Nájdené právne články pre výraz: domáce násilie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 39

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

46 dokumentov
73 dokumentov
784 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Silvia Miškovičová LL.M
Zdroj: Bulletin advokácie SAK
Abstrakt: Klienti, ktorí zažili, alebo zažívajú násilie, sa vo viacerých ohľadoch líšia od ostatných klientov, s ktorými sa advokát v praxi bežne stretne. Aj keď negatívne emócie sú v rôznej miere prítomné pri poskytovaní právnej pomoci takmer vždy, klient s traumou má svoje špecifiká. Ak chceme takýmto klientom skutočne pomôcť a predísť ich opakovanej a druhotnej viktimizácii, dôležitý je každý detail. V poradí štvrtom článku v rámci série k projektu „Advokáti proti násiliu“ sa dozvieme, že nielen ženy môžu byť obeťou domáceho násilia.

Úryvok z textu:
  Štatistiky hovoria, že zhruba každý siedmy muž je obeťou domáceho násilia. V mojej praxi som sa stretla s viacerými ta­kýmito mužmi, no nie vždy si na sebe páchané násilie uvedo­movali alebo s tým chceli/vedeli niečo spraviť. Len v jednom prípade muž napokon aj podal trestné oznámenie. Domáce násilie páchané na mužoch (ako v podstate aké­koľvek iné domáce násilie) je opradené mnohými mýtmi a predsudkami. Muži, ktorí zažívajú násilie zo strany svojej partnerky/svojho partnera, sú čas
Autor: doc. JUDr. Radovan Blažek PhD
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok sa zameriava na situácie, keď dôjde pri domácom násilí k zmene výpovede obete (poškodeného) po vznesení obvinenia ako následok zmeneného pohľadu obete na agresora vplyvom plynutia času. Článok analyzuje procesnú situáciu, ktorá vzniká na základe zmeny výpovede poškodeného ako kľúčového svedka a zákonnosť prípadného uznania viny páchateľa v tomto prípade.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Partnerské hádky v rodinách nie sú neznámym pojmom a sú na každodennom poriadku mnohých slovenských rodín, avšak určite nejde len o fenomén slovenskej spoločnosti. Posudzovanie toho, do akej miery možno považovať tieto spory a hádky za „bežné“ a „akceptovateľné“, závisí od konkrétnych okolností a intenzity, akou jednotliví aktéri vystupňujú svoje správanie sa voči druhému partnerovi. V rôznych sociálnych kruhoch sa považuje za bežné, že partneri po sebe kričia, hádžu rôzne pred
Autor: mjr. PhDr. Bc. Róbert Dratva
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Článok sa zaoberá domácim násilím z pohľadu obetí domáceho násilia, popisuje niektoré koncepty agresivity z hľadiska psychológie, zaoberá sa zahraničnými výskumami z oblasti polície a domáceho násilia a v ich kontexte ukazuje na nedostatočnú reflexiu poznatkov psychológie v oblasti právnej úpravy prečinu nebezpečného vyhrážania sa.

Úryvok z textu:
Domáce násilie je téma, ktorá je z pohľadu polície a humanitných vedných odborov stále aktuálna. Vyšetrovanie prípadov, ktorých podstatou je domáce násilie, kladie na príslušníkov a príslušníčky Policajného zboru vysoké nároky, a to snáď ešte väčšmi z hľadiska nárokov na sociálne zručnosti a znalosti zo psychológie, než na odborné poznatky z oblasti trestného práva a kriminalistiky. Definície a kontext domáceho násilia z pohľadu psychológie Heretik[1] definuje domáce násilie ako závaž
Autor: JUDr. Denisa Hamranová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Trestný zákon“) trestný čin domáceho násilia ako samostatnú skutkovú podstatu neupravuje. Je prijatá definícia „domáceho násilia“ na účely Národného akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014-2019. Účinnosťou nového zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov sa zavádza do nášho právneho poriadku termín „trestný čin domáceho násilia“. Autorka v príspevku poukazuje na nie veľmi vhodnú formuláciu legislatívnej úpravy v zmysle domáceho násilia a analyzuje zároveň dopad predmetné ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Dňa 12. októbra 2017 schválila Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obetiach“). Novým právnym predpisom sa podstatným spôsobom zlepšuje postavenie obetí, ako aj ich prístup k spravodlivosti. Predmetný zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2018. Nový zákon zároveň k uvedenému dňu ruší zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších p
Autor: Mgr. Nina Tarabová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zameriava na problematiku obmedzenia osobnej slobody osoby predovšetkým v súvislosti s jej podozrením z páchania trestného činu, ktorý je možné podradiť pod domáce násilie a tiež analyzuje inštrumenty trestného práva využívané či využiteľné pri tejto problematike s ohľadom na aplikačnú prax orgánov činných v trestnom konaní a súdov.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Na násilie páchané verejne sa koncentruje veľká pozornosť spoločnosti, pričom táto práve v dôsledku verejnosti takého násilníckeho konania neraz zasahujúcom už do trestnoprávnej roviny, podporuje prijímanie opatrení, ktorých cieľom je na potenciálneho páchateľa pôsobiť preventívne či odstrašujúco, prípadne opatrení na potrestanie už konkrétneho páchateľa verejného násilia. Okrem verejného násilia však existuje aj
Autor: JUDr. Jana Schäfferová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autorky v príspevku podrobujú právnej analýze inštitút vykázania zo spoločného obydlia, ktorý je odbornou verejnosťou považovaný za prostriedok preventívneho riešenia problematiky domáceho násilia. V prospech jeho uplatňovania svedčí fakt, že ohrozenej osobe sa poskytuje okamžitá ochrana. V dôsledku vykázania násilnej osoby obeť nie je nútená s násilníkom zotrvávať v spoločnom obydlí, a taktiež ho nemusí opúšťať, ak sa chce chrániť pred jeho opätovnými útokmi. Pozornosť je ďalej venovaná problematike narušenia práv a povinností z pracovného pomeru, ak sa v pozícií osoby vykázanej zo spoločného ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod   V Slovenskej republike neexistuje komplexná právna úprava domáceho násilia. Problematika ochrany, pomoci obeti domáceho násilia i potrestanie násilníka je roztrieštená vo viacerých právnych predpisoch a slovenský právny poriadok ponúka na elimináciu domáceho násilia hneď niekoľko právnych nástrojov. V súlade s ustanovením § 76 ods. 1 písm. g) zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len OSP) môže príslušný súd nariadiť účastníkovi p
Autor: Mgr. Nina Tarabová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok sa zameriava na postup orgánov činných v trestnom konaní v prípade oznámenia podozrenia z páchania trestného činu, ktorý je možné podradiť pod domáce násilie a následnú analýzu ukladania sankcií a iných opatrení páchateľovi v trestnom konaní súdom. Článok ďalej analyzuje výkon uvedených sankcií a iných opatrení a zamýšľa sa nad ich efektivitou pre ochranu obete.

