Nájdené právne články pre výraz: disciplinárne previnenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 55

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

447 dokumentov
193 dokumentov
2042 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Ľubomír Macháček
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou zákonom stanovenej lehoty, v ktorej je policajt povinný rozhodnúť o trestnom oznámení.

Úryvok z textu:
30 dňo­vá le­ho­ta na roz­hod­nu­tie o tres­tnom ozná­me­ní – zby­toč­ná dog­ma Cie­ľom môj­ho prís­pev­ku je pred­lo­žiť či­ta­te­ľo­vi via­ce­ro práv­nych ar­gu­men­tov, z kto­rých re­zul­tu­je zá­ver, že 30 dňo­vá le­ho­ta na roz­hod­nu­tie o tres­tnom ozná­me­ní je fa­kul­ta­tív­na (ne­po­vin­ná). Jej ne­dodr­ža­nie nes­pô­so­bu­je žiad­ne pro­ces­né dôs­led­ky. Zjed­no­du­še­ne po­ve­da­né, nie je žiad­na „tra­gé­dia“ (ako sa niek­to­rí myl­ne dom­nie­va­jú), ak sa v tej­to le­ho­te
Autor: JUDr. Michal Aláč PhD.
Zdroj: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Abstrakt: Policajt je zo zákona povinný chrániť zákonnosť, a to tak v čase služby ako aj mimo nej. Môže však nastať situácia, kedy, či už vedome alebo nevedome, poruší právny predpis a musí byť voči nemu vyvodená príslušná zodpovednosť. Služobný úrad má v takejto situácii špecifické postavenie. Na jednej strane musí postupovať tak, aby ochránil záujmy spoločnosti a zároveň, aby chránil policajta a nezasiahol neprimeraným spôsobom do priebehu alebo samotného trvania jeho služobného pomeru. V aplikačnej praxi často dochádzalo k nesprávnemu postupu spôsobe ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Zákon č. 73/1998 Z. z.2 predstavuje komplexnú právnu úpravu služobného pomeru policajtov. Podľa § 1 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. sa policajtom rozumie príslušník Policajného zboru, príslušník Slovenskej informačnej služby, príslušník Národného bezpečnostného úradu a príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže. Cit. zákon obsahuje hmotnoprávnu úpravu ich práv a povinností a na to nadväzujúcu procesnoprávnu ú
Autor: JUDr. Ingrida Papáčová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Disciplinárne previnenia, ako aj postup pri rozhodovaní o disciplinárnych previneniach je v súčasnosti čoraz častejšie rozoberanou témou. Dochádza k porušovaniu práv a povinností nielen osobami vo výkone väzby a osobami vo výkone trestu odňatia slobody, ale práve aj samotnými príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže. Autorka príspevku sa preto rozhodla rozpracovať uvedenú problematiku v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Úryvok z textu:
1. STRUČNÁ DEFINÍCIA ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej v texte ako „Zbor“) je v systéme orgánov verejnej správy charakterizovaný ako ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý na základe platného právneho poriadku plní úlohy na viacerých úsekoch súvisiacich so zabezpečením väzby a justície. Základnú definíciu Zboru, ako aj jeho organizáciu, riadenie, či úlohy nájdeme v zákone č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších právny
Autor: pplk. Doc. JUDr. et Mgr. Jana Šimonová PhD.
Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci
Abstrakt: Primárnym zámerom je poukázať na polemické aplikačné problémy vybraných ustanovení konania vo veciach služobného pomeru a osobitne disciplinárneho konania. Pozornosť bola upriamená aj na ukladanie výčitky a jej sporné otázky. Poukazujeme na legislatívne nezrovnalosti, ako aj otázky, ktoré si vyžaduje stav de lege lata precizovať a aktualizovať. Aktuálny právny stav poskytuje nadriadenému široký rozsah dispozitívnej právomoci, v ktorom je možný subjektivizmus a v kontexte správnej aplikácie elementárnych právnych princípov práve predmetná polemika môže ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Právna úprava štátnej služby príslušníkov Policajného zboru (ďalej aj PZ) je upravená zákonom č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 73/1998 Z. z.). V zmysle predmetnej právnej úpravy sú na príslušníka PZ ex lege kladené zvýšené nároky, a to niele
Autor: Mgr. Jaroslav Čollák
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Akýmsi „lightmotívom“ formulovania tohto krátkeho – na prax reagujúceho – príspevku je pohnútka autora ako člena Legislatívnoprávnej a etickej komisie Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „LPaEK“) poukázať na možné praktiky športových klubov v podmienkach slovenského futbalu, ktoré by nemali existovať vôbec. Ak v rovine praxe skutočne existujú a nie sú iba fiktívne, natíska sa otázka, či si športové predpisy, ktoré ich umožňujú nevyžadujú nutnú zmenu, alebo či by pripravovaný „návrh Nového zákona o športe“ (ďalej len „NZOŠ“) nemal do tejto situácie zasiahnuť a normovať zakazujúcim spôsobom ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod: Akýmsi „lightmotívom“ formulovania tohto krátkeho – na prax reagujúceho – príspevku[1] je pohnútka autora ako člena Legislatívnoprávnej a etickej komisie Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „LPaEK“) poukázať na možné praktiky športových klubov v podmienkach slovenského futbalu, ktoré by nemali existovať vôbec. Ak v rovine praxe skutočne existujú a nie sú iba fiktívne, natíska sa otázka, či si športové predpisy, ktoré ich umožňujú nevyžadujú nutnú zmenu, alebo či by priprav
Autor: prof. JUDr. Soňa Košičiarová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Referát sa zaoberá aplikáciou princípov ukladania sankcií v oblasti disciplinárnej zodpovednosti členov samosprávnych stavovských organizácií v Slovenskej republike. Autorka analyzuje tému s priliadnutím na platnú právnu úpravu kritérií pre ukladanie disciplinárnych sankcií.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Za spravodlivý trest sa považuje taký, ktorý je výsledkom starostlivého zváženia všetkých podstatných okolností konkrétneho prípadu, a to s použitím hmotnoprávnych princípov trestného postihu osôb, zabezpečujúcich účel trestania, resp. trestu v súlade s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky:  – princíp nullum crimen sine lege, – princíp nulla poena sine lege, – zákaz retroaktivity, – princíp ne bis in idem, – princíp proporcionality, – princíp humánnosti a r
Autor: JUDr. Andrej Beleš PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkou, či garancie vyplývajúce zo zásady ne bis in idem podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd sa vzťahujú aj na súbeh trestného konania a disciplinárneho konania v ozbrojených bezpečnostných zboroch. Autor vyslovuje zápornú odpoveď a konštatuje, že zákonodarca v tomto vykonáva “nadprácu”.

