Nájdené právne články pre výraz: dôkazné prostriedky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 49

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1211 dokumentov
378 dokumentov
4310 dokumentov
194 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Peter Šamko
Udalosť: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá aplikačnými problémami pri sledovaní osôb a vecí za použitia vyhotovovania obrazových a zvukových záznamov s tým, že v podstate ide o identické dôkazné prostriedky, ktoré slúžia na zabezpečenie zhodných dôkazov

Úryvok z textu:
Pod­stat­ná časť toh­to prís­pev­ku bo­la pub­li­ko­va­ná v ča­so­pi­se „Zo súd­nej praxe“ č. 1/2017, kto­rý vy­dá­va vy­da­va­teľ­stvo Wol­ters Kluwer, www.wol­terskluwer.sk Ap­li­kač­né prob­lé­my s vy­uži­tím dô­kaz­né­ho pros­tried­ku sle­do­va­nia osôb a ve­cí pod­ľa § 113 Tr. por. a dô­kaz­né­ho pros­tried­ku vy­ho­to­vo­va­nia ob­ra­zo­vých, zvu­ko­vých ale­bo ob­ro­zo­vo-zvu­ko­vých zá­zna­mov pod­ľa § 114 Tr. por. mož­no de­monštro­vať na kon­krét­nom prík­la­de z praxe.
Autor: PhDr. JUDr. Ing. Marián Sabó
Univerzita: Paneurópska vysoká škola
Udalosť: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Abstrakt: Právna úprava daňových trestných činov sa opiera o vymedzenie formálnych znakov jednotlivých z nich tak, ako ich obsahujú trestnoprávne normy. Je zrejmé, že do spôsobov páchania, teda tak do prípravy, ako aj do samotného páchania a v konečnom dôsledku aj do procesu utajovania ako parciálnej súčasti daňových trestných činov, sa premietajú najnovšie prvky rozvinutej informačnej spoločnosti. Okrem poukazu na formálne znaky daňových trestných činov, je dôležité poznať spôsoby, akými sú jednotlivé z nich páchané, keďže na tomto poznatku je možné stavať konkrétne postupy odhaľovania a v konečnom dôs ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD   Na to, aby mohla byť daňová trestná činnosť efektívne a systematicky vyšetrovaná, je v prvom rade potrebné poznať spôsoby je páchania. Práve na základe vedomostí o spôsobe konania páchateľov daňových trestných činov, je následne determinovaný postup orgánov činných v trestnom konaní pri vykonávaní jednotlivých úkonov trestného konania, pri odhaľovaní, objasňovaní a dokazovaní daňovej trestnej činnosti. Okrem samotnej trestnoprávnej úpravy (hmotnoprávnej), ktorá cha
Autor: Mgr. Michal Cenkner PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Procesný inštitút preneseného dôkazného bremena je súčasťou antidiskriminačných civilných sporových konaní v Slovenskej republike už viac než desaťročie. Jeho praktické využitie v civilnom súdnom konaní je aj v súčasnosti predmetom odborných diskusií, pričom zahraničná antidiskriminačná legislatíva tento inštitút až na niektoré výnimky nepozná. Tento článok ponúka úvahy nad novoprijatou právnou úpravou Civilného sporového poriadku v súvislosti so zvýšenou ingerenciou súdu, protektívnou funkciou civilných súdnych konaní v sporoch s ochranou slabšej strany a príklonom k vyšetrovacej zásade v rám ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 LEGISLATÍVNY RÁMEC Režim procesného inštitútu dôkazného bremena vykazuje v rámci antidiskriminačných sporov znaky diverzity vo vzťahu k všeobecnej zásade unesenia dôkazného bremena stranou sporu, ktorá tvrdí určité skutočnosti. Prejavuje sa tým protektívna funkcia antidiskriminačného civilného súdneho konania, pričom zákonodarca priznáva zvýšenú mieru ochrany žalobcovi, teda strane sporu, ktorá namieta porušenie zásady rovnakého zaobchádzania. Existencia procesného inštitútu prenese
Autor: JUDr. Martin Mihók
Udalosť: Premeny práva v priestore a čase
Abstrakt: Informačno-technické prostriedky predstavujú skupinu moderných, cenných, ofenzívnych zaisťovacích inštitútov, zasahujúcich do základných ľudských práv a slobôd, bez využitia ktorých je však v súčasných podmienkach veľmi náročné, neefektívne až nemožné odhaľovanie a dokazovanie sofistikovanej, ako aj latentnej trestnej činnosti. Autor v článku rozoberá predovšetkým judikatúra ESĽP v súvislosti so zásahom informačno-technických prostriedkov do základných ľudských práv.

