Nájdené právne články pre výraz: dokazovanie v trestnom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 53

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

55 dokumentov
35 dokumentov
242 dokumentov
1 dokument
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: prof. JUDr. Jozef Záhora PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Vzhľadom na to, že technológie na zachytenie obrazového a zvukového záznamu prejavu inej osoby, sú dostupné v zásade pre každého, takéto záznamy sa niekedy vyhotovujú súkromnými osobami aj za účelom ich využitia na preukázanie určitej skutočnosti v trestnom konaní, resp. sú vyhotovené za iným účelom ale obsahujú určitú skutočnosť významnú pre trestné konanie. Problematika prípustnosti súkromnej nahrávky v trestnom konaní je kontroverznou témou na ktorú sú v teórii a aplikačnej praxi často protichodné názory. Autor poukazuje na súdnu prax pri rozhodovaní o prípustnosti súkromnej nahrávky a pres ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V posledných desaťročiach, najmä v súvislosti s rozvojom technológií, sme svedkami masívneho sledovania ľudskej činnosti. Kamery, alebo „Big Brother“, ako sa niekedy zvyknú označovať, nás sledujú na rôznych miestach: na uliciach, v školách, bankách, obchodoch, dopravných prostriedkoch, čerpacích staniciach, reštauráciách, a tak by bolo možné pokračovať ďalej. Hoci rozmach sledovania prostredníctvom technických prostriedkov nastal v posledných desaťročiach, história utajenéh
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Usmernenie krajského prokurátora zjednocuje prax prokuratúr v Bratislavskom kraji ohľadne využiteľnosti dôkazov získaných podľa zákona o policajnom zbore v trestnom konaní

Sprievodný text: Kraj-ský pro-ku-rá-tor v Bra-tis-la-ve, v zá-uj-me jed-not-né-ho up-lat-ňo-va-nia zá-ko-na pro-ku-rá-tor-mi v ob-vo-de svo-jej pô-sob-nos-ti, nad-väz-ne na ap-li-kač-né prob-lé-my vy-sky-tu-jú-ce sa naj-mä v sú-vis-los-ti so zis-te-ním a za-is-te-ním omam-ných a psy-chot-rop-ných lá-tok pri vý-ko-ne pre-hlia-dok dop-rav-né-ho pros-tried-ku pod-ľa zá-ko-na o po-li-caj-nom zbo-re a ich nás-led-nom dô-kaz-nom pou-ži-tí v tres-tnom ko-na-ní, vy-dá-va nas-le-dov-né usmernenie.

Úryvok z textu:
Vec : Pou­ži­teľ­nosť dô­ka­zov zís­ka­ných pod­ľa zá­ko­na o po­li­caj­nom zbo­re v tres­tnom ko­na­ní – us­mer­ne­nie Kraj­ský pro­ku­rá­tor v Bra­tis­la­ve, v zá­uj­me jed­not­né­ho up­lat­ňo­va­nia zá­ko­na pro­ku­rá­tor­mi v ob­vo­de svo­jej pô­sob­nos­ti, nad­väz­ne na ap­li­kač­né prob­lé­my vy­sky­tu­jú­ce sa naj­mä v sú­vis­los­ti so zis­te­ním a za­is­te­ním omam­ných a psy­chot­rop­ných lá­tok pri vý­ko­ne pre­hlia­dok dop­rav­né­ho pros­tried­ku pod­ľa zá­ko­na o po­li­
Autor: JUDr. Adrián Vaško PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Príspevok prináša aktuálne pohľady na možnosti využitia spravodajských a operatívnopátracích informácií v trestnom konaní najmä z pohľadu riešenia bezpečnostných výziev. Súčasne sú v príspevku prezentované úvahy de lege ferenda vzťahujúce sa k predmetnej oblasti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Problematika využívania spravodajských (resp. aj operatívno-pátracích) informácií v trestnom konaní je v súčasnosti pomerne málo skúmaná a rozpracovaná oblasť. Zastávame názor, že je tomu tak aj preto, že spravodajská činnosť a operatívno-pátracia činnosť sú pre širokú verejnosť, a do určitej miery aj pre väčšinu odbornej právnickej verejnosti, spájané s utajovaním a určitou aurou „záhadnosti“. Svoju rolu, a nie nezanedbateľnú, tu zohráva aj pôsobenie spravodajských zložiek
Autor: Mgr. Sebastián Janko
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Autor sa v predkladanom príspevku venuje teoretickému rozboru problematiky dokazovania v trestnom a daňovom konaní v zmysle príslušných procesných kódexov. Pozornosť je venovaná predovšetkým otázkam zásad dokazovania a dôkazného bremena. Na základe komparácie sú formulované dôsledky pre aplikačnú prax.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Trestné právo je prostriedkom ochrany spoločnosti ultima ratio, z čoho vyplývajú predovšetkým 2 dôsledky: 1.) poskytuje ochranu spoločenským vzťahom, ktoré sú primárne upravované normami iných právnych odvetví. Možno teda konštatovať, že trestné právo je úzko previazané na ostatné odvetvia nášho právneho poriadku. 2.) ochrana prostredníctvom trestného práva má subsidiárny charakter, teda by mala nastupovať až v prípade, že normy toho-ktorého „primárneho“ odvetvia nie
Autor: prof. JUDr. Ján Šanta PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: V predkladanom príspevku sa jeho autor zameriava na priblíženie niektorých aplikačných problémov z vlastnej prokurátorskej praxe, s dôrazom na dozor v trestných veciach ekonomického charakteru. Za časovo najnáročnejšie a neefektívne, v rozpore so zásadou rýchlosti, autor považuje čítanie desiatok listinných dôkazov na hlavnom pojednávaní získaných v predsúdnom konaní. Ide pritom o listiny prevažne získané od obvineného, ktoré práve obvinený a obhajoba veľmi dobre poznajú. Z uvedeného dôvodu autor navrhuje legislatívnu zmenu, a to len predloženie takto ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  Úvod Dokazovanie vykonávané v rámci prípravného konania a najmä hlavného pojednávania tvorí podstatnú a nezastupiteľnú súčasť celého trestného konania (ako nakoniec každého právneho konania). Je zvláštnou formou poznania objektívnej reality. Odrážajú sa v ňom viac či menej zreteľné základné zásady trestného konania. Predmetom trestného konania je určitý skutok. Hlavnou úlohou trestného konania je zistiť, či s
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: článok sa zaoberá posudzovaním zákonnosti vyhotovenia obrazových záznamov, ktoré boli vyhotovené súkromnou osobou na verejnosti bez súhlasu nahrávanej osoby a ich následnej použiteľnosti v konaní pred súdom

