Nájdené právne články pre výraz: daňový podvod

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 72

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

621 dokumentov
99 dokumentov
2279 dokumentov
127 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Doc. JUDr. Mária Bujňáková CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zamýšľa nad aktuálnou úlohou štátov i nadštátnych celkov i úlohou a pôsobením práva ako takého v oblasti verejných financií a najmä v oblasti boja s daňovými únikmi. Poukazuje na skutočnosť, že pozitívny efekt môže priniesť len globálny prístup a umelé a často až neracionálne zotrvávanie na suverenite členských štátov či izolovaný prístup štátov nehľadiac na „spoločné dobro viacerých“ môže v tomto ohľade pôsobiť nanajvýš kontraproduktívne.

Úryvok z textu:
Motto: Prevencia býva vždy ďaleko lacnejšia a menej boľavejšia ako terapia ÚVOD   Tento svoj príspevok začínam možno netradične, ale práve pri štúdiu podkladov pre jeho prípravu som usúdila, že uvedená axióma platí v právnom a ekonomickom priestore rovnako ako v medicíne a aj v celom živote. Každé spoločenské zriadenie nutne vyžaduje určitú reguláciu, ktorá zabezpečí poriadok, systém, tento poriadok a systém bude udržiavať a zároveň garantuje aj rovnováhu spoločnosti.
Autor: Prof. JUDr. Vladimír Babčák CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok je zameraný na jeden z kľúčových problémov, s ktorým zápasí Európska únia najmä od okamihu harmonizácie nepriameho zdaňovania v rámci členských štátov. Týmto problémom je boj proti daňovým podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty. Daňové podvody sa prirodzene nevyhýbajú ani iným daniam, napríklad veľké daňové úniky možno zaznamenať nielen v oblasti spotrebných daní, ale najmä dane z príjmov. Najviac podvodov z hľadiska rozsahu negatívnych dôsledkov pre ekonomiku jednotlivých členských štátov však možno zaznamenať práve v oblasti DPH. Daňové podvody na DPH, s rozširujúcim sa ekonomi ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Svetová ekonomika a v skutočnosti všetky aspekty života na Zemi sú poznamenané globalizáciou, s ktorou sa jednotlivci, bežné obchodné firmy, ale i veľké nadnárodné spoločnosti v každodennom pôsobení stretávajú. Globalizácia preniká nielen do ekonomických vzťahov a väzieb, osobitne do svetového obchodu, ale ovplyvňuje aj sociálny život, kultúru, náboženstvo, šport, cestovanie, životný štýl, terorizmus atď. Globalizácii sa nevyhli ani daňové podvody a boj proti ním. Nie je to vša
Autor: JUDr. Jozef Sábo PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Tento článok sa zaoberá problematikou všeobecných pravidiel predchádzania daňovým únikom - GAAR. Problematika GAAR je priblížená ako vo všeobecnej rovine, tak aj z pohľadu slovenskej GAAR, ktorá je zakotvená v ust. § 3 ods. 6 Daňového poriadku. Autor článku navrhuje niekoľko zásadných zmien de lege ferenda v slovenskej GAAR v súlade modelovou GAAR odporúčanou Európskou komisiou pre členské štáty EU.

