Nájdené právne články pre výraz: domová prehliadka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 44

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

351 dokumentov
311 dokumentov
817 dokumentov
10 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Autor: JUDr. Jana Schäfferová
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Autorky v príspevku podrobujú právnej analýze inštitút vykázania zo spoločného obydlia, ktorý je odbornou verejnosťou považovaný za prostriedok preventívneho riešenia problematiky domáceho násilia. V prospech jeho uplatňovania svedčí fakt, že ohrozenej osobe sa poskytuje okamžitá ochrana. V dôsledku vykázania násilnej osoby obeť nie je nútená s násilníkom zotrvávať v spoločnom obydlí, a taktiež ho nemusí opúšťať, ak sa chce chrániť pred jeho opätovnými útokmi. Pozornosť je ďalej venovaná problematike narušenia práv a povinností z pracovného pomeru, ak sa v pozícií osoby vykázanej zo spoločného ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Úvod   V Slovenskej republike neexistuje komplexná právna úprava domáceho násilia. Problematika ochrany, pomoci obeti domáceho násilia i potrestanie násilníka je roztrieštená vo viacerých právnych predpisoch a slovenský právny poriadok ponúka na elimináciu domáceho násilia hneď niekoľko právnych nástrojov. V súlade s ustanovením § 76 ods. 1 písm. g) zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len OSP) môže príslušný súd nariadiť účastníkovi p
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Výňatok článku sa zaoberá problematikou zaisťovania počítačových údajov v trestnom konaní a to hlavne skúmaním obsahu mobilných telefónov.

Úryvok z textu:
Pod­ľa § 99 ods. 1, ods. 2 Tr. por. je dô­vo­dom na vy­ko­na­nie do­mo­vej pre­hliad­ky ale­bo pre­hliad­ky iných pries­to­rov po­doz­re­nie, že v obyd­lí je vec dô­le­ži­tá pre tres­tné ko­na­nie. Ich pod­sta­tou te­da je hľa­da­nie ve­cí (dô­ka­zov) dô­le­ži­tých v tres­tnom ko­na­ní. Ve­cou sa pri­tom pod­ľa § 130 ods. 2 Tr. zák. ro­zu­mie aj neh­mot­ná in­for­má­cia, dá­ta vý­poč­to­vej tech­ni­ky ale­bo ob­ra­zo­vý zá­znam na tech­nic­kom no­si­či. Z uve­de­nej zá­kon­nej de­fi­ní­c
Autor: JUDr. Peter Čopko
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Vychádzajúc z úlohy trestného konania, ktorou je predovšetkým zistiť, či sa stal skutok, či tento skutok napĺňa znaky skutkovej podstaty niektorého trestného činu (prečinu, zločinu, obzvlášť závažného zločinu) a či ho spáchal obvinený, aby tak mohol byť páchateľ takéhoto trestného činu spravodlivo potrestaný, je možné konštatovať, že jednou z rozhodujúcich činností, ktorými sa darí napĺňať uvedený účel, je nepochybne dokazovanie. Ak totiž rozhodovanie môžeme charakterizovať, ako najdôležitejšiu činnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdu, tak potom dokazovanie je popri uvedenej činnosti n ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
I.   Úvod - všeobecne o dokazovaní Vychádzajúc z úlohy trestného konania, ktorou je predovšetkým zistiť, či sa stal skutok, či tento skutok napĺňa znaky skutkovej podstaty niektorého trestného činu (prečinu, zločinu, obzvlášť závažného zločinu) a či ho spáchal obvinený, aby tak mohol byť páchateľ takéhoto trestného činu spravodlivo potrestaný, je možné konštatovať, že jednou z rozhodujúcich činností, ktorými sa darí napĺňať uvedený účel, je nepochybne dokazovanie. Ak totiž rozho
Autor: prof. JUDr. Helena Barancová DrSc.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Identita pracovného práva už od samotného jeho vzniku je spätá so sociálnymi právami ako ľudskými právami druhej generácie. Uvažovať o základných ľudských právach v pracovnom práve ako o právach prvej generácie je z hľadiska prístupu domácej pracovnoprávnej teórie skôr netradičné. Aj keď považujeme diferenciáciu základných ľudských práv za prekonanú, treba povedať, že aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov sa uplatňujú základné ľudské práva prvej generácie, ktorých právno-dogmatická štruktúra na rozdiel od základných sociálnych práv je odlišná, pretože je založená na kvalitatívne odlišnej pozíc ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Úvod Identita pracovného práva už od samotného jeho vzniku je spätá so sociálnymi právami ako ľudskými právami druhej generácie. Uvažovať o základných ľudských právach v pracovnom práve ako o právach prvej generácie je z hľadiska prístupu domácej pracovnoprávnej teórie skôr netradičné. Aj keď považujeme diferenciáciu základných ľudských práv za prekonanú, treba povedať, že aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov sa uplatňujú základné ľudské práva prvej generácie, ktorýc
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Výťah z rozhodnutia Ústavného súdu SR, ktorý sa zaoberal povinnosťou mlčanlivosti policajta v trestnom konaní, možnosťami vypočutia policajta ako aj náhodne nájdenými vecami pri domovej prehliadke, na ktoré sa príkaz na domovú prehliadku nevzťahoval

