Nájdené právne články pre výraz: dôchodkové poistenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1020 dokumentov
102 dokumentov
3431 dokumentov
41 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Lenka Trnkusová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V súčasnej dobe je verejne výrazne pertraktovaná problematika zdravotných poisťovní. V roku 2008 bola Ústavným súdom Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“) prejednávaná problematika možnosti tvorby zisku zdravotnými poisťovňami, pričom tento spor medzi Slovenskou republikou a zdravotnými poisťovňami ešte nie je ukončený kvôli podanému odvolaniu voči rozhodnutiu Ústavného súdu. Ďalším nezrealizovaným a plánovaným zámerom je vytvorenie jednej štátnej zdravotnej poisťovne, bez možnosti pôsobenia súkromných zdravotných poisťovní. Jedná sa o zložitý zámer a problematiku, ktorej riešenie je ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Možnosť tvorby zisku zdravotných poisťovní a tiež ich unitarizácia je veľmi komplikovaná problematika, pričom pri jej vklade treba pracovať hlavne s dostupnými prameňmi. Prameňom práva pri riešení problematiky zdravotných poisťovní je zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o zdravotnom poistení“) a zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
Autor: Mgr. Mikuláš Krippel PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok skúma viaceré prípady rozdielneho postavenia poistencov v jednotlivých vzťahoch systému sociálneho poistenia a systému verejného zdravotného poistenia. Z tohto pohľadu bude analyzovaná napríklad valorizacia dôchodkov, povinné dôchodkové poistenie poistencov štátu, rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu nemocenskej dávky, rozdielne určený dôchodkový vek mužov, žien a poistencov, ktorí získali zvýhodnené pracovné kategórie, platenie poistného na verejné zdravotné poistenie osobami so zdravotným postihnutím, minimálny dôchodok, postavenie poberateľa invalidného dô ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1. K ZÁSADE ROVNOSTI V POISTNOM SYSTÉME V OBLASTI SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA Poistný systém v oblasti sociálneho zabezpečenia sa delí na dva základné veľké systémy: systém sociálneho poistenia a systém verejného zdravotného poistenia. Systém sociálneho poistenia Slovenskej republiky, členený na systém nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti, zahŕňa celý rad poistných vzťahov (platenie poistného) a dávkových vzťah
Autor: JUDr. Tomáš Sninčák
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V predkladanom príspevku sa autor zaoberá všeobecnou úpravou dohôd o vykonaní práce mimo pracovného pomeru v legislatíve Slovenskej republiky. Osobitnú pozornosť venuje právnej úprave dohody o brigádnickej práci študenta. Kriticky vníma vekové obmedzenie statusu študenta pri vykonávaní tejto dohody. Pozornosť venuje štruktúre platenia odvodov z tejto dohody vrátane zákonnej výnimky. Zároveň polemizuje o výhodnosti, resp. nevýhodnosti zaradenia dohody o brigádnickej práci študenta do sociálneho systému a dopad tejto právnej úpravy na samotných študentov.

Úryvok z textu:
I.   ÚVOD Dohody o prácach mimo pracovného pomeru sa majú uzatvárať len výnimočne, zväčša na úlohy malého rozsahu alebo také, ktoré charakterizuje ojedinelosť pracovných úloh. Pracovnoprávne vzťahy vznikajúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru patria popri pracovnom pomere k základným pracovnoprávnym vzťahom, v rámci ktorých sa vykonáva určitá pracovná činnosť alebo práca za odmenu.[1] [2]Pri dohodách o prácach mimo pracovného pomeru ide o osobi
Autor: JUDr. Zuzana Macková PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Blíži sa koniec prvého desaťročia 3.tisícročia, resp. 21.storočia. Moja generácia 40-nikov po prvýkrát vo svojom živote sa stáva priamym účastníkom mimoriadnej situácie celosvetového charakteru, a to finančnej a hospodárskej krízy, ktorú poznáme iba z literatúry a z histórie našich predchádzajúcich generácii, t.j. starých rodičov a rodičov.