Úryvok z textu:
1.   DAŇOVÝ ÚNIK AKO POJEM - KRÁTKY ÚVOD Veľký problém v nazeraní na problematiku daňového úniku je daný rozdielmi v samotnom chápaní pojmu daňového úniku ako takého. V zahraničnej vedeckej spisbe, vo vzťahu k pojmu daňový únik, stojí popri sebe viacero pojmov, ktoré nemajú úplne presný a ustálený slovenský ekvivalent. Takto je možné hovoriť o daňovom úniku ako o „tax avoidance“ (do slovenčiny prekladaný ako legálny daňový únik [2]) alebo daňovom úniku ako „tax evasion“ (v
Autor: Mgr. Ivana Vojníková
Zdroj: UPJŠ Košice
Kľúčové slová: daňové únikydaňový podvodopatrenia proti daňovým únikom
Abstrakt: Vývoj daňových príjmov štátneho rozpočtu je okrem optimálneho nastavenia daňovej legislatívy a efektivitou daňovej správy výrazným spôsobom podmienený daňovou disciplínou povinných subjektov. Podľa medializovaných odhadov Slovenská republika mohla strácať v dôsledku daňových podvodov a daňových únikov až vyše dvoch miliárd eur ročne. V snahe konsolidovať príjmovú stránku štátneho rozpočtu bolo postupne vo viacerých etapách prijatý značný počet opatrení za účelom zvýšiť daňové výnosy na dani z pridanej hodnoty a na dani z prímov, ktorých dopady je v súčasnom období možné zhodnotiť z krátkodobéh ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Dane charakterizuje viacero základných funkcií, no za tú primárnu a historicky najstaršiu treba považovať funkciu fiskálnu, ktorá spočíva v úlohe daní patriacich do daňovej sústavy konkrétneho štátu[1] [2] zabezpečiť dostatočné peňažné zdroje pre verejné rozpočty. V dejinnom vývoji inštitút daní nestagnoval a postupne sa začali zvýrazňovať aj iné funkcie daní, hlavne alokačná, stimulačná, kontrolná, alebo aj sociálna[3]. Aj keď sa teda nazeranie na dane a ich podstatu v priebehu dejí
Autor: Mgr. Andrea Koroncziová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Kľúčové slová: daňový únikdaňový podvodzmena systému DPHvýber daní
Abstrakt: Problematika daňových podvodov a únikov sa najčastejšie spája s krajinami označovanými ako daňové raje, ktoré nespolupracujú s bankami, daňovými, justičnými orgánmi iných štátov, čím zabraňujú účinnej výmene informácií, ktorej absencia je živnou pôdou pre uskutočňovanie daňových podvodov a únikov. Uvedené nebezpečenstvo si uvedomuje aj Európske Únia, ktorá kvôli týmto skutočnostiam ročne prichádza o miliardy EUR, a ktorá prijímaním rozličných opatrení a relevantných právnych dokumentov sa snaží bojovať proti tomuto nielen európskemu, ale aj celosvetovému problému.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD DAŇOVÉ RAJE AKO PRIESTOR PRE DAŇOVÉ ÚNIKY A PODVODY Z pomedzi mnoho definícií daňového úniku možno, ako najvhodnejšiu použiť tú, ktorú Európska komisia použila vo svojom Oznámení Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Opisuje daňový únik ako „vyslovene umelé konštrukcie, ktorých cieľom je obísť uplatnenie právnych predpisov dotknutého členského štátu.“ Zníženie daňového zaťaženia na čo najnižšiu mieru je oprávnenou úvahou spoločností, ale le
Autor: prof. JUDr. Jozef Čentéš PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V predkladanom príspevku sa autori venujú vývoju právnej úpravy trestnoprávneho postihu neoprávneného uplatnenia nároku na vrátenie dane z pridanej hodnoty v Trestnom zákone Slovenskej republiky. Osobitnú pozornosť venujú súčasnej právnej úprave, ako aj aplikačným problémom v trestnom konaní. Zároveň vyjadrujú námety na zmeny v Trestnom zákone pro futuro.

Úryvok z textu:
I. ÚVOD Vážny problém v podmienkach Slovenskej republiky predstavuje dlhodobo nízky výber dane z pridanej hodnoty (ďalej len ,,DPH“). Na druhej strane pozitívne hodnotíme, že príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z DPH v posledných troch rokoch zaznamenali priaznivý vývoj. V roku 2013 medziročne vzrástli o 9,9% čo predstavuje nárast o 428 mil. eur, v roku 2014 bol nárast príjmov na úrovni 3,9% v hodnotovom vyjadrení vo výške 185 mil. eur. Odhadovaný výnos k 31.12.2015 je vo výške
Autor: doc. JUDr. Simona Ferenčíková PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá prečinom daňového podvodu, ktorý je zaradený medzi daňové trestné činy. Analyzuje znaky základnej skutkovej podstaty daného trestného činu, ako aj podstatu protiprávneho konania, ktoré túto skutkovú podstatu napĺňa. V závere poukazuje na problém aplikačnej praxe, ktorý súvisí s naplnením znakov skutkovej podstaty prečinu daňového podvodu v kontexte možnosti aplikácie pokračovacieho a hromadného trestného činu.