Sprievodný text: Ústav-ný súd SR vo svo-jom uz-ne-se-ní sp. zn. II. ÚS 175/2020 zo dňa 28.04.2020 za-ujal sta-no-vis-ko k via-ce-rým prob-lé-mom, kto-ré bo-li čas-to v ap-li-kač-nej praxi spor-né. Po-vin-nosť ml-čan-li-vos-ti po-li-caj-ta v tres-tnom ko-na-ní Sťa-žo-va-teľ na-mie-tal ne-mož-nosť vý-slu-chu po-li-caj-tov v tres-tnom ko-na-ní v pro-ces-nom pos-ta-ve-ní sved-kov, na-koľ-ko ne-bo-li os-lo-bo-de-ní od po-vin-nos-ti ml-čan-li-vos-ti zo stra-ny kom-pe-ten-tné-ho sub-jek-tu. Ústav-ný súd SR pou-ká-zal na zmy-sel us-ta-no-ve-nia § 80 ods. 1 zá-ko-na o Po-li-caj-nom zbo-re (č. 171/1993 Zz.), z kto-ré-ho vy-plý-va, že je-ho úče-lom je za-brá-niť to-mu, aby dô-ver-né in-for-má-cie, kto-ré po-li-caj-ti zis-ti-li pri vý-ko-ne svo-jej čin-nos-ti, ne-bo-li prez-ra-de-né ne-po-vo-la-nej (t.z. inej oso-be) bez ná-le-ži-té-ho dô-vo-du, te-da aby ne-bo-li pos-kyt-nu-té oso-bám, kto-ré by ich moh-li neop-ráv-ne-ne (proti-práv-ne) vy-užiť, či zneu-žiť. To sa však ne-tý-ka tzv. ve-rej-ných ko-na-ní, vrá-ta-ne tres-tné-ho ko-na-nia, kde us-ta-no-ve-nia Tres-tné-ho po-riad-ku o po-vin-nos-ti sved-čiť a pos-kyt-núť prav-di-vé in-for-má-cie ma-jú pred-nosť pred us-ta-no-ve-nia-mi zá-ko-na o Po-li-caj-nom zbo-re. Po-vin-nosť ml-čan-li-vos-ti za-kot-ve-ná v zá-ko-ne o Po-li-caj-nom zbo-re te-da neb-rá-ni vý-slu-chu po-li-caj-ta v pro-ces-nom pos-ta-ve-ní sved-ka (po-li-cajt te-da v tres-tnom ko-na-ní ne-mu-sí byť zba-ve-ný ml-čan-li-vos-ti).

