Nájdené právne články pre výraz: deliktuálna zodpovednosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

27 dokumentov
4 dokumenty
51 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Róbert Ružička
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Biodiverzita predstavuje mimoriadnu rozmanitosť ekosystémov, biotopov a druhov, ktoré nás obklopujú. Poskytuje nám potravu, čerstvú vodu a čistý vzduch, prístrešie a liečivá, zmierňuje prírodné katastrofy, skazy spôsobené škodcami a ochorenia a prispieva k regulovaniu podnebia. Biodiverzita teda tvorí náš prírodný kapitál, pričom poskytuje ekosystémové služby, ktoré podporujú naše hospodárstvo. S ohľadom na narastajúci význam biodiverzity je preto stále viac a viac aktuálne vhodné nastavenie právneho systému deliktuálnej zodpovednosti za správne a súdne delikty na úseku ochrany tejto zložky ži ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I.        Príroda a biodiverzita Pojem biodiverzita zahŕňa rôznorodosť živých foriem na všetkých úrovniach od genetickej rozmanitosti v rámci určitého druhu, cez druhovú rozmanitosť všetkých rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, po rozmanitosť spoločenstiev organizmov v ekosystémoch. Uvedomujúc si závislosť ľudskej civilizácie od živých zložiek prostredia a hrozbu, ktorú môže neuvážené využívanie živej prírody predstavovať, sa svet dohodol na nevy
Autor: JUDr. Zuzana Kiselyová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Predmetom príspevku je analýza súčasnej právnej úpravy prechodu deliktuálnej zodpovednosti právnických osob so zameraním sa na súvisiacu európsku a vnútroštátnu judikatúru. Autorka na základe uvedenej judikatúry vyjadruje svoje návrhy de lege ferenda prípadnej úpravy prechodu deliktuálnej zodpovednosti právnických osôb v oblasti správneho trestania v podmienkach Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zodpovednosť za správne delikty je možné uplatniť iba vtedy, ak sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky. Dôvodom zániku zodpovednosti sú okolnosti, ktoré nastali po spáchaní správneho deliktu. Ak nastanú dôvody zániku zodpovednosti, zaniká zodpovednostný právny vzťah medzi subjektom verejnej správy (najčastejšie štátom) a páchateľom a zaniká raz a na vždy právo príslušného subjektu uložiť páchateľovi správny trest a povinnosť páchateľa tento trest strpieť. Zákony upravujúce i
Autor: doc. JUDr. Kristián Csach PhD., LL.M.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Rekodifkácia slovenského súkromného práva hmotného je, ako sa zdá, nikdy nekončiaci proces výmen predsedov rekodifikačných komisií, zúčastnených osôb a obsadení, termínov, legislatívnych zámerov, opakovanom otváraní akože koncepčných otázok a neverejných výstupov. V záujme vyvolať odbornú diskusiu o možných podobách novej právnej úpravy predkladáme návrh všeobecného režimu právnických osôb, ktorý by mohol fungovať aj ako lex generalis úpravy obchodných spoločností. Proces rekodifikácie nie je len procesom kodifikačného charakteru, vytvorením akejsi systematizovanej verzie súčasného práva očis ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Rekodifkácia slovenského súkromného práva hmotného je, ako sa zdá, nikdy nekončiaci proces výmen predsedov rekodifikačných komisií, zúčastnených osôb a obsadení, termínov, legislatívnych zámerov, opakovanom otváraní akože koncepčných otázok a neverejných výstupov. V záujme vyvolať odbornú diskusiu o možných podobách novej právnej úpravy predkladáme návrh všeobecného režimu právnických osôb, ktorý by mohol fungovať aj ako lex generalis úpravy obchodných spoločností. Proces
Autor: Mgr. et Mgr. Lilla Garayová
