Nájdené právne články pre výraz: delikt

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 433

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2640 dokumentov
505 dokumentov
6138 dokumentov
109 dokumentov
35 dokumentov
31 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Viktor Pančišin
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Rímske právo rozoznávalo dve veľké skupiny protiprávnych konaní - verejné trestné činy (crimina publica) a súkromné delikty (delicta privata). Súkromné delikty sa vnútorne diferencovali na civilné a prétorské. Civilné súkromné delikty tvorili krádež (furtum), protiprávne poškodenie cudzej veci (damnum iniuria datum), urážka (iniuria, contumelia) a lúpež (rapina). My sa zameriame iba na jeden z nich, konkrétne na furtum. Možno ju charakterizovať ako protiprávne konanie osoby, na základe ktorej došlo k odcudzeniu alebo inému protiprávnemu pôsobeniu na cudziu hnuteľnú vec za účelom zisku a to bez ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY Contrectatio ako jeden zo základných prvkov civilného deliktu krádeže pozorujeme v jej základnej definícií vymedzenej v Paul D 47.2.1.3 Furtum est contrectatio rei fraudulosa lucri faciendi gratia vel ipsius rei vel etiam usus eius possessionisve.. „Krádežou je zlomyseľné odcudzenie veci so ziskuchtivým úmyslom, a to či už veci samej, alebo aj jej užívania alebo držby“. Vo svojej podstate resp. textovom vymedzení v paragrafe Paul D 47.2.1.3 vyžadovalo nav
Autor: JUDr. Tomáš Cibuľa LL.M.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Trestné právo obsahuje inštitút účinnej ľútosti, ktorý je možné uplatniť pri trestnom čine skrátenia dane a poistného, nie však pri trestnom čine daňového podvodu, ktorý je špeciálnym trestným činom k skráteniu dane a poistného. Cieľom tohto príspevku je poukázať na skutočnosť, že faktické konania vedúce k spáchaniu oboch trestných činov môžu byť rovnaké, avšak konečná kvalifikácia tohto konania ako trestného činu daňového podvodu resp. skrátenia dane a poistného, a teda (ne)možnosť uplatniť účinnú ľútosť, závisia od úplne iných o ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  ÚVOD – RELEVANTNÉ PRÁVNE PREDPISY Daňové trestné činy1, účinná ľútosť Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej len „Trestný zákon“) definuje viacero daňových trestných činov, a to najmä: a)  trestný čin skrátenia dane a poistného v zmysle § 276 ods. 1 Trestného zákona, cit.: „Kto v malom rozsahu skráti daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspev
Autor: JUDr. Mária Havelková PhD.
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Zatiaľ čo v predchádzajúcej kapitole som po teoretickej stránke vymedzila správne trestanie, jednotlivé druhy správnych deliktov a vplyv aktov Rady Európy na ukladanie sankcií za správne delikty a taktiež som upozornila na potrebu analogického použitia ustanovení trestného práva v správnom trestaní, predmetom tejto kapitoly je poukázanie na konkrétne inštitúty trestného práva a problémy ich aplikácie v správnom trestaní. Vzhľadom na rozsah tejto práce som sa rozhodla analyzovať tri inštitúty a to pokračovací delikt, zahladenie deliktu a inštitút účinnej ľútosti, ktoré považujem za exemplárne p ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
2 VYBRANÉ PRAKTICKÉ PROBLÉMY ANALOGICKÉHO POUŽITIA PREDPISOV TRESTNÉHO PRÁVA V OBLASTI SPRÁVNEHO TRESTANIA Zatiaľ čo v predchádzajúcej kapitole som po teoretickej stránke vymedzila správne trestanie, jednotlivé druhy správnych deliktov a vplyv aktov Rady Európy na ukladanie sankcií za správne delikty a taktiež som upozornila na potrebu analogického použitia ustanovení trestného práva v správnom trestaní, predmetom tejto kapitoly je poukázanie na konkrétne inštitúty trestného práva a probl
Autor: Mgr. Romana Červienková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Zákaz užívania dopingových látok vychádza z medzinárodných záväzkov, ku ktorých dodržiavaniu sa zaviazala aj Slovenská republika. Obsah príspevku má čitateľa oboznámiť s právnou úpravou boja proti dopingu na národnej a medzinárodnej úrovni so zameraním na trestnoprávnu zodpovednosť. Dopingový delikt a jeho disciplinárny postih upravuje v Slovenskej republike zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príspevok sa detailnejšie zameriava na platné skutkové podstaty trestných činov, ktoré možno aplikovať na porušeni ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Doping, rozšírený vo všetkých druhoch športu, môžeme charakterizovať ako používanie zakázaných farmakologických látok a nedovolených metód športovcami, ktorí sa takýmto nekalým spôsobom snažia ovplyvniť výsledok športovej súťaže, a tým ohrozujú férovú hru. Takáto prehnaná snaha športovcov o prekonávanie najlepších výkonov a o dosiahnutie víťazstva častokrát ohrozuje ich zdravie a život. S dopingom sa stretávame na všetkých športových úrovniach a vo väčšej, či menšej miere takmer u
Autor: JUDr. Ing. Branislav Cepek PhD.
Zdroj: Paneurópska vysoká škola
Abstrakt: Článok sa zaoberá jedným z najdôležitejších a najnovších problémov súčasného práva členských štátov a EÚ v oblasti životného prostredia, čo je trestná zodpovednosť za životné prostredie ako nástroj presadzovania ochrany životného prostredia. Environmentálne právo môže byť rozdelené na dva základné druhy environmentálnej zodpovednosti za škodu na životnom prostredí a zodpovednosť za škodu. Zodpovednosť za škody na životnom prostredí je rozdelená na občianskoprávnu zodpovednosť za škodu, ako aj zodpovednosť verejnosti za ekologické škody. Z ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  ÚVOD V environmentálnom práve rozlišujeme dva základné druhy právnej zodpovednosti - zodpovednosť za straty v životnom prostredí a deliktuálnu zodpovednosť. Zodpovednosť za straty v životnom prostredí sa ďalej delí na zodpovednosť za škody a zodpovednosť za ekologickú ujmu. Osobitným prípadom je zodpovednosť za staré záťaže. Deliktuálnu zodpovednosť následne delíme na zodpovednosť trestnoprávnu a zodpovednosť administratívnop
Autor: doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá súčasným stavom právnej úpravy správneho trestania v podmienkach SR, komparuje ju s českou právnou úpravou a analyzuje jej súlad s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva.

