Nájdené právne články pre výraz: daňový nedoplatok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 31

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

396 dokumentov
72 dokumentov
1832 dokumentov
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Mária Moskvičová
Univerzita: Prešovská univerzita v Prešove
Udalosť: Tradície a inovácie v súkromnom práve
Abstrakt: Daňové exekučné konanie je relatívne novým inštitútom daňového práva. Tento inštitút zaviedla do slovenského daňového zákonodarstva jedna z najvýznamnejších noviel zákona č 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov (v skrátenom názve)1 realizovaná zákonom č. 219/1999 Z. z. Rovnaké konštatovanie možno použiť aj o termíne daňová exekúcia, ktorý sme na Slovensku do 1. septembra 1999 nepoznali.

Úryvok z textu:
1.   K podstate daňového exekučného konania a daňovej exekúcie Daňové exekučné konanie je relatívne novým inštitútom daňového práva. Tento inštitút zaviedla do slovenského      daňového           zákonodarstva jedna z najvýznamnejších noviel zákona č 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov (v skrátenom názve)1 realizovaná zákonom č. 219/1999 Z. z. Rovnaké konštatovanie možno použiť aj o termíne
Autor: JUDr. Petra Bulejková
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V súčasnosti viac ako daňové preplatky rezonuje v spoločnosti oblasť vyberania daňových nedoplatkov. Aj keď na prvý pohľad sú daňové preplatky jednoduchou témou, bližším zameraním sa často zistí, že to tak nie je. Svedčia o tom aj časté súdne spory. Príspevok vo svojom priereze vymedzuje daňový preplatok a jeho použitie, lehoty na vrátenie daňového preplatku, vrátenie nadmerného odpočtu a spotrebnej dane a v neposlednom rade aj úrok z omeškania. Autorka sa v texte zaoberá aj otázkami, či je možné stotožňovať pojmy daňový preplatok a bezdôvodné obohatenie a či nárok na vrátenie preplatku vyluču ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematiku daňových preplatkov a daňových nedoplatkov upravuje tretia hlava štvrtej časti zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“). S použitím alebo prípadným vrátením daňového preplatku správcom dane úzko súvisí aj problematika vrátenia dane alebo vrátenia pomernej časti dane. Je však nutné poznamenať, že vrátenie dane nemožno stotožňovať s vrátením daňového preplat
Autor: Mgr. Petra Jakubeková
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Zamestnanec a právne aspekty jeho postavenia
Abstrakt: Článok analyzuje celý priebeh vymáhania daňového nedoplatku v daňovom exekučnom konaní zrážkami zo mzdy a z iných príjmov u zamestnanca. Cieľom článku bolo poukázať na zmenu právnej úpravy v daňovom procesnom práve v dôsledku rozsiahlej reformy daňovej a colnej správy, ktorej dôsledkom bolo prijatie nového daňového poriadku účinného od 1.1.2012. Autorka sa v článku zamerala najmä na výklad právnych inštitútov, porovnanie slovenskej a českej právnej úpravy a postup správcu dane a platiteľa mzdy v daňovej exekúcii zrážkami zo mzdy u zamestnanca.

