Nájdené právne články pre výraz: dôkazná povinnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

720 dokumentov
134 dokumentov
5492 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Jedným z najvýznamnejších štádií civilného sporového konania je dokazovanie. Prostredníctvom dokazovania súd zisťuje, či skutkový stav prezentovaný skutkovými tvrdeniami strán sporu zodpovedá alebo nezodpovedá skutočnosti (v podstate ide o fázu verifikácie skutkových tvrdení). Predmetom dokazovania je teda skutok (fakty, objektívna realita) tvrdený stranami sporu, ktorý má význam pre rozhodnutie o merite sporu. S bremenom tvrdenia je preto neodmysliteľne späté dôkazné bremeno. V súvislosti s dokazovaním vyvstáva otázka kto a čo je povinný v súkromnoprávnom spore preukazovať – s touto otázkou n ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Jedným z najvýznamnejších štádií civilného sporového konania je dokazovanie. Prostredníctvom dokazovania súd zisťuje, či skutkový stav prezentovaný skutkovými tvrdeniami strán sporu zodpovedá alebo nezodpovedá skutočnosti (v podstate ide o fázu verifikácie skutkových tvrdení). Predmetom dokazovania je teda skutok (fakty, objektívna realita) tvrdený stranami sporu, ktorý má význam pre rozhodnutie o merite sporu. S bremenom tvrdenia je preto neodmysliteľne späté dôkazné bremeno. V súvislosti s
Autor: prof. JUDr. Svetlana Ficová CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Predmetom článku je poukázať na možný aplikačný problém, ktorý nastal v dôsledku novelizácií niektorých ustanovení Občianskeho súdneho poriadku bez ich zosúladenia s ostatnými súvisiacimi ustanoveniami. Tak môže nastať situácia, že účastník zistí novú skutočnosť alebo dôkaz v čase medzi vydaním uznesenia o skončení dokazovania a vyhlásením rozsudku. Autorka si kladie otázku, či môžu byť tieto nové skutočnosti a dôkazy dôvodom odvolania, ak je podľa platnej právnej úpravy pre rozsudok rozhodujúci stav až v čase jeho vyhlásenia. Uvedomuje si, že doslovný gramatický výklad by bol v neprospech úča ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 VYMEDZENIE PREDMETU RIEŠENIA Zakotvenie koncentračnej zásady v sporovom konaní znamenalo obmedzenie možnosti účastníkov konania uvádzať nové skutočnosti alebo dôkazy len do vyhlásenia uznesenia o skončení dokazovania[1] . Pokiaľ na toto uznesenie bezprostredne nadväzuje vyhlásenie rozhodnutia vo veci samej, potom ust. § 154 ods. 1 OSP, podľa ktorého je pre rozsudok rozhodujúci skutkový stav ku dňu jeho vyhlásenia, nespôsobuje žiadne výkladové problémy. Ak ale súd po vyhlásení uznese
Autor:
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: V článku je poskytnutá krátka úvaha o zásade "iura novit curia" s ohľadom na činnosť znalca v oblasti práva.

