Nájdené právne články pre výraz: dôchodkové poistenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1027 dokumentov
106 dokumentov
3470 dokumentov
41 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. et Mgr. Ladislav Križan PhD., DAS
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Je potrebné rozlíšiť, aká časť našej prípadnej argumentácie pri tvorbe zákona o športe je v skutočnosti obhajobou vlastných sebeckých záujmov nás a/alebo našich športov, a aká je naozaj o tom, čo považujeme pre seba aj spoločnosť nielen v športe za (ne)spravodlivé. Výsledok diskusie má byť potom návrh zákona o športe, ktorí umožní, aby sme sa všetci spolu, nie iba v športe medzi sebou navzájom, ale všetci v našej krajine, mali prosto lepšie a znesiteľnejšie.

Úryvok z textu:
Motto: Cieľ diskusie má byť umožniť rozlíšiť, aká časť našej prípadnej argumentácie pri tvorbe zákona o športe je v skutočnosti obhajobou vlastných sebeckých záujmov nás a/alebo našich športov, a aká je naozaj o tom, čo považujeme pre seba aj spoločnosť nielen v športe za (ne)spravodlivé. Výsledok diskusie má byť potom návrh zákona o športe, ktorí umožní, aby sme sa všetci spolu, nie iba v športe medzi sebou navzájom, ale všetci v našej krajine, mali prosto lepšie a znesiteľnejšie.  
Autor: JUDr. Zuzana Macková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok sa venuje jednotlivým častiam práva sociálneho zabezpečenia (sociálnemu poisteniu, štátnej sociálnej podpore a sociálnej pomoci) najmä z pohľadu princípu rovnosti, ako aj demokracie a proklamácie právnej istoty.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Po roku 1989 došlo k významným zmenám v ekonomickej, politickej, ako aj v sociálnej oblasti. V politickej oblasti z hľadiska obnovy demokracie v období rokov 1989 až 1992 malo mimoriadny význam prijatie Listiny základných práv a slobôd,[1] prostredníctvom ktorej sa základné práva a slobody občana (človeka) vrátane sociálnych práv garantujú ústavným zákonom. Ďalšie zmeny zásadného charakteru sa uskutočnili v auguste 1992, kedy došlo k dohode o rozdelení federácie, avšak bez konz
Autor: JUDr. Zuzana Macková PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Žijeme na začiatku 3.tisícročia, resp. 21.storočia - v období globalizácie. Ide najmä o rozvoj ekonomickej činnosti v celosvetovom meradle, korý prechádza jednotlivými štádiami. Od 90.rokov 20.storočia sa realizuje „konjunktúra globálnej ekonomiky“, čo znamená, že „svet prechádza od obchodnej výmeny medzi jednotlivými krajinami k jednej ekonomike, jednému trhu“.

Úryvok z textu:
Ú v o d Žijeme na začiatku 3.tisícročia, resp. 21.storočia - v období globalizácie. Ide najmä o rozvoj ekonomickej činnosti v celosvetovom meradle, korý prechádza jednotlivými štádiami. Od 90.rokov 20.storočia sa realizuje „konjunktúra globálnej ekonomiky“, čo znamená, že „svet prechádza od obchodnej výmeny medzi jednotlivými krajinami k jednej ekonomike, jednému trhu“. [1] Globalizácia nemá iba pozitíva - napr. umožňuje realizovať väčšiu mobilitu ľudí, kapitálu, prístup k vzdelaniu
Autor: Mgr. Ján Mazúr PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Tento článok analyzuje právomoci a postavenie Európskeho orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority, EBA) a časť bankovej únie - jednotný mechanizmus dohľadu (Single Supervisory Mechanism, SSM). Cieľom článku je poukázať na dôvody vzniku EBA a SSM, ktoré možno hľadať v regulatórnej a úrokovej arbitráži. Zatiaľ čo vznik EBA mieri k vytvoreniu spoločných regulačných štandardov, SSM má za cieľ vytvoriť spoločný jednotný dohľad. Otázkou ostáva, či sa prijatými opatreniami neprehlbujú tendencie vytvárania viacúrovňovej regulácie medzi členskými a nečlenskými štátmi eurozóny.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V súčasnosti môžeme orgány bankového dohľadu v EÚ rozdeliť na dva druhy: vnútroštátne orgány dohľadu vykonávajúce dohľad a orgány dohľadu na úrovni EÚ vykonávajúce nadnárodný dohľad. Dohľad na úrovni EÚ sa neustále vyvíja, hľadá sa totiž komplexný a účinný systém dohľadu nad bankami, ktorý zabezpečí spoľahlivú ochranu a adekvátnu reakciu na prípadnú finančnú krízu, krach veľkej banky či ďalšie udalosti, ktoré môžu výrazne ovplyvniť bankový sektor a jeho stabilitu. Európsky systém o
Autor: Mgr. et Mgr. Ladislav Križan PhD., DAS
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Slovenská republika je od 1.5.2004 už viac ako 10 rokov členom EÚ a nemalé zmeny v EÚ i SR sa nevyhnutne museli dotknúť i znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti (ďalej len „ZTPČ“). Najneskôr od 1.9.2004, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZZTP“), prišlo i k zásadnej zmene právnej úpravy ZTPČ.

