Nájdené právne články pre výraz: daňové úniky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 87

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

547 dokumentov
74 dokumentov
1645 dokumentov
317 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Doc. JUDr. Soňa Kubincová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Už v rímskom práve platilo: „Ubi ius incertum, ibi ius nullum“ (Kde je právo neurčité, tam niet práva). V súčasnosti v rámci kontinentálneho právneho systému, a teda aj v Slovenskej republike, by bolo možné právo charakterizovať ako systém všeobecne záväzných právnych noriem, ktoré štát prostredníctvom subjektov tvorby práva vytvára a vydáva vo vopred určenej forme. Situácia v tvorbe práva na Slovensku, najmä čo sa týka prehľadnosti a zrozumiteľnosti prijímaných zákonov finančného práva a daňového práva, nie je dobrá. V poslednom období rezonuje v médiách snaha vlády Slovenskej republiky boj ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Už v rímskom práve platilo: „Ubi ius incertum, ibi ius nullum“ (Kde je právo neurčité, tam niet práva). V súčasnosti v rámci kontinentálneho právneho systému, a teda aj v Slovenskej republike, by bolo možné právo charakterizovať ako systém všeobecne záväzných právnych noriem, ktoré štát prostredníctvom subjektov tvorby práva vytvára a vydáva vo vopred určenej forme.[1] Situácia v tvorbe práva na Slovensku, najmä čo sa týka prehľadnosti a zrozumiteľnosti prijímaných zákonov finančného práv
Autor: pplk. Doc. JUDr. et Mgr. Jana Šimonová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autori sa vo vedeckej štúdií zamýšľajú nad ďalším vývojom daňových únikov, primáme z pohľadu ich objasňovania a prezentujú nové náhľady na spôsob ich dokazovania. Okrem uvedeného analyzujú vybrané problémové oblasti, ktoré by bolo potrebné riešiť a poukazujú aj na alternatívy riešenia. Vedecká štúdia je výstupom z výskumnej úlohy.[1]

Úryvok z textu:
ÚVOD Napriek rôznorodým iniciatívam eliminujúcich páchanie daňových únikov, neustále možno konštatovať, že nielen v podmienkach Slovenskej republiky (ďalej len SR), ale celosvetovo predstavujú závažný hospodársky a celospoločenský nežiadúci jav, ktorý negatívne vplýva na fiškálne príjmy (konkrétne daňové)[2] a s tým súvisiace zabezpečovanie plnenia základných úloh štátu. Vôľa daňových subjektov správať sa ekonomicky s cieľom redukovať si daňovú povinnosť voči štátu na minimálnu mier
Autor: Doc. JUDr. Mária Bujňáková CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa venuje jednej z prioritných politík EÚ, a síce daňovej politike a v jej rámci boju proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, tak v oblasti daní priamych ako aj nepriamych, pričom poukazuje na niektoré opatrenia v rámci politiky EÚ, ale i vnútroštátneho charakteru. Taktiež sa venuje oblasti terminológie, ktorá samotná už naznačuje, že určitá miera vyhýbania sa plneniu daňových povinností je tolerovaná, ba priam predpokladaná.