Úryvok z textu:
Pod­sta­tou toh­to prís­pev­ku je na pod­kla­de roz­ho­do­va­cej čin­nos­ti sú­dov pok­ra­čo­vať v ne­kon­čia­cej dis­ku­sii[1] a v ap­li­kač­nej praxi vy­slo­ve­ne spor­nej prob­le­ma­ti­ke zá­kon­nos­ti, či ne­zá­kon­nos­ti vy­ho­to­ve­nia ob­ra­zo­voz­vu­ko­vých zá­zna­mov, kto­ré bo­li vy­ho­to­ve­né súk­rom­nou oso­bou (t. j. oso­bou od­liš­nou od or­gá­nu čin­né­ho v tres­tnom ko­na­ní) bez súh­la­su nah­rá­va­nej oso­by a ich nás­led­nej dô­kaz­nej pou­ži­teľ­nos­ti, či ne­pou­ži­teľ­n
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok nesúhlasne reaguje na článok Ondreja Prikryla, ktorý bol uverejnený v časopise Justičná revue a zaoberá sa problematikou podozrivého

Úryvok z textu:
V Jus­tič­nej re­vue č. 6-7/2017 bol uve­rej­ne­ný člá­nok s náz­vom „Zá­pis­ni­ca z vý­slu­chu (za­dr­ža­né­ho) po­doz­ri­vé­ho, ako dô­kaz v kon­texte tres­tnop­ráv­nej pro­ce­sua­lis­ti­ky – zá­kon­né mož­nos­ti a li­mi­ty“, v kto­rom je­ho autor JUDr. On­drej Prikr­yl, PhD. (pro­ku­rá­tor Ok­res­nej pro­ku­ra­tú­ry Pieš­ťa­ny) vy­slo­vu­je ná­zor, že vý­po­veď ob­vi­ne­né­ho ale­bo v ko­na­ní pred sú­dom ob­ža­lo­va­né­ho mož­no kon­fron­to­vať so skor­šou vý­po­ve­ďou tej­to oso­by, ako
Autor: JUDr. Tibor Timár
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Cieľom článku bolo poukázať na manévrovací priestor obhajoby pri výkone obhajoby osôb obvinených z trestných činov najmä s drogovým prvkom.