Úryvok z textu:
  1 ÚVOD Domáce násilie možno odôvodnene považovať za jednu z najzávažnejších trestných činností, nakoľko priamo ohrozuje život, zdravie, psychickú i telesnú integritu jednotlivca. Základnými formami, ktorými agresor uskutočňuje násilie vo vzťahu k svojej obeti, sú okrem fyzického a psychického násilia aj sociálne násilie, ktoré môže spočívať napríklad v izolácii obete od vonkajšieho sveta a potláčaní jej spoločenských
Autor: JUDr. Denisa Hamranová
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Máme za to, že každé násilie, ktoré je spáchané na žene je negatívnym a spoločensky odsúdeniahodným javom, ale nie vždy je kvalifikované ako trestný čin v dôsledku nenaplnenia obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestného činu. Pokiaľ sa však hranica takejto činnosti z právneho hľadiska prelomí, stáva sa trestnou činnosťou páchateľa. Na tomto mieste by sme chceli pripomenúť, že v niektorých prípadoch je ťažké modifikovať, či skutočne došlo k naplneniu obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestného činu alebo len k naplneniu skutkovej podstaty priestupku, nakoľko takéto násilie je protip ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD „Násilie a ženy“ je v dnešnej dobe pomerne často diskutovaným problémom, ktorý sa dotýka tak sociálnej, ako aj právnej sféry. Násilie vo všeobecnej rovine, ako spoločensky nežiaduci jav sprevádza ľudstvo od nepamäti, či už v podobe vojen, mocenských a politických konfliktov a iné.[1] Porušenie práva na život a jeho ochranu, práva na dôstojný život, integritu osobnosti, práva na ochranu pred neľudským a ponižujúcim správaním a práva na zabezpečenie telesnej integrity pred fyzický
Autor: Alexander Bröstl, ml.
Zdroj: Ulpianus
Abstrakt: Civilný sporový poriadok ustanovuje, že za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo zákonným spôsobom z dôkazných prostriedkov. V otázke zákonnosti nová úprava prináša výrazný progres – nezákonnosť dôkazu nebude chápaná absolútne, ale podľa jedného zo základných princípov (článok 16 odsek 2 v spojení s článkom 3 odsek 1 CSP) môže byť výnimočne vykonaný aj dôkaz získaný v rozpore so zákonom. Podľa dôvodovej správy pôjde o tie prípady, ak bude v konkrétnom prípade po tzv. teste proporcionality vzájomne kolidujúcich ústavných práv zistené, že pr ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Civilný sporový poriadok ustanovuje, že za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo zákonným spôsobom z dôkazných prostriedkov. V otázke zákonnosti nová úprava prináša výrazný progres – nezákonnosť dôkazu nebude chápaná absolútne, ale podľa jedného zo základných princípov (článok 16 odsek 2 v spojení s článkom 3 odsek 1 CSP) môže byť výnimočne vykonaný aj dôkaz získaný v rozpore so zákonom. Podľa dôvodovej správy pôjde o tie prípady, ak bude
Autor: Mgr. Nikoleta Bitterová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Cieľom príspevku bude skúmať vzájomnú interakciu systémov ochrany ľudských práv, na regionálnej úrovni (v našom prípade európskej, konkrétne vytvorenej Radou Európy a Európskym súdom pre ľudské práva) a medzinárodnej, univerzálnej úrovni vytvorenej Organizáciou spojených národov (predovšetkým pôjde o tzv. treaty - based bodies, teda orgány vytvorené na monitorovanie napĺňania záväzkov z konkrétnych dohovorov OSN). Keďže medzinárodné pakty, spolu s Univerzálnou deklaráciou ľudských práv poslúžili ako základný model pre regionálne systémy ochrany ľudských práv, budeme sledovať vzájomné odkazy, r ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pôvodným zámerom príspevku, ako to z jeho názvu vychádza, bolo spracovať tému medzinárodného súdneho dialógu len na veľmi všeobecnej úrovni. Zamýšľali sme sa venovať interakcii systému ochrany ľudských práv na úrovni Organizácie spojených národov (ďalej len OSN), ako medzinárodnému systému, ktorý zahŕňa väčšinu štátov sveta a systému ochrany ľudských práv na regionálnej úrovni, reprezentovaného Radou Európy (výber európskeho regiónu zdôvodňujeme jednak blízkosťou našim reáliám a pr
MENU