Nájdené právne články pre výraz: domácnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 164

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2066 dokumentov
841 dokumentov
31215 dokumentov
334 dokumentov
91 dokumentov
26 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Zuzana Kullová
Zdroj: HN Online
Abstrakt: Za posledných 12 mesiacov si každý piaty obyvateľ Slovenska kúpil nejaký materiál na potreby rekonštrukcie svojho bytu alebo domu. Vyplýva to z prieskumu – štúdie Ako nakupujeme agentúry MB Brand Management, ktorý bol realizovaný v uplynulých týždňoch na reprezentatívnej vzorke 1 460 respondentov vo veku 18 – 69 rokov.

Úryvok z textu:
Za posledných 12 mesiacov si každý piaty obyvateľ Slovenska kúpil nejaký materiál na potreby rekonštrukcie svojho bytu alebo domu. Vyplýva to z prieskumu – štúdie Ako nakupujeme agentúry MB Brand Management, ktorý bol realizovaný v uplynulých týždňoch na reprezentatívnej vzorke 1 460 respondentov vo veku 18 – 69 rokov.  Kupujú najmä mladí a rodiny s deťmi „Najviac ľudí, ktorí si kúpili materiál a rekonštruovali svoj byt alebo dom, je vo veku 25 – 44 rokov, pričom môže ís
Autor: JUDr. Denisa Hamranová
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Máme za to, že každé násilie, ktoré je spáchané na žene je negatívnym a spoločensky odsúdeniahodným javom, ale nie vždy je kvalifikované ako trestný čin v dôsledku nenaplnenia obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestného činu. Pokiaľ sa však hranica takejto činnosti z právneho hľadiska prelomí, stáva sa trestnou činnosťou páchateľa. Na tomto mieste by sme chceli pripomenúť, že v niektorých prípadoch je ťažké modifikovať, či skutočne došlo k naplneniu obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestného činu alebo len k naplneniu skutkovej podstaty priestupku, nakoľko takéto násilie je protip ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD „Násilie a ženy“ je v dnešnej dobe pomerne často diskutovaným problémom, ktorý sa dotýka tak sociálnej, ako aj právnej sféry. Násilie vo všeobecnej rovine, ako spoločensky nežiaduci jav sprevádza ľudstvo od nepamäti, či už v podobe vojen, mocenských a politických konfliktov a iné.[1] Porušenie práva na život a jeho ochranu, práva na dôstojný život, integritu osobnosti, práva na ochranu pred neľudským a ponižujúcim správaním a práva na zabezpečenie telesnej integrity pred fyzický
Autor: Doc. JUDr. Ján Matlák CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Z legislatívneho hľadiska právo sociálneho zabezpečenia sa vyvíja v troch systémoch - poisťovací systém, systém štátnej sociálnej podpory, systém sociálnej pomoci. Sociálnou pomocou okrem iného sa rozumie aj riešenie hmotnej núdze, ktorá je závislá od príjmu členov domácností. Diskutabilnou je skutočnosť, či dávku v hmotnej núdzi možno podmieniť aktiváciou subjektu k určitej ekonomickej činnosti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Z legislatívneho hľadiska sa právo sociálneho zabezpečenia vyvíja v troch systémoch – poisťovací systém, systém štátnej sociálnej podpory a systém sociálnej pomoci. Aj keď možno konštatovať, že jednou z najdôležitejších častí sociálneho práva je poisťovací systém a ďalšie systémy ho dopĺňajú, resp. vypĺňajú „medzery“ v sociálnom zabezpečení, význam systému štátnej sociálnej podpory a systému sociálnej pomoci je prvoradý u subjektov, ktorí sú závislí od peňažných plnení v rámci
Autor: JUDr. Vladimíra Žofčinová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V príspevku zameriavame pozornosť na dôležitosť dodržiavania ochrannej funkcie pracovného práva pri súčasnej nestabilite na trhu práce, v čase úpadku morálnych hodnôt a nerešpektovania prírodných a ekonomických zákonitostí v ľudských aktivitách, čo veľmi nepriaznivo dopadá na sociálnu situáciu bežných ľudí. Aj keď chudoba je zvyčajne spájaná s trhom práce, chudobní sú nielen nezamestnaní, ale aj rodiny a domácnosti s ekonomicky aktívnymi, ale nízko odmeňovanými členmi. V predkladanom príspevku sa autorka zamyšľa, že v súčasnosti „byť zamestnaný neznamená nebyť chudobný“.