Sprievodný text: V na-šej spo-loč-nos-ti je už nie-koľ-ko ro-kov prí-tom-ný fe-no-mén omam-ných a psy-chot-rop-ných lá-tok. Vy-so-ký stav kri-mi-na-li-ty na tom-to úse-ku, v spo-je-ní s dro-go-vou tres-tnou čin-nos-ťou nú-ti or-gá-ny čin-né v tres-tnom ko-na-ní sia-hať pri ob-jas-ňo-va-ní tých-to tres-tných či-nov po čo-raz so-fis-ti-ko-va-nej-ších a ope-ra-tív-nej-ších me-tó-dach s vy-uži-tím dos-tup-ných ope-ra-tív-no-pát-ra-cích pros-tried-kov a v ne-ma-lej mie-re sa vy-uží-va aj tzv. kri-mi-nál-ne spra-vo-daj-stvo. K to-mu-to vý-vo-ju je nut-né poz-na-me-nať, že v pria-mej úme-re ref-lek-tu-je kvan-ti-tu a kva-li-tu pá-cha-nej tres-tnej čin-nos-ti s dro-go-vým pr-vkom. Ten-to kri-mi-nál-ny pr-vok, t.j. pria-mo ale-bo ne-pria-mo sú-vi-sia-ca prí-tom-nosť drog pri pá-cha-ní tres-tných či-nov sa od-rá-ža vo veľ-kej mie-re vo vý-be-re, vy-hľa-dá-va-ní, pre-ve-ro-va-ní, do-ku-men-to-va-ní a tzv. pro-ces-nom iden-ti-fi-ko-va-ní pra-me-ňov dô-ka-zov, no-si-te-ľov dô-ka-zov a v pos-led-nom ra-de aj sa-mot-ných dô-kaz-ných pros-tried-kov a dô-ka-zov vo svo-jej pod-sta-te.

Úryvok z textu:
Úvod V na­šej spo­loč­nos­ti je už nie­koľ­ko ro­kov prí­tom­ný fe­no­mén omam­ných a psy­chot­rop­ných lá­tok. Vy­so­ký stav kri­mi­na­li­ty na tom­to úse­ku, v spo­je­ní s dro­go­vou tres­tnou čin­nos­ťou nú­ti or­gá­ny čin­né v tres­tnom ko­na­ní sia­hať pri ob­jas­ňo­va­ní tých­to tres­tných či­nov po čo­raz so­fis­ti­ko­va­nej­ších a ope­ra­tív­nej­ších me­tó­dach s vy­uži­tím dos­tup­ných ope­ra­tív­no-pát­ra­cích pros­tried­kov a v ne­ma­lej mie­re sa vy­uží­va aj tzv. kri­mi­nál­ne
Autor: npor. JUDr. Miroslav Srholec
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok sa dopĺňa už publikovanú tému pôsobnosti a zodpovednosti vyšetrovateľa v trestnom konaní.

Úryvok z textu:
V pre­doš­lom po­le­mic­kom-pro­vo­ka­tív­nom člán­ku[1] autor ot­vo­ril té­mu pô­sob­nos­ti a zod­po­ved­nos­ti vy­šet­ro­va­te­ľa v tres­tnom ko­na­ní. Na zá­kla­de do­py­to­va­ných otá­zok sa autor roz­ho­dol pre dopl­ne­nie svo­jej ar­gu­men­tá­cie. Keď­že sa ob­lasť otá­zok ob­me­dzi­la na ob­lasť kva­li­ty a roz­sa­hu práv­nych od­ôvod­ne­ní roz­hod­nu­tí vy­šet­ro­va­te­ľa, autor nad­via­že prá­ve na uve­de­nú ob­lasť. Špe­ci­fic­ky, pre ob­lasť práv­ne­ho po­sú­de­nia vzne­se­nia
Autor: doc.JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Súdny proces s V. Tukom nepochybne patrí k významným procesom 20. storočia. Cieľom príspevku je zmapovať priebeh tohto procesu so zreteľom na vykonané dôkazy v priebehu hlavného pojednávania. Príspevok bude zameraný na ozrejmenie pojmu spravodlivosť v kontexte preukázania, resp. nepreukázania viny V. Tuku v priebehu tohto procesu, ktorým bol odsúdený na 15 rokov odňatia slobody. V príspevku bude tiež venovaná pozornosť problematike nezákonných dôkazov a možnosti ich využitia v trestnom procese.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Trestné právo sa ako nástroj ultima ratio vyznačuje tým, že postihuje konania, ktorých dopad je natoľko spoločensky škodlivý, že oprávňuje, aby páchateľa, ktorý je za toto konanie postihoval štát a nie jednotlivec, ktorý je takýmto konaním zasiahnutý. V tomto sa prejavuje hlavný rozdiel medzi trestným právom ako právom verejným a rôznymi inými súkromnoprávnymi vzťahmi, ktoré nemajú za následok vznik trestnoprávnej zodpovednosti, a teda ani nezakladajú vzťah medzi páchateľom a štáto
MENU