Nájdené právne články pre výraz: dôkazný prostriedok v trestnom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Mgr. Lucia Burdová
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá mučením ako súčasťou procesného práva v mestskom súdnictve malokarpatských miest.

Úryvok z textu:
Mu­če­nie ako sú­čať pro­ces­né­ho prá­va v mes­tskom súd­nic­tve ma­lo­kar­pat­ských miest Me­dzi ja­vy, kto­ré pou­ka­zu­jú na ne­dos­tat­ky na­šej spo­loč­nos­ti pat­rí pop­ri iných, v mi­nu­los­ti bež­ne pou­ží­va­né mu­če­nie. Aj keď z hľa­dis­ka sú­čas­nej etic­kej nor­my mu­če­nie od­su­dzu­je­me, ke­dy­si tvo­ri­lo bež­nú prax tres­tné­ho sys­té­mu ap­li­ko­va­nú pri vy­po­čú­va­ní ob­ža­lo­va­né­ho. Prí­tom­nosť a pou­ží­va­nie mu­če­nia ako for­my vý­slu­chu, či tres­tu na úze­
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok kritizuje tzv. dotazníkovú metódu výsluchu, ktorú od 01.01.2017 zaviedla polícia pri domácom násilí

Úryvok z textu:
Niž­šie v texte je uve­de­ná časť po­ky­nu zo dňa 19.12.2016, kto­rý bol vy­da­ný zo stra­ny Pre­zi­den­ta Po­li­caj­né­ho zbo­ru. Pred­met­ný po­kyn sa tý­ka vy­hod­no­co­va­nia ri­zi­ka oh­ro­ze­nia poš­ko­de­nej oso­by pri tzv. do­má­com ná­si­lí (tu pôj­de spra­vid­la o po­doz­re­nie zo spá­chania tres­tné­ho či­nu tý­ra­nia zve­re­nej a blíz­kej oso­by, tres­tné­ho či­nu ne­bez­peč­né­ho vy­hrá­ža­nia a tres­tné­ho či­nu ne­bez­peč­né­ho pre­nas­le­do­va­nia). Sú­čas­ťou (pod­sta­to
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok po stručnom úvode sumarizuje dostupnú judikatúru k problematike nezákonných a procesne nepoužiteľných dôkazov.

Úryvok z textu:
Trest­ný po­ria­dok v us­ta­no­ve­ní § 119 ods. 2 Tr. por. ro­zoz­ná­va poj­my „dô­kaz“ a „dô­kaz­ný pros­trie­dok“. Dô­kaz­ný pros­trie­dok je pros­trie­dok vy­uží­va­ný or­gán­mi čin­ný­mi v tres­tnom ko­na­ní, stra­na­mi v ko­na­ní pred sú­dom a sú­dom pri poz­ná­va­ní sku­toč­nos­ti, kto­rá je pred­me­tom dô­ka­zu. Dô­ka­zom je po­tom pria­my poz­na­tok, kto­rý bol zís­ka­ný z dô­kaz­né­ho pros­tried­ku pri do­ka­zo­va­ní (nap­rík­lad dô­kaz­ným pros­tried­kom je vý­sluch ob­vi­ne­né
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Vysvetlenie pojmov zákonný dôkaz a pro-ces-ná pou-ži-teľ-nosť dô-ka-zu v prie-be-hu ko-na-nia.

Úryvok z textu:
Trest­ný po­ria­dok v us­ta­no­ve­ní § 119 ods. 2 Tr. por. ro­zoz­ná­va poj­my „dô­kaz“ a „dô­kaz­ný pros­trie­dok“. Dô­kaz­ný pros­trie­dok je pros­trie­dok vy­uží­va­ný or­gán­mi čin­ný­mi v tres­tnom ko­na­ní, stra­na­mi v ko­na­ní pred sú­dom a sú­dom pri poz­ná­va­ní sku­toč­nos­ti, kto­rá je pred­me­tom dô­ka­zu. Dô­ka­zom je po­tom pria­my poz­na­tok, kto­rý bol zís­ka­ný z dô­kaz­né­ho pros­tried­ku pri do­ka­zo­va­ní (nap­rík­lad dô­kaz­ným pros­tried­kom je vý­sluch ob­vi­ne­né
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Účel a povaha úradných záznamov a ich nemožnosť použitia ako dôkazného prostriedku.

Úryvok z textu:
Cie­ľom toh­to prís­pev­ku je pou­ká­zať na po­mer­ne roz­ší­re­nú prax niek­to­rých or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní a sú­dov, kto­ré po­va­žu­jú úrad­né zá­zna­my spí­sa­né prís­luš­ník­mi PZ pri pl­ne­ní si svo­jich slu­žob­ných po­vin­nos­tí za lis­tin­né dô­ka­zy, kto­ré sú pou­ži­teľ­né a čí­ta­né ako lis­tin­né dô­ka­zy v súd­nom ko­na­ní a ne­zried­ka je vý­rok o vi­ne za­lo­že­ný aj na ta­kých­to úrad­ných zá­zna­moch (res­pek­tí­ve je na úrad­ných zá­zna­moch za­lo­že­ná ob­ž
Autor: JUDr. Katarína Kupková
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje postupu policajta v prípravnom konaní v kontexte zákonnosti získavania dôkazov.