Úryvok z textu:
Jednou z najstarších zásad výkonu a predovšetkým účelu nielen súdnej moci, ale aj štátu a jej orgánov, je zásada "iuria novit curia" - súd pozná právo. Okrem toho, že iura novit curia je všeobecne uznávanou zásadou pri rozhodovacej činnosti súdov a z dôvodu právnej istoty, účelnosti a efektivity aj štátu ako takého, je taktiež explicitne vyjadrená v právnom poriadku a judikatúre Slovenskej republiky. Ust. § 121 Občianskeho súdneho poriadku: "Netreba dokazovať skuto
Autor: Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Desiate výročie členstva Slovenskej republiky v Európskej únii je v roku 2014 dôležitým míľnikom aj pre právnu vedu, ktorej povinnosťou je reflektovať toto obdobie, poukazovať na nedostatky pri aplikácií práva EÚ, ale aj ponúknuť víziu ďalšieho pôsobenia v Únii, a aj Únie samotnej. V slovenskej právnej vede nie je veľa pokusov analyzovať rozhodovaciu činnosť všeobecných súdov v určitej oblasti, právnom odvetví, či jednotlivom inštitúte. Dôvodom zrejme nie je nedostatok informácií a času na ich systematické spracovanie, ale možno skôr metodológia a zodpovedajúce kritériá, ktoré by dávali objek ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Desiate výročie členstva Slovenskej republiky v Európskej únii je v roku 2014 dôležitým míľnikom aj pre právnu vedu, ktorej povinnosťou je reflektovať toto obdobie, poukazovať na nedostatky pri aplikácií práva EÚ, ale aj ponúknuť víziu ďalšieho pôsobenia v Únii, a aj Únie samotnej. V slovenskej právnej vede nie je veľa pokusov analyzovať rozhodovaciu činnosť všeobecných súdov v určitej oblasti, právnom odvetví, či jednotlivom inštitúte. Dôvodom zrejme nie je nedostatok in
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Z pravidla, že každý preukazuje iba svoje vlastné skutkové tvrdenia existuje výnimka vychádzajúca zo skutočnosti, že od nikoho nemožno spravodlivo požadovať, aby preukazoval reálnu neexistenciu určitej skutočnosti (negatívnu skutočnosť – niečo čo sa nestalo, čo neexistuje). Preukazovanie takejto skutočnosti je spravidla objektívne nemožné (tento jav sa v rímskom práve označoval ako probatio diabolica). V týchto prípadoch hovoríme o presune dôkazného bremena na protistranu. V civilnej procesualistike sa pre túto skutočnosť používa termín negatívna dôkazná teória. Táto teória sa uplatní vtedy, k ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Jedným z najvýznamnejších štádií civilného sporového konania je dokazovanie. Prostredníctvom dokazovania súd zisťuje, či skutkový stav prezentovaný skutkovými tvrdeniami strán sporu zodpovedá alebo nezodpovedá skutočnosti (v podstate ide o fázu verifikácie skutkových tvrdení). Predmetom dokazovania je teda skutok (fakty, objektívna realita) tvrdený stranami sporu, ktorý má význam pre rozhodnutie o merite sporu. S bremenom tvrdenia je preto neodmysliteľne späté dôkazné brem
Autor: JUDr. Kristína Szarková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok sa venuje analýze problematiky zodpovednosti dopravcu v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave upravenej Dohovorom CMR. Táto zodpovednosť je objektívna, absolútna. Daný príspevok analyzuje zodpovednosť dopravcu jednak za stratu a poškodenie zásielky, ale aj zodpovednosť dopravcu za prekročenie dodacej lehoty, čiže omeškanie sa s dodaním zásielky oprávnenému príjemcovi. Na druhej strane sa príspevok venuje aj dôvodom, ktoré keď nastanú, zbavujú dopravcu zodpovednosti za škody spôsobené na zásielke.

Úryvok z textu:
1 DOHOVOR CMR AKO PRÁVNY ZAKLAD MEDZINÁRODNEJ CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) je právnym aktom, ktorý predstavuje jednotnú medzinárodnú úpravu prepravnej zmluvy a ktorý sa stal súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky vyhlásením v Zbierke zákonov a je publikovaný ako vyhláška č. 11/1975 Zb. Dohovor CMR sa vzťahuje na každú zmluvu o preprave zásielok za odplatu cestným vozidlom, ak miesto prevzatia zásielky a pred
Autor: Mgr. Sabína Petríková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok poukazuje na komplikovanosť problematiky náhrady škody, ktorá sa prejavuje aj tým, že právna úprava zodpovednosti za škodu relevantná pre subjekty obchodného práva nie je komplexne upravená v Obchodnom zákonníku, ale vo viacerých právnych predpisoch. Problematickou oblasťou je aj zisťovanie naplnenia predpokladov zodpovednosti za škodu v konkrétnych prípadoch. Zaujímavým je práve predpoklad (ne)predvídateľnosti škody, ktorý nie je vždy automaticky zaradzovaný medzi typické predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu - porušenie povinnosti, vznik škody a príčinná súvislosť medzi vznikom ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Právny inštitút zodpovednosti za škodu je základným kameňom súkromnoprávnej zodpovednosti, je jedným z najprepracovanejších právnych inštitútov, no zároveň z hľadiska jeho chápania patrí k tým najkomplikovanejším. V obchodnom práve je táto otázka zložitá aj z dôvodu, že matéria zodpovednosti za škodu v obchodných vzťahoch nie je celá upravená v Obchodnom zákonníku, ale podlieha koncepcii, podľa ktorej je Občiansky zákonník základom súkromnoprávnej úpravy spoločenských vzťahov.