Úryvok z textu:
Ústav­ný súd SR vo svo­jom uz­ne­se­ní sp. zn. II. ÚS 175/2020 zo dňa 28.04.2020 za­ujal sta­no­vis­ko k via­ce­rým prob­lé­mom, kto­ré bo­li čas­to v ap­li­kač­nej praxi spor­né. Po­vin­nosť ml­čan­li­vos­ti po­li­caj­ta v tres­tnom ko­na­ní Sťa­žo­va­teľ na­mie­tal ne­mož­nosť vý­slu­chu po­li­caj­tov v tres­tnom ko­na­ní v pro­ces­nom pos­ta­ve­ní sved­kov, na­koľ­ko ne­bo­li os­lo­bo­de­ní od po­vin­nos­ti ml­čan­li­vos­ti zo stra­ny kom­pe­ten­tné­ho sub­jek­tu. Ústav­ný súd SR
Autor: Doc. JUDr. Marta Tóthová PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Abstrakt: Cieľom príspevku je priblížiť podstatu inštitútu verejnej obžaloby a prokuratúry v kontinentálnom type právnej kultúry. Úvodné časti sú venované historickej analýze týchto inštitútov, so zameraním predovšetkým na francúzsky model, ktorý sa stal základným modelom kontinentálneho typu verejnej obžaloby. Poukazuje tiež na tie zmeny inkvizičného typu trestného procesu, ktoré súvisia s inštitútom prokuratúry a verejnej obžaloby a niektoré trendy objavujúce sa v súčasných demokratických systémoch. Zmieňuje sa aj o niektorých vybraných princípoch a inštitútoch a podáva komplexný pohľad na skúmanú pro ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
1.   Úvod Demokratická spoločnosť musí venovať pozornosť vytvoreniu takého systému trestnej spravodlivosti, ktorý udržiava rovnováhu medzi spoločenskou požiadavkou zabezpečenia práva a poriadku a medzi právami jednotlivca na zákonný a spravodlivý proces s dostatočnými zárukami. Takmer všetky demokratické ústavy sa snažia určitým spôsobom regulovať kľúčové inštitúty trestného procesu z dôvodu, že tento vzhľadom na svoju povahu sa dotýka základných občianskych práv a slobôd.
Autor: JUDr. Radovan Blažek PhD
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Článok sa zaoberá komplikáciami, ktoré môžu nastať pri aplikácií trestnoprocesných ustanovení v prípade, že sa má zaistiť vec patriaca právnickej osobe. V tejto súvislosti článok pojednáva aj o prehliadke iných priestorov a pozemkov ako osobitnom inštitúte zameranom na zaistení vecí dôležitých pre trestné konanie.

Úryvok z textu:
1 ÚVOD V súvislosti s prijatím nového zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.7.2016[1] sa upriamuje pozornosť odbornej i laickej verejnosti stále viac na tento inštitút a prijatie tohto zákona vyvolalo mnoho otázok, ako bude fungovať aplikácia tohto zákona a aké problémy sa môžu vyskytnúť v súvislosti s jeho prepojením na Trestný poriadok.[2] Asi každého zaujíma, či je táto právna úprava dostatočná a či b
Autor: JUDr. Peter Šamko
Zdroj: Právne listy
Abstrakt: Pokyn námestníka Generálneho prokurátora SR sa zaoberá problematikou zákonnosti domových prehliadok a to aj v spojitosti s náhodne nájdenými vecami, na ktoré sa príkaz na domovú prehliadku pôvodne nevzťahoval.