Úryvok z textu:
Úvod V súvislosti s páchaním kriminality sa najmä v posledných desaťročiach začali objavovať úplne nové javy vyplývajúce z charakteru trestnej činnosti. Týmito javmi sú predovšetkým kvalitatívne nové druhy trestnej činnosti, osobitne však organizovaná kriminalita, ktorá vykazuje mimoriadne vysoký stupeň rezistencie voči policajným ajustičným zásahom a disponuje obrovským ekonomickým potenciálom. Preto aj tradičné dôkazné prostriedky sajavia ako nedostatočne efektívne. V súvislosti s tým v
Autor: doc. JUDr. Karin Cakoci PhD.
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam
Abstrakt: Autori sa v príspevku spočiatku venujú posúdeniu vybraných procesnoprávnych inštitútov správy daní, ktorými sa zabezpečuje zistenie dostatočnej dôkaznej podstaty postačujúcej pre účely správy daní a analyzovaniu ich vzájomného vzťahu. Následne poukazujú na osobitný procesnoprávny inštitút správy daní - miestne zisťovanie a na rôzne roviny jeho vnímania a postavenia v rámci realizácie správy daní. Nakoniec posudzujú možnosť využitia dôkazov získaných v rámci miestneho zisťovania a jeho limity pri formovaní dôkaznej podstaty vytváranej v procese daňovej kontroly, na základe ktorej sa vyhotoví pr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Daňové právo ako samostatné právne odvetvie[1], viac ako ktorékoľvek iné verejnoprávne odvetvie, je založené na konformnom dodržiavaní právnych predpisov a dobrovoľnom plnení daňovo-právnych povinností. Tento charakteristický znak daňového práva sa zvykne označovať aj ako metóda autoaplikácie daňového práva[2]. Pri autoaplikácii daňového práva sa posudzuje, či a v akom rozsahu daňový subjekt splnil svoje povinnosti čo do správnosti určenia skutkového stavu a súčasne čo do správ
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Jednou z najpodstatnejších zmien civilných sporov je výrazné posilnenie koncentrácie konania.

Úryvok z textu:
Jednou z najpodstatnejších zmien civilných sporov je výrazné posilnenie koncentrácie konania. Tá je úzko spojená s prostriedkami procesného útoku resp. obrany, ktorými sú najmä: skutkové tvrdenia (§150 CSP), popretie skutkových tvrdení protistrany (§151 CSP), návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie dôkazov, hmotnoprávne námietky (§ 152 CSP). Kľúčovým je to, že podľa § 153 CSP platí, že strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku
Autor: Mgr. Michal Cenkner PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Zámerom prijatia novej legislatívnej úpravy ochrany tzv. slabších strán sporu sleduje zákonodarca prehlbovanie jedného zo základných princípov civilného súdneho konania, ktorým je celkový koncept práva na spravodlivý súdny proces. Ten v sebe inkorporuje princíp rovnosti zbraní. Ustanovenia CSP, ktoré poskytujú žalobcovi v antidiskriminačnom spore právnu ochranu, ho však nezbavujú povinnosti uviesť v žalobe také skutočnosti, na základe ktorých možno dospieť k dôvodnému záveru o porušení práva na rovnaké zaobchádzanie.

