Nájdené právne články pre výraz: daňový preplatok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

197 dokumentov
24 dokumentov
515 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Petra Bulejková
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V súčasnosti viac ako daňové preplatky rezonuje v spoločnosti oblasť vyberania daňových nedoplatkov. Aj keď na prvý pohľad sú daňové preplatky jednoduchou témou, bližším zameraním sa často zistí, že to tak nie je. Svedčia o tom aj časté súdne spory. Príspevok vo svojom priereze vymedzuje daňový preplatok a jeho použitie, lehoty na vrátenie daňového preplatku, vrátenie nadmerného odpočtu a spotrebnej dane a v neposlednom rade aj úrok z omeškania. Autorka sa v texte zaoberá aj otázkami, či je možné stotožňovať pojmy daňový preplatok a bezdôvodné obohatenie a či nárok na vrátenie preplatku vyluču ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematiku daňových preplatkov a daňových nedoplatkov upravuje tretia hlava štvrtej časti zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“). S použitím alebo prípadným vrátením daňového preplatku správcom dane úzko súvisí aj problematika vrátenia dane alebo vrátenia pomernej časti dane. Je však nutné poznamenať, že vrátenie dane nemožno stotožňovať s vrátením daňového preplat
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Platí pravidlo, že refundácia dane má prednosť pred uplatnením odpočítania dane, ak sú naplnené podmienky refundácie v ustanovení zákona (§ 55a). V tomto prípade sa teda do výnimiek rozšíri okruh o prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH (tuzemský reverse charge), kedy sa poskytnutie služby s takýmto prenosom nebude považovať za porušenie refundačnej podmienky a zahraničná osoba bude nárokovať odpočítanie dane cez refundačný systém.

Úryvok z textu:
Zákon bol novelizovaný zákonom č. 297/2016 Z. z. a 298/2016 Z. z. Týka sa nasledujúcich oblastí: 1. Zmeny vo vzťahu práva na odpočítanie dane u zahraničných osôb ( § 49 a § 55a): Platí pravidlo, že refundácia dane má prednosť pred uplatnením odpočítania dane, ak sú naplnené podmienky refundácie v ustanovení zákona (§ 55a). V tomto prípade sa teda do výnimiek rozšíri okruh o prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH (tuzemský reverse charge), kedy sa poskytnutie služb
Autor: doc. JUDr. Simona Ferenčíková PhD.
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá prečinom daňového podvodu, ktorý je zaradený medzi daňové trestné činy. Analyzuje znaky základnej skutkovej podstaty daného trestného činu, ako aj podstatu protiprávneho konania, ktoré túto skutkovú podstatu napĺňa. V závere poukazuje na problém aplikačnej praxe, ktorý súvisí s naplnením znakov skutkovej podstaty prečinu daňového podvodu v kontexte možnosti aplikácie pokračovacieho a hromadného trestného činu.