Sprievodný text: Na zá-kla-de čl. 2 ods. 3 prí-ka-zu ge-ne-rál-ne-ho pro-ku-rá-to-ra Slo-ven-skej re-pub-li-ky por. č. 9/2013 z 30. sep-tem-bra 2013 o or-ga-ni-zá-cii a ria-de-ní prá-ce na pro-ku-ra-tú-re s pou-ka-zom na čl. 3 písm. d) prí-ka-zu ge-ne-rál-ne-ho pro-ku-rá-to-ra Slo-ven-skej re-pub-li-ky por. č. 11/2013 z 30. ok-tób-ra 2013, kto-rým sa up-ra-vu-jú ap-ro-bač-né op-ráv-ne-nia na Ge-ne-rál-nej pro-ku-ra-tú-re Slo-ven-skej re-pub-li-ky v zne-ní prí-ka-zu ge-ne-rál-ne-ho pro-ku-rá-to-ra Slo-ven-skej re-pub-li-ky por. č. 6/2014, v zá-uj-me jed-not-né-ho pos-tu-pu a roz-ho-do-va-nia po-dria-de-ných pro-ku-rá-to-rov pri vý-ko-ne do-zo-ru nad za-cho-vá-va-ním zá-kon-nos-ti pred za-ča-tím tres-tné-ho stí-ha-nia, v príp-rav-nom ko-na-ní a v rám-ci pa-sív-nej práv-nej po-mo-ci pri reali-zá-cii do-mo-vých pre-hlia-dok vy-dá-vam ten-to pokyn.

Úryvok z textu:
III Spr 117/14/1000 Bra­tis­la­va 15. de­cem­bra 2014 Ria­di­teľ­kám tres­tné­ho od­bo­ru, me­dzi­ná­rod­né­ho od­bo­ru, ve­dú­cim od­de­le­nia do­zo­ru v tres­tných ve­ciach, pries­kum­né­ho od­de­le­nia Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­ry Slo­ven­skej re­pub­li­ky a všet­kým kraj­ským pro­ku­ra­tú­ram v Slo­ven­skej re­pub­li­ke Vec: Za­is­ťo­va­nie ve­cí v prie­be­hu do­mo­vej pre­hliad­k
Autor: JUDr. Vladimír Javorský
Zdroj: Učená právnická spoločnosť
Abstrakt: Platná právna úprava trestného procesu v Slovenskej republike v predsúdnom štádiu trestného konania výrazne okliešťuje možnosti využitia prvkov kontradiktórneho spôsobu vykonávania dôkazov. Osobitne pred začatím trestného stíhania prakticky neexistuje zásada rovnosti strán charakteristická výlučne pre súdne konanie, ktoré má sporový charakter. Skutočnosť, že účastníci trestného konania nemajú rovnaké postavenie spôsobuje určitý nevyrovnaný, ale zákonom tolerovaný odklon od uznávaných princípov kontradiktórnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní, v ktorom proces dokazovania ... Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.

Úryvok z textu:
Rekonštrukcia uplynulých udalostí ústavným a zákonným spôsobom tvorí základ každého spravodlivého rozhodnutia súdu a orgánu činného v trestnom konaní. V priebehu získavania informácií dôležitých pre objasnenie spočiatku neznámych skutkových okolností musia byť rešpektované zákonné požiadavky ustanovené pre vykonávanie jednotlivých procesných úkonov – dôkazných prostriedkov, ktoré slúžia na obstaranie konkrétnych dôkazov právne významných pre rozhodnutie o určitom skutku. Objasňovanie doka
Autor: Mgr. Michaela Švancarová
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore
Abstrakt: Príspevok je zameraný na kontroverzné obdobie 1. Slovenskej republiky. Hlavným cieľom je opis vývoja právnej vedy v tomto období. Obzvlášť poukázať na rôzne vplyvy, ktoré jej vývoj formovali, najmä silný vplyv nacistického Nemecka. Špeciálna pozornosť je venovaná najmä najvýznamnejším právnym normám tejto doby.

Úryvok z textu:
ÚVOD Charakter právnej vedy bol v čase trvania 1. Slovenského štátu ovplyvňovaný rôznymi faktormi. No faktor, ktorý jej charakter ovplyvnil najviac bol zahraničný vplyv nacistického Nemecka. Bol to práve právny poriadok nacistického Nemecka, ktorý slúžil ako inšpiračná platforma pre prijatie mnohých protižidovských zákonov a nariadení, ktoré citeľným spôsobom ovplyvnili dianie na našom území, životy našich občanov a nenávratne zanechali škvrnu na našich národných dejinách. Rozsah tohto
MENU