Nájdené právne články pre výraz: domová prehliadka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 42

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

351 dokumentov
298 dokumentov
804 dokumentov
10 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: Bc. Barbara Bartovičová
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Článok sa zaoberá právnou úpravou domovej prehliadky a to aj na podklade rozhodovacej činnosti súdov, či odbornej literatúry.

Úryvok z textu:
Ústa­va Slo­ven­skej re­pub­li­ky (ďa­lej len „Ústa­va“) chrá­ni zá­klad­né ľud­ské prá­va a slo­bo­dy. Jed­ný­mi z ta­kých­top­ráv sú aj prá­vo na ne­dot­knu­teľ­nosť oby­dlia up­ra­ve­né v čl. 21 ods. 1 Ústa­vy a prá­vo na ochra­nu pred neop­ráv­ne­ným za­sa­ho­va­ním do súk­rom­né­ho a ro­din­né­ho ži­vo­ta up­ra­ve­né v čl. 19 Ústa­vy. Prá­vo na ne­dot­knu­teľ­nosť oby­dlia spo­čí­va vo všeo­bec­nom zá­ka­ze vstú­piť do oby­dlia dru­hé­ho bez súh­la­su to­ho, kto v ňom bý­va. Pod­ľa čl. 2
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Nájdenie a zaistenie iných vecí, ako tie, ktoré boli cieľom domovej prehliadky nie je porušením zákona. Príkaz na domovú prehliadku zameraný na hľadanie vecí v budúcnosti a jeho nepoužiteľnosť ako podkladu pre zaistenie vecí, kto­ré už bo­li náj­de­né pri inom pro­ces­nom úko­ne.

Úryvok z textu:
Úvod­ná poz­nám­ka (autor poz­nám­ky JUDr. Pe­ter Šam­ko) Niž­šie v texte je uve­rej­ne­né kom­plet­né uz­ne­se­nie Kraj­ské­ho sú­du v Ži­li­ne sp. zn. 1Tos 10/2012 zo dňa 14.02.2012, kto­ré sa za­obe­rá veľ­mi za­ují­ma­vou a v sú­čas­nej do­be v od­bor­nej ve­rej­nos­ti čas­to dis­ku­to­va­nou prob­le­ma­ti­kou, kto­rá sú­vi­sí s vy­dá­va­ním prí­ka­zu na vy­ko­na­nie do­mo­vej pre­hliad­ky a so sa­mot­ným vy­ko­ná­va­ním do­mo­vej pre­hliad­ky. Pred­met­né roz­hod­nu­tie sa za­
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Príspevok prináša komentované rozhodnutie Krajského súdu v Žiline, ktoré sa týka posudzovania zákonnosti vykonávania domovej prehliadky, pričom úvodná poznámka prináša aj niektoré odlišné právne názory na posudzovanú problematiku.

Sprievodný text: Niž­šie v texte je uve­rej­ne­né kom­plet­né uz­ne­se­nie Kraj­ské­ho sú­du v Ži­li­ne sp. zn. 1Tos 10/2012 zo dňa 14.02.2012, kto­ré sa za­obe­rá veľ­mi za­ují­ma­vou a v sú­čas­nej do­be v od­bor­nej ve­rej­nos­ti čas­to dis­ku­to­va­nou prob­le­ma­ti­kou, kto­rá sú­vi­sí s vy­dá­va­ním prí­ka­zu na vy­ko­na­nie do­mo­vej pre­hliad­ky a so sa­mot­ným vy­ko­ná­va­ním do­mo­vej pre­hliad­ky. Pred­met­né roz­hod­nu­tie sa za­obe­rá. a) zá­kon­nos­ťou vy­ko­na­nia do­mo­vej pre­hliad­ky, ak prí­kaz na vy­ko­na­nie do­mo­vej pre­hliad­ky bol vy­da­ný na pod­kla­de ma­ni­pu­lač­né­ho pos­tu­pu po­lí­cie pri po­da­ní návr­hu na vy­da­nie prí­ka­zu na do­mo­vú pre­hliad­ku a b) zá­kon­nos­ťou vy­ko­na­nia do­mo­vej pre­hliad­ky, ak sa po­čas vy­ko­ná­va­nia do­mo­vej pre­hliad­ky náj­du zá­va­do­vé ve­ci, kto­ré ne­sú­vi­sia s tres­tným či­nom, pre kto­rý bo­la do­mo­vá pre­hliad­ka na­ria­de­ná a kto­rých hľa­da­nie a za­is­te­nie ne­bo­lo v prí­ka­ze na do­mo­vú pre­hliad­ku vy­me­dze­né.