Úryvok z textu:
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len Dohovor) garantuje v trestnom konaní osobám obvineným z trestného činu rozsiahly katalóg jednotlivých konkrétnych práv zaisťujúcich spravodlivý proces: právo byť považovaný za nevinného až do zákonného preukázania viny, právo byť zoznámený s obvinením, právo zvoliť si obhajcu, právo na kontradiktórny proces podľa čl. 6 ods. 2 a 3, právo nebyť odsúdený za konanie, ktoré v čase spáchania skutku nebolo trestným činom podľa čl. 7, ako
Autor: JUDr. Peter Mihál
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Autori sa v príspevku zaoberajú problematikou manipulácie športových súťaží a možností jej riešenia v rámci Slovenského futbalového zväzu. Príspevok na podklade platnej úpravy interných predpisov Slovenského futbalového zväzu priblížuje činnosť Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu v oblasti preukazovania a postihovania prípadov manipulácie priebehu a výsledkov súťaže. Príspevok sa súčasne venuje problematike súbehu disciplinárneho a trestného konania vo svetle potreby aplikácie ne bis in idem.

Úryvok z textu:
ÚVOD V ostatnom čase sa vo futbalovom hnutí vyskytli viaceré prípady závažného konania, ktoré možno v súhrne považovať nielen za protiprávne ale aj za protispoločenské. Spoločným menovateľom týchto prípadov bolo tzv. korupčné konanie zainteresovaných osôb vo futbalovom prostredí. Vzhľadom na skutočnosť, že vo viacerých prípadoch sa nejednalo len o podozrenia, ale aj o už preukázané prípady s konkrétnymi páchateľmi, možno s výraznou dávkou irónie skonštatovať, že korupciu vo futbale už nem
Autor: Mgr. Tamara Čipková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vzťahom advokáta a spotrebiteľa právnej služby v súvislosti so včasným a primeraným spôsobom informovania o odmene za poskytovanie právnych služieb. Zámerom autorov príspevku je nájsť optimálne riešenie úpravy uvedeného vzťahu na podklade princípov a zásad správneho trestania, vybraných rozhodnutí disciplinárnych senátov Slovenskej advokátskej komory a súdnych rozhodnutí. Príspevok zároveň rieši otázku, či je možné spotrebiteľa právnych služieb, tak ako ho upravuje Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii stotožňovať so spotrebiteľom podľa Občianskeho zákonníka a súvisiacich pr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V súčasnom právnom poriadku Slovenskej republiky predstavuje ochrana spotrebiteľa jednu z najdiskutovanejších a zákonodarne najupravovanejších oblastí. Charakteristickou je pre ňu rozdrobenosť v rôznych súkromnoprávnych, ako aj verejnoprávnych predpisoch. Zákon č. 304/2009 Z.z. ktorým sa okrem iného dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o advokácii“ alebo „ZoA“) zaviedol pojem spotrebiteľ (konkrétne spotrebiteľ právnej s
Autor: JUDr. Ingrida Papáčová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Zbor väzenskej a justičnej stráže tvorí samostatný verejný ozbrojený zbor. Jedná sa o Zbor, ktorého záležitosti sú riešené prioritne interne, t z. že sa síce jedná o zbor, ktorý je zriadený zákonom a jeho činnosť a základné vymedzenie pôsobenia je taktiež definované zákonom, avšak jeho postupy, organizácia, či prerozdelenie je riešené výlučne internými dokumentami. Autorka v príspevku poukáže na osobitosti interných rozhodnutí nadriadených subjektov, ktoré sú oprávnené rozhodovať vo veci, pričom cieľom príspevku bude poukázať na možnosť alebo nemožnosť zamestnanca Zboru väzenskej a justičnej ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zbor väzenskej a justičnej stráže tvorí špecifickú časť orgánov verejnej správy. Jeho charakterom ho možno radiť medzi verejné ozbrojené zbory. Aj napriek skutočnosti, že sa jedná o orgán verejnej správy, je jeho postavenie v systéme veľmi špecifické. Inak to nebude ani v prípade preskúmavania rozhodnutí prijatých v Zbore väzenskej a justičnej stráže. 2 ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE Zbor väzenskej a justičnej stráže možno chápať v zmysle zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore
MENU