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Pojem zodpovednosť možno vo všeobecnej rovine vymedziť ako nevyhnutnosť subjektu zodpovedať za svoje protiprávne konanie, niesť dôsledky svojho konania. Právnou zodpovednosťou všeobecne rozumieme uplatnenie nepriaznivých sankcií stanovených právnou normou voči tomu, kto túto právnu normu porušil. Pri ochrane životného prostredia sa stretávame s rôznymi formami právnej zodpovednosti. Sú to: občianskoprávna zodpovednosť, administratívnoprávna zodpovednosť, ekologická zodpovednosť a trestnoprávna zodpovednosť. Kým následkom uplatnenia občianskoprávnej zodpovednosti je spravidla povinnosť narušite ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Priaznivé životné prostredie je základnou podmienkou existencie života. Zem je jedinou planétou Slnečnej sústavy, na ktorej existujú vhodné životné podmienky pre ľudskú existenciu. Kým vyše štyri miliardy rokov tieto podmienky ohrozovali výnimočne len kozmické objekty, v posledných storočiach sa objavilo oveľa závažnejšia hrozba – človek. Vďaka ľudskej činnosti bolo nenávratne zničených mnoho biotopov a vyhynulo veľké množstvo druhov zvierat a rastlín. S plynúcim časom si však samotn
Autor: doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Predložený príspevok skúma detailnejšie rozmery deliktuálneho práva vo všeobecnosti a deliktuálneho práva v Slovenskej republike. Poskytuje základné atribúty témy v kontexte verejných, resp. verejnoprávnych a súkromných, resp. súkromnoprávnych deliktov. V tomto kontexte skúma najmä právnu úpravu tzv. torts, ktoré existujú v krajinách patriacich do angloamerickej právnej kultúry. V druhej časti príspevku poskytuje autor aspoň orientačný úvod do vybraných elementov priestupkového práva v niektorých krajinách Európskej únie. Poukazuje pritom najmä na skutočnosť, že priestupky sú v rôznych krajiná ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
DELIKTUÁLNE PRÁVO AKO POJEM Protiprávne konanie fyzických a právnických osôb je v podmienkach Slovenskej republiky štandardne vnímané ako oddelená agenda samostatných právnych odvetví, do ktorých predmetu patria aj príslušné delikty. Táto koncepcia platí aj pre právny poriadok Slovenskej republiky, ktorý dlhodobo deliktuálne právo vníma cez prizmu práva verejného, a preto sa často špecifikácia/označenie deliktuálneho práva na právo verejné v praxi ani teórii neaplikuje, dokonca sa takéto
Autor: doc. JUDr. Kristián Csach PhD., LL.M.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Dnešná doba nepraje teoretickým konceptom a preosieva myšlienkové dedičstvo dôb predošlých. Hurdík mohol ešte vo vývoji súkromného práva identifikovať jeho tri inštitucionálne piliere, a to zmluvu, vlastníctvo a zodpovednosť. Gilmore pochovával zmluvu,3 Havel dnes hrozí ortieľom smrti nad vlastníctvom4 a tak sa zdá, že jediné, čo nám ostáva, je zodpovednosť. Aj tu sa pritom ozývajú hlasy, spochybňujúce základné rozlišovanie na zmluvnú a mimozmluvnú zodpovednosť.5 Na tomto fóre predkladáme iba určitý náčrt. Každý náčrt si žiada zjednodušenie, a preto bude aj nasledovný výklad o detaily ochudob ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Dnešná doba nepraje teoretickým konceptom a preosieva myšlienkové dedičstvo dôb predošlých. Hurdík mohol ešte vo vývoji súkromného práva identifikovať jeho tri inštitucionálne piliere, a to zmluvu, vlastníctvo a zodpovednosť[1] [2] [3] [4] [5] Gilmore pochovával zmluvu,3 Havel dnes hrozí ortieľom smrti nad vlastníctvom4 a tak sa zdá, že jediné, čo nám ostáva, je zodpovednosť. Aj tu sa pritom ozývajú hlasy, spochybňujúce základné rozlišovanie na zmluvnú a mimozmluvn
Autor: Mgr. et Mgr. Zuzana Medelská Tkáčová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Históriu trestnej zodpovednosti právnických osôb je potrebné vnímať z viacerých hľadísk. Predovšetkým je potrebné ju vnímať odlišne vzhľadom na anglosaský typ právnej kultúra a kontinentálny typ právnej kultúry. Trestná zodpovednosť právnických osôb je rozporuplným inštitútom, ktorý je odmietaný no zároveň je nevyhnutným prvkom v boji proti kriminalite páchanej právnickými osobami. Príspevok ponúka pohľad na históriu tohto inštitútu od čias staroveku a stredoveku cez novovek až po súčasnosť.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Inštitút trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej TZPO) sa do povedomia v kontinentálnej Európe začal dostávať až v 70-tých rokoch 20. storočia. Hoci sa môže zdať, že sa jedná o nový problém kontinentálneho práva, historický exkurzus touto problematikou nám však ukazuje, že trestanie korporácií, resp. kolektívnych subjektov, bolo v minulosti samozrejmosťou. Ako každý trestnoprávny inštitút, aj TZPO má svoju vlastnú históriu, prešla vývojom, pričom sa na rôznych miestach vyvíj
