Nájdené právne články pre výraz: dodatočné daňové priznanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

311 dokumentov
28 dokumentov
1085 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Natália Hangáčová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok reflektuje zmeny v spoločnosti, preto upriamuje pozornosť na využívanie technológií pri páchaní trestných činov daňových. Poukazuje na zaistenie dôkazov nachádzajúcich sa v emailovej komunikácii alebo na vzdialenom dátovom úložisku tzv. cloude. Článok sa tiež zameriava na problematiku prípustnosti a použiteľnosti dôkazov získaných v trestnom konaní a ich následné použitie v daňovom konaní.

Úryvok z textu:
Natália Hangáčová[3] , Roman Lysina[4] Úvod Najmä pri trestných činoch daňových využívajú páchatelia rôzne inovatívne spôsoby ako sa vyhnúť vyvodeniu trestnej zodpovednosti. Čoraz častejšie sa stretávame s tým, že obchodné spoločnosti alebo jednotlivci využívajú na páchanie trestnej činnosti internet, prípadne dátové úložiská. Prílohou emailu môže byť faktúra alebo aj iný daňový doklad dôležitý na vyvodenie trestnej zodpovednosti za niektorý z trestných činov daňových. V poslednej dobe za
Autor: JUDr. Anna Kicová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Peniaze hýbu svetom a pre svoje prežitie ich potrebujú nie len jednotlivci ale i štát ako celok. Ten zatiaľ nenašiel ich lepší zdroj než v podobe daňových príjmov. Dane preto tvoria rozhodujúcu zložku príjmu štátneho rozpočtu a kým sa tento skutkový stav nezmení, budú predstavovať najdôležitejší inštitút, prostredníctvom ktorého bude štát pokrývať svoje potreby. Potreby štátu ako verejného telesa, odhliadnuc od toho, či je tomu tak z objektívnych alebo čisto subjektívnych dôvodov, sa každoročne zvyšujú. Tomuto zvýšeniu by teda malo prislúchať aj adekvátne množstvo peňazí v štátnej pokladnici. ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Peniaze hýbu svetom a pre svoje prežitie ich potrebujú nie len jednotlivci ale i štát ako celok. Ten zatiaľ nenašiel ich lepší zdroj než v podobe daňových príjmov. Dane preto tvoria rozhodujúcu zložku príjmu štátneho rozpočtu a kým sa tento skutkový stav nezmení, budú predstavovať najdôležitejší inštitút, prostredníctvom ktorého bude štát pokrývať svoje potreby. Potreby štátu ako verejného telesa, odhliadnuc od toho, či je tomu tak z objektívnych alebo čisto subjektívnych dôvodov, sa
Autor: Mgr. Andrea Koroncziová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Na dosiahnutie spravodlivejšieho daňového prostredia je potrebné zlepšiť pravidlá týkajúce sa transparentnosti a tiež posilniť opatrenia proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Zároveň je v záujme spravodlivého daňového systému potrebné zabezpečiť, aby mechanizmy riešenia sporov boli komplexné, účinné a vhodné. Príspevok je postavený na hypotéze, že ak je zabezpečené efektívne riešenie sporov odstraňujúce problémy dvojitého zdanenia, tak tým menej dochádza zo strany daňovníkov k vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a k daňovým únikom.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Riešenie sporov v oblasti zdanenia má za cieľ odstrániť problém dvojitého zdanenia, resp. potenciálu zdanenia, ktoré je v rozpore so zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia. Príspevok je postavený na hypotéze, že ak je zabezpečené efektívne riešenie sporov odstraňujúce problémy dvojitého zdanenia, tak tým menej dochádza zo strany daňovníkov k vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a k daňovým únikom. Zabezpečenie komplexnosti, vhodnosti a efektívnosti riešenia sporov v oblasti
Autor: Mgr. Michal Úradník
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Obsahovým zameraním príspevku je vymedzenie pojmu štátna pomoc v spojení s právnou úpravou zákona o dani z príjmov. Z osobitého právneho predpisu sú abstrahované inštitúty ako úľava na dani a odpočet výdavkov na vedu a výskum. Právna úprava zákona o dani z príjmov je vnímaná optikou potreby návrhov de lege ferenda.

Úryvok z textu:
ÚVOD Imanentnou myšlienkou príspevku je koncepčné sústredenie štátnej pomoci v intenciách zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej len ako „ZoDP“). Termín použitý v názve príspevku, a síce „stimul“ sa tak nebude obmedzovať len na dikciu § 30b ZoDP, vice versa bude podrobený extenzívnemu výkladu, najmä v súvislosti so zákonom č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj v platnom znení (ďalej len ako „ZoS“) a zákonom č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej po
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Parlament schválil novelu zákona č. 595/2016 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon“) ktorá vyšla v Zbierke zákonov pod číslom 341/2016 Z. z. (ďalej len „novela“) Účinky tejto novely je možné rozdeliť do štyroch oblastí a to a) zmeny v zákone, ktoré sa aplikujú už pri podaní daňového priznania za rok 2016 b) zmeny v zákone, ktoré sa aplikujú až na zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017 c) zmeny v zákone, ktoré sa aplikujú až na zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.2.2017 d) zmeny v zákone, ktoré sa aplikujú až na zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2018.

Úryvok z textu:
Parlament schválil novelu zákona č. 595/2016 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon“) ktorá vyšla v Zbierke zákonov pod číslom 341/2016 Z. z. (ďalej len „novela“) Účinky tejto novely je možné rozdeliť do štyroch oblastí a to a) zmeny v zákone, ktoré sa aplikujú už pri podaní daňového priznania za rok 2016 b) zmeny v zákone, ktoré sa aplikujú až na zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017 c) zmeny v zákone, ktoré sa aplikujú až na zdaňovacie obdobie začínajúce najs
Autor: JUDr. Jozef Sábo PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok sa zaoberá historickými rozhodnutiami Nejvyššího správního soudu so sídlom v Prahe týkajúcich sa zákonnosti dokazovania v daňových veciach. V predmetnej rozhodovacej činnosti vyjadril Nejvyšší správní soud prísne kritériá pre uplatňovanie informačnej povinnosti zo strany správcov dane pre daňové subjekty. Článok približuje súčasnú informačnú povinnosť pri správe daní tak, ako je zakotvená v zákone č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok). Hlavným cieľom príspevku je analyzovať dôležitosť informačných povinností správcov dane pre efektívne uplatnenie práv daňových subjektov týkaj ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Prvá časť tohto článku sa zaoberá historickým exkurzom rozhodovacej činnosti Nejvyššího správního soudu so sídlom v Prahe (ďalej „N.s.s.“) v období predvojnového Československa. N.s.s. bol zriadený zákonom č. 3/18 Sb. z. a n., podľa ktorého pre celé územie Československej republiky sa zriaďuje N.s.s. so sídlom v Prahe (§ 1). Tento zákon prevzal s určitými, nie zásadnými, zmenami rakúsky zákon o zriadení správneho súdneho dvora č. 36 ř. z. z roku 1876 (ďalej len „zákon č. 3/18 S
MENU