Nájdené právne články pre výraz: domácnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 153

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1650 dokumentov
772 dokumentov
28580 dokumentov
334 dokumentov
91 dokumentov
26 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Zuzana Kullová
Zdroj: HN Online
Abstrakt: Za posledných 12 mesiacov si každý piaty obyvateľ Slovenska kúpil nejaký materiál na potreby rekonštrukcie svojho bytu alebo domu. Vyplýva to z prieskumu – štúdie Ako nakupujeme agentúry MB Brand Management, ktorý bol realizovaný v uplynulých týždňoch na reprezentatívnej vzorke 1 460 respondentov vo veku 18 – 69 rokov.

Úryvok z textu:
Za posledných 12 mesiacov si každý piaty obyvateľ Slovenska kúpil nejaký materiál na potreby rekonštrukcie svojho bytu alebo domu. Vyplýva to z prieskumu – štúdie Ako nakupujeme agentúry MB Brand Management, ktorý bol realizovaný v uplynulých týždňoch na reprezentatívnej vzorke 1 460 respondentov vo veku 18 – 69 rokov.  Kupujú najmä mladí a rodiny s deťmi „Najviac ľudí, ktorí si kúpili materiál a rekonštruovali svoj byt alebo dom, je vo veku 25 – 44 rokov, pričom môže ís
Autor: JUDr. Denisa Hamranová
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Máme za to, že každé násilie, ktoré je spáchané na žene je negatívnym a spoločensky odsúdeniahodným javom, ale nie vždy je kvalifikované ako trestný čin v dôsledku nenaplnenia obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestného činu. Pokiaľ sa však hranica takejto činnosti z právneho hľadiska prelomí, stáva sa trestnou činnosťou páchateľa. Na tomto mieste by sme chceli pripomenúť, že v niektorých prípadoch je ťažké modifikovať, či skutočne došlo k naplneniu obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestného činu alebo len k naplneniu skutkovej podstaty priestupku, nakoľko takéto násilie je protip ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
ÚVOD „Násilie a ženy“ je v dnešnej dobe pomerne často diskutovaným problémom, ktorý sa dotýka tak sociálnej, ako aj právnej sféry. Násilie vo všeobecnej rovine, ako spoločensky nežiaduci jav sprevádza ľudstvo od nepamäti, či už v podobe vojen, mocenských a politických konfliktov a iné.[1] Porušenie práva na život a jeho ochranu, práva na dôstojný život, integritu osobnosti, práva na ochranu pred neľudským a ponižujúcim správaním a práva na zabezpečenie telesnej integrity pred fyzický
Autor: Doc. JUDr. Ján Matlák CSc.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Z legislatívneho hľadiska právo sociálneho zabezpečenia sa vyvíja v troch systémoch - poisťovací systém, systém štátnej sociálnej podpory, systém sociálnej pomoci. Sociálnou pomocou okrem iného sa rozumie aj riešenie hmotnej núdze, ktorá je závislá od príjmu členov domácností. Diskutabilnou je skutočnosť, či dávku v hmotnej núdzi možno podmieniť aktiváciou subjektu k určitej ekonomickej činnosti.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Z legislatívneho hľadiska sa právo sociálneho zabezpečenia vyvíja v troch systémoch – poisťovací systém, systém štátnej sociálnej podpory a systém sociálnej pomoci. Aj keď možno konštatovať, že jednou z najdôležitejších častí sociálneho práva je poisťovací systém a ďalšie systémy ho dopĺňajú, resp. vypĺňajú „medzery“ v sociálnom zabezpečení, význam systému štátnej sociálnej podpory a systému sociálnej pomoci je prvoradý u subjektov, ktorí sú závislí od peňažných plnení v rámci
Autor: JUDr. Vladimíra Žofčinová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: V príspevku zameriavame pozornosť na dôležitosť dodržiavania ochrannej funkcie pracovného práva pri súčasnej nestabilite na trhu práce, v čase úpadku morálnych hodnôt a nerešpektovania prírodných a ekonomických zákonitostí v ľudských aktivitách, čo veľmi nepriaznivo dopadá na sociálnu situáciu bežných ľudí. Aj keď chudoba je zvyčajne spájaná s trhom práce, chudobní sú nielen nezamestnaní, ale aj rodiny a domácnosti s ekonomicky aktívnymi, ale nízko odmeňovanými členmi. V predkladanom príspevku sa autorka zamyšľa, že v súčasnosti „byť zamestnaný neznamená nebyť chudobný“.

