môžu spadať aj ekonomické aktivity zahraničných spoločností. Autor v tejto ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Ochrana údajov uložených u poskytovateľov elektronických služieb nadobudla po odhaleniach o hromadnom a nekontrolovanom zbere údajov bezpečnostnými agentúrami USA nový rozmer. Patriot Act, Fredoom Act, Edward Snowden, NSA – pojmy, ktoré by nadobro mali zmeniť náš pohľad na bezpečnosť údajov a anonymitu stôp, ktoré zanechávame v digitálnom priestore. Pretože najväčšie spoločnosti z oblasti informačných technológií pochádzajú z USA,
Autor: JUDr. Daniel Bednár PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zaoberá inštitútom medzinárodného práva ozbrojených konfliktov-Priama účasť na nepriateľstve v súvislosti s pôsobením občanov SR v povstaleckých formáciách na Ukrajine. Účasť občanov SR v tomto konflikte bola dôvodom na zakotvenie novej skutkovej podstaty do TZ (par. 419a). Príspevok zároveň poukazuje na rozdiel medzi účasťou cudzincov vo vnútroštátnom ozbrojenom konflikte a výkonom žoldnierstva.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Z hľadiska terminológie je pojem „priama účasť na nepriateľstve“ (direct participation in hostilities) používaný nielen normami medzinárodného humanitárneho práva, ale konzistentne aj Medzinárodným výborom Červeného kríža (ďalej len „MVČK“) a medzinárodnoprávnou náukou. Podobne ako je tomu v prípade organizovaných ozbrojených skupín ani pojem „priama účasť na nepriateľstve“ nie je medzinárodným humanitárnym právom definovaný, a to napriek tomu, že s jeho rôznymi slovnými variáciami
Autor: Gabriela Rošková
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Vo všeobecnosti platí, že osoba, ktorá je účastníkom azylového konania, je bez peňažných prostriedkov. V dôsledku tejto skutočnosti je hospodársky nesamostatná, spočiatku neschopná žiť z vlastných prostriedkov. Počas azylových procedúr je v tejto oblasti nevyhnutná finančná intervencia prijímajúceho štátu, na základe ktorej sa cudzincom dočasne zabezpečia všetky potreby nevyhnutné pre život. Okrem finančnej podpory žiadateľov o azyl a azylantov však prijímajúca krajina zodpovedá aj za ich začleňovanie do spoločnosti, ich ďalší rozvoj a za celkové uľahčenie ich životnej situácie po mnohých strá ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Vo všeobecnosti platí, že osoba, ktorá je účastníkom azylového konania, je bez peňažných prostriedkov. V dôsledku tejto skutočnosti je hospodársky nesamostatná, spočiatku neschopná žiť z vlastných prostriedkov. Počas azylových procedúr je v tejto oblasti nevyhnutná finančná intervencia prijímajúceho štátu, na základe ktorej sa cudzincom dočasne zabezpečia všetky potreby nevyhnutné pre život. Okrem finančnej podpory žiadateľov o azyl a azylantov však prijímajúca krajina zodpovedá aj za ich zač
MENU