Nájdené právne články pre výraz: disciplinárna právomoc

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

96 dokumentov
46 dokumentov
168 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Katarína Lešková
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V podmienkach Slovenskej republiky bol nedávno zriadený Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, ktorý má plniť, okrem iného, aj funkciu disciplinárneho súdu pre rôzne právnické profesie. Do úvahy prichádza možnosť, že bude disponovať aj disciplinárnou právomocou voči advokátom. Príspevok sa zaoberá súčasnou úpravou disciplinárneho konania advokátov v rámci stavovskej samosprávy a reaguje na úvahy o prenesení tejto právomoci na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
  Úvod V súčasnosti je Slovenská republika postihnutá, okrem boja s pandémiou COVID-19, aj bojom v obnovenie dôvery v právny štát, ktorý si dala vláda Slovenskej republiky za cieľ vo svojom Programovom vyhlásení na obdobie rokov 2020 - 20241, a s ktorého realizáciou začala veľmi intenzívne prípravou rozsiahlych legislatívnych zmien s úmyslom schváliť ich a zaviesť do praxe ešte v tomto volebnom období. Súčasťou týchto zmien je aj reforma justície, ktorá v sebe zahŕňa, okrem iného, aj
Autor: JUDr. Ingrida Papáčová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Disciplinárne previnenia, ako aj postup pri rozhodovaní o disciplinárnych previneniach je v súčasnosti čoraz častejšie rozoberanou témou. Dochádza k porušovaniu práv a povinností nielen osobami vo výkone väzby a osobami vo výkone trestu odňatia slobody, ale práve aj samotnými príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže. Autorka príspevku sa preto rozhodla rozpracovať uvedenú problematiku v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Úryvok z textu:
1. STRUČNÁ DEFINÍCIA ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej v texte ako „Zbor“) je v systéme orgánov verejnej správy charakterizovaný ako ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý na základe platného právneho poriadku plní úlohy na viacerých úsekoch súvisiacich so zabezpečením väzby a justície. Základnú definíciu Zboru, ako aj jeho organizáciu, riadenie, či úlohy nájdeme v zákone č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších právny
Autor: JUDr. Tibor Seman PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Profesijné komory ako orgány záujmovej samosprávy združujú svojich členov, ktorí sú povinní dodržiavať právne predpisy, upravujúce záujmovú samosprávu. Porušenie takýchto predpisov je dôvodom na disciplinárne konanie. Autor sa venuje otázkam disciplinárnej právomoci profesijných komôr a so súvisiacim preskúmavaním disciplinárnych opatrení v správnom súdnictve, teda v súdnom konaní pred nezávislým a nestranným súdom, stojacim mimo sústavy verejnej správy a disponujúcim kasačným oprávnením. Predkladá sa analýza úpravy disciplinárnych opatrení profesijných komôr voči ich členom s dôrazom na možno ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
V súčasnej dobe je v popredí pozornosti otázka vzťahu štátu a profesijných komôr ako orgánov záujmovej samosprávy v štruktúre verejnej správy, najmä otázka povinného členstva v komorách. Porušenie povinností, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, upravujúcich záujmovú samosprávu, je dôvodom na disciplinárne konanie. Otázky disciplinárnej právomoci komôr a s tým súvisiaca otázka preskúmavanie disciplinárnych opatrení v správnom súdnictve, teda v súdnom konaní pred nezávislým a nestranným súdom
Autor: Dr. Lajos Králik
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Dr. Králik Lajos prináša vo svojej knihe Advokátsky stav, vydanej Budapeštianskou advokátskou komorou v roku 1903 pomerne podrobný a veľmi zaujímavý prierez históriou francúzskej advokácie a jej súčasný (písané v roku 1903) stav.

Úryvok z textu:
  Vo Francúzsku vykonávajú prácu súvisiacu so súdnymi spormi dva stavy - advokáti, ktorí vykonávajú vyššie funkcie povolania; pojednávajú pred súdmi, poskytujú právne rady, sú sudcami rozhodcovských súdov. Zo stavu advokátov po­chádzajú veľkí rečníci, sudcovia, štátnici. Ďalej zástupcovia strán - avoués, ktorých menuje vláda, a ktorí vykonávajú úlohy na nižšej úrovni; prípravu súdneho sporu, výkon rozhodnutí a mimo sporové veci, sú vyššou formou výkonnej moci, vykonávajú aj advokátske
Autor: JUDr. Michal Hutta PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá postavením profesijných komôr v Slovenskej republike, povahou a kontrolou zákonnosti predpisov vydávaných profesijnými komorami. V súvislosti s pripravovanou novou úpravou správneho súdnictva sa príspevok zaoberá aj úvahami de lege ferenda o možnom prieskume predpisov profesijných komôr v správnom súdnictve.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Na základe vertikálneho členenia, samospráva popri štátnej správe predstavuje samostatnú „vetvu“ verejnej správy.1 Samospráva je verejná správa vykonávaná osobami odlišnými od štátu, na ktoré štát delegoval plnenie niektorých úloh vo verejnej správe. Výkon samosprávy je v Slovenskej republike rozdelený medzi samosprávu územnú, ktorej právny základ sa nachádza v štvrtej časti Ústavy Slovenskej republiky v článkoch 64 až 71 a na samosprávu záujmovú, ktorej obdobný ústavnoprávny zákla
Autor: JUDr. Juraj Kulik PhD., LL.M, MBA
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: V štúdii autor rozpracováva exekutívnu kontrolu spravodajských služieb. Jej ťažiskom je rozsah kontrolnej pôsobnosti a nástroje, ktoré majú jednotlivé subjekty patriace do štruktúry exekutívnej moci k dispozícii. Autor sa zameriava aj na odlišnosti kontroly vyplývajúce z rozdielneho postavenia Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva a kontextuálne analyzuje vzájomné vzťahy medzi jednotlivými kontrolnými orgánmi. Štúdia je objektivizovaná informáciami získanými v dizertačnom výskume použitím teoretických a empirických vedeckých metód vrátane dotazníka.