Úryvok z textu:
Niž­šie v texte je uve­rej­ne­né kom­plet­né uz­ne­se­nie Kraj­ské­ho sú­du v Ži­li­ne sp. zn. 1Tos 10/2012 zo dňa 14.02.2012, kto­ré sa za­obe­rá veľ­mi za­ují­ma­vou a v sú­čas­nej do­be v od­bor­nej ve­rej­nos­ti čas­to dis­ku­to­va­nou prob­le­ma­ti­kou, kto­rá sú­vi­sí s vy­dá­va­ním prí­ka­zu na vy­ko­na­nie do­mo­vej pre­hliad­ky a so sa­mot­ným vy­ko­ná­va­ním do­mo­vej pre­hliad­ky. Pred­met­né roz­hod­nu­tie sa za­obe­rá. a) zá­kon­nos­ťou vy­ko­na­nia do­mo­vej pre­hliad­ky, a
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Pokyn námestníka Generálneho prokurátora SR sa zaoberá problematikou zákonnosti domových prehliadok a to aj v spojitosti s náhodne nájdenými vecami, na ktoré sa príkaz na domovú prehliadku pôvodne nevzťahoval.

Sprievodný text: Na zá­kla­de čl. 2 ods. 3 prí­ka­zu ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky por. č. 9/2013 z 30. sep­tem­bra 2013 o or­ga­ni­zá­cii a ria­de­ní prá­ce na pro­ku­ra­tú­re s pou­ka­zom na čl. 3 písm. d) prí­ka­zu ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky por. č. 11/2013 z 30. ok­tób­ra 2013, kto­rým sa up­ra­vu­jú ap­ro­bač­né op­ráv­ne­nia na Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­re Slo­ven­skej re­pub­li­ky v zne­ní prí­ka­zu ge­ne­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra Slo­ven­skej re­pub­li­ky por. č. 6/2014, v zá­uj­me jed­not­né­ho pos­tu­pu a roz­ho­do­va­nia po­dria­de­ných pro­ku­rá­to­rov pri vý­ko­ne do­zo­ru nad za­cho­vá­va­ním zá­kon­nos­ti pred za­ča­tím tres­tné­ho stí­ha­nia, v príp­rav­nom ko­na­ní a v rám­ci pa­sív­nej práv­nej po­mo­ci pri reali­zá­cii do­mo­vých pre­hlia­dok vy­dá­vam ten­to pokyn.

Úryvok z textu:
III Spr 117/14/1000 Bra­tis­la­va 15. de­cem­bra 2014 Ria­di­teľ­kám tres­tné­ho od­bo­ru, me­dzi­ná­rod­né­ho od­bo­ru, ve­dú­cim od­de­le­nia do­zo­ru v tres­tných ve­ciach, pries­kum­né­ho od­de­le­nia Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky a všet­kým kraj­ským pro­ku­ra­tú­ram v Slo­ven­skej re­pub­li­ke Vec: Za­is­ťo­va­nie ve­cí v prie­be­hu do­mo­vej pre­hliad­k
Autor: JUDr. Lenka Vráblová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Cieľom príspevku je analyzovať inštitút domovej prehliadky vo vzťahu k veciam zaisteným počas domovej prehliadky z hľadiska zákonnosti a prípustnosti dôkazov v trestnom konaní. Príspevok sa zameriava predovšetkým na predmety, ktoré nie sú špecifikované v príkaze na domovú prehliadku, ale sú nájdené náhodne a majú trestný charakter. Danú problematiku príspevok skúma predovšetkým v kontexte extrémistickej trestnej činnosti a potenciálnych komplikácii v trestnom konaní v rámci tohto druhu kriminality.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V súvislosti s problematikou domovej prehliadky a zákonnosti a prípustnosti dôkazov z nej získaných bolo vedených množstvo odborných diskusií, a to na teoretickej úrovni trestnoprávnej vedy, ako aj na úrovni praktickej, napr. vo forme rozhodovacej činnosti súdov SR. V rámci príspevku sa prioritne venujeme analýze rozhodnutia Krajského súdu v Žiline, sp. zn. 1 Tos 10/2012 zo dňa 14.02.2012, rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 2 To 102/2013 a pokynu generálnej p
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Výňatok článku sa zaoberá problematikou zaisťovania počítačových údajov v trestnom konaní a to hlavne skúmaním obsahu mobilných telefónov.