Úryvok z textu:
Úvod Súčasné zmeny spoločensko-ekonomickej reality výrazne zasahujú do kvality života spoločnosti i jednotlivcov a ovplyvňujú pôsobenie a aktivity aj ďalších aktérov trhu práce a kapitálu. Popri už existujúcich problémoch v oblasti sociálnych istôt obyvateľstva bez participácie na tvorbe nových hodnôt, či zamestnancov vo výrobe, sa objavujú stále nové sociálne riziká a svojím charakterom dokonca formujú nové ohrozené cieľové skupiny (napr. ľudia s plnohodnotnými pracovnými úväzkami
Autor: doc. JUDr. Miloš Deset PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Kľúčové slová: stalkingnebezpečné prenasledovanieprenasledovanie obete
Abstrakt: Trestný čin nebezpečného prenasledovania má mimoriadne negatívne dopady na kvalitubežného života poškodeného (poškodenej), ale aj ďalších osôb – obetí, ktoré s poškodeným (poškodenou) žijú v spoločnej domácnosti. Dotknuté osoby sú zvyčajne konfrontované častými a hrubými telefonátmi, vulgárnymi správami, vyhrážkami a sledovaním zo strany páchateľov. Žijú v strachu o svoj život, zdravie či v obave zo spôsobenia inej ujmy. Pre dotknuté osoby takéto patologické správanie páchateľov znamená konfrontácie s veľmi ťažkými životnými situáciami, príspevok sa preto zaoberá charakteristikou daného činu z ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ako stalking, t. j. nebezpečné prenasledovanie, sa v minulosti označovali situácie, keď dochádzalo k prenasledovaniu celebrít fanúšikmi trpiacimi psychickými poruchami. Postupne sa však tento termín rozšíril. Viacerí autori poukazujú na to, že v súčasnosti neexistuje jednotná definícia stalkingu, tento pojem by sa však dal definovať ako systematické excesívne obťažovanie inej osoby prejavmi nežiadúcej pozornosti podmienenej obdivom, nenávisťou či pomstou.[2] Výraznou charakteri
Autor: JUDr. et Mgr. Zuzana Homer LL.M.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Vedecký článok sa zaoberá problematikou možnosti alebo povinnosti zamestnanca vykonávať domácu prácu a teleprácu pre zamestnávateľa, a to so zreteľom na rôzne pracovnoprávne súvislosti spočívajúce napr. v povinnosti zamestnávateľa vydávať potvrdenia zamestnancom o možnosti výkonu práce predmetnou formou alebo napr. v súvislosti s novým modelom uplatnenia prestoja ako prekážky v práci pri výkone domácej práce a telepráce. Osobitne zdôraznený je aj právny rozmer takejto povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k právnej úprave ochrany osobných údajov zamestnancov.