Úryvok z textu:
ÚVOD V piatej hlave osobitnej časti Trestného zákona sú upravené skutkové podstaty trestných činov, ktoré poskytujú ochranu predovšetkým hospodárskym záujmom Slovenskej republiky. Ochrana hospodárskych záujmov je však upravená aj v ďalších ustanoveniach Trestného zákona, predovšetkým v jeho štvrtej hlave osobitnej časti, upravujúcich trestné činy proti majetku. Spoločenské vzťahy v oblasti ekonomiky je nevyhnutné istým spôsobom riadiť - regulovať, pričom súčasťou takéhoto riad
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Informácia o významnom rozhodnutí Veľkého senátu Európskeho súdu pre ľudské práva ohľadne zásady ne bis in idem v daňových veciach

Úryvok z textu:
Roz­su­dok Veľ­ké­ho se­ná­tu Európ­ske­ho sú­du pre ľud­ské prá­va vo ve­ci A. a B. v Nór­sko – sťaž­nosť č. 29758/11 a 24130/11 zo dňa 15.11.2016 Európ­sky súd pre ľud­ské prá­va vy­nie­sol dňa 15.11.2016 roz­hod­nu­tie, kto­ré je ozna­čo­va­né za pre­lo­mo­vé oh­ľad­ne vý­kla­du zá­sa­dy ne bis in idem pri da­ňo­vých tres­tných či­noch s tým, že ide aj o ur­či­tú zme­nu v do­te­raj­šej roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti toh­to sú­du. To­to roz­hod­nu­tie vy­vo­la­lo po­mer­ne veľ­ký roz­ruch
Autor: JUDr. PhDr. Ing. Mgr. Bystrík Vidašič
Zdroj: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Abstrakt: Predkladaná štúdia sa zaoberá problematikou daňových únikov a daňových podvodov v rámci Európskej únie a Slovenskej republiky. V prvej časti sa štúdia zaoberá teoretickým vymedzením pojmov súvisiacich s daňovými únikmi a daňovými podvodmi. V ďalšej časti štúdia pojednáva o základných nástrojoch medzinárodnej spolupráce v rámci Európskej únie, ktoré slúžia na elimináciu zneužívania daňového systému. V poslednej časti sa autor zameriava na aktuálne iniciatívy slúžiace na boj proti daňovým únikom a daňovým podvodom v Slovenskej republike.

Úryvok z textu:
Úvod Proces stotožnenia sa s platením spravodlivých daní objektívne trvá celé desaťročia, pričom narušiť ho môže akýkoľvek nevhodný podnet zo strany negatívnej alokácie daní. Daňovník by sa zrejme dobrovoľne stotožnil s makroekonomickou zmysluplnosťou platenia daní, ak by nebol konfrontovaný s často sa vyskytujúcimi negatívnymi spoločenskými javmi a praktikami ako sú korupcia, fungovanie tieňovej ekonomiky, narastajúce rozdiely v životnej úrovni jednotlivých príjmových skupín obyvate
Autor: Doc. JUDr. Soňa Kubincová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Už v rímskom práve platilo: „Ubi ius incertum, ibi ius nullum“ (Kde je právo neurčité, tam niet práva). V súčasnosti v rámci kontinentálneho právneho systému, a teda aj v Slovenskej republike, by bolo možné právo charakterizovať ako systém všeobecne záväzných právnych noriem, ktoré štát prostredníctvom subjektov tvorby práva vytvára a vydáva vo vopred určenej forme. Situácia v tvorbe práva na Slovensku, najmä čo sa týka prehľadnosti a zrozumiteľnosti prijímaných zákonov finančného práva a daňového práva, nie je dobrá. V poslednom období rezonuje v médiách snaha vlády Slovenskej republiky boj ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Už v rímskom práve platilo: „Ubi ius incertum, ibi ius nullum“ (Kde je právo neurčité, tam niet práva). V súčasnosti v rámci kontinentálneho právneho systému, a teda aj v Slovenskej republike, by bolo možné právo charakterizovať ako systém všeobecne záväzných právnych noriem, ktoré štát prostredníctvom subjektov tvorby práva vytvára a vydáva vo vopred určenej forme.[1] Situácia v tvorbe práva na Slovensku, najmä čo sa týka prehľadnosti a zrozumiteľnosti prijímaných zákonov finančného práv
MENU