Úryvok z textu:
Úvod Dokazovanie v trestnom konaní má veľmi dôležitú úlohu „tvorí jadro trestného konania najmä v prípravnom konaní a v štádiu hlavného pojednávania“. Ide o jasne stanovený, resp. upravený postup subjektov trestného konania. Vzhľadom na nezastupiteľnosť tohto inštitútu musí byť každý jeden dôkaz získaný v súlade a na základe zákona a v každej fáze trestného konania sa musia obligatórne skúmať zákonnosti získania toho - ktorého dôkazu. V rámci dokazovania sa stretávame so záujmom n
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Nemožnosť považovať zá-ve-reč-nú reč ob-ža-lo-va-né-ho za dô-kaz-ný pros-trie-dok z dôvodu jeho uskutočnenia po skončení dokazovania a vylúčenie vy-ko-ná-va-nia dô-ka-zov po-čas zá-ve-reč-ných re-čí, kto-ré ne-bo-li vy-ko-na-né v rám-ci do-ka-zo-va-nia.

Úryvok z textu:
V sú­čas­nej do­be je pred­me­tom od­bor­nej dis­ku­sie (naj­mä na od­bor­ných se­mi­ná­roch) aj po­mer­ne spor­ná prob­le­ma­ti­ka práv­nej po­va­hy zá­ve­reč­ných re­čí, te­da to­ho, či zá­ve­reč­ná reč ob­ža­lo­va­né­ho je dô­kaz­ným pros­tried­kom (t. j., či ide o ob­do­bu vý­po­ve­de ob­ža­lo­va­né­ho, kto­rá je dô­kaz­ným pros­tried­kom v zmys­le § 119 ods. 2 Tr. por.) a či ob­sah zá­ve­reč­nej re­či ob­ža­lo­va­né­ho je dô­ka­zom, na kto­rom by bo­lo mož­né za­lo­žiť od­sú­de­nie ob­ža
Autor: JUDr. Marika Briatková
Zdroj: Projustice
Abstrakt: V článku venujeme pozornosť téme: Výsluch dieťaťa v trestnom konaní a to z pohľadu právnej úpravy platnej v Slovenskej republike a taktiež z pohľadu kriminalistickej taktiky. V článku približujeme a vysvetľujeme pojem výsluch vo všeobecnosti, a to z pohľadu práva, a aj z pohľadu kriminalistiky. Ďalej je pozornosť zameraná konkrétne na výsluch dieťaťa. Článok sa venuje štádiám výsluchu dieťaťa, dokumentovaniu výsluchu a osobám prítomným na výsluchu dieťaťa. V článku sme sa snažili poukázať na to, ako prebieha samotný výsluch dieťaťa, aké podmienky sú s tým spojené a aké nedostatky má náš systém ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod Polícia pri objasňovaní a vyšetrovaní prečinov a zločinov využíva celý rad kriminalistických me-tód a prostriedkov, či už ide o metódy kriminalistickej techniky, alebo taktiky. Jednou z metód krimina-listickej taktiky, a to veľmi dôležitou v trestnom konaní, je výsluch. V trestnom konaní poznáme rôzne druhy výsluchu, respektíve môžeme vypočúvať rôzne druhy osôb v odlišnom procesnom alebo spoločenskom postavení. V určitých prípadoch Trestný poriadok, ako aj kriminalistika,v rámci
Autor: prof. JUDr. Jozef Záhora PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Vzhľadom na to, že technológie na zachytenie obrazového a zvukového záznamu prejavu inej osoby, sú dostupné v zásade pre každého, takéto záznamy sa niekedy vyhotovujú súkromnými osobami aj za účelom ich využitia na preukázanie určitej skutočnosti v trestnom konaní, resp. sú vyhotovené za iným účelom ale obsahujú určitú skutočnosť významnú pre trestné konanie. Problematika prípustnosti súkromnej nahrávky v trestnom konaní je kontroverznou témou na ktorú sú v teórii a aplikačnej praxi často protichodné názory. Autor poukazuje na súdnu prax pri rozhodovaní o prípustnosti súkromnej nahrávky a pres ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V posledných desaťročiach, najmä v súvislosti s rozvojom technológií, sme svedkami masívneho sledovania ľudskej činnosti. Kamery, alebo „Big Brother“, ako sa niekedy zvyknú označovať, nás sledujú na rôznych miestach: na uliciach, v školách, bankách, obchodoch, dopravných prostriedkoch, čerpacích staniciach, reštauráciách, a tak by bolo možné pokračovať ďalej. Hoci rozmach sledovania prostredníctvom technických prostriedkov nastal v posledných desaťročiach, história utajenéh
MENU