Autor: Mgr. Matej Mlkvý PhD., LL.M.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou delimitácie pojmovej hranice medzi kontraktom a deliktom v rímskom práve na základe analýzy výsledkov systematických škôl rímskeho práva, predovšetkým nemeckej pandektistiky. Po stanovení všeobecných kritérií pojmovej konštrukcie sa príspevok zaoberá najskôr hranicou medzi vecnými právami a obligáciami, keďže spolu vytvárajú hierarchicky nadradený pojem majetkových práv. Následne je predmetom pozornosti samotné členenie obligácií v zmysle Justiniánskej kodifikácie s poukázaním na klasifikačné problémy tohto systému a možné alternatívy. V závere je obsiahnutý ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Cieľom tohto článku je analýza pojmovej konštrukcie zmluvných záväzkov v juxtapozícii k deliktuálnym záväzkom v súčasne prevládajúcom výklade rímskeho práva. Pojmy obligácia, zmluva ako aj delikt boli známe už v klasickom rímskom práve, ich obsahové vymedzenie ako aj umiestnenie v systéme objektívneho práva však boli do veľkej miere prenechané až neskorším školám rímskeho práva. Modernú civilistickú tradíciu v kontinentálnej Európe z týchto škôl najviac ovplyvnila nemecká historick
Autor: JUDr. Ing. Dušan Hesek CSc., LLM
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V tomto príspevku sa zaoberáme limitmi využitia daňových rajov v rámci medzinárodného daňového plánovania. Voľný pohyb kapitálu ako esenciálny (pre vnútorný trh) prvok primárneho práva EÚ garantuje možnosť využiť jurisdikcie daňových rajov v rámci medzinárodného daňového plánovania, ktorý môže byť obmedzený len proporcionálne vnútroštátnym právom implementovaným zo sekundárneho práva EÚ sledujúc ochranu dňového systému. Toto obmedzenie je spojené s dodatočnými povinnosťami danými (implementovaným) vnútroštátnym právom, ktoré, ak nie sú splnené, sú právnym základom pre možnú sekundárnu (deliktu ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Na úvod tohto príspevku v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie zameranej na tému „Daňové raje a zneužívanie daňového systému“ sa z dôvodu, že dane/daňové systémy sú imanentnou súčasťou fungujúcich moderných ekonomík, ponúka uviesť známy citát1 Paula Anthonyho Samuelsona2: „Obidve zložky — trh a vláda — sú nevyhnutné pre zdravé fungovanie ekonomiky. Organizovať modernú ekonomiku bez ktorejkoľvek z nich je to isté, ako tlieskať jednou rukou." Fungujúca moderná ekonomika teda nemôže
Autor: JUDr. Jana Mitterpachová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá príčinnou súvislosťou ako jedným z predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu. Predmetom príspevku je definícia a vymedzenie pojmu kauzálneho nexu z hľadiska vedy a judikatúry. Autorka sa v príspevku zaoberá právnymi názormi na inštitút kauzality a ich vývojom v rámci teórií, ktoré sú aktuálne presadzované v rozhodnutiach súdov v Slovenskej a Českej republike spoločne v kontexte s aktuálnymi európskymi trendmi. Súčasťou je aj náčrt právnej úpravy kauzality v soft law Európskej únie.

Úryvok z textu:
1 VŠEOBECNE O KAUZALITE Kauzalita - príčinná súvislosť je jedným z najdôležitejším a najzložitejšie preukazovateľným predpokladov vzniku zodpovednosti za škodu. Príčinná súvislosť je konštantou kategóriou, ktorá sa vyskytuje nielen v oblasti súkromno-právnej zodpovednosti za škodu, ale v oblasti zodpovednosti za škodu všeobecne - aj v oblasti verejno-právnej zodpovednosti vrátane zodpovednosti v zmysle predpisov medzinárodného práva. Príčinná súvislosť však nie je len právnou kategóriou,
MENU