Úryvok z textu:
  ÚVOD Úprava správneho trestania je v súčasnosti čiastočne kodifikovaná vo forme zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej aj ako „ slovenský zákon o priestupkoch“), v ktorom je obsiahnuté priestupkové právo hmotné tak vo forme legálneho vymedzenia všeobecných inštitútov, ako sú pôsobnosť zákona, príslušnosť správneho orgánu, zodpovednosť za priestupok, okolnosti vylučujúce protiprávnosť atď. Druhá časť upravuje niektor
Autor: Bc. Dušan Rybovič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Objektívna zodpovednosť v našom poriadku rozhodne nie je novým inštitútom. Bežne sa vyskytuje pri správnych deliktoch a to správnych deliktoch právnických osôb a fyzických osôb –podnikateľoch, pričom porušenia zákona „bežným“ občanom sú označené ako priestupky. Toto delenie koniec koncov rešpektoval aj samotný zákon. Oddelenie správnych deliktov od priestupkov a okruhu zodpovedných osôb má bezpochyby svoj zmysel. Prioritou zákona o priestupkoch je predsa v prvom rade vplývať na priestupcu a sankcia je druhoradá.

Úryvok z textu:
Dôvodov na napísanie tohto článku máme niekoľko. V čase, kedy vznikal pôvodný článok „Quo vadis, priestupok?“ sme sa mohli vyjadriť len k legislatívnemu zámeru objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla, ktoré Ministerstvo vnútra SR vyjadrilo len prostredníctvom médií. V súčasnosti máme k dispozícii už platný zákon č. 68/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ď
Autor: JUDr. Blažena Antalová CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Jedným zo súkromných deliktov v rímskom práve b olo protiprávne p oškodenie cudzej veci (damnum iniuria dat um), upravené v plebiscite lex Aquilia. Samotné poškodenie cudzieho majetku ešte neznamenalo splnenie predpokladov zo dpovednosti za uvedený delikt a tým aj aplikovateľnosť Akviliovho zákona. Aby páchateľ bol zodpovedný, musel (okrem iného) spôsobiť škodu protiprávne (iniuria) a zároveň ju aj zaviniť.

Úryvok z textu:
Jedným zo súkromných deliktov v rímskom práve b olo protiprávne p oškodenie cudzej veci (damnum iniuria dat um), upravené v plebiscite lex Aquilia. Samotné poškodenie cudzieho majetku ešte neznamenalo splnenie predpokladov zo dpovednosti za uvedený delikt a tým aj aplikovateľnosť Akviliovho zákona. Aby páchateľ bol zodpovedný, musel (okrem iného) spôsobiť škodu protiprávne (iniuria) a zároveň ju aj zaviniť. 1. Iniuria Pojem iniuria možno chápať v zmysle rímskeho p ráva dvojzmyse
Autor: Bc. Dušan Rybovič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Autor sa v článku zaoberá novelou zákona o cestnej premávke, ktorá týmto zavádza nový inštitút objektívnej zodpovednosti ako správneho deliktu. Autor zároveň poukazuje aj na ďalšie zmeny, ktoré uvedená novela zavádza. V ďalšej časti autor upozorňuje na možné aplikačné problémy konkrétnej právnej úpravy a poukazuje najmä na judikatúru súdov, ktorá osobám v konaní o správnom delikte poskytuje ochranu obdobnú ako v konaní o priestupku ako aj poukazuje na problematiku fixných sadzieb pokút a ďalších problémov, ktoré uvedená novela prináša.

Úryvok z textu:
Dôvodov na napísanie tohto článku máme niekoľko. V čase, kedy vznikal pôvodný článok „Quo vadis, priestupok?“ sme sa mohli vyjadriť len k legislatívnemu zámeru objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla, ktoré Ministerstvo vnútra SR vyjadrilo len prostredníctvom médií. V súčasnosti máme k dispozícii už platný zákon č. 68/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ď
Autor: prof. JUDr. Katarína Tóthová DrSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autorka poukazuje na praktický problém informatizácie vo verejnej správe na úseku povinnosti platiť diaľničnú známku. Ak sa do diaľničného systému dostane nesprávny údaj (informatizácia), platné právo neobsahuje algoritmus pre nápravu tejto nesprávnosti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Významnou časťou rozhodovacích procesov v štátnej správe sú aplikačné rozhodovacie procesy. V rámci racionalizácie štátnej správy[2] ako samostatnej štátomocenskej aktivity má významný podiel informatizácia, digitalizácia, resp. zavádzanie informačnej technológie do tejto aktivity. Sú to okrem iného rôzne registre právnických skutočností, z ktorých správne orgány[3] čerpajú podklady pre svoju rozhodovaciu aktivitu.
MENU