Úryvok z textu:
  Úvod   Na posúdenie skutočnosti, či spravodajské služby nevybočili z ústavných a zákonných limitov a neprekročili tak svoj mandát, právny poriadok Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) vytvoril niekoľko kontrolných mechanizmov. Okrem ich kontroly zo strany zákonodarnej moci[1] a súdnej moci, svoj podiel zodpovednosti za dodržiavanie ústavného imperatívu ustanoveného v čl. 2 ods. 2 Ústavy SR nesie aj exekutívna moc. Keďže spravodajské služby sú nedeliteľnou súčasťou exekutí
Autor: JUDr. Vladimír Minčič PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor v článku analyzuje právne predpisy o zodpovednosti pri výkone verejnej (štátnej) služby v SR. Autor sa zároveň pokúsi poukázať na najväčšie problémy, ktoré sa s vyvodzovaním zodpovednosti za výkon štátnej služby v praxi vyskytujú..

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematika disciplinárnej zodpovednosti patrí tak do kategórie súkromnoprávnej ako aj verejnoprávnej zodpovednosti. Už na prvý pohľad je zjavné, že sa nejedná o inštitút vlastný iba jednému právnemu odvetviu, ale ide o inštitút multi-odvetvový. Pojem disciplína môžeme chápať buď v subjektívnom, alebo objektívnom zmysle, pričom pod subjektívnym významom rozumieme podriadenie sa subjektu určitému vopred uznanému poriadku, systému a pod. V objektívnom zmysle sa pod pojmom disciplína
Autor: JUDr. Mgr. Alžbeta Strajňáková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vybranými aspektmi práva na obhajobu z pohľadu aktuálnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj ostaných relevantných súdnych orgánov. Poukazuje na viaceré aplikačné problémy a zároveň poskytuje analýzu trestno-procesného postavenia obvineného v kontexte aktuálnej judikatúry.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právo na obhajobu ako základná zásada trestného konania zaručujúca každému obvinenému práva obhajovať sa pred vzneseným obvinením má medzi ostanými základnými zásadami osobitné postavenie, nakoľko sa bezprostredne dotýka každého jednotlivca. Trestne stíhaným sa totiž môže stať nielen páchateľ trestného činu, ale aj bezúhonný občan, voči ktorému bolo vznesené obvinenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu. Podstatou a zmyslom zabezpečenia práva na obhajobu je zaručiť primeranú
Autor: JUDr. Mgr. Janka Hašanová PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Príspevok analyzuje protiprávne konanie, ktorého sa môže dopustiť príslušník Policajného zboru, ak poruší predpisy o ochrane utajovaných skutočností. Prináša postupy príslušných orgánov realizujúcich disciplinárne konanie voči príslušníkovi Policajného zboru, charakterizuje právne následky, ktoré môžu byť vyvodené voči príslušníkovi Policajného zboru porušujúcemu predpisy o ochrane utajovaných skutočností.

Úryvok z textu:
Právna úprava ochrany utajovaných skutočností Utajované skutočnosti a ich ochrana patria kdôležitým atribútom vnútornejbezpečnosti štátu. Poznať a dodržiavať právne predpisy upravujúce utajované skutočnosti patrí k všeobecným povinnostiam príslušníkov Policajného zboru [2], a to najmä vtedy, ak sú zároveň v postavení oprávnenejosoby. Príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt"), ktorý sa má oboznamovať alebo sa oboznamuje s utajovanými skutočnosťami, musí dokonale ovláda
Autor: JUDr. Tibor Seman PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Príspevok približuje volebné právo v Slovenskej republike, štátnom útvare, ktorý existoval po rozbití Československej republiky od 14. marca 1939, predstavuje právnu úpravu volieb tak, ako bola ustanovená zákonmi v sledovanom období. Príspevok sa samostatne zameriava na aktívne volebné právo a pasívne volebné právo vzhľadom na normatívne ustanovenia o voľbách do zákonodarného orgánu a na ustanovenia o voľbe prezidenta republiky.

Úryvok z textu:
  1.   Volebné právo v historickom kontexte Príspevok má priblížiť volebné právo v Slovenskej republike, štátnom útvare, ktorý existoval po rozbití Československej republiky od 14. marca 1939, predstaviť právnu úpravu volieb tak, ako bola ustanovená zákonmi v sledovanom období. Príspevok sa samostatne zameriava na normatívne ustanovenia o voľbách do zákonodarného orgánu a na normatívne ustanovenia o voľbe prezidenta republiky. Vzniku Slovenskej republiky (1939 - 1945) pr
MENU