Úryvok z textu:
Motto: „Nič neohrozuje mýty viac ako fakty.“  „VEK“ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V EÚ – PRÍBEH DESIATICH ROKOV SKÚSENOSTÍ NIELEN S NOVÝM ZÁKONOM O ZNALCOCH Slovenská republika je od 1.5.2004 už viac ako 10 rokov členom EÚ a nemalé zmeny v EÚ i SR sa nevyhnutne museli dotknúť i znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti (ďalej len „ZTPČ“). Najneskôr od 1.9.2004, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektor
Autor: PhDr. JUDr. Ing. Marián Sabó
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Právna úprava daňových trestných činov sa opiera o vymedzenie formálnych znakov jednotlivých z nich tak, ako ich obsahujú trestnoprávne normy. Je zrejmé, že do spôsobov páchania, teda tak do prípravy, ako aj do samotného páchania a v konečnom dôsledku aj do procesu utajovania ako parciálnej súčasti daňových trestných činov, sa premietajú najnovšie prvky rozvinutej informačnej spoločnosti. Okrem poukazu na formálne znaky daňových trestných činov, je dôležité poznať spôsoby, akými sú jednotlivé z nich páchané, keďže na tomto poznatku je možné stavať konkrétne postupy odhaľovania a v konečnom dôs ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD   Na to, aby mohla byť daňová trestná činnosť efektívne a systematicky vyšetrovaná, je v prvom rade potrebné poznať spôsoby je páchania. Práve na základe vedomostí o spôsobe konania páchateľov daňových trestných činov, je následne determinovaný postup orgánov činných v trestnom konaní pri vykonávaní jednotlivých úkonov trestného konania, pri odhaľovaní, objasňovaní a dokazovaní daňovej trestnej činnosti. Okrem samotnej trestnoprávnej úpravy (hmotnoprávnej), ktorá cha
Autor: RNDr. Jozef Mihál
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Prinášame Vám analýzu novej právnej úpravy v športe, ktorú pre slovenskú spoločnosť spracoval pán Jozef Mihál.

Úryvok z textu:
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA § 1 až § 3 Zákon o športe upravuje šport, osoby v športe, právne vzťahy pri športovej činnosti, pôsobnosť orgánov verejnej moci a orgánov verejnej správy v oblasti športu a opatrenia proti negatívnym javom v športe. Definuje sa, čo je verejný záujem v športe. Definujú sa pojmy ďalej používané v zákone. OSOBY V ŠPORTE ŠPORTOVEC (§ 4 a 5) Športovec vykonáva šport ako:   profesionálny športovec, amatérsky športovec ale
Autor: Mgr. Mikuláš Krippel PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá jednotlivými podmienkami nároku na materské otca v právnej úprave sociálneho poistenia Slovenskej republiky. Analyticky a kriticky hodnotí podmienky, za ktorých sa otec dieťaťa stáva oprávnenou osobou s nárokom na dávku, skúma i všeobecné podmienky na materské ako dávky nemocenského poistenia aj podmienku získania potrebného poistného obdobia. Napokon sa príspevok venuje podrobne problematike posudzovania podmienky starostlivosti o prevzaté dieťa.

Úryvok z textu:
1. ÚVOD Materské je druhou najčastejšie vyplácanou dávkou zo systému nemocenského poistenia.[1] Podľa údajov Sociálnej poisťovne bolo materské v roku 2018 vyplatené mesačne v priemere v 32 364 prípadoch.[2] Počet vyplatených dávok má pritom v posledných rokoch stúpajúci trend. V roku 2016 bolo materské vyplatené mesačne priemerne v 26 330 prípadoch, v roku 2017 bolo materské vyplatené mesačne priemerne v 29 289 prípadoch.[3]  Už z názvu dávky materské je zrejmé, že túto dávku nemoc
MENU