Autor: Doc. JUDr. Margita Prokeinová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka sa zamerala na trestno-procesné pravidlo in dubio pro reo, ktoré vyplýva zo zásady prezumpcie neviny a na jeho premietnutie do aplikačnej praxe s prepojením na trestný čin sexuálneho zneužívania. Za týmto účelom boli prezentované reálne prípady, na ktorých bolo možné vidieť dôsledky uplatnenia pravidla in dubio pro reo.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD In dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obvineného) je trestnoprocesné pravidlo, ktoré vyplýva zo zásady prezumpcie neviny. V aplikačnej praxi bolo vydaných viacero rozhodnutí, ktoré sa odvolávali na použitie pravidla in dubio pro reo v konkrétnych prípadoch. V článku je pozornosť upriamená na predmetné pravidlo vo vzťahu ku konkrétnemu trestnému činu, ktorým je sexuálne zneužívanie. Prečo práve tento trestný čin? Odpoveďou na položenú otázku je, že v rámci projektu Agent
Autor: JUDr. Miroslava Kušníriková
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako aj ďalších služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je vyhradené poskytovateľovi a zdravotníckym pracovníkom. V posledných rokoch značne vzrástol počet občianskoprávnych žalôb, kedy sa žalobcovia domáhajú náhrady škody na zdraví, titulom bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia a náhrady nemajetkovej ujmy, ak poskytnutá zdravotná starostlivosť nebola vsúlade s lege artis a došlo ku škode na zdraví a / alebo k zásahu do osobnostných práv fyzickej osoby. V nasledujúcom článku sa zameriame na vybrané osobitosti dokazovania vmed ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Dokazovanie v medicínskych sporoch sa spravidla vyznačuje vysokou náročnosťou, ktorá spočíva vpotrebe zodpovedať vysoko odborné otázky, až vedecké poznatky znalcom, resp. znaleckým ústavom, čo má za následok ich dlhé časové trvanie. Už v úvode je potrebné poznamenať, že od štandardných pravidiel dokazovania v civilnom procese je možné badať odklon vtom zmysle, že žalobca môže byť vspore úspešný ajvtom prípade, ak sa mu nepodarilo preukázať bez ďalších pochybností príčinnú súvislosť m
Autor: doc. JUDr. Romana Smyčková PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Ochrana najvyššieho záujmu maloletých v právnych vzťahoch sa premieta nie len do hmotnoprávnej úpravy, ale má svoju reflexiu aj v procesnoprávnej úprave priebehu civilného súdneho konania. Cieľom príspevku je poukázať na rozdielne právne následky vyplývajúce z modifikovaného procesného postavenia maloletého a to ako účastníka civilného súdneho konania, alebo ako subjektu zúčastneného výlučne v procese dokazovania v konaní pred súdom.

Úryvok z textu:
V procesnoprávnych vzťahoch nie sú ojedinelé situácie, kedy subjektom týchto vzťahov je dieťa. Ochrana najlepšieho záujmu maloletých vyplýva z mnohých medzinárodných zmlúv a vnútroštátnych predpisov.[1] Dieťa pre svoju telesnú a duševnú nezrelosť požíva osobitnú právnu ochranu. článok 3 Dohovoru o právach dieťaťa stanovuje všeobecnú povinnosť zabezpečiť blaho dieťaťa všetkými vhodnými prostriedkami. Záujem dieťaťa a jeho ochrana je primárnym východiskom bez ohľadu na to o akú činnosť ide, ak
MENU