Úryvok z textu:
ÚVOD Právomoc vyberať dane patrí k základným atribútom zvrchovanosti členských štátov EÚ. Snahy o zjednotenie daňových povinnosti v súčasnom období nie sú vôbec reálne aj keď je značný záujem najmä v politických vyjadreniach, diskusiách, ale vždy je to len v rovine vyjadrení a samotná realita je zrejme nedosiahnuteľná z viacerých dôvodov, najmä ekonomických ale aj politických[1] [2]. Členské štáty EÚ preniesli v oblasti daňovej politiky a legislatívy iba obmedzené právomoci. P
Autor: JUDr. Jozef Sábo PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkami dokazovania v nadväznosti na problematiku daňových únikov. Príspevok upozorňuje na vzťah medzi možným použitím nových mechanizmov na predchádzanie daňových únikov a zvýšením náročnosti preukázať daňový únik. Správcovia dane čelia novým výzvam ako vykonávať dokazovanie takým spôsobom, aby bolo efektívne a zákonné zároveň. Z uvedeného dôvodu príspevok analyzuje teoretické východiská dokazovania. Na základe tohto teoretického východiska príspevok ponúka niekoľko vybraných chýb, ktorých sa dopúšťajú správcovia dane pri nachádzaní dôkazov (t.j. pri interakcii správcov ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Daňová politika je v súčasnosti vystavená dvom protichodným požiadavkám. Na jednej strane majú štáty záujem na ochrane svojich fiskálnych záujmov reprezentovaných predovšetkým príjmami z výberu daní. Bez zabezpečenia dostatočnej úrovne daňových príjmov by sa oslabilo resp. znemožnilo plnenie základných funkcií štátu. Zároveň zabezpečenie daňovej disciplíny je previazané s pocitom materiálneho naplnenia daňovej spravodlivosti na strane adresátov právnych noriem. Taktiež výber da
Autor: JUDr. Miroslav Štrkolec
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Daňové úniky sú fenoménom doby. Bez zveličenia možno konštatovať, že sú prítomné v každej ekonomike, ktorá má charakter trhovej ekonomiky, a v ktorej dane tvoria rozhodujúci objem príjmov verejných rozpočtov. Kvalita a kvantita daňových únikov v moderných ekonomikách variuje v závislosti od množstva faktorov, a tak prináša pred ekonomické a politické elity v národnom a nadnárodnom rámci neľahké úlohy spočívajúce nielen v definovaní ich príčin, ale najmä v hľadaní vhodných nástrojov ich predchádzania. Cieľom príspevku je identifikovať vybrané schémy daňového práva, ktoré majú potenciál predchád ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Daňové úniky sú nielen fenoménom ale aj problémom doby, v ktorej žijeme. Cieľom príspevku síce nie je skúmanie ich foriem, príčin vzniku či dopadov na národné hospodárstvo, na úvod je však v záujme nastolenia východísk príspevku nutné aspoň ich stručné vymedzenie. Najvšeobecnejšie možno daňový únik vymedziť ako neplatenie daní v rozpore so zákonom[1] [2]. Táto definícia však nie je celkom výstižná, keďže všeobecne možno rozlišovať legálne daňové úniky a nelegálne daňové úniky. Kým v
Autor: Mgr. Ivana Vojníková
Zdroj: UPJŠ Košice
Kľúčové slová: daňové únikydaňový podvodopatrenia proti daňovým únikom
Abstrakt: Vývoj daňových príjmov štátneho rozpočtu je okrem optimálneho nastavenia daňovej legislatívy a efektivitou daňovej správy výrazným spôsobom podmienený daňovou disciplínou povinných subjektov. Podľa medializovaných odhadov Slovenská republika mohla strácať v dôsledku daňových podvodov a daňových únikov až vyše dvoch miliárd eur ročne. V snahe konsolidovať príjmovú stránku štátneho rozpočtu bolo postupne vo viacerých etapách prijatý značný počet opatrení za účelom zvýšiť daňové výnosy na dani z pridanej hodnoty a na dani z prímov, ktorých dopady je v súčasnom období možné zhodnotiť z krátkodobéh ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Dane charakterizuje viacero základných funkcií, no za tú primárnu a historicky najstaršiu treba považovať funkciu fiskálnu, ktorá spočíva v úlohe daní patriacich do daňovej sústavy konkrétneho štátu[1] [2] zabezpečiť dostatočné peňažné zdroje pre verejné rozpočty. V dejinnom vývoji inštitút daní nestagnoval a postupne sa začali zvýrazňovať aj iné funkcie daní, hlavne alokačná, stimulačná, kontrolná, alebo aj sociálna[3]. Aj keď sa teda nazeranie na dane a ich podstatu v priebehu dejí
Autor: Doc. JUDr. Soňa Kubincová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Cieľom príspevku je analýza existujúcej právnej úpravy týkajúcej sa povinnosti dotknutých (tretích) osôb poskytovať údaje správcovi dane a to za účelom zníženia potencionálnej možnosti daňových únikov na dani z príjmov. Súčasná právna ohľadne plnenia tejto povinnosti je veľmi vágna a v zásade často neuplatniteľná a teda aj nekontrolovateľná.

Úryvok z textu:
ÚVOD K napísaniu tohto príspevku ma inšpirovala skúsenosť, keď žalovaná strana v spore požadovala od žalobcu (ktorý v priebehu konania ukončil podnikanie) predloženie dôkazu o tom, či pri ukončení živnosti existovala žalovaná pohľadávka (nakoľko žalovaný predtým nárok žalobcu započítal na svoju pohľadávku), resp. aby súd vyžiadal stanovisko od správcu dane v tejto otázke. Išlo o nepriamy dôkaz o tom, že pohľadávka existovala v čase ukončenia podnikania. Prvostupňový súd vzhľadom na
Autor: Mgr. Monika Stojáková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Téma daňových únikov sa v súčasnosti čoraz viac objavuje v spoločnosti, a to jednak v praxi právnikov, daňových poradcov, ale mnohokrát aj medzi laickou verejnosťou prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Príspevok je venovaný téme daňových únikov, agresívnemu daňovému plánovaniu a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam zo strany daňových subjektov, ktoré úmyselne zatajujú podstatné skutočnosti týkajúce sa predmetu dane. Na začiatku príspevku rozoberieme pojem daňový únik a následne objasníme pojmy ako legálny daňový únik a nelegálny daňový únik. Ďalšia časť príspevku je zameraná na použí ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD V   úvode možno konštatovať, že daňové úniky sú tak „staré“ ako samotné dane.[1] Aj keď sú dane odsudzované väčšinou spoločnosti kvôli ich výškach, napriek tejto skutočnosti sú zavádzané každým štátom na napĺňanie štátnej pokladnice. S pojmom daňový únik sa stretávame v právnickej terminológii, ale taktiež mnohokrát je tento pojem používaný aj medzi laickou verejnosťou, a to hlavne prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Boj proti daňovým únikom, agresívnemu
Autor: Doc. JUDr. Mária Bujňáková CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zamýšľa nad aktuálnou úlohou štátov i nadštátnych celkov i úlohou a pôsobením práva ako takého v oblasti verejných financií a najmä v oblasti boja s daňovými únikmi. Poukazuje na skutočnosť, že pozitívny efekt môže priniesť len globálny prístup a umelé a často až neracionálne zotrvávanie na suverenite členských štátov či izolovaný prístup štátov nehľadiac na „spoločné dobro viacerých“ môže v tomto ohľade pôsobiť nanajvýš kontraproduktívne.

Úryvok z textu:
Motto: Prevencia býva vždy ďaleko lacnejšia a menej boľavejšia ako terapia ÚVOD   Tento svoj príspevok začínam možno netradične, ale práve pri štúdiu podkladov pre jeho prípravu som usúdila, že uvedená axióma platí v právnom a ekonomickom priestore rovnako ako v medicíne a aj v celom živote. Každé spoločenské zriadenie nutne vyžaduje určitú reguláciu, ktorá zabezpečí poriadok, systém, tento poriadok a systém bude udržiavať a zároveň garantuje aj rovnováhu spoločnosti.
MENU