Úryvok z textu:
ÚVOD V piatej hlave osobitnej časti Trestného zákona sú upravené skutkové podstaty trestných činov, ktoré poskytujú ochranu predovšetkým hospodárskym záujmom Slovenskej republiky. Ochrana hospodárskych záujmov je však upravená aj v ďalších ustanoveniach Trestného zákona, predovšetkým v jeho štvrtej hlave osobitnej časti, upravujúcich trestné činy proti majetku. Spoločenské vzťahy v oblasti ekonomiky je nevyhnutné istým spôsobom riadiť - regulovať, pričom súčasťou takéhoto riad
Autor: JUDr. Natália Hangáčová
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Zánikom trestnosti činu, t.j. splnením podmienok ustanovených v T restnom zákone zaniká povinnosť aj právo štátu páchateľa trestného činu potrestať, čím sa páchateľ vyhne uloženiu sankcie za už dokonaný trestný čin. Dôvody zániku trestnosti nastávajú po spáchaní trestného činu. Účinná ľútosť je jedným z inštitútov spôsobujúcich zánik trestnosti činu. Využitie účinnej ľútosti pri trestných činoch daňových patrí v neposlednej rade medzi aktuálne témy vzbudzujúce pozornosť odborníkov, médií ale i občanov. Inštitút účinnej ľútosti vplyvom novelizácií Trestného zákona prešiel mnohými zmenami. Máme ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Dane predstavujú jeden z najdôležitejších príjmov štátnych rozpočtov štátov. Prostredníctvom daní sú financované verejné služby, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zabezpečenie vzdelania, rozvoj kultúry a iných oblastí verejného života. Daň je pravidelná, vynútiteľná, zákonom určená, nenávratná platba do štátneho rozpočtu, s ktorou nie je každý subjekt stotožnený, a to napríklad z dôvodu odlišného pohľadu na účel využitia vyzbieraných daní, t.j. nesúhlasu s redistribúciou vyzbie
Autor:
Univerzita: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Odborníci pôsobiaci na platforme UčPS v pripravili pre športovú verejnosť rešerš opatrení COVID-19 pre oblasť pracovného práva a výber opatrení vo finančnej oblasti. Z analýzy všeobecných opatrení vo vzťahu k oblasti športu vyplýva, že v dôsledku špecifík športu, ktoré sú jednak dôsledkom jeho osobitosti, ale aj nedostatkov platnej právnej úpravy, za čo nenesú zodpovednosť športové kluby, tréneri a ani športovci, bude potrebné navrhnúť a prijať ďalšie zmeny právnej úpravy, ktoré významnejšie zahrnú do pomocných opatrení aj dotknuté subjekty v oblasti športu.

Úryvok z textu:
Odborníci pôsobiaci na platforme UčPS v pripravili pre športovú verejnosť rešerš opatrení COVID-19 pre oblasť pracovného práva a výber opatrení vo finančnej oblasti.  Z analýzy všeobecných opatrení vo vzťahu k oblasti športu vyplýva, že v dôsledku špecifík športu, ktoré sú jednak dôsledkom jeho osobitosti, ale aj nedostatkov platnej právnej úpravy, za čo nenesú zodpovednosť športové kluby, tréneri a ani športovci, bude potrebné navrhnúť a prijať ďalšie zmeny právnej úpravy, ktor
Autor: Doc. JUDr. Soňa Kubincová PhD.
Udalosť: Finančné právo, daňové právo a správne právo v európskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vybranými ustanoveniami Da ového poriadku a to všetko s porovnaním právnej úpravy vSprávnom poriadku. Cie om autorky je nielen porovnanie právnej úpravy zásad konania, pôsobnosti a niektorých inštitútov pod a týchto zákonov, ale aj vyvodenie záverov oh adne aplikácie Da ového poriadku a Správneho poriadku, poukázanie na niektoré rozdiely v jednotlivých kódexoch, na prípadné nedostatky a najmä na charakter jednotlivých konaní.

Úryvok z textu:
    Úvod Z historického hľadiska finančné právo a správne právo sa č asto prelínali a to nielen v oblasti vedy ale aj v oblasti výučby na právnických fakultách2. Súčasťou finančného práva  bolo dlhodobo aj daňové právo. Finančné právo aj v oblasti teórie práva si získalo postavenie samostatného odvetvia právneho poriadku Slovenskej
Autor: Mgr. Patrik Kukuľa
Udalosť: Finančné právo, daňové právo a správne právo v európskom priestore
Abstrakt: V predkladanom príspevku sa rozoberá právna úprava narábania s informáciami. Autor poukazuje na poskytovanie informácii pri správe daní. Pozornosť venuje základnému právu na súkromie a právu na informácie. Príspevok analyzuje vývoj a súčasnú právnu úpravu daňového tajomstva, zverejňovania zoznamov a poskytovania údajov podľa daňového poriadku v nadväznosti na zásadu neverejnosti v daňovom práve. Daňový poriadok autor prepája na hmotnoprávne daňové predpisy.

Úryvok z textu:
Úvod Správa daní je charakteristická určitými zásadami, ktoré sú aj v samotnej právnej úprave zakotvené. Pod pojmom správa daní zákonodarca v § 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) ustanovuje, že pôjde o „postup súvisiaci so správnym zistením dane a zabezpečením úhrady dane a ďalšie činnosti"[1] podľa daňového poriadku, prípadne iných osobitných zákonov. Postup po
MENU