Úryvok z textu:
Úvod Blíži sa koniec prvého desaťročia 3.tisícročia, resp. 21.storočia. Moja generácia 40-nikov po prvýkrát vo svojom živote sa stáva priamym účastníkom mimoriadnej situácie celosvetového charakteru, a to finančnej a hospodárskej krízy, ktorú poznáme iba z literatúry a z histórie našich predchádzajúcich generácii, t.j. starých rodičov a rodičov. Minulý mesiac uplynul rok od pádu ctihodnej americkej investičnej banky Lehman Brothers, ktorej kolaps znamenal začiatok celosvetovej
Autor: Mgr. Ján Cuhanič
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Návrh zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) je návrhom právnej úpravy, ktorá v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a vládou Slovenskej republiky schválenú Koncepciu reformy daňovo-odvodového systému vytvára legislatívne predpoklady pre úpravu hrubej mzdy na „superhrubú“ úroveň a výrazným spôsobom mení parametre daňového systému, systému verejného zdravotného poistenia a systému sociálneho poistenia. Z dôvodu, že predkladaný návrh zákona je realizáciou opatrení uvedených v Koncepcii reformy daňo ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Návrh zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) je návrhom právnej úpravy, ktorá v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a vládou Slovenskej republiky schválenú Koncepciu reformy daňovo-odvodového systému vytvára legislatívne predpoklady pre úpravu hrubej mzdy na „superhrubú“ úroveň a výrazným spôsobom mení parametre daňového systému, systému verejného zdravotného poistenia a systému sociálneho pois
Autor: Doc. JUDr. Ján Matlák CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Úlohou sociálnopoisťovacích právnych vzťahov je ochrana poistenca pri existencii nepriaznivých sociálnych udalostí. V rámci týchto vzťahov existujú dve veličiny - výkon (poistenie) a protivýkon (dávka, služba), ktoré musia byť vo vzájomnej súvislosti. V nadväznosti na túto skutočnosť sociálna ochrana sa realizuje predovšetkým prostredníctvom osobného a vecného rozsahu sociálneho poistenia.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Sociálne práva sa realizujú prostredníctvom sociálnej ochrany, pričom pojem sociálna ochrana je pomerne novým pojmom, zatiaľ teoreticky ešte nie presne vymedzeným. Možno konštatovať, že v súčasnom období sa hľadá obsah tohto pojmu, aj keď s najväčšou pravdepodobnosťou, rovnako ako pojem „sociálna politika“ alebo pojem „právo sociálneho zabezpečenia“, nebude presne vymedzený. Z teoretického hľadiska už aj v súčasnosti však možno sociálnu ochranu vymedziť ako prostriedok garancie
Autor: Bc. Ingrid Nahácka
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Mandátna zmluva a zmluva o výkone funkcie konateľa ako spôsoby vytvorenia vzťahu konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným k samotnej spoločnosti. Určenie práv a povinností konateľa, forma a náležitosti týchto zmlúv.

Úryvok z textu:
Článok sa zaoberá stručným priblížením právnych vzťahov vznikajúcich pri výkone funkcie konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným a s tým súvisiacimi otázkami sociálneho a zdravotného poistenia. Vzťah medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným a členom orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti sa v zmysle ustanovenia § 66 Obchodného zákonníka spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak zo z
Autor: RNDr. Jozef Mihál
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Od 1.1.2016 je účinný zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem iného, zákon prináša zásadné zmeny aj pokiaľ ide o možnosti zmluvných vzťahov športových odborníkov. V príspevku sa zameriame na daňové a odvodové zaťaženie vyplývajúce z týchto zmluvných vzťahov.

Úryvok z textu:
Možnosti právnych vzťahov a z toho vyplývajúce daňové a odvodové zaťaženie Od 1.1.2016 je účinný zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem iného, zákon prináša zásadné zmeny aj pokiaľ ide možnosti zmluvných vzťahov športových odborníkov. V príspevku sa zameriame na daňové a odvodové zaťaženie vyplývajúce z týchto zmluvných vzťahov. ŠPORTOVÝ ODBORNÍK PODĽA § 6 ZÁKONA O ŠPORTE Citujeme zo zákona, § 6: „(1) Športovým odborníko
Autor: Mgr. Monika Škvarková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autori sa v príspevku zaoberajú problematikou uplatnenia sa dôchodcov poberajúcich starobný dôchodok na trhu práce. Venujú sa výhodám, ktoré pre zamestnávateľov môže priniesť zamestnávanie dôchodcov. Súčasne neopomínajú ani dôvody, pre ktoré je dôchodcom odopierané právo na prácu. Cieľom príspevku je priniesť prostredníctvom návrhov de lege ferenda zlepšenie podmienok na trhu práce pre tých dôchodcov, ktorí aj napriek tomu, že sú označovaní ako osoby v postproduktívnom veku, stále majú snahu o uplatňovanie svojho ústavného práva na prácu.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právo na prácu patrí k najelementárnejším právam a slobodám priznaným všetkým občanom Slovenskej republiky základným zákonom nášho štátu – ústavným zákonom č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava SR“). Bohužiaľ, jeho realizácia nie je vždy každému umožnená. Uplatňovaniu práva na prácu častokrát bránia rôzne diskriminačné dôvody, najčastejšie pohlavie, farba pleti či vek. V predkladanom príspevku sa zameriavame na posledný menovaný, a to na vek. Žijeme
Autor: Mgr. et Mgr. Ladislav Križan PhD., DAS
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Je potrebné rozlíšiť, aká časť našej prípadnej argumentácie pri tvorbe zákona o športe je v skutočnosti obhajobou vlastných sebeckých záujmov nás a/alebo našich športov, a aká je naozaj o tom, čo považujeme pre seba aj spoločnosť nielen v športe za (ne)spravodlivé. Výsledok diskusie má byť potom návrh zákona o športe, ktorí umožní, aby sme sa všetci spolu, nie iba v športe medzi sebou navzájom, ale všetci v našej krajine, mali prosto lepšie a znesiteľnejšie.

Úryvok z textu:
Motto: Cieľ diskusie má byť umožniť rozlíšiť, aká časť našej prípadnej argumentácie pri tvorbe zákona o športe je v skutočnosti obhajobou vlastných sebeckých záujmov nás a/alebo našich športov, a aká je naozaj o tom, čo považujeme pre seba aj spoločnosť nielen v športe za (ne)spravodlivé. Výsledok diskusie má byť potom návrh zákona o športe, ktorí umožní, aby sme sa všetci spolu, nie iba v športe medzi sebou navzájom, ale všetci v našej krajine, mali prosto lepšie a znesiteľnejšie.  
MENU