Nájdené právne články pre výraz: daňové trestné činy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 44

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

73 dokumentov
20 dokumentov
165 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Autor pokračuje v rozbore trestnej činnosti na podklade štatistických údajov, pričom sa podrobnejšie venuje daňovým trestným činom

Úryvok z textu:
Autor v pos­led­nom člán­ku mi­ni sé­rie tý­ka­jú­cej sa kri­mi­na­lis­tic­ké­ho prib­lí­že­nia efek­ti­vi­ty tres­tné­ho ko­na­nia pri­ne­sie krat­ší po­pu­la­ri­zač­ný člá­nok tý­ka­jú­ci sa hos­po­dár­skej tres­tnej čin­nos­ti, v kto­rej je ob­siah­nu­tá aj da­ňo­vá tres­tná čin­nosť, kto­rej sa autor po­ve­nu­je bliž­šie. Pred sa­mot­ným prib­lí­že­ním autor uve­die, že vy­chá­dza­júc zo šta­tis­tic­kých uka­zo­va­te­ľov po­lí­cie[1] vy­plý­va, že v ob­do­bí ro­kov 2006 – 2018 bo­lo
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Výťah z prednášky uskutočnenej dňa 09.05.2013 v Omšení

Sprievodný text: Po-kiaľ ide o da-ňo-vé tres-tné či-ny, naj-mä tie kto-ré sa vy-sky-tu-jú naj-čas-tej-šie (tres-tné či-ny skrá-te-nia da-ne, neod-ve-de-nia da-ne, či ne-zap-la-te-nia da-ne), tak je pot-reb-né pri-po-me-núť, že s účin-nos-ťou od 01.01.2013 doš-lo k pod-stat-ným zme-nám pri da-ni z príj-mov a to kon-krét-ne v sadz-bách da-ne. - 19% zo zá-kla-du da-ne nep-re-sa-hu-jú-ce-ho 176,8 ná-sob-ku ži-vot-né-ho mi-ni-ma (195,58 Euro, t. j. 34 401, 74 Euro) - 25% z čas-ti zá-kla-du da-ne pre-sa-hu-jú-ce-ho su-mu 176,8 ná-sob-ku ži-vot-né-ho mi-ni-ma.

Úryvok z textu:
Struč­ný úvod k da­ňo­vej prob­le­ma­ti­ke Zme­ny v da­ňo­vých sadz­bách Po­kiaľ ide o da­ňo­vé tres­tné či­ny, naj­mä tie kto­ré sa vy­sky­tu­jú naj­čas­tej­šie (tres­tné či­ny skrá­te­nia da­ne, neod­ve­de­nia da­ne, či ne­zap­la­te­nia da­ne), tak je pot­reb­né pri­po­me­núť, že s účin­nos­ťou od 01.01.2013 doš­lo k pod­stat­ným zme­nám pri da­ni z príj­mov a to kon­krét­ne v sadz­bách da­ne. Pri da­ni z príj­mov oh­ľad­ne fy­zic­kých osôb doš­lo k za­ve­de­niu prog­re­sív­n
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Výťah z prednášky uskutočnenej dňa 09.05.2013 v Omšení

Sprievodný text: Čo je ne bis in idem – ide o zá-sa-du, kto-rá za-ka-zu-je dvo-ji-té stí-ha-nie za ten is-tý sku-tok a vy-chá-dza z pred-pok-la-du, že za je-den sku-tok má byť tá is-tá oso-ba (tu sa má na mys-li nie-len fy-zic-ká oso-ba, ale nap-rík-lad aj práv-nic-ká oso-ba) pot-res-ta-ná len raz.