Úryvok z textu:
Pod­ľa § 99 ods. 1, ods. 2 Tr. por. je dô­vo­dom na vy­ko­na­nie do­mo­vej pre­hliad­ky ale­bo pre­hliad­ky iných pries­to­rov po­doz­re­nie, že v obyd­lí je vec dô­le­ži­tá pre tres­tné ko­na­nie. Ich pod­sta­tou te­da je hľa­da­nie ve­cí (dô­ka­zov) dô­le­ži­tých v tres­tnom ko­na­ní. Ve­cou sa pri­tom pod­ľa § 130 ods. 2 Tr. zák. ro­zu­mie aj neh­mot­ná in­for­má­cia, dá­ta vý­poč­to­vej tech­ni­ky ale­bo ob­ra­zo­vý zá­znam na tech­nic­kom no­si­či. Z uve­de­nej zá­kon­nej de­fi­ní­c
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Výťah z rozhodnutia Ústavného súdu SR, ktorý sa zaoberal povinnosťou mlčanlivosti policajta v trestnom konaní, možnosťami vypočutia policajta ako aj náhodne nájdenými vecami pri domovej prehliadke, na ktoré sa príkaz na domovú prehliadku nevzťahoval

Sprievodný text: Ústav­ný súd SR vo svo­jom uz­ne­se­ní sp. zn. II. ÚS 175/2020 zo dňa 28.04.2020 za­ujal sta­no­vis­ko k via­ce­rým prob­lé­mom, kto­ré bo­li čas­to v ap­li­kač­nej praxi spor­né. Po­vin­nosť ml­čan­li­vos­ti po­li­caj­ta v tres­tnom ko­na­ní Sťa­žo­va­teľ na­mie­tal ne­mož­nosť vý­slu­chu po­li­caj­tov v tres­tnom ko­na­ní v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní sved­kov, na­koľ­ko ne­bo­li os­lo­bo­de­ní od po­vin­nos­ti ml­čan­li­vos­ti zo stra­ny kom­pe­ten­tné­ho sub­jek­tu. Ústav­ný súd SR pou­ká­zal na zmy­sel us­ta­no­ve­nia § 80 ods. 1 zá­ko­na o Po­li­caj­nom zbo­re (č. 171/1993 Zz.), z kto­ré­ho vy­plý­va, že je­ho úče­lom je za­brá­niť to­mu, aby dô­ver­né in­for­má­cie, kto­ré po­li­caj­ti zis­ti­li pri vý­ko­ne svo­jej čin­nos­ti, ne­bo­li prez­ra­de­né ne­po­vo­la­nej (t.z. inej oso­be) bez ná­le­ži­té­ho dô­vo­du, te­da aby ne­bo­li pos­kyt­nu­té oso­bám, kto­ré by ich moh­li neop­ráv­ne­ne (proti­práv­ne) vy­užiť, či zneu­žiť. To sa však ne­tý­ka tzv. ve­rej­ných ko­na­ní, vrá­ta­ne tres­tné­ho ko­na­nia, kde us­ta­no­ve­nia Tres­tné­ho po­riad­ku o po­vin­nos­ti sved­čiť a pos­kyt­núť prav­di­vé in­for­má­cie ma­jú pred­nosť pred us­ta­no­ve­nia­mi zá­ko­na o Po­li­caj­nom zbo­re. Po­vin­nosť ml­čan­li­vos­ti za­kot­ve­ná v zá­ko­ne o Po­li­caj­nom zbo­re te­da neb­rá­ni vý­slu­chu po­li­caj­ta v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní sved­ka (po­li­cajt te­da v tres­tnom ko­na­ní ne­mu­sí byť zba­ve­ný ml­čan­li­vos­ti).

