Nájdené právne články pre výraz: domácka práca a telepráca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: prof. JUDr. Helena Barancová DrSc.
Univerzita: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť: Dies Iuris Tyrnavienses
Abstrakt: Zmluvná autonómia v každom právnom odvetví patrí medzi najdôle- žitejšie problémy teórie a aplikačnej praxe. Je základným princípom súkromného práva, ktorý je vlastný nielen občianskemu právu a obchodnému právu, ale aj pracovnému právu. Pracovné právo, ktoré vzniklo a vyvíjalo sa ako ochranárske právo, je na rozdiel od občianskeho práva charakteristické obmedzenou zmluvnou autonómiou. Zmluvnú autonómiu v pracovnom práve chápeme vo viacerých právnych rovi- nách. Ide nielen o autonómiu subjektu vo výbere svojho zmluvného partnera, ale aj o autonó ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
  1 Zmluvná autonómia v súkromnom práve – všeobecná charakteristika Medzi najdôležitejšie princípy súkromného práva patrí princíp zmluvnej au- tonómie, ako aj princíp rovnosti či ochrany slabšej strany. Všetky uvedené princí- py sa vzťahujú aj na oblasť pracovného práva ako integrálnej súčasti súkromného práva. Aj keď princíp zmluvnej autonómie je spoločným princípom tak občian- skeho, obchodného či pracovného práva, ro
Autor: Zuzana Beňadiková
Udalosť: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá témou telepráce a zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, legislatívou upravujúcou túto oblasť a jej analýzou, ako aj vyvstávajúcimi aplikačnými problémami. Rozoberá a objasňuje pojmový aparát nevyhnutne spätý s pojmami telepráca, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedotknuteľnosť obydlia. Práca sa člení na štyri kapitoly. Prvá kapitola všeobecne a teoreticky načrtáva problematiku vymedzenia základných pojmov telepráca a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Druhá kapitola sa zameriava na právnu úpravu telepráce a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD Svet už dávno prekročil prah štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorá sa nesie v znamení digitalizácie. Fenomén štvrtej priemyselnej revolúcie je charakterizovaný zlúčením technológií, ktoré stierajú hranice medzi fyzickými, digitálnymi a biologickými sférami. Výsledkom je zmena spôsobu akým žijeme, pracujeme a vzájomne komunikujeme. Priemysel 4.0 zasahuje takmer do každého priemyslu v krajinách celého sveta. Šírka a hĺbka týchto zmien ohlasujú transformáciu celých systémov výroby
Autor: JUDr. Michal Kuril PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: V spracovanom vedeckom článku sa autor zaoberá problematikou perspektívy vývoja pracovného práva v Slovenskej republike. Súčasťou diela sú viaceré úvahy de lege lata a de lege ferenda, ktoré so zvoleným predmetom skúmania bezprostredne súvisia.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Pracovné právo Slovenskej republiky sa dlhodobo, ako aj aktuálne, stretáva s viacerými teoretickými a aplikačnými problémami, ku ktorým môžeme zaradiť napr. neraz neefektívne uplatňovanie ochrany „slabšej“ zmluvnej strany v pracovnoprávnych vzťahoch, riešenie nezamestnanosti, prílišné liberalizovanie pracovného zákonodarstva, príp. časté zmeny v znení relevantných právnych predpisov, ktoré narúšajú princíp stability obsahu právnych noriem. Početné odborné výzvy prináša znenie prá
Autor: Mgr. Denisa Nevická
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok je venovaný súčasnému fenoménu výkonu závislej práce v mieste bydliska zamestnanca najmä s ohľadom na nastupujúcu generáciu Z a jej očakávania od trhu práce. Autorka sa zaoberá právami a povinnosťami, ktoré vznikajú zamestnávateľovi ale aj zamestnancovi pri výkone práce doma či prostredníctvom telefonického zariadenia, ako aj práce na miestne ktoré si zamestnanec zvolí. Následne autorka uvedené odlišnosti výkonu práce v režime „home office“ komparuje s výkonom práce zamestnanca pre zamestnávateľa v jeho priestoroch a zaoberá sa úvahou, či sú v prípade výkonu práce doma dodržané vybrané ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 HOME OFFICE A GENERÁCIA Z – TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 1.1 Domácka práca a telepráca Prácu, ako formu ľudskej činnosti, možno vykonávať v pracovnoprávnych vzťahoch prostredníctvom pracovného pomeru, obdobného pracovného vzťahu alebo pracovnoprávnom vzťahu založenom niektorým z typov dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Pojem pracovnoprávne vzťahy nemá v právnom poriadku Slovenskej republiky legálnu definíciu. Teória práva rozlišuje pre vymedzenie pojmu pracovnoprá
Autor: doc. JUDr. Marcel Dolobáč PhD.
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Európska dimenzia podnikovej sociálnej zodpovednosti a jej vplyv na reguláciu pracovnoprávnych vzťahov.
Abstrakt: V ostatných rokoch sa v oblasti pracovného práva kladie stále väčší význam na flexibilitu pracovnoprávnych vzťahov. Postupné odstraňovanie prísnosti a posiľňovanie pružnosti pracovných pomerov má zabezpečovať zvyšovanie miery zamestnanosti. Nosným nástrojom pre pružný pracovný trh sa stáva atypický pracovný pomer.

Úryvok z textu:
1.   Úvod V   ostatných rokoch sa v oblasti pracovného práva kladie stále väčší význam na flexibilitu pracovnoprávnych vzťahov. Postupné odstraňovanie prísnosti a posiľňovanie pružnosti pracovných pomerov má zabezpečovať zvyšovanie miery zamestnanosti. Nosným nástrojom pre pružný pracovný trh sa stáva atypický pracovný pomer. Vychádzajúc z etymológie pojmu „atypický“ je zrejmé, že vždy sa jedná o pracovný pomer s určitým osobitým odlišným dojednaním. Predpo
Autor: JUDr. Zuzana Macková PhD.
Udalosť: Liberalizácia pracovného práva a nové trendy vo vývoji pracovných vzťahov
Abstrakt: Blíži sa koniec prvého desaťročia 3.tisícročia, resp. 21.storočia. Moja generácia 40-nikov po prvýkrát vo svojom živote sa stáva priamym účastníkom mimoriadnej situácie celosvetového charakteru, a to finančnej a hospodárskej krízy, ktorú poznáme iba z literatúry a z histórie našich predchádzajúcich generácii, t.j. starých rodičov a rodičov.

Úryvok z textu:
Úvod Blíži sa koniec prvého desaťročia 3.tisícročia, resp. 21.storočia. Moja generácia 40-nikov po prvýkrát vo svojom živote sa stáva priamym účastníkom mimoriadnej situácie celosvetového charakteru, a to finančnej a hospodárskej krízy, ktorú poznáme iba z literatúry a z histórie našich predchádzajúcich generácii, t.j. starých rodičov a rodičov. Minulý mesiac uplynul rok od pádu ctihodnej americkej investičnej banky Lehman Brothers, ktorej kolaps znamenal začiatok celosvetovej
MENU