Úryvok z textu:
ÚVOD Hoci sa pracovnoprávny inštitút home office alebo ako ho pozná a upravuje § 52 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) v podobe „domácej práce“ a „telepráce“ stal počas uplynulého obdobia v mnohých prípadoch dominantným spôsobom riešenia vzniknutej situácie v dôsledku pandémie, pretrvávajú právne spory ohľadom jeho uplatnenia v aplikačnej praxi. Ak predpokladáme, že pro futuro príde k výraznejšiemu nárastu využívania tohto typu práce zo stra
Autor: Mgr. Katarína Skolodová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Rozvoj informačných a komunikačných technológií výrazne ovplyvňuje zaužívané formy výkonu práce. Nehovoríme pritom len o automatizácií a digitalizácií pracovných procesov, ale aj o potrebe prispôsobiť organizáciu pracovného času týmto novým výzvam. Telepráca sa stala už jednou zo štandardných foriem výkonu práce a odpoveďou zákonodarcu na tento fakt bola zmena jej právnej úpravy v Zákonníku práce. Cieľom tohto príspevku je poukázať na možnosť vykonávania telepráce v pružnom pracovnom čase podľa účinnej právnej úpravy, zdôraznenie nedostatkov, ktoré ju sprevádzajú a predstavenie návrhov de lege ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD[1] Čas je jednou z najvzácnejších komodít každého jednotlivca. Ten pracovný nám vypĺňa takmer polovicu našich produktívnych dní. Je súčasťou synalagmatického vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom, v ktorom zamestnanec odovzdá zamestnávateľovi časť zo svojho času a venuje ho činnosti, ktorá by mala priniesť zamestnávateľovi prospech a zamestnancovi zas odplatu v podobe mzdy, platu, či odmeny. Na pracovný čas bolo dlhodobo nazerané najmä z kvantitatívneho hľadiska. Dôraz bol
Autor: JUDr. Simona Heseková Bojmírová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V súčasnosti sme svedkami zvyšujúceho sa trendu ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu, ktorý sa prejavuje v komplexných a pomerne rozsiahlych legislatívnych zmenách. Tieto zmeny sú spojené s čoraz precíznejším zakotvením povinností subjektov finančného trhu, práv spotrebiteľa ako aj novou kompetenciou Národnej banky Slovenska v rámci výkonu dohľadu v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov. Článok sa zaoberá vybranými otázkami ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu v kontexte legislatívnych zmien ako aj aplikačnej praxe.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V recentom období prechádza legislatíva upravujúca ochranu spotrebiteľa na finančnom trhu značnými zmenami. Nové legislatívne tendencie smerujúce k zvyšovaniu ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu sú úzko prepojené a ovplyvňované zvyšujúcim sa zadlžením domácností. Počas posledných desiatich rokov, zadlženosť domácností vzrástla na rekordnú úroveň v mnohých krajinách OECD. Trend rastúcej zadlženosti domácností je typický aj pre Slovenskú republiku. Podľa Analýzy Národnej banky Slo
Autor: por. PhDr. JUDr. Ondrej Blažek
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Odborný článok sa venuje teoretickým problémom, ktoré by mohli nastať po vyhlásení evakuácie, pričom autor najväčšiu pozornosť zameriava na plánovanie presunu obyvateľstva zo sektoru evakuácie, po trase evakuácie, až do príslušného evakuačného zariadenia. Po načrtnutí problémov autor predstavuje prístupy k vybraným druhom problémov, ktoré sú využívané na ich riešenie v zahraničí, najmä v Portugalsku a v Spojených štátoch amerických.

Úryvok z textu:
1. Úvod V zmysle zahraničných prístupov k evakuácii ide v evakuácii stále o proces, pri ktorom je odsunuté obyvateľstvo z nebezpečných miest do bezpečnejších miest. Najmä v husto osídlených oblastiach (v husto urbanizovaných oblastiach) vznikla s pribúdajúcimi problémami snaha o čo najefektívnejšie vykonanie tohto procesu. V zahraničí podstatu evakuácie zvýrazňuje aj jej rozmer, napríklad počas hurikánu Katrina bolo evakuovaných viac ako jeden milión ľudí. Kým na našom území nepredpokladá
Autor: Mgr. Simona Uhrinová
Zdroj: Balance Counsels
Abstrakt: Ale predsa len pár poznámok k povinnosti zamestnávateľa ju poskytnúť… Od 1.1.2020 patrí v zmysle novely Zákonníka práce rozšírená dovolenka v rozsahu (najmenej) 5 týždňov aj zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa, bez ohľadu na to, či už dovŕšil vek 33 rokov.

Úryvok z textu:
Ale predsa len pár poznámok k povinnosti zamestnávateľa ju poskytnúť…  Od 1.1.2020 patrí v zmysle novely Zákonníka práce rozšírená dovolenka v rozsahu (najmenej) 5 týždňov aj zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa, bez ohľadu na to, či už dovŕšil vek 33 rokov. Na prvý pohľad je to bezpochyby úžasná správa pre všetkých rodičov, ktorí si predĺženú dovolenku jednoznačne zaslúžia. Doteraz takýto benefit už niektorí zamestnávatelia ponúkali dobrovoľne, od 1.1.2020 to už bude pov
MENU