Úryvok z textu:
Úvod Daňová exekúcia zrážkami zo mzdy a z iných príjmov je upravená ustanoveniami §§ 99 až 106 daňového poriadku. Je zaradená na prvé miesto medzi spôsobmi vykonávania daňovej exekúcie a považuje sa za najľahšie a najjednoduchšie dosiahnutie uhradenia daňového nedoplatku zamestnanca. Daňovú exekúciu zrážkami zo mzdy a z iných príjmov rozdeľujeme podľa predmetu exekúcie, ktorým môže byť mzda alebo iné príjmy. V prípade, že daňový dlžník má okrem nároku na mzdu, resp. plat aj nárok na iný p
Autor: JUDr. Tomáš Bardelčík
Univerzita: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá problematikou premlčania a preklúzie vybraných práv v daňovom konaní, s čiastočným akcentom na určité praktické špecifiká súvisiace so záložným právom zriadeným k majetku daňového dlžníka a jeho existenciou. V súčasnosti účinná právna úprava vyvoláva v naznačenom smere nemálo pochybností. Predmetom článku sú najmä úvahy autora nad osobitosťami premlčania práva vybrať a vymáhať daňový nedoplatok a ich súvisom so zrušením rozhodnutia správcu dane a zriadení záložného práva k majetku daňového dlžníka, nevynímajúc porovnanie s právnou úpravou daňového procesu, ktorá by sa ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Premlčanie a preklúzia predstavujú jedny zo základných inštitútov právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorých funkciou je viesť účastníkov právnych vzťahov k tomu, aby si svoje práva uplatnili včas a predpísaným spôsobom pred orgánom na to určeným. Účastníci právnych vzťahov, voči ktorým by prípadný nárok mohol byť uplatnený, by nemali byť v stave právnej neistoty po neprimerane dlhú dobu a naopak, oprávnení z týchto právnych vzťahov by nemali mať možnosť kedykoľvek, aj vo vzdialenej
Autor: Mgr. Michal Úradník
Udalosť: Aktuálne otázky územnej samosprávy v pomienkach SR
Abstrakt: Miestne dane predstavujú jeden z imanentných príjmov rozpočtu obce. Súčasne tvoria aj značnú časť daňových nedoplatkov fyzických osôb a právnických osôb. Na účely zrýchlenia výberu daňových nedoplatkov v rámci daňového exekuč- ného konania sa obce postupne zapájajú do kreovaného systému elektronickej komunikácie, ktorý im umožňuje rýchlu a efektívnu komunikáciu s bankami.

Úryvok z textu:
Úvod Vo vizibilite povinnosti obce ako dobrého správcu hospodáriaceho s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami sa v spojení s dikciou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej v texte len ako „zákon o obecnom zriadení“) dôvodne prezumuje stav, že obec bude vykonávať všetky úkony sme- rujúce k tomu, aby zabezpečila výkon samosprávnych činností, ako aj činností prenesených na samosprávu zo zákona. Inak povedané dôvodne sa oč
Autor: JUDr. Miroslav Štrkolec
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Právo – obchod - ekonomika
Abstrakt: Daňové právo nesporne vždy patrilo medzi odvetvia verejného práva, čo je výrazom tak historického ako aj súčasného významu daní ako rozhodujúceho príjmu verejných rozpočtov. Subsumpcia daňového práva pod právo verejné našla svoj odraz nielen v odbornej literatúre , ale aj v judikatúre štrasburských a domácich súdnych orgánov ochrany práva. Európsky súd pre ľudské práva v tejto súvislosti zvýraznil, že daňové záležitosti patria do tvrdého jadra výsad verejnej moci, a verejný charakter vzťahu medzi daňovým subjektom a správcom dane prevláda (Ferrazzini c. Taliansko, rozsudok z 12.júla 2001). Úst ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Daňové právo nesporne vždy patrilo medzi odvetvia verejného práva, čo je výrazom tak historického ako aj súčasného významu daní ako rozhodujúceho príjmu verejných rozpočtov. Subsumpcia daňového práva pod právo verejné našla svoj odraz nielen v odbornej literatúre[1], ale aj v judikatúre štrasburských a domácich súdnych orgánov ochrany práva. Európsky súd pre ľudské práva v tejto súvislosti zvýraznil, že daňové záležitosti patria do tvrdého jadra výsad verejnej moci, a verejný charakter vz
Autor: Mgr. Jozef Buday
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zaoberá analýzou vládnych koncepčných materiálov zameraných na boj s daňovými únikmi a vyhodnocuje implementáciu vybraných opatrení dotýkajúcich sa noriem obchodného práva. Zdá sa, že medzi jednotlivými koncepčnými materiálmi sú výrazné formálne aj obsahové rozdiely, materiály na seba nenadväzujú a nebudia dojem dôsledného ukotvenia v existujúcich odborných prácach. Opatrenia zavádzané v normách obchodného práva z väčšej časti predstavujú len zvýšenie administratívnej záťaže pre podnikateľov na Slovensku, pričom ich efekt na pokles miery daňových únikov je možné považovať za diskutab ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Vláda SR sa vo svojom Programovom vyhlásení vlády na roky 2012 až 2016 zaviazala účinne, nekompromisne a systematicky bojovať proti daňovým podvodom. V roku 2009 zverejnila Európska komisia informáciu o výške odhadovanej daňovej straty z príjmov na dani z pridanej hodnoty v roku 2006 v podmienkach Slovenskej republiky vo výške 1,3 mld. eur. V marci 2012 zverejnil Inštitút finančnej politiky MF SR „Odhad straty príjmov z DPH" v roku 2010 na úrovni 2,3 mld. eur, čo predstavuje 3,5% H
Autor: Mgr. Patrik Kukuľa
Udalosť: Finančné právo, daňové právo a správne právo v európskom priestore
Abstrakt: V predkladanom príspevku sa rozoberá právna úprava narábania s informáciami. Autor poukazuje na poskytovanie informácii pri správe daní. Pozornosť venuje základnému právu na súkromie a právu na informácie. Príspevok analyzuje vývoj a súčasnú právnu úpravu daňového tajomstva, zverejňovania zoznamov a poskytovania údajov podľa daňového poriadku v nadväznosti na zásadu neverejnosti v daňovom práve. Daňový poriadok autor prepája na hmotnoprávne daňové predpisy.