Úryvok z textu:
Čo je ne bis in idem – ide o zá­sa­du, kto­rá za­ka­zu­je dvo­ji­té stí­ha­nie za ten is­tý sku­tok a vy­chá­dza z pred­pok­la­du, že za je­den sku­tok má byť tá is­tá oso­ba (tu sa má na mys­li nie­len fy­zic­ká oso­ba, ale nap­rík­lad aj práv­nic­ká oso­ba) pot­res­ta­ná len raz. Po­kiaľ ide o re­le­van­tné me­dzi­ná­rod­né do­ku­men­ty, v kto­rých je ob­siah­nut­ná tak je nut­né spo­me­núť: - Európ­sky do­ho­vor o ochra­ne ľud­ských prá­va a zá­klad­ných slo­bo­dách – Pro­to­kol
Autor: Barbora Lamošová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Odhaľovanie daňovej trestnej činnosti predstavuje pomerne komplikovaný proces, ktorý je významne determinovaný osobitosťami počiatočných štádií a fáz. Je zaujímavé, že proces odhaľovania prebieha podstatne viac na podklade konkrétnych podnetov (informácií) od špecifického okruhu subjektov, ako na podklade trestných oznámení od fyzických osôb. Vzhľadom na povahu týchto podnetov a subjekty, od ktorých pochádzajú, výrazne sa od klasického postupu odhaľovania odlišujú následné kroky. Sú to podnety kontrolných, dozorných či iných osôb, ktoré v zmysle svojej zákonnej povinnosti disponujú podozrením, ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD   Problematika vyšetrovania daňových trestných činov predstavuje veľmi aktuálnu tému a to aj v kontexte aktuálnych spoločenských a politických dianí. Súčasne je po veľmi náročná problematika z hľadiska konkrétnych postupov tak policajných, v nadväznosti na daňové, a v konečnom dôsledku je to celý rad postupov trestnoprávnych, ktoré determinujú trestno-procesné ustanovenia (podľa Trestného poriadku, zákon č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov). Je dôležité sa venovať práv
Autor: JUDr. Jozef Majchrák
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou postavenia poškodeného subjektu pri daňových trestných činoch.

Úryvok z textu:
Ten­to prís­pe­vok bol pred­ne­se­ný na pra­cov­nej po­ra­de na té­mu„Tres­tné či­ny da­ňo­vé“, kto­rá sa ko­na­la na Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­re SR dňa 18.5.2015. Prob­lé­mo­vých ob­las­tí, kto­ré sa tý­ka­jú tres­tné­ho ko­na­nia o da­ňo­vých tres­tných či­noch (ďa­lej len „DTČ“), tak ako ich vi­dí­me z po­zí­cie pos­ta­ve­nia poš­ko­de­né­ho, je via­ce­ro. Dô­vo­dom tých­to prob­lé­mov je pod­ľa náš­ho ná­zo­ru pre­dov­šet­kým ne­jed­noz­nač­ná práv­na úp­ra­va, ako aj ab­sen­tu­jú­
Autor: PhDr. JUDr. Štefan Hrčka
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Právna úprava daňových trestných činov sa u nás v mnohých zdrojoch charakterizuje ako dobrá, alebo kvalitná. S týmto názorom nemožno v žiadnom prípade súhlasiť, lebo súvisiace inštitúty vytvárajú priestor pre mnohé špekulácie a nejednotné postupy. V konečnom dôsledku sa nestíhajú závažné protiprávne konania, nakoľko finančný záujem sa stavia do popredia. Analytickým pohľadom na aktuálnu úpravu daňových trestných činov a aplikácie účinnej ľútosti pri nich poukazujeme na zásadné nedostatky tejto úpravy.