Úryvok z textu:
Úvod Súčasné zmeny spoločensko-ekonomickej reality výrazne zasahujú do kvality života spoločnosti i jednotlivcov a ovplyvňujú pôsobenie a aktivity aj ďalších aktérov trhu práce a kapitálu. Popri už existujúcich problémoch v oblasti sociálnych istôt obyvateľstva bez participácie na tvorbe nových hodnôt, či zamestnancov vo výrobe, sa objavujú stále nové sociálne riziká a svojím charakterom dokonca formujú nové ohrozené cieľové skupiny (napr. ľudia s plnohodnotnými pracovnými úväzkami
Autor: doc. JUDr. Miloš Deset PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Kľúčové slová: stalkingnebezpečné prenasledovanieprenasledovanie obete
Abstrakt: Trestný čin nebezpečného prenasledovania má mimoriadne negatívne dopady na kvalitubežného života poškodeného (poškodenej), ale aj ďalších osôb – obetí, ktoré s poškodeným (poškodenou) žijú v spoločnej domácnosti. Dotknuté osoby sú zvyčajne konfrontované častými a hrubými telefonátmi, vulgárnymi správami, vyhrážkami a sledovaním zo strany páchateľov. Žijú v strachu o svoj život, zdravie či v obave zo spôsobenia inej ujmy. Pre dotknuté osoby takéto patologické správanie páchateľov znamená konfrontácie s veľmi ťažkými životnými situáciami, príspevok sa preto zaoberá charakteristikou daného činu z ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Ako stalking, t. j. nebezpečné prenasledovanie, sa v minulosti označovali situácie, keď dochádzalo k prenasledovaniu celebrít fanúšikmi trpiacimi psychickými poruchami. Postupne sa však tento termín rozšíril. Viacerí autori poukazujú na to, že v súčasnosti neexistuje jednotná definícia stalkingu, tento pojem by sa však dal definovať ako systematické excesívne obťažovanie inej osoby prejavmi nežiadúcej pozornosti podmienenej obdivom, nenávisťou či pomstou.[2] Výraznou charakteri
Autor: JUDr. Simona Heseková Bojmírová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V súčasnosti sme svedkami zvyšujúceho sa trendu ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu, ktorý sa prejavuje v komplexných a pomerne rozsiahlych legislatívnych zmenách. Tieto zmeny sú spojené s čoraz precíznejším zakotvením povinností subjektov finančného trhu, práv spotrebiteľa ako aj novou kompetenciou Národnej banky Slovenska v rámci výkonu dohľadu v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov. Článok sa zaoberá vybranými otázkami ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu v kontexte legislatívnych zmien ako aj aplikačnej praxe.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V recentom období prechádza legislatíva upravujúca ochranu spotrebiteľa na finančnom trhu značnými zmenami. Nové legislatívne tendencie smerujúce k zvyšovaniu ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu sú úzko prepojené a ovplyvňované zvyšujúcim sa zadlžením domácností. Počas posledných desiatich rokov, zadlženosť domácností vzrástla na rekordnú úroveň v mnohých krajinách OECD. Trend rastúcej zadlženosti domácností je typický aj pre Slovenskú republiku. Podľa Analýzy Národnej banky Slo
Autor: Mgr. Simona Uhrinová
Zdroj: Balance Counsels
Abstrakt: Ale predsa len pár poznámok k povinnosti zamestnávateľa ju poskytnúť… Od 1.1.2020 patrí v zmysle novely Zákonníka práce rozšírená dovolenka v rozsahu (najmenej) 5 týždňov aj zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa, bez ohľadu na to, či už dovŕšil vek 33 rokov.