Úryvok z textu:
1. MATERIÁLNA STRÁNKA ANTIDISRKIMINAČNEJ ŽALOBY Antidiskriminačným sporom je v zmysle ustanovenia § 307 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (CSP) spor, ktorý sa týka porušenia zásady rovnakého zaobchádzania podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou. Legálna definícia antidiskriminačného sporu je tak systematicky zaradená pod marginálnu rubriku sporov s ochranou slabšej strany v civilnom súdnom konaní. Zákonodarca správne uvádza pluralitu prá
Autor: Mgr. Tomáš Čentík
Udalosť: Ulpianus
Abstrakt: Prednedávnom sme zverejnili v našej novej rubrike „Paškviliár“ menší paškvilík z oblasti hmotného práva – tentoraz nám pribudol ďalší adept na paškvilček avšak z oblasti práva procesného. Nakoľko sa adresát tohto úkonu súdu domnieval, že ide o omyl, informoval sa na príslušnom súdnom oddelení, či nedošlo k nejakej chybe – na jeho prekvapenie, odpoveď súdu bola: NIE.

Úryvok z textu:
Prednedávnom sme zverejnili v našej novej rubrike „Paškviliár“ menší paškvilík z oblasti hmotného práva – tentoraz nám pribudol ďalší adept na paškvilček avšak z oblasti práva procesného. Nakoľko sa adresát tohto úkonu súdu domnieval, že ide o omyl, informoval sa na príslušnom súdnom oddelení, či nedošlo k nejakej chybe – na jeho prekvapenie, odpoveď súdu bola: NIE. Ide o nasledovný úkon súdu označený ako „Urgencia žalobcu na podanie kvalifikovaného
Autor: JUDr. Vladimír Javorský
Udalosť: Magister Officiorum
Abstrakt: Autor vo všeobecnosti poukazuje na problematiku zákonnosti procesu a priebehu dokazovania v štádiu pred začatím trestného stíhania. Sústreďuje pozornosť na potrebu rešpektovania zákonných podmienok vykonávania dôkazov, o ktoré sa bude opierať rozhodnutie o trestnom oznámení.

Úryvok z textu:
Rekonštrukcia uplynulých udalostí ústavným a zákonným spôsobom tvorí základ každého spravodlivého rozhodnutia súdu a orgánu činného v trestnom konaní. V priebehu získavania informácií dôležitých pre objasnenie spočiatku neznámych skutkových okolností musia byť rešpektované zákonné požiadavky ustanovené pre vykonávanie jednotlivých procesných úkonov - dôkazných prostriedkov, ktoré slúžia na obstaranie konkrétnych dôkazov právne významných pre rozhodnutie o určitom skutku. Objasňovanie doka
Autor: doc. JUDr. Miloš Deset PhD.
Univerzita: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Kľúčové slová: stalkingnebezpečné prenasledovanieprenasledovanie obete
Abstrakt: Trestný čin nebezpečného prenasledovania má mimoriadne negatívne dopady na kvalitubežného života poškodeného (poškodenej), ale aj ďalších osôb – obetí, ktoré s poškodeným (poškodenou) žijú v spoločnej domácnosti. Dotknuté osoby sú zvyčajne konfrontované častými a hrubými telefonátmi, vulgárnymi správami, vyhrážkami a sledovaním zo strany páchateľov. Žijú v strachu o svoj život, zdravie či v obave zo spôsobenia inej ujmy. Pre dotknuté osoby takéto patologické správanie páchateľov znamená konfrontácie s veľmi ťažkými životnými situáciami, príspevok sa preto zaoberá charakteristikou daného činu z ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ako stalking, t. j. nebezpečné prenasledovanie, sa v minulosti označovali situácie, keď dochádzalo k prenasledovaniu celebrít fanúšikmi trpiacimi psychickými poruchami. Postupne sa však tento termín rozšíril. Viacerí autori poukazujú na to, že v súčasnosti neexistuje jednotná definícia stalkingu, tento pojem by sa však dal definovať ako systematické excesívne obťažovanie inej osoby prejavmi nežiadúcej pozornosti podmienenej obdivom, nenávisťou či pomstou.[2] Výraznou charakteri
MENU