Úryvok z textu:
ÚVOD   Daňové trestné činy tak, ako sú upravené v V. hlave osobitnej časti Trestného zákona (zákon č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, ďalej len ,,TZ“ alebo „Trestný zákon“), kde sa zaraďujú k hospodárskym trestným činom, sú jednoznačne jednou z najnebezpečnejších foriem ekonomickej trestnej činnosti. Kriminologicky spadajú do rámca výlučnej hospodárskej kriminality.[1] Trestné činy daňové ohrozujú, a v prípade dokonania narúšajú stabilitu verejných zdrojov a to z dôvodu,
Autor: PhDr. JUDr. Ing. Marián Sabó
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Právna úprava daňových trestných činov sa opiera o vymedzenie formálnych znakov jednotlivých z nich tak, ako ich obsahujú trestnoprávne normy. Je zrejmé, že do spôsobov páchania, teda tak do prípravy, ako aj do samotného páchania a v konečnom dôsledku aj do procesu utajovania ako parciálnej súčasti daňových trestných činov, sa premietajú najnovšie prvky rozvinutej informačnej spoločnosti. Okrem poukazu na formálne znaky daňových trestných činov, je dôležité poznať spôsoby, akými sú jednotlivé z nich páchané, keďže na tomto poznatku je možné stavať konkrétne postupy odhaľovania a v konečnom dôs ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD   Na to, aby mohla byť daňová trestná činnosť efektívne a systematicky vyšetrovaná, je v prvom rade potrebné poznať spôsoby je páchania. Práve na základe vedomostí o spôsobe konania páchateľov daňových trestných činov, je následne determinovaný postup orgánov činných v trestnom konaní pri vykonávaní jednotlivých úkonov trestného konania, pri odhaľovaní, objasňovaní a dokazovaní daňovej trestnej činnosti. Okrem samotnej trestnoprávnej úpravy (hmotnoprávnej), ktorá cha
Autor: pplk. Doc. JUDr. et Mgr. Jana Šimonová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autori sa vo vedeckej štúdií zamýšľajú nad ďalším vývojom daňových únikov, primáme z pohľadu ich objasňovania a prezentujú nové náhľady na spôsob ich dokazovania. Okrem uvedeného analyzujú vybrané problémové oblasti, ktoré by bolo potrebné riešiť a poukazujú aj na alternatívy riešenia. Vedecká štúdia je výstupom z výskumnej úlohy.[1]

Úryvok z textu:
ÚVOD Napriek rôznorodým iniciatívam eliminujúcich páchanie daňových únikov, neustále možno konštatovať, že nielen v podmienkach Slovenskej republiky (ďalej len SR), ale celosvetovo predstavujú závažný hospodársky a celospoločenský nežiadúci jav, ktorý negatívne vplýva na fiškálne príjmy (konkrétne daňové)[2] a s tým súvisiace zabezpečovanie plnenia základných úloh štátu. Vôľa daňových subjektov správať sa ekonomicky s cieľom redukovať si daňovú povinnosť voči štátu na minimálnu mier
Autor: JUDr. Natália Hangáčová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok reflektuje zmeny v spoločnosti, preto upriamuje pozornosť na využívanie technológií pri páchaní trestných činov daňových. Poukazuje na zaistenie dôkazov nachádzajúcich sa v emailovej komunikácii alebo na vzdialenom dátovom úložisku tzv. cloude. Článok sa tiež zameriava na problematiku prípustnosti a použiteľnosti dôkazov získaných v trestnom konaní a ich následné použitie v daňovom konaní.

Úryvok z textu:
Natália Hangáčová[3] , Roman Lysina[4] Úvod Najmä pri trestných činoch daňových využívajú páchatelia rôzne inovatívne spôsoby ako sa vyhnúť vyvodeniu trestnej zodpovednosti. Čoraz častejšie sa stretávame s tým, že obchodné spoločnosti alebo jednotlivci využívajú na páchanie trestnej činnosti internet, prípadne dátové úložiská. Prílohou emailu môže byť faktúra alebo aj iný daňový doklad dôležitý na vyvodenie trestnej zodpovednosti za niektorý z trestných činov daňových. V poslednej dobe za
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Informácia o významnom rozhodnutí Veľkého senátu Európskeho súdu pre ľudské práva ohľadne zásady ne bis in idem v daňových veciach

Úryvok z textu:
Roz­su­dok Veľ­ké­ho se­ná­tu Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va vo ve­ci A. a B. v Nór­sko – sťaž­nosť č. 29758/11 a 24130/11 zo dňa 15.11.2016 Európ­sky súd pre ľud­ské prá­va vy­nie­sol dňa 15.11.2016 roz­hod­nu­tie, kto­ré je ozna­čo­va­né za pre­lo­mo­vé oh­ľad­ne vý­kla­du zá­sa­dy ne bis in idem pri da­ňo­vých tres­tných či­noch s tým, že ide aj o ur­či­tú zme­nu v do­te­raj­šej roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti toh­to sú­du. To­to roz­hod­nu­tie vy­vo­la­lo po­mer­ne veľ­ký roz­ruch
MENU