Úryvok z textu:
Úvod Správa daní je charakteristická určitými zásadami, ktoré sú aj v samotnej právnej úprave zakotvené. Pod pojmom správa daní zákonodarca v § 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) ustanovuje, že pôjde o „postup súvisiaci so správnym zistením dane a zabezpečením úhrady dane a ďalšie činnosti"[1] podľa daňového poriadku, prípadne iných osobitných zákonov. Postup po
Autor: JUDr. Štefan Šviderský
Udalosť: Magister Officiorum
Abstrakt: Autor sa v článku venuje jednému zo spôsobov núteného výkonu rozhodnutia, a to prikázaniu pohľadávky z účtu povinného v banke. Porovnáva ho s príkazom na výplatu z účtu v peňažnom ústave tak, ako je tento upravený v právnom poriadku Českej republiky[1]. Autorovým cieľom bolo poskytnúť prehľad zakotvenia tohto inštitútu v jednotlivých právnych predpisoch pomocou ich vzájomného porovnávania.

Úryvok z textu:
Nútený výkon správnych rozhodnutí sa uskutočňuje dvoma spôsobmi: -        správnou exekúciou vykonávanou správnym orgánom buď podľa ustanovení Správneho poriadku [2] alebo podľa ustanovení Daňového poriadku[3], ktorý upravuje daňovú a colnú exekúciu, alebo -        exekúciou vykonávanou súdnym exekútorom podľa ustanovení Exekučného poriadku[4]. Prikázanie pohľadávky z účtu v banke je jedným zo spôsobov v
Autor: Mgr. Radka Kolkusová LL.M. Eur.
Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V predloženom príspevku podrobnejšie charakterizujem a skúmam inštitút dočasného vykonávania zmlúv, ktorý je v medzinárodnom zmluvnom práve pomerne nový a má za úlohu riešiť niektoré nedostatky tradičnej praxe pri uzatváraní zmlúv. Pri analýze dočasného vykonávania zmlúv budem vychádzať najmä zo všeobecnej právnej úpravy zakotvenej vo Viedenskom dohovore o zmluvnom práve, a taktiež opíšem historický proces vývoja tohto inštitútu. V príspevku uvediem výhody dočasného vykonávania zmlúv a vytýčim teoretické, ako aj praktické problémy spájajúce sa s jeho uplatňovaním. Budem skúmať, či krajina môže ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 Úvod Podľa všeobecných zásad platí, že zmluvná strana musí vyjadriť súhlas s tým, že chce byť medzinárodnou zmluvou viazaná, ktorý je zvyčajne vyjadrený jednoduchým podpisom zmluvných strán. Signatárske strany musia následne ratifikovať zmluvu podľa všeobecných podmienok a postupov svojho vnútroštátneho právneho poriadku. Akonáhle bude medzinárodná zmluva takymto spôsbom ratifikovaná požadovaným počtom signatárskych štátov, nadobúda platnosť a s ňou aj spojené právne účinky. Z toho vypl
MENU