Úryvok z textu:
Ústav­ný súd SR vo svo­jom uz­ne­se­ní sp. zn. II. ÚS 175/2020 zo dňa 28.04.2020 za­ujal sta­no­vis­ko k via­ce­rým prob­lé­mom, kto­ré bo­li čas­to v ap­li­kač­nej praxi spor­né. Po­vin­nosť ml­čan­li­vos­ti po­li­caj­ta v tres­tnom ko­na­ní Sťa­žo­va­teľ na­mie­tal ne­mož­nosť vý­slu­chu po­li­caj­tov v tres­tnom ko­na­ní v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní sved­kov, na­koľ­ko ne­bo­li os­lo­bo­de­ní od po­vin­nos­ti ml­čan­li­vos­ti zo stra­ny kom­pe­ten­tné­ho sub­jek­tu. Ústav­ný súd SR
Autor: JUDr. Natália Hangáčová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum
Abstrakt: Článok reflektuje zmeny v spoločnosti, preto upriamuje pozornosť na využívanie technológií pri páchaní trestných činov daňových. Poukazuje na zaistenie dôkazov nachádzajúcich sa v emailovej komunikácii alebo na vzdialenom dátovom úložisku tzv. cloude. Článok sa tiež zameriava na problematiku prípustnosti a použiteľnosti dôkazov získaných v trestnom konaní a ich následné použitie v daňovom konaní.

Úryvok z textu:
Natália Hangáčová[3] , Roman Lysina[4] Úvod Najmä pri trestných činoch daňových využívajú páchatelia rôzne inovatívne spôsoby ako sa vyhnúť vyvodeniu trestnej zodpovednosti. Čoraz častejšie sa stretávame s tým, že obchodné spoločnosti alebo jednotlivci využívajú na páchanie trestnej činnosti internet, prípadne dátové úložiská. Prílohou emailu môže byť faktúra alebo aj iný daňový doklad dôležitý na vyvodenie trestnej zodpovednosti za niektorý z trestných činov daňových. V poslednej dobe za
Autor: JUDr. Marika Briatková
Zdroj: Projustice
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje téme zásady primeranosti a jej uplatňovanie pri jednotlivých inštitútoch trestného práva. Cieľom článku je definovanie pojmu zásady primeranosti v kontexte trestného práva a jej uplatnenie v trestnom práve hmotnom ako zásady pri ukladaní trestov páchateľovi trestného činu a v kontexte práva procesného ako zásade priamo definovanej v §2 ods. 2 Trestného poriadku a uplatňovanie vo viacerých procesných inštitútoch ako napr. inštitút predvolania, predvedenia a zabezpečenie svedka, príkazu na zatknutie, vydanie a odňatie veci, osobnej a domovej prehliadke.

Úryvok z textu:
Úvod Cieľom trestného konania je náležite zistiť skutkový stav veci, odhaliť spáchané trestné činy a ich páchateľov a v zmysle zákona ich spravodlivo potrestať, pričom ale vždy treba rešpektovať základné práva a slobody dotknutých osôb. V trestnom konaní, pri vykonávaní niektorých dôkazných prostriedkov dochádza k zásahom do základných práv osôb. Základné práva a slobody osôb a ich ochrana sú garantované samotnou Ústavou Slovenskej republiky a množstvom právnych predpisov. Samotná Úst
Autor: JUDr. Radovan Blažek PhD
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zaoberá komplikáciami, ktoré môžu nastať pri aplikácií trestnoprocesných ustanovení v prípade, že sa má zaistiť vec patriaca právnickej osobe. V tejto súvislosti článok pojednáva aj o prehliadke iných priestorov a pozemkov ako osobitnom inštitúte zameranom na zaistení vecí dôležitých pre trestné konanie.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V súvislosti s prijatím nového zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.7.2016[1] sa upriamuje pozornosť odbornej i laickej verejnosti stále viac na tento inštitút a prijatie tohto zákona vyvolalo mnoho otázok, ako bude fungovať aplikácia tohto zákona a aké problémy sa môžu vyskytnúť v súvislosti s jeho prepojením na Trestný poriadok.[2] Asi každého zaujíma, či je táto právna úprava dostatočná a či b
MENU