Úryvok z textu:
Ale predsa len pár poznámok k povinnosti zamestnávateľa ju poskytnúť…  Od 1.1.2020 patrí v zmysle novely Zákonníka práce rozšírená dovolenka v rozsahu (najmenej) 5 týždňov aj zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa, bez ohľadu na to, či už dovŕšil vek 33 rokov. Na prvý pohľad je to bezpochyby úžasná správa pre všetkých rodičov, ktorí si predĺženú dovolenku jednoznačne zaslúžia. Doteraz takýto benefit už niektorí zamestnávatelia ponúkali dobrovoľne, od 1.1.2020 to už bude pov
Autor: JUDr. Lenka Freel PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: V systéme pomoci mladým rodinám zohráva dávka z nemocenského poistenia, materské, veľmi dôležitú úlohu. Počnúc rokom 2011 patrí v Slovenskej republike právo poberať materské aj otcovi dieťatá, pričom túto možnosť využíva tisíce otcov ročne. Autorka príspevku rozpracovala základné podmienky, ktoré musí otec dieťaťa spĺňať za účelom poberania dávky. Autorka tiež spracovala zmenu legislatívy v oblasti starostlivosti o rodinu.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Rodičovstvo a materstvo v Slovenskej republike je finančne zabezpečené prostredníctvom peňažných dávok, ktorými sú príspevok pri narodení dieťaťa, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok rodičom viac súčasne narodených detí, daňový bonus a materské. Materské ako jedna zo štyroch dávok vyplácaných z nemocenského poistenia je upravené v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších právny
Autor: JUDr. Michal Kuril PhD.
Zdroj: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Holandské kráľovstvo a Slovenská republika sú členské štáty Európskej únie, ktorej normatívne aktivity v oblasti pracovnoprávnych a sociálnych vzťahov podliehajú pomerne dynamickému vývoju. Reflexia nadnárodnej legislatívy ešte neznamená, že právne systémy oboch krajín nemajú z vnútroštátneho hľadiska svoje osobitosti, na tie poukazujeme, s osobitným zreteľom na holandskú právnu úpravu pracovného pomeru, komparujeme ich v primeranom rozsahu – z perspektívy vnútroštátneho práva Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
  Úvod Právna úprava pracovnoprávnych vzťahov vrátane pracovného pomeru neexistuje v Holandsku vo forme osobitného kódexu, ale je súčasťou Občianskeho zákonníka (Burgerlijk Wetboek, ďalej len „BW“), hlavy 7.10 (Pracovná zmluva), ktorý dopĺňajú viaceré a súvisiace právne predpisy. Systematika uvedenej časti je tvorená z 11 oddielov, a to takto: 1. oddiel „Všeobecné ustanovenia“, 2. oddiel „Mzda“, 3. oddiel „Dovolenka a pracovné voľno“, 4. oddiel „Rovnaké zaobchádzanie“, 5. oddiel
Autor: JUDr. Jana Muránska PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Súčasná slovenská právna úprava majetkových vzťahov medzi manželmi už dávno nevyhovuje skutočným pomerom v spoločnosti, hlavne tým, ktoré sa nastolili po roku 1989. V súvislosti s prípravou nového Občianskeho zákonníka sa tak odôvodnene venuje náležitá pozornosť i úvahám o novej právnej úprave danej oblasti. Nepochybne jednou z nevyhnutných zmien na poli manželského majetkového práva je dôsledná akceptácia základných zásad súkromného práva. Oproti stavu de lege lata sa už v navrhovanej úprave široko uplatňuje najmä zásada zmluvnej slobody, ktorej rešpektovanie by sa malo prejaviť v možnosti ma ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD Zásadné spoločensko-ekonomické zmeny, ktorými prešli v ostatných dvoch desaťročiach viaceré transformujúce sa štáty strednej a východnej Európy si vynútili koncepčné zmeny občianskeho práva, vyjadrené v reálnej podobe rekodifikačnými prácami v celom spektre súkromného práva. Proces kodifikácie bol už v niektorých štátoch zavŕšený, a to prijatím nových občianskych zákonníkov.1 Trend modernizácie civilných kódexov nasleduje aj Slovenská republika, kde už niekoľko rokov, taktiež pod v
MENU